Breaking News

Anjaneya Sahasranama Stotram in Telugu- ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

Anjaneya Sahasranama Stotram in Telugu
Sri Anjaneya Sahasranama Stotram in Telugu

 

 

ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః  అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా  హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం  శ్రీం ఇతి శక్తిః   కిలికిల బు బు కారేణ ఇతి కీలకమ్
లంకావిధ్వంసనేతి కవచమ్  మమ సర్వోపద్రవశాన్త్యర్థే మమ సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ధ్యానం –
ప్రతప్తస్వర్ణవర్ణాభం సంరక్తారుణలోచనమ్ |
సుగ్రీవాదియుతం ధ్యాయేత్ పీతాంబరసమావృతమ్ ||
గోష్పదీకృతవారాశిం పుచ్ఛమస్తకమీశ్వరమ్ |
జ్ఞానముద్రాం చ బిభ్రాణం సర్వాలంకారభూషితమ్ ||
వామహస్తసమాకృష్టదశాస్యాననమణ్డలమ్ |
ఉద్యద్దక్షిణదోర్దణ్డం హనూమన్తం విచిన్తయేత్ ||

స్తోత్రం –
ఓం హనూమాన్ శ్రీప్రదో వాయుపుత్రో రుద్రోఽనఘోఽజరః |
అమృత్యుర్వీరవీరశ్చ గ్రామవాసో జనాశ్రయః || ౧ ||

ధనదో నిర్గుణశ్శూరో వీరో నిధిపతిర్మునిః |
పింగాక్షో వరదో వాగ్మీ సీతాశోకవినాశనః || ౨ ||

శివః శర్వః పరోఽవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో ధరాధరః |
పింగకేశః పింగరోమా శ్రుతిగమ్యః సనాతనః || ౩ ||

అనాదిర్భగవాన్ దేవో విశ్వహేతుర్జనాశ్రయః |
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో విశ్వనాథో హరీశ్వరః || ౪ ||

భర్గో రామో రామభక్తః కళ్యాణః ప్రకృతిస్థిరః |
విశ్వంభరో విశ్వమూర్తిర్విశ్వాకారశ్చ విశ్వపః || ౫ ||

విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యోఽథ విశ్వో విశ్వహరో రవిః |
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో విశ్వధ్యేయః కలాధరః || ౬ ||

ప్లవంగమః కపిశ్రేష్ఠో జ్యేష్ఠో విద్యావనేచరః |
బాలో వృద్ధో యువా తత్త్వం తత్త్వగమ్యః సుఖో హ్యజః || ౭ ||

అంజనాసూనురవ్యగ్రో గ్రామశాంతో ధరాధరః |
భూర్భువఃస్వర్మహర్లోకో జనోలోకస్తపోఽవ్యయః || ౮ ||

సత్యమోంకారగమ్యశ్చ ప్రణవో వ్యాపకోఽమలః |
శివో ధర్మప్రతిష్ఠాతా రామేష్టః ఫల్గుణప్రియః || ౯ ||

గోష్పదీకృతవారాశిః పూర్ణకామో ధరాపతిః |
రక్షోఘ్నః పుండరీకాక్షః శరణాగతవత్సలః || ౧౦ ||

జానకీప్రాణదాతా చ రక్షః ప్రాణాపహారకః |
పూర్ణసత్త్వః పీతవాసాః దివాకరసమప్రభః || ౧౧ ||

ద్రోణహర్తా శక్తినేతా శక్తిరాక్షసమారకః |
రక్షోఘ్నో రామదూతశ్చ శాకినీజీవహారకః || ౧౨ ||

భుభుక్కారహతారాతిర్గర్వః పర్వతభేదనః |
హేతుమాన్ ప్రాంశుబీజం చ విశ్వభర్తా జగద్గురుః || ౧౩ ||

జగత్త్రాతా జగన్నాథో జగదీశో జనేశ్వరః |
జగత్పితా హరిః శ్రీశో గరుడస్మయభంజనః || ౧౪ ||

పార్థధ్వజో వాయుపుత్రోఽమితపుచ్ఛోఽమితప్రభః |
బ్రహ్మపుచ్ఛః పరబ్రహ్మపుచ్ఛో రామేష్ట ఏవ చ || ౧౫ ||

సుగ్రీవాదియుతో జ్ఞానీ వానరో వానరేశ్వరః |
కల్పస్థాయీ చిరంజీవీ ప్రసన్నశ్చ సదాశివః || ౧౬ ||

సన్మతిః సద్గతిర్భుక్తిముక్తిదః కీర్తిదాయకః |
కీర్తిః కీర్తిప్రదశ్చైవ సముద్రః శ్రీప్రదః శివః || ౧౭ ||

ఉదధిక్రమణో దేవః సంసారభయనాశనః |
వార్ధిబంధనకృద్విశ్వజేతా విశ్వప్రతిష్ఠితః || ౧౮ ||

లంకారిః కాలపురుషో లంకేశగృహభంజనః |
భూతావాసో వాసుదేవో వసుస్త్రిభువనేశ్వరః ||

శ్రీరామదూతః కృష్ణశ్చ లంకాప్రాసాదభంజనః |
కృష్ణః కృష్ణస్తుతః శాంతః శాంతిదో విశ్వభావనః || ౨౦ ||

విశ్వభోక్తా చ మారీఘ్నో బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః |
ఊర్ధ్వగో లాంగులీ మాలీ లాంగూలహతరాక్షసః || ౨౧ ||

సమీరతనుజో వీరో వీరమారో జయప్రదః |
జగన్మంగళదః పుణ్యః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః || ౨౨ ||

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యగతిః జగత్పావనపావనః |
దేవేశో జితరోధశ్చ రామభక్తివిధాయకః || ౨౩ ||

ధ్యాతా ధ్యేయో నభస్సాక్షీ చేతశ్చైతన్యవిగ్రహః |
జ్ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో జగత్ప్రాణః సమీరణః || ౨౪ ||

విభీషణప్రియః శూరః పిప్పలాశ్రయసిద్ధిదః |
సుహృత్సిద్ధాశ్రయః కాలః కాలభక్షకభర్జితః || ౨౫ ||

లంకేశనిధన స్థాయీ లంకాదాహక ఈశ్వరః |
చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రశ్చ కాలాగ్నిః ప్రళయాంతకః || ౨౬ ||

కపిలః కపిశః పుణ్యరాశిర్ద్వాదశరాశిగః |
సర్వాశ్రయోఽప్రమేయాత్మా రేవత్యాదినివారకః || ౨౭ ||

లక్ష్మణప్రాణదాతా చ సీతాజీవనహేతుకః |
రామధ్యేయో హృషీకేశో విష్ణుభక్తో జటీ బలీ || ౨౮ ||

దేవారిదర్పహా హోతా కర్తా హర్తా జగత్ప్రభుః |
నగరగ్రామపాలశ్చ శుద్ధో బుద్ధో నిరంతరః || ౨౯ ||

నిరంజనో నిర్వికల్పో గుణాతీతో భయంకరః |
హనుమాంశ్చ దురారాధ్యస్స్తపస్సాధ్యోఽమరేశ్వరః || ౩౦ ||

జానకీఘనశోకోత్థతాపహర్తా పరాత్పరః |
వాఙ్మయః సదసద్రూపః కారణం ప్రకృతేః పరః || ౩౧ ||

భాగ్యదో నిర్మలో నేతా పుచ్ఛలంకావిదాహకః |
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో యాతుధానరిపుప్రియః || ౩౨ ||

ఛాయాపహారీ భూతేశో లోకేశః సద్గతిప్రదః |
ప్లవంగమేశ్వరః క్రోధః క్రోధసంరక్తలోచనః || ౩౩ ||

క్రోధహర్తా తాపహర్తా భక్తాభయవరప్రదః |
భక్తానుకంపే విశ్వేశః పురుహూతః పురందరః || ౩౪ ||

అగ్నిర్విభావసుర్భాస్వాన్ యమో నిర్‍ఋతిరేవ చ |
వరుణో వాయుగతిమాన్ వాయుః కౌబేర ఈశ్వరః || ౩౫ ||

రవిశ్చంద్రః సుఖః సౌమ్యో గురుః కావ్యః శనైశ్చరః |
రాహుః కేతుర్మరుద్ధోతా ధాతా హర్తా సమీరకః || ౩౬ ||

మశకీకృతదేవారిః దైత్యారిర్మధుసూదనః |
కామః కపిః కామపాలః కపిలో విశ్వజీవనః || ౩౭ ||

భాగీరథిపదాంభోజః సేతుబంధవిశారదః |
స్వాహా స్వధా హవిః కవ్యం హవ్యకవ్యప్రకాశకః || ౩౮ ||

స్వప్రకాశో మహావీరో లఘుశ్చామితవిక్రమః |
ప్రడ్డినోడ్డీనగతిమాన్ సద్గతిః పురుషోత్తమః || ౩౯ ||

జగదాత్మా జగద్యోనిర్జగదంతో హ్యనంతకః |
విపాప్మా నిష్కళంకఽశ్చ మహాన్ మహదహంకృతిః || ౪౦ ||

ఖం వాయుః పృథివీ హ్యాపో వహ్నిర్దిక్కాల ఏవచ |
క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలశ్చ పల్వలీకృతసాగరః || ౪౧ ||

హిరణ్మయః పురాణశ్చ ఖేచరో భూచరో మనుః |
హిరణ్యగర్భః సూత్రాత్మా రాజరాజో విశాంపతిః || ౪౨ ||

వేదాంతవేద్యోద్గీథశ్చ వేద వేదాంగపారగః |
ప్రతిగ్రామస్థితః సద్యః స్ఫూర్తిదాతా గుణాకరః || ౪౩ ||

నక్షత్రమాలీ భూతాత్మా సురభిః కల్పపాదపః |
చింతామణిర్గుణనిధిః ప్రజాపతిరనుత్తమః || ౪౪ ||

పుణ్యశ్లోకః పురారాతిర్జ్యోతిష్మాన్ శార్వరీపతిః |
కిలికిల్యారవత్రస్తభూతప్రేతపిశాచకః || ౪౫ ||

ఋణత్రయహరః సూక్ష్మః స్థూలః సర్వగతిః పుమాన్ |
అపస్మారహరః స్మర్తా శ్రుతిర్గాధా స్మృతిర్మనుః || ౪౬ ||

స్వర్గద్వారః ప్రజాద్వారో మోక్షద్వారః కపీశ్వరః |
నాదరూపః పరబ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మపురాతనః || ౪౭ ||

ఏకోనైకో జనః శుక్లః స్వయంజ్యోతిరనాకులః |
జ్యోతిర్జ్యోతిరనాదిశ్చ సాత్త్వికో రాజసత్తమః || ౪౮ ||

తమోహర్తా నిరాలంబో నిరాకారో గుణాకరః |
గుణాశ్రయో గుణమయో బృహత్కాయో బృహద్యశాః ||

బృహద్ధనుర్బృహత్పాదో బృహన్మూర్ధా బృహత్స్వనః |
బృహత్కర్ణో బృహన్నాసో బృహన్నేత్రో బృహద్గళః || ౫౦ ||

బృహద్యత్నో బృహచ్చేష్టో బృహత్పుచ్ఛో బృహత్కరః |
బృహద్గతిర్బృహత్సేవ్యో బృహల్లోకఫలప్రదః || ౫౧ ||

బృహచ్ఛక్తిర్బృహద్వాంఛాఫలదో బృహదీశ్వరః |
బృహల్లోకనుతో ద్రష్టా విద్యాదాతా జగద్గురుః || ౫౨ ||

దేవాచార్యః సత్యవాదీ బ్రహ్మవాదీ కళాధరః |
సప్తపాతాళగామీ చ మలయాచలసంశ్రయః || ౫౩ ||

ఉత్తరాశాస్థితః శ్రీదో దివ్యౌషధవశః ఖగః |
శాఖామృగః కపీన్ద్ర శ్చ పురాణః శ్రుతిసంచరః || ౫౪ ||

చతురో బ్రాహ్మణో యోగీ యోగగమ్యః పరాత్పరః |
అనాదినిధనో వ్యాసో వైకుంఠః పృథివీపతిః || ౫౫ ||

పరాజితో జితారాతిః సదానందశ్చ ఈశితా |
గోపాలో గోపతిర్గోప్తా కలిః కాలః పరాత్పరః || ౫౬ ||

మనోవేగీ సదాయోగీ సంసారభయనాశనః |
తత్త్వదాతా చ తత్త్వజ్ఞః తత్త్వం తత్త్వప్రకాశకః || ౫౭ ||

శుద్ధో బుద్ధో నిత్యముక్తో యుక్తాకారో జయప్రదః |
ప్రళయోఽమితమాయశ్చ మాయాతీతో విమత్సరః || ౫౮ ||

మాయానిర్జితరక్షశ్చ మాయానిర్మితవిష్టపః |
మాయాశ్రయశ్చ నిర్లేపో మాయానిర్వంచకః సుఖః ||

సుఖీ సుఖప్రదో నాగో మహేశకృతసంస్తవః |
మహేశ్వరః సత్యసంధః శరభః కలిపావనః || ౬౦ ||

రసో రసజ్ఞః సమ్మానో తపశ్చక్షుః చ భైరవః |
ఘ్రాణో గంధః స్పర్శనం చ స్పర్శోఽహంకారమానదః || ౬౧ ||

నేతి నేతీతి గమ్యశ్చ వైకుంఠభజనప్రియః |
గిరిశో గిరిజాకాంతో దుర్వాసాః కవిరంగిరాః || ౬౨ ||

భృగుర్వసిష్ఠశ్చ్యవనో తుంబురుర్నారదోఽమలః |
విశ్వక్షేత్రం విశ్వబీజం విశ్వనేత్రశ్చ విశ్వపః || ౬౩ ||

యాజకో యజమానశ్చ పావకః పితరస్తథా |
శ్రద్ధా బుద్ధిః క్షమా తంద్రా మన్త్రో మన్త్రయుతస్స్వరః || ౬౪ ||

రాజేంద్రో భూపతిః కంఠమాలీ సంసారసారథిః |
నిత్యః సంపూర్ణకామశ్చ భక్తకామధుగుత్తమః || ౬౫ ||

గణపః కీశపో భ్రాతా పితా మాతా చ మారుతిః |
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౬౬ ||

కామజిత్ కామదహనః కామః కామ్యఫలప్రదః |
ముద్రాహారీ రక్షోఘ్నః క్షితిభారహరో బలః || ౬౭ ||

నఖదంష్ట్రాయుధో విష్ణుభక్తోఽభయవరప్రదః |
దర్పహా దర్పదో దృప్తః శతమూర్తిః అమూర్తిమాన్ || ౬౮ ||

మహానిధిర్మహాభాగో మహాభోగో మహార్థదః |
మహాకారో మహాయోగీ మహాతేజా మహాద్యుతిః || ౬౯ ||

మహాకర్మా మహానాదో మహామన్త్రో మహామతిః |
మహాశయో మహోదారో మహాదేవాత్మకో విభుః || ౭౦ ||

రుద్రకర్మా క్రూరకర్మా రత్ననాభః కృతాగమః |
అంభోధిలంఘనః సింహో నిత్యో ధర్మప్రమోదనః || ౭౧ ||

జితామిత్రో జయః సామో విజయో వాయువాహనః |
జీవదాతా సహస్రాంశుః ముకున్దో భూరిదక్షిణః || ౭౨ ||

సిద్ధార్థః సిద్ధిదః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధిహేతుకః |
సప్తపాతాలభరణః సప్తర్షిగణవందితః || ౭౩ ||

సప్తాబ్ధిలంఘనో వీరః సప్తద్వీపోరుమండలః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తమాతృనిషేవితః || ౭౪ ||

సప్తలోకైకమకుటః సప్తహోతా స్వరాశ్రయః |
సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తచ్ఛందః సప్తజనాశ్రయః || ౭౫ ||

సప్తసామోపగీతశ్చ సప్తపాతాలసంశ్రయః |
మేధావీ కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః || ౭౬ ||

సర్వవశ్యకరో భర్గో దోషఘ్నః పుత్రపౌత్రదః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో దుష్టచిత్తప్రసాదనః || ౭౭ ||

పరాభిచారశమనో దుఃఖఘ్నో బంధమోక్షదః |
నవద్వారపురాధారో నవద్వారనికేతనః || ౭౮ ||

నరనారాయణస్తుత్యో నరనాథో మహేశ్వరః |
మేఖలీ కవచీ ఖడ్గీ భ్రాజిష్ణుర్విష్ణుసారథిః || ౭౯ ||

బహుయోజనవిస్తీర్ణపుచ్ఛః పుచ్ఛహతాసురః |
దుష్టగ్రహనిహంతా చ పిశాచగ్రహఘాతుకః || ౮౦ ||

బాలగ్రహవినాశీ చ ధర్మోనేతా కృపాకరః |
ఉగ్రకృత్యోగ్రవేగశ్చ ఉగ్రనేత్రః శతక్రతుః || ౮౧ ||

శతమన్యుః స్తుతః స్తుత్యః స్తుతిః స్తోతా మహాబలః |
సమగ్రగుణశాలీ చ వ్యగ్రో రక్షోవినాశకః || ౮౨ ||

రక్షోఘ్నహస్తో బ్రహ్మేశః శ్రీధరో భక్తవత్సలః |
మేఘనాదో మేఘరూపో మేఘవృష్టినివారకః || ౮౩ ||

మేఘజీవనహేతుశ్చ మేఘశ్యామః పరాత్మకః |
సమీరతనయో బోద్ధా తత్త్వవిద్యావిశారదః || ౮౪ ||

అమోఘోఽమోఘవృద్ధిశ్చ ఇష్టదోఽనిష్టనాశకః |
అర్థో అర్థాపహారీ చ సమర్థో రామసేవకః || ౮౫ ||

అర్థీ ధన్యస్సురారాతిః పుండరీకాక్ష ఆత్మభూః |
సంకర్షణో విశుద్ధాత్మా విద్యారాశిః సురేశ్వరః || ౮౬ ||

అచలోద్ధారకో నిత్యః సేతుకృద్రామసారథిః |
ఆనందః పరమానందో మత్స్యః కూర్మో నిధిః శమః || ౮౭ ||

వరాహో నారసింహశ్చ వామనో జమదగ్నిజః |
రామః కృష్ణః శివో బుద్ధః కల్కీ రామాశ్రయో హరః || ౮౮ ||

నందీ భృంగీ చ చండీ చ గణేశో గణసేవితః |
కర్మాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో విశ్రమో జగతాంపతిః ||

జగన్నాథః కపిశ్రేష్ఠః సర్వావాసః సదాశ్రయః |
సుగ్రీవాదిస్తుతః శాంతః సర్వకర్మ ప్లవంగమః || ౯౦ ||

నఖదారితరక్షశ్చ నఖాయుధవిశారదః |
కుశలః సుధనః శేషో వాసుకిస్తక్షకస్స్వరః || ౯౧ ||

స్వర్ణవర్ణో బలాఢ్యశ్చ రామపూజ్యోఽఘనాశనః |
కైవల్యదీపః కైవల్యో గరుడః పన్నగో గురుః || ౯౨ ||

కిల్యారావహతారాతిగర్వః పర్వతభేదనః |
వజ్రాంగో వజ్రవేగశ్చ భక్తో వజ్రనివారకః || ౯౩ ||

నఖాయుధో మణిగ్రీవో జ్వాలామాలీ చ భాస్కరః |
ప్రౌఢ ప్రతాపస్తపనో భక్తతాపనివారకః || ౯౪ ||

శరణం జీవనం భోక్తా నానాచేష్టో హ్యచంచలః |
సుస్వస్థోఽష్టాస్యహా దుఃఖశమనః పవనాత్మజః || ౯౫ ||

పావనః పవనః కాన్తో భక్తాగస్సహనో బలః |
మేఘనాదరిపుర్మేఘనాదసంహృతరాక్షసః || ౯౬ ||

క్షరోఽక్షరో వినీతాత్మా వానరేశః సతాంగతిః |
శ్రీకంఠః శితికంఠశ్చ సహాయః సహనాయకః || ౯౭ ||

అస్థూలస్త్వనణుర్భర్గో దేవః సంసృతినాశనః |
అధ్యాత్మవిద్యాసారశ్చ అధ్యాత్మకుశలః సుధీః || ౯౮ ||

అకల్మషః సత్యహేతుః సత్యగః సత్యగోచరః |
సత్యగర్భః సత్యరూపః సత్యః సత్యపరాక్రమః || ౯౯ ||

అంజనాప్రాణలింగశ్చ వాయువంశోద్భవః సుధీః |
భద్రరూపో రుద్రరూపః సురూపశ్చిత్రరూపధృత్ || ౧౦౦ ||

మైనాకవందితః సూక్ష్మదర్శనో విజయో జయః |
క్రాంతదిఙ్మండలో రుద్రః ప్రకటీకృతవిక్రమః || ౧౦౧ ||

కంబుకంఠః ప్రసన్నాత్మా హ్రస్వనాసో వృకోదరః |
లంబోష్ఠః కుండలీ చిత్రమాలీ యోగవిదాం వరః || ౧౦౨ ||

విపశ్చిత్ కవిరానందవిగ్రహోఽనన్యశాసనః |
ఫల్గునీసూనురవ్యగ్రో యోగాత్మా యోగతత్పరః || ౧౦౩ ||

యోగవేద్యో యోగరక్తో యోగయోనిర్దిగంబరః |
అకారాదిక్షకారాంతవర్ణనిర్మితవిగ్రహః || ౧౦౪ ||

ఉలూఖలముఖః సింహః సంస్తుతః పరమేశ్వరః |
శ్లిష్టజంఘః శ్లిష్టజానుః శ్లిష్టపాణిః శిఖాధరః || ౧౦౫ ||

సుశర్మాఽమితశర్మా చ నారాయణపరాయణః |
జిష్ణుర్భవిష్ణూ రోచిష్ణుర్గ్రసిష్ణుః స్థాణురేవ చ || ౧౦౬ ||

హరిరుద్రానుకృద్వృక్షకంపనో భూమికంపనః |
గుణప్రవాహః సూత్రాత్మా వీతరాగః స్తుతిప్రియః || ౧౦౭ ||

నాగకన్యాభయధ్వంసీ రుక్మవర్ణః కపాలభృత్ |
అనాకులో భవోఽపాయోఽనపాయో వేదపారగః || ౧౦౮ ||

అక్షరః పురుషో లోకనాథో రక్షః ప్రభుర్దృఢః |
అష్టాంగయోగఫలభుక్ సత్యసంధః పురుష్టుతః || ౧౦౯ ||

శ్మశానస్థాననిలయః ప్రేతవిద్రావణక్షమః |
పంచాక్షరపరః పంచమాతృకో రంజనధ్వజః || ౧౧౦ ||

యోగినీబృందవంద్యశ్చ శత్రుఘ్నోఽనంతవిక్రమః |
బ్రహ్మచారీంద్రియరిపుర్ధృతదండో దశాత్మకః || ౧౧౧ ||

అప్రపంచః సదాచారః శూరసేనవిదారకః |
వృద్ధః ప్రమోదశ్చానందః సప్తజిహ్వాపతిర్ధరః || ౧౧౨ ||

నవద్వారపురాధారః ప్రత్యగ్రః సామగాయకః |
షట్చక్రధామా స్వర్లోకో భయహృన్మానదోఽమదః || ౧౧౩ ||

సర్వవశ్యకరః శక్తిర్నేతా చాఽనంతమంగళః |
అష్టమూర్తిధరో నేతా విరూపః స్వరసుందరః || ౧౧౪ ||

ధూమకేతుర్మహాకేతుః సత్యకేతుర్మహారథః |
నందిప్రియః స్వతంత్రశ్చ మేఖలీ సమరప్రియః || ౧౧౫ ||

లోహాంగః సర్వవిద్ధన్వీ షట్కలశ్శర్వ ఈశ్వరః |
ఫలభుక్ ఫలహస్తశ్చ సర్వకర్మఫలప్రదః || ౧౧౬ ||

ధర్మాధ్యక్షో ధర్మఫలో ధర్మో ధర్మప్రదోఽర్థదః |
పంచవింశతితత్త్వజ్ఞస్తారకః బ్రహ్మతత్పరః || ౧౧౭ ||

త్రిమార్గవసతిర్భీమః సర్వదుఃఖనిబర్హణః |
ఊర్జస్వాన్ నిర్గళః శూలీ మాలీ గర్భోనిశాచరః || ౧౧౮ ||

రక్తాంబరధరో రక్తో రక్తమాలావిభూషణః |
వనమాలీ శుభాంగశ్చ శ్వేతః శ్వేతాంబరో యువా || ౧౧౯ ||

జయోఽజయపరీవారః సహస్రవదనః కవిః |
శాకినీఢాకినీయక్షరక్షోభూతౌఘభంజనః || ౧౨౦ ||

సద్యోజాతః కామగతిర్జ్ఞానమూర్తిర్యశస్కరః |
శంభుతేజాః సార్వభౌమో విష్ణుభక్తః ప్లవంగమః || ౧౨౧ ||

చతుర్నవతిమంత్రజ్ఞః పౌలస్త్యబలదర్పహా |
సర్వలక్ష్మీప్రదః శ్రీమానంగదప్రియ ఈడితః || ౧౨౨ ||

స్మృతిర్బీజం సురేశానః సంసారభయనాశనః |
ఉత్తమః శ్రీపరీవారః శ్రీభూదుర్గా చ కామధృక్ || ౧౨౩ ||

సదాగతిర్మాతరిశ్వా రామపాదాబ్జషట్పదః |
నీలప్రియో నీలవర్ణో నీలవర్ణప్రియః సుహృత్ || ౧౨౪ ||

రామదూతో లోకబంధురంతరాత్మా మనోరమః |
శ్రీరామధ్యానకృద్వీరః సదా కింపురుషస్తుతః || ౧౨౫ ||

రామకార్యాంతరంగశ్చ శుద్ధిర్గతిరనామయః |
పుణ్యశ్లోకః పరానందః పరేశః ప్రియసారథిః || ౧౨౬ ||

లోకస్వామీ ముక్తిదాతా సర్వకారణకారణః |
మహాబలో మహావీరః పారావారగతిర్గురుః || ౧౨౭ ||

సమస్తలోకసాక్షీ చ సమస్తసురవందితః |
సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురంధరః || ౧౨౮ ||

ఇతి శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం ||

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

Hanuman Mangala Ashtakam in Telugu- హనుమాన్ మంగళాష్టకం

    వైశాఖే మాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే | పూర్వాభాద్రప్రభూతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౧ || కరుణారసపూర్ణాయ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *