Breaking News

Anjaneya Bhujanga Stotram in Telugu-ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం

Anjaneya Bhujanga Stotram in Telugu
Sri Anjaneya Bhujanga Stotram in Telugu

 

 

ప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగం
జగద్భీతిశౌర్యం తుషారాద్రిధైర్యమ్ |
తృణీభూతహేతిం రణోద్యద్విభూతిం
భజే వాయుపుత్రం పవిత్రాప్తమిత్రమ్ || ౧ ||

భజే పావనం భావనానిత్యవాసం
భజే బాలభానుప్రభాచారుభాసమ్ |
భజే చంద్రికా కుంద మందార హాసం
భజే సంతతం రామభూపాల దాసమ్ || ౨ ||

భజే లక్ష్మణప్రాణరక్షాతిదక్షం
భజే తోషితానేక గీర్వాణపక్షమ్ |
భజే ఘోర సంగ్రామ సీమాహతాక్షం
భజే రామనామాతి సంప్రాప్తరక్షమ్ || ౩ ||

కృతాభీలనాదం క్షితక్షిప్తపాదం
ఘనక్రాంత భృంగం కటిస్థోరు జాంఘమ్ |
వియద్వ్యాప్తకేశం భుజాశ్లేషితాశ్మం
జయశ్రీ సమేతం భజే రామదూతమ్ || ౪ ||

చలద్వాలఘాతం భ్రమచ్చక్రవాళం
కఠోరాట్టహాసం ప్రభిన్నాబ్జజాండమ్ |
మహాసింహనాదా ద్విశీర్ణత్రిలోకం
భజే చాంజనేయం ప్రభుం వజ్రకాయమ్ || ౫ ||

రణే భీషణే మేఘనాదే సనాదే
సరోషే సమారోపితే మిత్రముఖ్యే |
ఖగానాం ఘనానాం సురాణాం చ మార్గే
నటంతం సమంతం హనూమంత మీడే || ౬ ||

కనద్రత్న జంభారి దంభోళిధారం
కనద్దంత నిర్ధూత కాలోగ్రదంతమ్ |
పదాఘాత భీతాబ్ధి భూతాదివాసం
రణక్షోణిదక్షం భజే పింగళాక్షమ్ || ౭ ||

మహాగ్రాహపీడాం మహోత్పాతపీడాం
మహారోగపీడాం మహాతీవ్రపీడామ్ |
హరత్యాశు తే పాదపద్మానురక్తో
నమస్తే కపిశ్రేష్ఠ రామప్రియాయః || ౮ ||

సుధాసింధుముల్లంఘ్య నాథోగ్ర దీప్తః
సుధాచౌషధీస్తాః ప్రగుప్తప్రభావః |
క్షణద్రోణశైలస్య సారేణ సేతుం
వినా భూః స్వయం కస్సమర్థః కపీంద్రః || ౯ ||

నిరాతంకమావిశ్య లంకాం విశంకో
భవానేన సీతాతిశోకాపహారీ |
సముద్రాంతరంగాది రౌద్రం వినిద్రం
విలంఘ్యోరు జంఘస్తుతాఽమర్త్యసంఘః || ౧౦ ||

రమానాథ రామః క్షమానాథ రామః
అశోకేన శోకం విహాయ ప్రహర్షమ్ |
వనాంతర్ఘనం జీవనం దానవానాం
విపాట్య ప్రహర్షాత్ హనూమాన్ త్వమేవ || ౧౧ ||

జరాభారతో భూరిపీడాం శరీరే
నిరాధారణారూఢ గాఢ ప్రతాపే |
భవత్పాదభక్తిం భవద్భక్తిరక్తిం
కురు శ్రీహనుమత్ప్రభో మే దయాళో || ౧౨ ||

మహాయోగినో బ్రహ్మరుద్రాదయో వా
న జానంతి తత్త్వం నిజం రాఘవస్య |
కథం జ్ఞాయతే మాదృశే నిత్యమేవ
ప్రసీద ప్రభో వానరేంద్రో నమస్తే || ౧౩ ||

నమస్తే మహాసత్త్వవాహాయ తుభ్యం
నమస్తే మహావజ్రదేహాయ తుభ్యమ్ |
నమస్తే పరీభూత సూర్యాయ తుభ్యం
నమస్తే కృతాఽమర్త్య కార్యాయ తుభ్యమ్ || ౧౪ ||

నమస్తే సదా బ్రహ్మచర్యాయ తుభ్యం
నమస్తే సదా వాయుపుత్రాయ తుభ్యమ్ |
నమస్తే సదా పింగళాక్షాయ తుభ్యం
నమస్తే సదా రామభక్తాయ తుభ్యమ్ || ౧౫ ||

హనూమద్భుజంగప్రయాతం ప్రభాతే
ప్రదోషేఽపి వా చార్ధరాత్రేఽపి మర్త్యః |
పఠన్నశ్నతోఽపి ప్రముక్తాఘజాలం
సదా సర్వదా రామభక్తిం ప్రయాతి || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం శ్రీమదాంజనేయ భుజంగప్రయాత స్తోత్రమ్ |

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

Hanuman Langoolastra stotram in Telugu-హనుమాల్లాంగూలాస్త్ర స్తోత్రం

    హనుమన్నంజనీసూనో మహాబలపరాక్రమ | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧ || మర్కటాధిప మార్తండమండలగ్రాసకారక | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *