దశావతారములు

దశ అవ తార ములు ఎన్ని?వాని పేర్లు తెలపండి?

దశ అవతారములు పది. అవి

1.మత్య

2.వరాహ

3.కూర్మ

4.నరసింహ

5.వామన

6.పరశురామ

7.శ్రీరామ

8.కృష్ణ

9.బుద్ధ

10.కల్కి

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

ఏ దేవునికి ఏ నైవేద్యం పెట్టాలి ? ఏ దేవునికి ఏ మాల వెయ్యాలో తెలుసుకోండి

1. విఘ్నేశ్వరునికి : బెల్లం, ఉండ్రాళ్ళు, జిల్లేడుకాయలు నైవేద్యం. శ్వేత (తెల్లని) అక్షతలతో పూజించాలి. గణపతికి గరికమాల అంటే చాలా …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *