Stotras in Hindi

sree mallikarjuna mangalasasanam in hindi-श्री मल्लिकार्जुन मङ्गलाशासनम्

        उमाकान्ताय कान्ताय कामितार्थ प्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मङ्गलम् ‖ सर्वमङ्गल रूपाय श्री नगेन्द्र निवासिने गङ्गाधराय नाथाय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ‖ सत्यानन्द स्वरूपाय नित्यानन्द विधायने स्तुत्याय श्रुतिगम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ‖ मुक्तिप्रदाय मुख्याय भक्तानुग्रहकारिणे सुन्दरेशाय सौम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ‖ श्रीशैले शिखरेश्वरं गणपतिं श्री हटकेशं पुनस्सारङ्गेश्वर बिन्दुतीर्थममलं घण्टार्क सिद्धेश्वरम् | …

Read More »

shiva mangalaashtakam in hindi-शिव मन्गलाष्टकम्

      भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने | कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ‖ 1 ‖ वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च | पशूनाम्पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् ‖ 2 ‖ भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने | रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् ‖ 3 ‖ सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने | सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् ‖ 4 ‖ मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे | …

Read More »

panchamruta snanabhishekam in hindi-पञ्चामृत स्नानाभिषेकम्

      क्षीराभिषेकं आप्या’यस्व समे’तु ते विश्वत’स्सोमवृष्णि’यं | भवावाज’स्य संगधे ‖ क्षीरेण स्नपयामि ‖ दध्याभिषेकं दधिक्रावण्णो’ अकारिषं जिष्णोरश्व’स्य वाजिनः’ | सुरभिनो मुखा’करत्प्रण आयूगं’षितारिषत् ‖ दध्ना स्नपयामि ‖ आज्याभिषेकं शुक्रम’सि ज्योति’रसि तेजो’ऽसि देवोवस्स’वितोत्पु’ना त्वच्छि’द्रेण पवित्रे’ण वसो स्सूर्य’स्य रश्मिभिः’ ‖ आज्येन स्नपयामि ‖ मधु अभिषेकं मधुवाता’ ऋतायते मधुक्षरंति सिन्ध’वः | माध्वी”र्नस्सन्त्वोष’धीः | मधुनक्त’ मुतोषसि मधु’मत्पार्थि’वगं रजः’ | मधुद्यौर’स्तु नः पिता | मधु’मान्नो वनस्पतिर्मधु’माग्^म् अस्तु सूर्यः’ | माध्वीर्गावो’ भवन्तु नः ‖ मधुना स्नपयामि ‖ शर्कराभिषेकं …

Read More »

manyu suktam in hindi-मन्यु सूक्तम्

        ऋग्वेद संहिता; मण्डलं 10; सूक्तं 83,84 यस्ते” मन्योऽवि’धद् वज्र सायक सह ओजः’ पुष्यति विश्व’मानुषक् | साह्याम दासमार्यं त्वया” युजा सह’स्कृतेन सह’सा सह’स्वता ‖ 1 ‖ मन्युरिन्द्रो” मन्युरेवास’ देवो मन्युर् होता वरु’णो जातवे”दाः | मन्युं विश’ ईलते मानु’षीर्याः पाहि नो” मन्यो तप’सा सजोषा”ः ‖ 2 ‖ अभी”हि मन्यो तवसस्तवी”यान् तप’सा युजा वि ज’हि शत्रू”न् | अमित्रहा वृ’त्रहा द’स्युहा च विश्वा वसून्या भ’रा त्वं नः’ ‖ 3 ‖ त्वं हि म”न्यो अभिभू”त्योजाः स्वयम्भूर्भामो” अभिमातिषाहः | …

Read More »

nakshatra suktam (nakshatreshti) in hindi-नक्षत्र सूक्तम् (नक्षत्रेष्टि)

      तैत्तिरीय ब्रह्मणम् | अष्टकम् – 3 प्रश्नः – 1 तैत्तिरीय संहिताः | काण्ड 3 प्रपाठकः – 5 अनुवाकम् – 1 ॐ ‖ अग्निर्नः’ पातु कृत्ति’काः | नक्ष’त्रं देवमि’न्द्रियम् | इदमा’सां विचक्षणम् | हविरासं जु’होतन | यस्य भान्ति’ रश्मयो यस्य’ केतवः’ | यस्येमा विश्वा भुव’नानि सर्वा” | स कृत्ति’काभिरभिसंवसा’नः | अग्निर्नो’ देवस्सु’विते द’धातु ‖ 1 ‖ प्रजाप’ते रोहिणीवे’तु पत्नी” | विश्वरू’पा बृहती चित्रभा’नुः | सा …

