శ్లోకాలు & మంత్రాలు

nava graha stotram telugu-నవగ్రహ స్తోత్రమ్

      నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకమ్ ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ | గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ‖ రవిః జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ | తమోఽరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ‖ చంద్రః దథిశంఖ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవమ్ (క్షీరోదార్ణవ సంభవమ్) | నమామి శశినం సోమం శంభో-ర్మకుట భూషణమ్ ‖ కుజః ధరణీ గర్భ సంభూతం …

Read More »

ganga stotram in telugu-గంగా స్తోత్రమ్

      దేవి! సురేశ్వరి! భగవతి! గంగే త్రిభువనతారిణి తరళతరంగే | శంకరమౌళివిహారిణి విమలే మమ మతిరాస్తాం తవ పదకమలే ‖ 1 ‖ భాగీరథిసుఖదాయిని మాతస్తవ జలమహిమా నిగమే ఖ్యాతః | నాహం జానే తవ మహిమానం పాహి కృపామయి మామజ్ఞానమ్ ‖ 2 ‖ హరిపదపాద్యతరంగిణి గంగే హిమవిధుముక్తాధవళతరంగే | దూరీకురు మమ దుష్కృతిభారం కురు కృపయా భవసాగరపారమ్ ‖ 3 ‖ తవ జలమమలం …

Read More »

subrahmanya bhujanga stotram in telugu-సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రమ్

      సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ మహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా | విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః ‖ 1 ‖ న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థం న జానామి పద్యం న జానామి గద్యమ్ | చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మే ముఖాన్నిఃసరంతే గిరశ్చాపి చిత్రమ్ ‖ 2 ‖ మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢం మనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహమ్ | మహీదేవదేవం మహావేదభావం …

Read More »

subrahmanya ashtottara sata namavali telugu-సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శత నామావళి

      ఓం స్కందాయ నమః ఓం గుహాయ నమః ఓం షణ్ముఖాయ నమః ఓం ఫాలనేత్ర సుతాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం పింగళాయ నమః ఓం క్రుత్తికాసూనవే నమః ఓం సిఖివాహాయ నమః ఓం ద్విషన్ణే త్రాయ నమః ‖ 10 ‖ ఓం శక్తిధరాయ నమః ఓం ఫిశితాశ ప్రభంజనాయ నమః ఓం తారకాసుర సంహార్త్రే నమః ఓం రక్షోబలవిమర్ద నాయ నమః …

Read More »

subrahmanya pancha ratna stotram telugu-సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రమ్

    షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ‖ 1 ‖ జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ‖ 2 ‖ ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ‖ 3 ‖ సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ | సుధార శక్త్యాయుధ …

Read More »

subrahmanya ashtakam karavalamba stotram in telugu-సుబ్రహ్మణ్య అష్టకమ్ కరావలంబ స్తోత్రమ్

      హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో, శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో | శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ‖ 1 ‖ దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ, దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద | దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ‖ 2 ‖ నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్, తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ | శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ‖ 3 ‖ క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల, పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే | …

Read More »

bruhaspati kavacham(guru kavacham) telugu-బృహస్పతి కవచమ్ (గురు కవచమ్)

      అస్య శ్రీబృహస్పతి కవచమహా మంత్రస్య, ఈశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బృహస్పతిర్దేవతా, గం బీజం, శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకమ్, బృహస్పతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ‖ ధ్యానమ్ అభీష్టఫలదం వందే సర్వజ్ఞం సురపూజితమ్ | అక్షమాలాధరం శాంతం ప్రణమామి బృహస్పతిమ్ ‖ అథ బృహస్పతి కవచమ్ బృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు మే గురుః | కర్ణౌ సురగురుః పాతు నేత్రే …

Read More »

angaraka kavacham(kuja kavacham) telugu-అంగారక కవచమ్ (కుజ కవచమ్)

      అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్య, కశ్యప ఋషీః, అనుష్టుప్ చందః, అంగారకో దేవతా, భౌమ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ‖ ధ్యానమ్ రక్తాంబరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్ | ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాంతః ‖ అథ అంగారక కవచమ్ అంగారకః శిరో రక్షేత్ ముఖం వై ధరణీసుతః | శ్రవౌ రక్తంబరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః …

Read More »

budha kavacham telugu-బుధ కవచమ్

    అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః | అథ బుధ కవచమ్ బుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః | పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః ‖ 1 ‖ కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా | నేత్రే జ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః ‖ 2 ‖ ఘ్రాణం గంధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో …

Read More »

shukra kavacham in telugu-శుక్ర కవచమ్

    ధ్యానమ్ మృణాలకుందేందుపయోజసుప్రభం పీతాంబరం ప్రసృతమక్షమాలినమ్ | సమస్తశాస్త్రార్థవిధిం మహాంతం ధ్యాయేత్కవిం వాంఛితమర్థసిద్ధయే ‖ 1 ‖ అథ శుక్రకవచమ్ శిరో మే భార్గవః పాతు భాలం పాతు గ్రహాధిపః | నేత్రే దైత్యగురుః పాతు శ్రోత్రే మే చందనద్యుతిః ‖ 2 ‖ పాతు మే నాసికాం కావ్యో వదనం దైత్యవందితః | వచనం చోశనాః పాతు కంఠం శ్రీకంఠభక్తిమాన్ ‖ 3 ‖ భుజౌ తేజోనిధిః …

Read More »

ketu kavacham in telugu-కేతు కవచమ్

    ధ్యానం కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్ | ప్రణమామి సదా కేతుం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరమ్ ‖ 1 ‖ | అథ కేతు కవచమ్ | చిత్రవర్ణః శిరః పాతు భాలం ధూమ్రసమద్యుతిః | పాతు నేత్రే పింగలాక్షః శ్రుతీ మే రక్తలోచనః ‖ 2 ‖ ఘ్రాణం పాతు సువర్ణాభశ్చిబుకం సింహికాసుతః | పాతు కంఠం చ మే కేతుః స్కంధౌ పాతు గ్రహాధిపః ‖ …

Read More »

rahu kavacham in telugu-రాహు కవచమ్

      ధ్యానమ్ ప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినమ్ | సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదమ్ ‖ 1‖ | అథ రాహు కవచమ్ | నీలాంబరః శిరః పాతు లలాటం లోకవందితః | చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే త్వర్ధశరిరవాన్ ‖ 2‖ నాసికాం మే ధూమ్రవర్ణః శూలపాణిర్ముఖం మమ | జిహ్వాం మే సింహికాసూనుః కంఠం మే కఠినాంఘ్రికః ‖ 3‖ భుజంగేశో భుజౌ …

Read More »

chandra kavacham in telugu-చంద్ర కవచమ్

    అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ చంద్రో దేవతా | చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ‖ ధ్యానం సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలమ్ | వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ ‖ ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభమ్ ‖ అథ చంద్ర కవచమ్ శశీ పాతు శిరోదేశం భాలం పాతు …

Read More »

shani vajrapanjara kavacham in telugu-శని వజ్రపంజర కవచమ్

    నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ | చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః ‖ బ్రహ్మా ఉవాచ | శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ | కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమం ‖ కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంంగకమ్ | శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ ‖ అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్ | ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు …

Read More »

gayatri kavacham in telugu-గాయత్రీ కవచమ్

      నారద ఉవాచ స్వామిన్ సర్వజగన్నాధ సంశయోఽస్తి మమ ప్రభో చతుషష్టి కళాభిజ్ఞ పాతకా ద్యోగవిద్వర ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపః కథం భవేత్ దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్ర రూపో విశేషతః కర్మత చ్ఛ్రోతు మిచ్ఛామి న్యాసం చ విధిపూర్వకమ్ ఋషి శ్ఛందోఽధి దైవంచ ధ్యానం చ విధివ త్ప్రభో నారాయణ ఉవాచ అస్య్తేకం పరమం గుహ్యం గాయత్రీ కవచం తథా పఠనా ద్ధారణా న్మర్త్య స్సర్వపాపైః …

Read More »

sri gurugita chapter 3 in telugu-శ్రీ గురుగీతా తృతీయోధ్యాయః

అథ తృతీయోఽధ్యాయః ‖     అథ కామ్యజపస్థానం కథయామి వరాననే | సాగరాంతే సరిత్తీరే తీర్థే హరిహరాలయే ‖ 236 ‖ శక్తిదేవాలయే గోష్ఠే సర్వదేవాలయే శుభే | వటస్య ధాత్ర్యా మూలే వా మఠే బృందావనే తథా ‖ 237 ‖ పవిత్రే నిర్మలే దేశే నిత్యానుష్ఠానతోఽపి వా | నిర్వేదనేన మౌనేన జపమేతత్ సమారభేత్ ‖ 238 ‖ జాప్యేన జయమాప్నోతి జపసిద్ధిం ఫలం తథా …

Read More »

sri gurugita chapter 2 in telugu-శ్రీ గురుగీతా ద్వితీయోధ్యాయః

    అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః ‖ ధ్యానం శ్రుణు మహాదేవి సర్వానందప్రదాయకమ్ | సర్వసౌఖ్యకరం చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్ ‖ 109 ‖ శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం స్మరామి శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం భజామి | శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం వదామి శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం నమామి ‖ 110 ‖ బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం ద్వంద్వాతీతం గగనసదృశం తత్త్వమస్యాదిలక్ష్యమ్ | ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీసాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం …

Read More »

sri gurugita chapter 1 in telugu-శ్రీ గురుగీతా ప్రథమోధ్యాయః

    శ్రీగురుభ్యో నమః | హరిః ఓం | ధ్యానమ్ హంసాభ్యాం పరివృత్తపత్రకమలైర్దివ్యైర్జగత్కారణం విశ్వోత్కీర్ణమనేకదేహనిలయం స్వచ్ఛందమానందకమ్ | ఆద్యంతైకమఖండచిద్ఘనరసం పూర్ణం హ్యనంతం శుభం ప్రత్యక్షాక్షరవిగ్రహం గురుపదం ధ్యాయేద్విభుం శాశ్వతమ్ ‖ అథ ప్రథమోఽధ్యాయః ‖ అచింత్యావ్యక్తరూపాయ నిర్గుణాయ గణాత్మనే | సమస్తజగదాధారమూర్తయే బ్రహ్మణే నమః ‖ 1 ‖ ఋషయ ఊచుః | సూత సూత మహాప్రాజ్ఞ నిగమాగమపారగ | గురుస్వరూపమస్మాకం బ్రూహి సర్వమలాపహమ్ ‖ 2 ‖ …

Read More »

sree mallikarjuna mangalasasanam in telugu-శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనమ్

      ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళమ్ ‖ సర్వమంగళ రూపాయ శ్రీ నగేంద్ర నివాసినే గంగాధరాయ నాథాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ ‖ సత్యానంద స్వరూపాయ నిత్యానంద విధాయనే స్తుత్యాయ శ్రుతిగమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ ‖ ముక్తిప్రదాయ ముఖ్యాయ భక్తానుగ్రహకారిణే సుందరేశాయ సౌమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ ‖ శ్రీశైలే శిఖరేశ్వరం గణపతిం శ్రీ హటకేశం పునస్సారంగేశ్వర బిందుతీర్థమమలం ఘంటార్క సిద్ధేశ్వరమ్ | గంగాం …

Read More »

panchamruta snanabhishekam in telugu-పంచామృత స్నానాభిషేకమ్

      క్షీరాభిషేకం ఆప్యా’యస్వ సమే’తు తే విశ్వత’స్సోమవృష్ణి’యం | భవావాజ’స్య సంగధే ‖ క్షీరేణ స్నపయామి ‖ దధ్యాభిషేకం దధిక్రావణ్ణో’ అకారిషం జిష్ణోరశ్వ’స్య వాజినః’ | సురభినో ముఖా’కరత్ప్రణ ఆయూగ్^మ్’షితారిషత్ ‖ దధ్నా స్నపయామి ‖ ఆజ్యాభిషేకం శుక్రమ’సి జ్యోతి’రసి తేజో’ఽసి దేవోవస్స’వితోత్పు’నా త్వచ్ఛి’ద్రేణ పవిత్రే’ణ వసో స్సూర్య’స్య రశ్మిభిః’ ‖ ఆజ్యేన స్నపయామి ‖ మధు అభిషేకం మధువాతా’ ఋతాయతే మధుక్షరంతి సింధ’వః | మాధ్వీ”ర్నస్సంత్వోష’ధీః | మధునక్త’ ముతోషసి మధు’మత్పార్థి’వగం రజః’ | మధుద్యౌర’స్తు నః పితా | మధు’మాన్నో వనస్పతిర్మధు’మాగ్^మ్ అస్తు సూర్యః’ | మాధ్వీర్గావో’ భవంతు నః ‖ మధునా స్నపయామి ‖ శర్కరాభిషేకం …

Read More »

manyu suktam in telugu-మన్యు సూక్తమ్

      ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84 యస్తే” మన్యోఽవి’ధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ | సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా” యుజా సహ’స్కృతేన సహ’సా సహ’స్వతా ‖ 1 ‖ మన్యురింద్రో” మన్యురేవాస’ దేవో మన్యుర్ హోతా వరు’ణో జాతవే”దాః | మన్యుం విశ’ ఈళతే మాను’షీర్యాః పాహి నో” మన్యో తప’సా సజోషా”ః ‖ 2 ‖ అభీ”హి మన్యో తవసస్తవీ”యాన్ తప’సా యుజా వి జ’హి శత్రూ”న్ | అమిత్రహా వృ’త్రహా ద’స్యుహా చ విశ్వా వసూన్యా భ’రా త్వం నః’ ‖ 3 ‖ త్వం హి మ”న్యో అభిభూ”త్యోజాః స్వయంభూర్భామో” అభిమాతిషాహః | విశ్వచ’ర్-షణిః సహు’రిః సహా”వానస్మాస్వోజః పృత’నాసు …

Read More »

nakshatra suktam (nakshatreshti) telugu-నక్షత్ర సూక్తమ్ (నక్షత్రేష్టి)

        తైత్తిరీయ బ్రహ్మణమ్ | అష్టకమ్ – 3 ప్రశ్నః – 1 తైత్తిరీయ సంహితాః | కాండ 3 ప్రపాఠకః – 5 అనువాకమ్ – 1 ఓం ‖ అగ్నిర్నః’ పాతు కృత్తి’కాః | నక్ష’త్రం దేవమి’ంద్రియమ్ | ఇదమా’సాం విచక్షణమ్ | హవిరాసం జు’హోతన | యస్య భాంతి’ రశ్మయో యస్య’ కేతవః’ | యస్యేమా విశ్వా భువ’నాని సర్వా” | స కృత్తి’కాభిరభిసంవసా’నః | అగ్నిర్నో’ దేవస్సు’వితే ద’ధాతు ‖ 1 ‖ ప్రజాప’తే రోహిణీవే’తు పత్నీ” | విశ్వరూ’పా బృహతీ చిత్రభా’నుః | …

Read More »

shiva mahimna stotram in telugu-శివ మహిమ్నా స్తోత్రమ్

      అథ శ్రీ శివమహిమ్నస్తోత్రమ్ ‖ మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః | అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్ మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ‖ 1 ‖ అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి | స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః …

Read More »

ganga ashtakam in telugu-గంగాష్టకం

    భగవతి తవ తీరే నీరమాత్రాశనోఽహమ్ విగతవిషయతృష్ణః కృష్ణమారాధయామి | సకల కలుషభంగే స్వర్గసోపానసంగే తరలతరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద ‖ 1 ‖ భగవతి భవలీలా మౌళిమాలే తవాంభః కణమణుపరిమాణం ప్రాణినో యే స్పృశంతి | అమరనగరనారీ చామర గ్రాహిణీనాం విగత కలికలంకాతంకమంకే లుఠంతి ‖ 2 ‖ బ్రహ్మాండం ఖండయంతీ హరశిరసి జటావల్లిముల్లాసయంతీ స్వర్లోకాదాపతంతీ కనకగిరిగుహాగండశైలాత్ స్ఖలంతీ | క్షోణీపృష్ఠే లుఠంతీ దురితచయచమూర్నిర్భరం భర్త్సయంతీ పాథోధిం …

Read More »

manikarnika ashtakam in telugu-మణికర్ణికాష్టకమ్

    త్వత్తీరే మణికర్ణికే హరిహరౌ సాయుజ్యముక్తిప్రదౌ వాదంతౌ కురుతః పరస్పరముభౌ జంతోః ప్రయాణోత్సవే | మద్రూపో మనుజోఽయమస్తు హరిణా ప్రోక్తః శివస్తత్క్షణా- త్తన్మధ్యాద్భృగులాంఛనో గరుడగః పీతాంబరో నిర్గతః ‖ 1 ‖ ఇంద్రాద్యాస్త్రిదశాః పతంతి నియతం భోగక్షయే యే పున- ర్జాయంతే మనుజాస్తతోపి పశవః కీటాః పతంగాదయః | యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జంతి నిష్కల్మషాః సాయుజ్యేఽపి కిరీటకౌస్తుభధరా నారాయణాః స్యుర్నరాః ‖ 2 ‖ కాశీ …

Read More »