Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali telugu-అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం చాముండికాంబాయై నమః | ఓం శ్రీకంఠాయ నమః | ఓం పార్వత్యై నమః | ఓం పరమేశ్వరాయ నమః | ఓం మహారాజ్ఞ్యై నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం సదారాధ్యాయై నమః | ఓం సదాశివాయ నమః | ఓం శివార్ధాంగ్యై నమః | ఓం శివార్ధాంగాయ నమః | ౧౦ ఓం భైరవ్యై నమః | ఓం కాలభైరవాయ నమః …

Read More »

Abhilasha Ashtakam in telugu- అభిలాషాష్టకం

  ఏకం బ్రహ్మైవఽఽద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కించిత్ | ఏకో రుద్రో న ద్వితీయోవ తస్థే తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశం || ౧ || కర్తా హర్తా త్వం హి సర్వస్య శంభో నానా రూపేషు ఏకరూపోపి అరూపః | యద్వత్ ప్రత్యక్ ధర్మ ఏకోఽపి అనేకః తస్మాత్ నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే || ౨ || రజ్జౌ సర్పః శుక్తికాయాం చ …

Read More »

Anamaya Stotram telugu-అనామయ స్తోత్రమ్

    తృష్ణాతన్త్రే మనసి తమసా దుర్దినే బన్ధువర్తీ మాదృగ్జన్తుః కథమధికరోత్యైశ్వరం జ్యోతిరగ్ర్యమ్ | వాచః స్ఫీతా భగవతి హరేస్సన్నికృష్టాత్మరూపా- స్స్తుత్యాత్మానస్స్వయమివముఖాదస్య మే నిష్పతన్తి || ౧ || వేధా విష్ణుర్వరుణధనదౌ వాసవో జీవితేశ- శ్చన్ద్రాదిత్యౌ వసవ ఇతి యా దేవతా భిన్నకక్ష్యాః | మన్యే తాసామపి న భజతే భారతీ తే స్వరూపం స్థూలే త్వంశే స్పృశతి సదృశం తత్పునర్మాదృశోఽపి || ౨ || తన్నస్థాణోస్స్తుతిరతిభరా భక్తిరుచ్చైర్ముఖీ చే- …

Read More »

Attala Sundara Ashtakam in telugu-అట్టాలసుందరాష్టకమ్

  విక్రమపాండ్య ఉవాచ- కల్యాణాచలకోదండకాంతదోర్దండమండితమ్ | కబళీకృతసంసారం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౧ || కాలకూటప్రభాజాలకళంకీకృతకంధరమ్ | కలాధరం కలామౌళిం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౨ || కాలకాలం కళాతీతం కలావంతం చ నిష్కళమ్ | కమలాపతిసంస్తుత్యం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౩ || కాంతార్ధం కమనీయాంగం కరుణామృతసాగరమ్ | కలికల్మషదోషఘ్నం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౪ || కదంబకాననాధీశం కాంక్షితార్థసురద్రుమమ్ | కామశాసనమీశానం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౫ || సృష్టాని మాయయా యేన బ్రహ్మాండాని …

Read More »

Agastya Ashtakam in telugu- అగస్త్యాష్టకమ్

    అద్య మే సఫలం జన్మ చాద్య మే సఫలం తపః | అద్య మే సఫలం జ్ఞానం శంభో త్వత్పాదదర్శనాత్ || ౧ || కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం మహేశ్వర | అద్య తే పాదపద్మస్య దర్శనాద్భక్తవత్సల || ౨ || శివశ్శంభుః శివశ్శంభుః శివశ్శంభుః శివశ్శివః | ఇతి వ్యాహరతో నిత్యం దినాన్యాయాన్తు యాన్తు మే || ౩ || శివే భక్తిశ్శివే భక్తిశ్శివే భక్తిర్భవేభవే …

Read More »

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) telugu-స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే)

    తప్యమానే తపో దేవే దేవాః సర్షిగణాః పురా | సేనాపతిమభీప్సంతః పితామహముపాగమన్ || ౧ తతోఽబ్రువన్సురాః సర్వే భగవంతం పితామహమ్ | ప్రణిపత్య సురాః సర్వే సేంద్రాః సాగ్ని పురోగమాః || ౨ యో నః సేనాపతిర్దేవ దత్తో భగవతా పురా | స న జాతోఽద్య భగవన్నస్మద్వైరినిబర్హణః || ౩ తత్పితా భగవాఞ్శర్వో హిమవచ్ఛిఖరేఽద్య వై | తపః పరమమాస్థాయ తప్యతే స్మ సహోమయా || …

Read More »

Sri Skanda lahari in telugu-శ్రీ స్కందలహరీ

  శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవస్త్వం శివసుతః ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ | త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా మయారబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్ || ౧ || నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభసితవదనషట్కస్త్రిణయనః | పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః కరోతు స్వాస్థ్యం కమలదలబిందూపమహృది || ౨ || న లోకేఽన్యం దేవం నతజనకృతప్రత్యయవిధిం విలోకే భీతానాం నిఖిలభయభీతైకశరణమ్ | కలౌ కాలేఽప్యంతర్హరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ ప్రలుబ్ధానాం భోగేష్వపి …

Read More »

Sri Subrahmanya stotram in telugu-శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం

  ఆదిత్యవిష్ణువిఘ్నేశరుద్రబ్రహ్మమరుద్గణాః | లోకపాలాః సర్వదేవాః చరాచరమిదం జగత్ || ౧ || సర్వం త్వమేవ బ్రహ్మైవ అజమక్షరమద్వయమ్ | అప్రమేయం మహాశాంతం అచలం నిర్వికారకమ్ || ౨ || నిరాలంబం నిరాభాసం సత్తామాత్రమగోచరమ్ | ఏవం త్వాం మేధయా బుద్ధ్యా సదా పశ్యంతి సూరయః || ౩ || ఏవమజ్ఞానగాఢాంధతమోపహతచేతసః | న పశ్యంతి తథా మూఢాః సదా దుర్గతి హేతవే || ౪ || విష్ణ్వాదీని స్వరూపాణి …

Read More »

Subrahmanya Shodasa nama stotram in telugu-సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్రం

  అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య అగస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా మమేష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రిణయనం చిత్రాంబరాలంకృతాం | శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ || పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం హస్తైర్దధానం సదా | ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం స్కందం సురారాధితమ్ || ౧ || ప్రథమోజ్ఞానశక్త్యాత్మా ద్వితీయః స్కంద ఏవ చ | అగ్నిగర్భస్తృతీయస్తు …

Read More »

Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram in telugu-సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్

  భజేఽహం కుమారం భవానీ కుమారం గళోల్లాసిహారం నమత్సద్విహారమ్ | రిపుస్తోమపారం నృసింహావతారం సదానిర్వికారం గుహం నిర్విచారమ్ || ౧ || నమామీశపుత్రం జపాశోణగాత్రం సురారాతిశత్రుం రవీంద్వగ్నినేత్రమ్ | మహాబర్హిపత్రం శివాస్యాబ్జమిత్రం ప్రభాస్వత్కళత్రం పురాణం పవిత్రమ్ || ౨ || అనేకార్కకోటి-ప్రభావజ్జ్వలం తం మనోహారి మాణిక్య భూషోజ్జ్వలం తమ్ | శ్రితానామభీష్టం నిశాంతం నితాంతం భజే షణ్ముఖం తం శరచ్చంద్రకాంతమ్ || ౩ || కృపావారి కల్లోలభాస్వత్కటాక్షం విరాజన్మనోహారి శోణాంబుజాక్షమ్ …

Read More »

Subrahmanya Bhujangam in Telugu -సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

    సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ మహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా | విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః || ౧ || న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థం న జానామి పద్యం న జానామి గద్యమ్ | చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మే ముఖాన్నిఃసరంతే గిరశ్చాపి చిత్రమ్ || ౨ || మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢం మనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహమ్ | మహీదేవదేవం మహావేదభావం మహాదేవబాలం …

Read More »

కర్కాటక రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక అనారోగ్య మానసిక సమస్యలు పోవాలంటే ఇవి చేయండి

పుట్టిన సమయం లేని వాళ్ళు జాతకాలు లేవని భాద పడబల్లేదు. మీ నక్షత్రం ప్రకారం గాని (లేదు) నామ నక్షత్రం రీత్యా కానీ ఎవరు ఏ రాశికి చెందుతారో చూసుకొని, ఆయా రాశుల పరమైన రెమెడీలు ఆచరించండి. జాతకాలు లేవని మానేయ్ వద్దు. మీ పేరుని బట్టి రాశి తెలుసుకొని ఈ రెమెడీస్ చేసుకొని ఆనందమైన జీవితం గడపండి. ఈ రాశి వారు ఈ రెమెడీలు చేసుకోండి.. కర్కాటక రాశి …

Read More »

మిధున రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక అనారోగ్య మానసిక సమస్యలు పోవాలంటే ఇవి చేయండి

పుట్టిన సమయం లేని వాళ్ళు జాతకాలు లేవని భాద పడబల్లేదు. మీ నక్షత్రం ప్రకారం గాని (లేదు) నామ నక్షత్రం రీత్యా కానీ ఎవరు ఏ రాశికి చెందుతారో చూసుకొని, ఆయా రాశుల పరమైన రెమెడీలు ఆచరించండి. జాతకాలు లేవని మానేయ్ వద్దు. మీ పేరుని బట్టి రాశి తెలుసుకొని ఈ రెమెడీస్ చేసుకొని ఆనందమైన జీవితం గడపండి. ఈ రాశి వారు ఈ రెమెడీలు చేసుకోండి.. మిధున రాశి …

Read More »

లక్ష్మీదేవి కమలంలో ఎందుకు కూర్చుని ఉంటుంది ? ఆమె ప్రక్కన ఏనుగులు ఎందుకు ఉంటాయి

దేవదానవులు క్షీరసాగరాన్ని మధించినపుడు లక్ష్మీదేవి జన్మించి విష్ణువును వరించిందామె! సర్వలక్షణ సంపన్నురాలైన సుందరవతి “లక్ష్మి”అని నామ కరణం చేశారు. సమస్త సంపదలకు అధిదేవతగా చేశారు దేవతలందరూ. పాలనురుగు వంటి దేహఛాయ, త్రిలోకైకసౌందర్యం, ఈమెకు సొంతం చిరునవ్వు నిండిన ముఖంతో, సర్వాలంకార భూషితం, గజరాజులు తోడుగా నాలుగు చేతులతో, కమలాసనంపై కూర్చొని వుంటుంది. చేతులలో ఏ ఆయుధాలు వుండవు. కలువపూలను మాత్రమే చేతధరించి వుంటుంది! ఈ ధనాధిదేవత. దేవతలకు 4 చేతులు …

Read More »

వృషభ రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక అనారోగ్య మానసిక సమస్యలు పోవాలంటే ఇవి చేయండి

పుట్టిన సమయం లేని వాళ్ళు జాతకాలు లేవని భాద పడబల్లేదు. మీ నక్షత్రం ప్రకారం గాని (లేదు) నామ నక్షత్రం రీత్యా కానీ ఎవరు ఏ రాశికి చెందుతారో చూసుకొని, ఆయా రాశుల పరమైన రెమెడీలు ఆచరించండి. జాతకాలు లేవని మానేయ్ వద్దు. మీ పేరుని బట్టి రాశి తెలుసుకొని ఈ రెమెడీస్ చేసుకొని ఆనందమైన జీవితం గడపండి. ఈ రాశి వారు ఈ రెమెడీలు చేసుకోండి.. వృషభ రాశి …

Read More »

subrahmanya pancharatnam in telugu-సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం

  షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౩ || సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ | సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం …

Read More »

Subrahmaya Aksharamalika Stotram in telugu-సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం

    శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ పాహి గురో గుహ || అఖిలజగజ్జనిపాలననిలయన కారణ సత్సుఖచిద్ఘన భో గుహ || ౧ || ఆగమనిగదితమంగళగుణగణ ఆదిపురుషపురుహూత సుపూజిత || ౨ || ఇభవదనానుజ శుభసముదయయుత విభవకరంబిత విభుపదజృంభిత || ౩ || ఈతిభయాపహ నీతినయావహ గీతికలాఖిలరీతివిశారద || ౪ || ఉపపతిరివకృతవల్లీసంగమ – కుపిత వనేచరపతిహృదయంగమ || ౫ || ఊర్జితశాసనమార్జితభూషణ స్ఫూర్జథుఘోషణ ధూర్జటితోషణ || …

Read More »

Subrahmanya Kavacham stotram in telugu- సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రం

  అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా | ఓం నమ ఇతి బీజమ్ | భగవత ఇతి శక్తిః | సుబ్రహ్మణ్యాయేతి కీలకమ్ | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః – సాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః సీం తర్జనీభ్యాం నమః సూం మధ్యమాభ్యాం నమః సైం అనామికాభ్యాం నమః సౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః సః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః || …

Read More »

పెళ్లి అయిన స్త్రీకి నల్లపూసలు కాలి మెట్టెలు ఎందుకు? తాళిబొట్టు ఎందుకు కట్టాలి ?

భారతీయ సంప్రదాయ ధర్మాలు ఆచారాలలో, మంచి ఆలోచన వుంది మన శాస్త్రాల్లో మంచి సిద్ధాంతం ఉంది. వివాహానంతరం యువత గృహిణిగా మారుతుంది. కుమారి స్థానం పోయి శ్రీమతి అవుతుంది. అర్ధాంగిగా రూపాంతరం చెందుతుంది. తనలోని సగభాగం భర్తకిచ్చి, భర్తలోని సగభాగం తానుపొందుతుంది. “యాన్త్యేవం గృహిణీపదం యువతయో వామాఃకులస్యాధయః” అన్నాడు కాళిదాసు. అంటే కుమారిగా తండ్రి యింట నున్నపుడు ఎవరితో మాట్లాడినా, ఎవరిని చూచి నవ్వినా, ఎవరితో స్నేహం చేసినా, చిన్నతనంగా …

Read More »

మేష రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక అనారోగ్య మానసిక సమస్యలు పోవాలంటే ఇవి చేయండి

పుట్టిన సమయం లేని వాళ్ళు జాతకాలు లేవని భాద పడబల్లేదు. మీ నక్షత్రం ప్రకారం గాని (లేదు) నామ నక్షత్రం రీత్యా కానీ ఎవరు ఏ రాశికి చెందుతారో చూసుకొని, ఆయా రాశుల పరమైన రెమెడీలు ఆచరించండి. జాతకాలు లేవని మానేయ్ వద్దు. మీ పేరుని బట్టి రాశి తెలుసుకొని ఈ రెమెడీస్ చేసుకొని ఆనందమైన జీవితం గడపండి. ఈ రాశి వారు ఈ రెమెడీలు చేసుకోండి.. మేషరాశి : …

Read More »

rahu graha kavacham hindi-राहु कवचम्

  ध्यानम् प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनम् | सैंहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदम् ‖ 1‖ | अथ राहु कवचम् | नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः | चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे त्वर्धशरिरवान् ‖ 2‖ नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपाणिर्मुखं मम | जिह्वां मे सिंहिकासूनुः कण्ठं मे कठिनाङ्घ्रिकः ‖ 3‖ भुजङ्गेशो भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरः …

Read More »

chandra kavacham hindi-चन्द्र कवचम्

  अस्य श्री चन्द्र कवचस्य | गौतम ऋषिः | अनुष्टुप् छन्दः | श्री चन्द्रो देवता | चन्द्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ‖ ध्यानं समं चतुर्भुजं वन्दे केयूर मकुटोज्वलम् | वासुदेवस्य नयनं शङ्करस्य च भूषणम् ‖ एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं शशिनः कवचं शुभम् ‖ अथ चन्द्र कवचम् शशी पातु शिरोदेशं भालं पातु कलानिधिः …

Read More »

shani vajra panjara kavacham in hindi-शनि वज्रपञ्जर कवचम्

  नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितास्त्रकरो धनुष्मान् | चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा ममस्याद्वरदः प्रशान्तः ‖ ब्रह्मा उवाच | शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनि पीडाहरं महत् | कवचं शनिराजस्य सौरैरिदमनुत्तमं ‖ कवचं देवतावासं वज्र पञ्जर संङ्गकम् | शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ‖ अथ श्री शनि वज्र पञ्जर कवचम् | ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं …

Read More »

gayatri kavacham in hindi-गायत्री कवचम्

  नारद उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाध संशयोऽस्ति मम प्रभो चतुषष्टि कलाभिज्ञ पातका द्योगविद्वर मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूपः कथं भवेत् देहश्च देवतारूपो मन्त्र रूपो विशेषतः कर्मत च्छ्रोतु मिच्छामि न्यासं च विधिपूर्वकम् ऋषि श्छन्दोऽधि दैवञ्च ध्यानं च विधिव त्प्रभो नारायण उवाच अस्य्तेकं परमं गुह्यं गायत्री कवचं तथा पठना द्धारणा न्मर्त्य स्सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वाङ्कामानवाप्नोति …

Read More »

ganga ashtakam in hindi-गङ्गाष्टकं

  भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि | सकल कलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद ‖ 1 ‖ भगवति भवलीला मौळिमाले तवाम्भः कणमणुपरिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति | अमरनगरनारी चामर ग्राहिणीनां विगत कलिकलङ्कातङ्कमङ्के लुठन्ति ‖ 2 ‖ ब्रह्माण्डं खण्डयन्ती हरशिरसि जटावल्लिमुल्लासयन्ती स्वर्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैलात् स्खलन्ती | क्षोणीपृष्ठे लुठन्ती दुरितचयचमूर्निर्भरं भर्त्सयन्ती पाथोधिं पूरयन्ती …

Read More »