Read More »

sri kaala hastiswra satakam in hindi-श्री काल हस्तीश्वर शतकम्

  श्रीविद्युत्कलिताऽजवञ्जवमहा-जीमूतपापाम्बुधा- रावेगम्बुन मन्मनोब्जसमुदी-र्णत्वम्बुं गोल्पोयितिन् | देवा! मी करुणाशरत्समयमिं-तें जालुं जिद्भावना- सेवं दामरतम्परै मनियॆदन्- श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 1 ‖ वाणीवल्लभदुर्लभम्बगु भवद्द्वारम्बुन न्निल्चि नि र्वाणश्रीं जॆऱपट्टं जूचिन विचारद्रोहमो नित्य क ल्याणक्रीडलं बासि दुर्दशलपा लै राजलोकाधम श्रेणीद्वारमु दूऱञ्जेसि तिपुडो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 2 ‖ अन्ता मिध्य तलञ्चि चूचिन नरुं डट्लौ टॆऱिङ्गिन् सदा …

Read More »

shiva mahimna stotram in hindi-शिव महिम्ना स्तोत्रम्

        अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् ‖ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः | अथाऽवाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ‖ 1 ‖ अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि | स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न …

Read More »

shiva kavacham in hindi-शिव कवचम्

      अस्य श्री शिवकवच स्तोत्र\f1 \f0 महामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः | अनुष्टुप् छन्दः | श्रीसाम्बसदाशिवो देवता | ॐ बीजम् | नमः शक्तिः | शिवायेति कीलकम् | मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ‖ करन्यासः ॐ सदाशिवाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | नं गङ्गाधराय तर्जनीभ्यां नमः | मं मृत्युञ्जयाय मध्यमाभ्यां नमः | शिं शूलपाणये …

Read More »

ardhanaareeswara ashtakam in hindi-अर्ध नारीश्वर अष्टकम्

    चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय | धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 1 ‖ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजःपुञ्ज विचर्चिताय | कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 2 ‖ झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराजत्फणिनूपुराय | हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 3 ‖ विशालनीलोत्पललोचनायै विकासिपङ्केरुहलोचनाय | समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै …

Read More »

dwadasa jyotirlinga stotram in hindi-द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

लघु स्तोत्रम् सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् | उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारेत्वमामलेश्वरम् ‖ पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् | सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ‖ वारणाश्यान्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे | हिमालयेतु केदारं घृष्णेशन्तु विशालके ‖ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः | सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ‖ सम्पूर्ण स्तोत्रम् सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं …

Read More »

shiva ashtottara sata nama stotram in hindi-शिव अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम्

    शिवो महेश्वरश्शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ‖ 1 ‖ शङ्करश्शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ‖ 2 ‖ भवश्शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवप्रियः उग्रः कपाली कामारी अन्धकासुरसूदनः ‖ 3 ‖ गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ‖ 4 ‖ कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तकः वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ‖ 5 …

Read More »

uma maheswara stotram in hindi-उमा महेश्वर स्तोत्रम्

  नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां | नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 1 ‖ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां | नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 2 ‖ नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्यां | विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 3 ‖ नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां | जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 4 ‖ …

Read More »

shiva sahasra nama stotram in hindi-शिव सहस्र नाम स्तोत्रम्

  ॐ स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भानुः प्रवरो वरदो वरः | सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ‖ 1 ‖ जटी चर्मी शिखण्डी च सर्वाङ्गः सर्वाङ्गः सर्वभावनः | हरिश्च हरिणाक्शश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ‖ 2 ‖ प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः | श्मशानचारी भगवानः खचरो गोचरोऽर्दनः ‖ 3 ‖ अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूत भावनः …

Read More »

shiva manasa puja in hindi-शिव मानस पूज

  रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् | जाती चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् ‖ 1 ‖ सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् | शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूर खण्डोज्ज्चलं ताम्बूलं मनसा मया …

Read More »

thotakaashtakam in hindi-तोटकाष्टकम्

  विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत्-कथितार्थ निधे | हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ‖ 1 ‖ करुणा वरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदून हृदम् | रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ‖ 2 ‖ भवता जनता सुहिता भविता निजबोध विचारण चारुमते | कलयेश्वर जीव …

Read More »

kala bhairavaashtakam in hindi-काल भैरवाष्टकम्

  देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरम् | नारदादि योगिबृन्द वन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ‖ 1 ‖ भानुकोटि भास्वरं भवब्धितारकं परं नीलकण्ठ मीप्सितार्ध दायकं त्रिलोचनं | कालकाल मम्बुजाक्ष मस्तशून्य मक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ‖ 2 ‖ शूलटङ्क पाशदण्ड पाणिमादि कारणं श्यामकाय मादिदेव मक्षरं निरामयम् | भीमविक्रमं प्रभुं …

Read More »

shiva tandava stotram in hindi-शिव ताण्डव स्तोत्रम्

  जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् | डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ‖ 1 ‖ जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी- -विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि | धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ‖ 2 ‖ धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे | कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ‖ 3 ‖ जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे | मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ‖ 4 ‖ सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर …

Read More »

shiva ashtottara sata namavali in hindi-शिव अष्टोत्तर शत नामावलि

  ॐ शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः (10) ॐ शूलपाणये नमः ॐ खट्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिपिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः …

Read More »

jagannathashtakam in hindi-जगन्नाथाष्टकम्

  कदाचि त्कालिन्दी तटविपिनसङ्गीतकपरो मुदा गोपीनारी वदनकमलास्वादमधुपः रमाशम्भुब्रह्मा मरपतिगणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ‖ 1 ‖ भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिञ्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्बृन्दा वनवसतिलीलापरिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ‖ 2 ‖ महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्प्रासादान्त -स्सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रामध्यस्थ स्सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी …

Read More »

rudraashtakam in hindi-रुद्राष्टकम्

  नमामीश मीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं | निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चदाकाश माकाशवासं भजेहं ‖ निराकार मोङ्कार मूलं तुरीयं गिरिज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं | करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारसारं नतो हं ‖ तुषाराद्रि सङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरं | स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगाङ्गं लस्त्फालबालेन्दु भूषं महेशं ‖ चलत्कुण्डलं भ्रू …

Read More »

dakshina murthy stotramin hindi-दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम्

  शान्तिपाठः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै | तंहदेवमात्म बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ‖ ध्यानम् ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्वंयुवानं वर्शिष्ठान्तेवसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः | आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मरामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ‖ वटविटपिसमीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् | त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेद दक्षं नमामि ‖ चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा …

Read More »

shivananda lahari in hindi-शिवानन्द लहरि

कलाभ्यां चूडालङ्कृत-शशि कलाभ्यां निज तपः- फलाभ्यां भक्तेशु प्रकटित-फलाभ्यां भवतु मे | शिवाभ्यां-अस्तोक-त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्- भवाभ्यां आनन्द स्फुर-दनुभवाभ्यां नतिरियम् ‖ 1 ‖ गलन्ती शम्भो त्वच्-चरित-सरितः किल्बिश-रजो दलन्ती धीकुल्या-सरणिशु पतन्ती विजयताम् दिशन्ती संसार-भ्रमण-परिताप-उपशमनं वसन्ती मच्-चेतो-हृदभुवि शिवानन्द-लहरी 2 त्रयी-वेद्यं हृद्यं त्रि-पुर-हरं आद्यं त्रि-नयनं जटा-भारोदारं चलद्-उरग-हारं मृग धरम् महा-देवं देवं मयि सदय-भावं पशु-पतिं …

Read More »

nirvaana shatkam in hindi-निर्वाण षट्कम्

  शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं मनो बुध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वा न च घ्राणनेत्रं | न च व्योम भूमिर्-न तेजो न वायुः चिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहं ‖ 1 ‖ अहं प्राण संज्ञो न वैपञ्च वायुः न वा सप्तधातुर्-न वा पञ्च कोशाः | नवाक्पाणि पादौ न चोपस्थ …

Read More »

shiva panchakshari stotram in hindi-शिव पञ्चाक्षरि स्तोत्रम्

ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय | नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै “न” काराय नमः शिवाय ‖ 1 ‖ मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय | मन्दार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै “म” काराय नमः शिवाय ‖ 2 ‖ शिवाय गौरी …

Read More »

bilvaashtakam in hindi-बिल्वाष्टकम्

  त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं | त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 1 ‖ त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः | तवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 2 ‖ दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनं | अघोरपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 3 ‖ सालग्रामेषु विप्रेषु तटाके वनकूपयोः | यज्ञ्नकोटि सहस्राणां एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 4 ‖ …

Read More »