Breaking News

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

 

చాముండికాంబా శ్రీకంఠః పార్వతీ పరమేశ్వరః |
మహారాజ్ఞీ మహాదేవస్సదారాధ్యా సదాశివః || ౧ ||

శివార్ధాంగీ శివార్ధాంగో భైరవీ కాలభైరవః |
శక్తిత్రితయరూపాఢ్యా మూర్తిత్రితయరూపవాన్ || ౨ ||

కామకోటిసుపీఠస్థా కాశీక్షేత్రసమాశ్రయః |
దాక్షాయణీ దక్షవైరి శూలినీ శూలధారకః || ౩ ||

హ్రీంకారపంజరశుకీ హరిశంకరరూపవాన్ |
శ్రీమద్గణేశజననీ షడాననసుజన్మభూః || ౪ ||

పంచప్రేతాసనారూఢా పంచబ్రహ్మస్వరూపభృత్ |
చండముండశిరశ్ఛేత్రీ జలంధరశిరోహరః || ౫ ||

సింహవాహా వృషారూఢః శ్యామాభా స్ఫటికప్రభః |
మహిషాసురసంహర్త్రీ గజాసురవిమర్దనః || ౬ ||

మహాబలాచలావాసా మహాకైలాసవాసభూః |
భద్రకాళీ వీరభద్రో మీనాక్షీ సుందరేశ్వరః || ౭ ||

భండాసురాదిసంహర్త్రీ దుష్టాంధకవిమర్దనః |
మధుకైటభసంహర్త్రీ మధురాపురనాయకః || ౮ ||

కాలత్రయస్వరూపాఢ్యా కార్యత్రయవిధాయకః |
గిరిజాతా గిరీశశ్చ వైష్ణవీ విష్ణువల్లభః || ౯ ||

విశాలాక్షీ విశ్వనాధః పుష్పాస్త్రా విష్ణుమార్గణః |
కౌసుంభవసనోపేతా వ్యాఘ్రచర్మాంబరావృతః || ౧౦ ||

మూలప్రకృతిరూపాఢ్యా పరబ్రహ్మస్వరూపవాన్ |
రుండమాలావిభూషాఢ్యా లసద్రుద్రాక్షమాలికః || ౧౧ ||

మనోరూపేక్షుకోదండా మహామేరుధనుర్ధరః |
చంద్రచూడా చంద్రమౌళిర్మహామాయా మహేశ్వరః || ౧౨ ||

మహాకాళీ మహాకాళో దివ్యరూపా దిగంబరః |
బిందుపీఠసుఖాసీనా శ్రీమదోంకారపీఠగః || ౧౩ ||

హరిద్రాకుంకుమాలిప్తా భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః |
మహాపద్మాటవీలోలా మహాబిల్వాటవీప్రియః || ౧౪ ||

సుధామయీ విషధరో మాతంగీ ముకుటేశ్వరః |
వేదవేద్యా వేదవాజీ చక్రేశీ విష్ణుచక్రదః || ౧౫ ||

జగన్మయీ జగద్రూపో మృడాణీ మృత్యునాశనః |
రామార్చితపదాంభోజా కృష్ణపుత్రవరప్రదః || ౧౬ ||

రమావాణీసుసంసేవ్యా విష్ణుబ్రహ్మసుసేవితః |
సూర్యచంద్రాగ్నినయనా తేజస్త్రయవిలోచనః || ౧౭ ||

చిదగ్నికుండసంభూతా మహాలింగసముద్భవః |
కంబుకంఠీ కాలకంఠో వజ్రేశీ వజ్రిపూజితః || ౧౮ ||

త్రికంటకీ త్రిభంగీశః భస్మరక్షా స్మరాంతకః |
హయగ్రీవవరోద్ధాత్రీ మార్కండేయవరప్రదః || ౧౯ ||

చింతామణిగృహావాసా మందరాచలమందిరః |
వింధ్యాచలకృతావాసా వింధ్యశైలార్యపూజితః || ౨౦ ||

మనోన్మనీ లింగరూపో జగదంబా జగత్పితా |
యోగనిద్రా యోగగమ్యో భవానీ భవమూర్తిమాన్ || ౨౧ ||

శ్రీచక్రాత్మరథారూఢా ధరణీధరసంస్థితః
శ్రీవిద్యావేద్యమహిమా నిగమాగమసంశ్రయః || ౨౨ ||

దశశీర్షసమాయుక్తా పంచవింశతిశీర్షవాన్ |
అష్టాదశభుజాయుక్తా పంచాశత్కరమండితః || ౨౩ ||

బ్రాహ్మ్యాదిమాతృకారూపా శతాష్టేకాదశాత్మవాన్ |
స్థిరా స్థాణుస్తథా బాలా సద్యోజాత ఉమా మృడః || ౨౪ ||

శివా శివశ్చ రుద్రాణీ రుద్రశ్చైవేశ్వరీశ్వరః |
కదంబకాననావాసా దారుకారణ్యలోలుపః || ౨౫ ||

నవాక్షరీమనుస్తుత్యా పంచాక్షరమనుప్రియః |
నవావరణసంపూజ్యా పంచాయతనపూజితః || ౨౬ ||

దేహస్థషట్చక్రదేవీ దహరాకాశమధ్యగః |
యోగినీగణసంసేవ్యా భృంగ్యాదిప్రమథావృతః || ౨౭ ||

ఉగ్రతారా ఘోరరూపశ్శర్వాణీ శర్వమూర్తిమాన్ |
నాగవేణీ నాగభూషో మంత్రిణీ మంత్రదైవతః || ౨౮ ||

జ్వలజ్జిహ్వా జ్వలన్నేత్రో దండనాథా దృగాయుధః |
పార్థాంజనాస్త్రసందాత్రీ పార్థపాశుపతాస్త్రదః || ౨౯ ||

పుష్పవచ్చక్రతాటంకా ఫణిరాజసుకుండలః |
బాణపుత్రీవరోద్ధాత్రీ బాణాసురవరప్రదః || ౩౦ ||

వ్యాళకంచుకసంవీతా వ్యాళయజ్ఞోపవీతవాన్ |
నవలావణ్యరూపాఢ్యా నవయౌవనవిగ్రహః || ౩౧ ||

నాట్యప్రియా నాట్యమూర్తిస్త్రిసంధ్యా త్రిపురాంతకః |
తంత్రోపచారసుప్రీతా తంత్రాదిమవిధాయకః || ౩౨ ||

నవవల్లీష్టవరదా నవవీరసుజన్మభూః |
భ్రమరజ్యా వాసుకిజ్యో భేరుండా భీమపూజితః || ౩౩ ||

నిశుంభశుంభదమనీ నీచాపస్మారమర్దనః |
సహస్రారాంబుజారూఢా సహస్రకమలార్చితః || ౩౪ ||

గంగాసహోదరీ గంగాధరో గౌరీ త్రయంబకః |
శ్రీశైలభ్రమరాంబాఖ్యా మల్లికార్జునపూజితః || ౩౫ ||

భవతాపప్రశమనీ భవరోగనివారకః |
చంద్రమండలమధ్యస్థా మునిమానసహంసకః || ౩౬ ||

ప్రత్యంగిరా ప్రసన్నాత్మా కామేశీ కామరూపవాన్ |
స్వయంప్రభా స్వప్రకాశః కాళరాత్రీ కృతాంతహృత్ || ౩౭ ||

సదాన్నపూర్ణా భిక్షాటో వనదుర్గా వసుప్రదః |
సర్వచైతన్యరూపాఢ్యా సచ్చిదానందవిగ్రహః || ౩౮ ||

సర్వమంగళరూపాఢ్యా సర్వకళ్యాణదాయకః |
రాజరాజేశ్వరీ శ్రీమద్రాజరాజప్రియంకరః || ౩౯ ||

అర్ధనారీశ్వరస్యేదం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
పఠన్నర్చన్సదా భక్త్యా సర్వసామ్రాజ్యమాప్నుయాత్ || ౪౦ ||

ఇతి శ్రీస్కాందమహాపురాణే అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ |

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

Hanuman Langoolastra stotram in Telugu-హనుమాల్లాంగూలాస్త్ర స్తోత్రం

    హనుమన్నంజనీసూనో మహాబలపరాక్రమ | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧ || మర్కటాధిప మార్తండమండలగ్రాసకారక | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *