ఆడ వాళ్లు శ్రీ సూక్తం చదవవచ్చా?

స్త్రీలు శ్రీ సూక్తం చదవటం వల్ల మంచిదేనా

అమ్మ వారి సూక్తం అనగా” శ్రీ సూక్తం” చదవటం చాలా మంచిది. దానిని మగ వారు, ఆడ వారు అందరు చదవ వచ్చు.తప్పు లేదు.

 

 

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

ఏ దేవునికి ఏ నైవేద్యం పెట్టాలి ? ఏ దేవునికి ఏ మాల వెయ్యాలో తెలుసుకోండి

1. విఘ్నేశ్వరునికి : బెల్లం, ఉండ్రాళ్ళు, జిల్లేడుకాయలు నైవేద్యం. శ్వేత (తెల్లని) అక్షతలతో పూజించాలి. గణపతికి గరికమాల అంటే చాలా …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *