శివ షడక్షరీ స్తోత్రమ్ – shiva shadakshari sthotram

 shiva shadakshari sthotram
lord shiva shadakshari sthotram

 

‖ఓం ఓం‖
ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః |
కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః ‖ 1 ‖

‖ఓం నం‖
నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః |
నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః ‖ 2 ‖

‖ఓం మం‖
మహాతత్వం మహాదేవ ప్రియం జ్ఞానప్రదం పరం |
మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమోనమః ‖ 3 ‖

‖ఓం శిం‖
శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణం |
మహాపాపహరం తస్మాచ్ఛికారాయ నమోనమః ‖ 4 ‖

‖ఓం వాం‖
వాహనం వృషభోయస్య వాసుకిః కంఠభూషణం |
వామే శక్తిధరం దేవం వకారాయ నమోనమః ‖ 5 ‖

‖ఓం యం‖
యకారే సంస్థితో దేవో యకారం పరమం శుభం |
యం నిత్యం పరమానందం యకారాయ నమోనమః ‖ 6 ‖

షడక్షరమిదం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ |
తస్య మృత్యుభయం నాస్తి హ్యపమృత్యుభయం కుతః ‖

శివశివేతి శివేతి శివేతి వా
భవభవేతి భవేతి భవేతి వా |
హరహరేతి హరేతి హరేతి వా
భుజమనశ్శివమేవ నిరంతరమ్ ‖

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదపూజ్యకృత శివషడక్షరీస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

Anjaneya Sahasranama Stotram in Telugu- ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః  అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా  హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం  …

2 comments

  1. Chala manchi stotralu pedutunnaru

  2. Sudheer Kollipara

    Om namah sivaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *