Hindi

nirvana dasakam in hindi-निर्वाण दशकं

  न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनेकान्तिकत्वात्सुषुप्त्येकसिद्धः तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ‖ 1 ‖ न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगादयोपि अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहाना- त्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ‖ 2 ‖ न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न …

Read More »

gurvaashtakam in hindi-गुर्वष्टकम्

  शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं, यशश्चारु चित्रं धनं मेरु तुल्यम् | मनश्चेन लग्नं गुरोरघ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ‖ 1 ‖ कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादिसर्वं, गृहो बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातम् | मनश्चेन लग्नं गुरोरघ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ‖ 2 ‖ षड्क्षङ्गादिवेदो …

Read More »

guru paduka stotram in hindi-गुरु पादुका स्तोत्रम्

  अनन्तसंसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्याम् | वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ‖ 1 ‖ कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुदमालिकाभ्याम् | दूरिकृतानम्र विपत्ततिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ‖ 2 ‖ नता ययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः | मूकाश्र्च वाचस्पतितां हि ताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ‖ 3 ‖ नालीकनीकाश पदाहृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां | नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः …

Read More »

vishnu shatpadi in hindi-विष्णु षट्पदि

  अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् | भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ‖ 1 ‖ दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे | श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ‖ 2 ‖ सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाऽहं न मामकीनस्त्वं | सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ‖ 3 ‖ उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे | दृष्टे भवति प्रभवति न …

Read More »

sumati satakam in hindi-सुमती शतकम्

श्री रामुनि दयचेतनु नारूढिग सकल जनुलु नौरा यनगा धारालमैन नीतुलु नोरूरग जवुलु पुट्ट नुडिवॆद सुमती ‖ 1 ‖ अक्करकु रानि चुट्टमु, म्रॊक्किन वरमीनि वेल्पु, मॊहरमुन दा नॆक्किन बारनि गुर्रमु ग्रक्कुन विडवङ्गवलयु गदरा सुमती ‖ 2 ‖ अडिगिन जीतम्बिय्यनि मिडिमेलपु दॊरनु गॊल्चि मिडुकुट कण्टॆन् वडिगल यॆद्दुल गट्टुक मडि दुन्नुकु ब्रतुक वच्चु …

Read More »

dasarathi satakam in hindi-दाशरथी शतकम्

  श्री रघुराम चारुतुल-सीतादलधाम शमक्षमादि शृं गार गुणाभिराम त्रिज-गन्नुत शौर्य रमाललाम दु र्वार कबन्धराक्षस वि-राम जगज्जन कल्मषार्नवो त्तारकनाम! भद्रगिरि-दाशरथी करुणापयोनिधी। ‖ 1 ‖ रामविशाल विक्रम पराजित भार्गवराम सद्गुण स्तोम पराङ्गनाविमुख सुव्रत काम विनील नीरद श्याम ककुत्ध्सवंश कलशाम्भुधिसोम सुरारिदोर्भलो द्धाम विराम भद्रगिरि – दाशरथी करुणापयोनिधी। ‖ 2 ‖ अगणित सत्यभाष, शरणागतपोष, …

Read More »

vemana satakam in hindi-वेमन शतकम्

  तलपुलोन गलुगु दा दैवमे प्रॊद्दु तलचि चूडनतकु तत्वमगुनु वूऱकुण्ड नेर्वुनुत्तम योगिरा विश्वदाभिराम विनुर वेम! ‖ 1 ‖ तन विरक्ति यनॆडि दासि चेतनु जिक्कि मिगिलि वॆडलवेक मिणुकुचुन्न नरुडि केडमुक्ति वरलॆडि चॆप्पडी विश्वदाभिराम विनुर वेम! ‖ 2 ‖ तनदु मनसुचेत दर्किञ्चि ज्योतिष मॆन्त चेसे ननुचु नॆञ्चि चूचु, तन यदृष्टमन्त दैव मॆऱुङ्गडा? …

Read More »

narasimha satakam in hindi -नारसिंह शतकम्

  001 सी। श्रीमनोहर | सुरा – र्चित सिन्धुगम्भीर | भक्तवत्सल | कोटि – भानुतेज | कञ्जनेत्र | हिरण्य – कश्यपान्तक | शूर | साधुरक्षण | शङ्ख – चक्रहस्त | प्रह्लाद वरद | पा – पध्वंस | सर्वेश | क्षीरसागरशायि | – कृष्णवर्ण | पक्षिवाहन | नील – भ्रमरकुन्तलजाल | …

Read More »

sri surya namaskara mantram hindi-श्री सूर्य नमस्कार मन्त्रं

  ॐ ध्यायेस्सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणस्सरसिजासन सन्निविष्टः | केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुः धृतशङ्खचक्रः ‖ ॐ मित्राय नमः | ॐ रवये नमः | ॐ सूर्याय नमः | ॐ भानवे नमः | ॐ खगाय नमः | ॐ पूष्णे नमः | ॐ हिरण्यगर्भाय नमः | ॐ मरीचये नमः | ॐ आदित्याय नमः | …

Read More »

surya kavacham in hindi-सूर्य कवचम्

  श्रीभैरव उवाच यो देवदेवो भगवान् भास्करो महसां निधिः | गयत्रीनायको भास्वान् सवितेति प्रगीयते ‖ 1 ‖ तस्याहं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधम् | सर्वमन्त्रमयं गुह्यं मूलविद्यारहस्यकम् ‖ 2 ‖ सर्वपापापहं देवि दुःखदारिद्र्यनाशनम् | महाकुष्ठहरं पुण्यं सर्वरोगनिवर्हणम् ‖ 3 ‖ सर्वशत्रुसमूहघ्नं सम्ग्रामे विजयप्रदम् | सर्वतेजोमयं सर्वदेवदानवपूजितम् ‖ 4 ‖ रणे राजभये घोरे …

Read More »

aditya kavacham in hindi-आदित्य कवचम्

  ध्यानं उदयाचल मागत्य वेदरूप मनामयं तुष्टाव परया भक्त वालखिल्यादिभिर्वृतं | देवासुरैः सदावन्द्यं ग्रहैश्चपरिवेष्टितं ध्यायन् स्तवन् पठन् नाम यः सूर्य कवचं सदा ‖ कवचं घृणिः पातु शिरोदेशं, सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुती पातः प्रभाकरः घ्रूणं पातु सदा भानुः अर्क पातु तथा जिह्वं पातु जगन्नाधः कण्ठं पातु …

Read More »

hanuman ashtottara sata nama stotram hindi-हनुमान् (आञ्जनेय) अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

  आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः | तत्वज्ञानप्रदः सीतादेवीमुद्राप्रदायकः ‖ 1 ‖ अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः | सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षोविध्वंसकारकः ‖ 2 ‖ परविद्यापरीहारः परशौर्यविनाशनः | परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः ‖ 3 ‖ सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् | सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः ‖ 4 ‖ पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् | सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा ‖ 5 ‖ कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः …

Read More »

hanuman pancha ratnam in hindi-हनुमत्पञ्चरत्नम्

  वीताखिलविषयेच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् सीतापति दूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् ‖ 1 ‖ तरुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् ‖ 2 ‖ शम्बरवैरिशरातिगमम्बुजदल विपुललोचनोदारम् कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमवलम्बे ‖ 3 ‖ दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः ‖ 4 ‖ वानरनिकराध्यक्षं दानवकुलकुमुदरविकरसदृशम् दीनजनावनदीक्षं पवनतपः पाकपुञ्जमद्राक्षम् ‖ 5 ‖ एतत्पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यम् चिरमिह …

Read More »

hanuman ashtottara sata namavali hindi-हनुम अष्टोत्तर शत नामावलि

  ॐ श्री आञ्जनेयाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ हनुमते नमः ॐ मारुतात्मजाय नमः ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः ॐ अशोकवनिकाच्चेत्रे नमः ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः ॐ रक्षोविध्वंसकारकायनमः (10) ॐ वरविद्या परिहाराय नमः ॐ परशौर्य विनाशनाय नमः ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नमः ॐ परमन्त्र प्रभेदकाय नमः ॐ सर्वग्रह …

Read More »

vatapi ganapatim bhajeham hindi-वातापि गणपतिं भजेहं

    रागम्: हंसध्वनि (स, रि2, ग3, प, नि3, स) वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणाश्यं वरप्रदं श्री | भूतादि संसेवित चरणं भूत भौतिक प्रपञ्च भरणं | वीतरागिणं विनुत योगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं | पुरा कुम्भ सम्भव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोण मध्यगतं मुरारि प्रमुखाद्युपासितं मूलाधार क्षेत्रस्थितं | परादि चत्वारि वागात्मकं प्रणव स्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरं …

Read More »

GANESHA BHUJANGA STOTRAM HINDI-गणेश भुजन्गम्

  रणत्क्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोद्दण्डवत्पद्मतालम् | लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ‖ 1 ‖ ध्वनिध्वंसवीणालयोल्लासिवक्त्रं स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरम् | गलद्दर्पसौगन्ध्यलोलालिमालं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ‖ 2 ‖ प्रकाशज्जपारक्तरत्नप्रसून- प्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकम् | प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ‖ 3 ‖ विचित्रस्फुरद्रत्नमालाकिरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखाविभूषम् | विभूषैकभूषं भवध्वंसहेतुं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ‖ 4 ‖ उदञ्चद्भुजावल्लरीदृश्यमूलो- च्चलद्भ्रूलताविभ्रमभ्राजदक्षम् | मरुत्सुन्दरीचामरैः सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ‖ 5 ‖ स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं …

Read More »

ganesha dwadasa nama stotram hindi-गणेश द्वादशनाम स्तोत्रम्

  शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं | प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तयेः ‖ 1 ‖ अभीप्सितार्थ सिध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः | सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ‖ 2 ‖ गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः | प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायक ‖ 3 ‖ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः | लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ‖ 4 ‖ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो फालचन्द्रो गजाननः | द्वादशैतानि …

Read More »

maha ganapati sahasra nama stotram hindi-महा गणपति सहस्रनाम स्तोत्रम्

  मुनिरुवाच कथं नाम्नां सहस्रं तं गणेश उपदिष्टवान् | शिवदं तन्ममाचक्ष्व लोकानुग्रहतत्पर ‖ 1 ‖ ब्रह्मोवाच देवः पूर्वं पुरारातिः पुरत्रयजयोद्यमे | अनर्चनाद्गणेशस्य जातो विघ्नाकुलः किल ‖ 2 ‖ मनसा स विनिर्धार्य ददृशे विघ्नकारणम् | महागणपतिं भक्त्या समभ्यर्च्य यथाविधि ‖ 3 ‖ विघ्नप्रशमनोपायमपृच्छदपरिश्रमम् | सन्तुष्टः पूजया शम्भोर्महागणपतिः स्वयम् ‖ 4 ‖ …

Read More »

ganesha mangalaashtakam in hindi-गणेश मङ्गलाष्टकम्

    गजाननाय गाङ्गेयसहजाय सदात्मने | गौरीप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् ‖ 1 ‖ नागयज्ञोपवीदाय नतविघ्नविनाशिने | नन्द्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् ‖ 2 ‖ इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने | ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् ‖ 3 ‖ सुमुखाय सुशुण्डाग्रात्-क्षिप्तामृतघटाय च | सुरबृन्द निषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् ‖ 4 ‖ चतुर्भुजाय चन्द्रार्धविलसन्मस्तकाय च | चरणावनतानन्ततारणायास्तु …

Read More »

ganesha mahimna stotram in hindi-गणेश महिम्ना स्तोत्रम्

  अनिर्वाच्यं रूपं स्तवन निकरो यत्र गलितः तथा वक्ष्ये स्तोत्रं प्रथम पुरुषस्यात्र महतः | यतो जातं विश्वस्थितिमपि सदा यत्र विलयः सकीदृग्गीर्वाणः सुनिगम नुतः श्रीगणपतिः ‖ 1 ‖ गकारो हेरम्बः सगुण इति पुं निर्गुणमयो द्विधाप्येकोजातः प्रकृति पुरुषो ब्रह्म हि गणः | स चेशश्चोत्पत्ति स्थिति लय करोयं प्रमथको यतोभूतं भव्यं भवति पतिरीशो …

Read More »

ganesha gakara ashtottara sata namavali hindi -गणपति गकार अष्टोत्तर शत नामावलि

  ॐ गकाररूपाय नमः ॐ गम्बीजाय नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ गणवन्दिताय नमः ॐ गणाय नमः ॐ गण्याय नमः ॐ गणनातीतसद्गुणाय नमः ॐ गगनादिकसृजे नमः ॐ गङ्गासुताय नमः ॐ गङ्गासुतार्चिताय नमः ॐ गङ्गाधरप्रीतिकराय नमः ॐ गवीशेड्याय नमः ॐ गदापहाय नमः ॐ गदाधरसुताय नमः ॐ गद्यपद्यात्मककवित्वदाय नमः ॐ गजास्याय नमः ॐ …

Read More »

ganapati gakara ashtottara sata nama stotram hindi -गणपति गकार अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

  गकाररूपो गम्बीजो गणेशो गणवन्दितः | गणनीयो गणोगण्यो गणनातीत सद्गुणः ‖ 1 ‖ गगनादिकसृद्गङ्गासुतोगङ्गासुतार्चितः | गङ्गाधरप्रीतिकरोगवीशेड्योगदापहः ‖ 2 ‖ गदाधरनुतो गद्यपद्यात्मककवित्वदः | गजास्यो गजलक्ष्मीवान् गजवाजिरथप्रदः ‖ 3 ‖ गञ्जानिरत शिक्षाकृद्गणितज्ञो गणोत्तमः | गण्डदानाञ्चितोगन्ता गण्डोपल समाकृतिः ‖ 4 ‖ गगन व्यापको गम्यो गमानादि विवर्जितः | गण्डदोषहरो गण्ड भ्रमद्भ्रमर कुण्डलः ‖ 5 …

Read More »

ganesha shodasa namavali, shodasa nama stotram hindi -गणेश षोडश नामावलि, षोडशनाम स्तोत्रम्

  श्री विघ्नेश्वर षोडश नामावलिः ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः …

Read More »

ganesha kavacham in hindi -गणेश कवचम्

  एषोति चपलो दैत्यान् बाल्येपि नाशयत्यहो | अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम ‖ 1 ‖ दैत्या नानाविधा दुष्टास्साधु देवद्रुमः खलाः | अतोस्य कण्ठे किञ्चित्त्यं रक्षां सम्बद्धुमर्हसि ‖ 2 ‖ ध्यायेत् सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहु माद्ये युगे त्रेतायां तु मयूर वाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदम् | ई द्वापरेतु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुम् …

Read More »

ganapati atharva sheersham in hindi -गणपति अथर्व षीर्षम् (गणपत्यथर्वषीर्षोपनिषत्)

  ‖ गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत् (श्री गणेषाथर्वषीर्षम्) ‖ ॐ भद्रं कर्णे’भिः शृणुयाम’ देवाः | भद्रं प’श्येमाक्षभिर्यज’त्राः | स्थिरैरङ्गै”स्तुष्ठुवाग्^ं स’स्तनूभिः’ | व्यशे’म देवहि’तं यदायुः’ | स्वस्ति न इन्द्रो’ वृद्धश्र’वाः | स्वस्ति नः’ पूषा विश्ववे’दाः | स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरि’ष्टनेमिः | स्वस्ति नो बृहस्पति’र्दधातु ‖ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः’ ‖ ॐ नम’स्ते गणप’तये | त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्व’मसि | त्वमेव केवलं कर्ता’ऽसि | त्वमेव केवलं धर्ता’ऽसि | त्वमेव केवलं हर्ता’ऽसि | त्वमेव सर्वं खल्विदं’ ब्रह्मासि | त्वं साक्षादात्मा’ऽसि नित्यम् ‖ 1 ‖ ऋ’तं वच्मि | स’त्यं वच्मि ‖ …

Read More »