శ్లోకాలు & మంత్రాలు

sree lakshmi sahasra namavali in telugu-శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామావళిః

ఓం నిత్యాగతాయై నమః | ఓం అనంతనిత్యాయై నమః | ఓం నందిన్యై నమః | ఓం జనరంజన్యై నమః | ఓం నిత్యప్రకాశిన్యై నమః | ఓం స్వప్రకాశస్వరూపిణ్యై నమః | ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః | ఓం మహాకాళ్యై నమః | ఓం మహాకన్యాయై నమః | ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం భోగవైభవసంధాత్ర్యై నమః | ఓం భక్తానుగ్రహకారిణ్యై నమః | ఓం ఈశావాస్యాయై …

Read More »

sree lakshmi sahasra nama stotram telugu-శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

    నామ్నాం సాష్టసహస్రంచ బ్రూహి గార్గ్య మహామతే | మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే ‖ 1 ‖ గార్గ్య ఉవాచ సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభమ్ | అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే ‖ 2 ‖ సర్వలౌకికకర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై | భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే ‖ 3 ‖ సనత్కుమార భగవన్సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః | ఆస్తిక్యసిద్ధయే నౄణాం క్షిప్రధర్మార్థసాధనమ్ ‖ 4 ‖ ఖిద్యంతి మానవాస్సర్వే ధనాభావేన కేవలమ్ …

Read More »

sree mangala gowri ashtottara sata namavali telugu-శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

  ఓం గౌర్యై నమః | ఓం గణేశజనన్యై నమః | ఓం గిరిరాజతనూద్భవాయై నమః | ఓం గుహాంబికాయై నమః | ఓం జగన్మాత్రే నమః | ఓం గంగాధరకుటుంబిన్యై నమః | ఓం వీరభద్రప్రసువే నమః | ఓం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః | ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః | ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః (10) ఓం కష్టదారిద్య్రశమన్యై నమః | ఓం శివాయై నమః | ఓం …

Read More »

meenakshi pancha ratna stotram in telugu-మీనాక్షీ పంచ రత్న స్తోత్రమ్

  ఉద్యద్భానుసహస్రకోటిసదృశాం కేయూరహారోజ్జ్వలాం బింబోష్ఠీం స్మితదంతపంక్తిరుచిరాం పీతాంబరాలంకృతామ్ | విష్ణుబ్రహ్మసురేంద్రసేవితపదాం తత్త్వస్వరూపాం శివాం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ ‖ 1 ‖ ముక్తాహారలసత్కిరీటరుచిరాం పూర్ణేందువక్త్రప్రభాం శింజన్నూపురకింకిణీమణిధరాం పద్మప్రభాభాసురామ్ | సర్వాభీష్టఫలప్రదాం గిరిసుతాం వాణీరమాసేవితాం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ ‖ 2 ‖ శ్రీవిద్యాం శివవామభాగనిలయాం హ్రీంకారమంత్రోజ్జ్వలాం శ్రీచక్రాంకితబిందుమధ్యవసతిం శ్రీమత్సభానాయకీమ్ | శ్రీమత్షణ్ముఖవిఘ్నరాజజననీం శ్రీమజ్జగన్మోహినీం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ ‖ 3 ‖ శ్రీమత్సుందరనాయకీం భయహరాం జ్ఞానప్రదాం …

Read More »

shivananda lahari in telugu-శివానంద లహరి

  కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః- ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే | శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్- భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ ‖ 1 ‖ గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజో దలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు పతంతీ విజయతామ్ దిశంతీ సంసార-భ్రమణ-పరితాప-ఉపశమనం వసంతీ మచ్-చేతో-హృదభువి శివానంద-లహరీ 2 త్రయీ-వేద్యం హృద్యం త్రి-పుర-హరం ఆద్యం త్రి-నయనం జటా-భారోదారం చలద్-ఉరగ-హారం మృగ ధరమ్ మహా-దేవం దేవం మయి సదయ-భావం …

Read More »

nirvaana shatkam in telugu-నిర్వాణ షట్కమ్

శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం న చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రం | న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుః చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ‖ 1 ‖ అహం ప్రాణ సంజ్ఞో న వైపంచ వాయుః న వా సప్తధాతుర్-న వా పంచ కోశాః | నవాక్పాణి పాదౌ న చోపస్థ పాయూ …

Read More »

navaratna malika stotram in telugu-నవరత్న మాలికా స్తోత్రమ్

  హారనూపురకిరీటకుండలవిభూషితావయవశోభినీం కారణేశవరమౌలికోటిపరికల్ప్యమానపదపీఠికామ్ | కాలకాలఫణిపాశబాణధనురంకుశామరుణమేఖలాం ఫాలభూతిలకలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ ‖ 1 ‖ గంధసారఘనసారచారునవనాగవల్లిరసవాసినీం సాంధ్యరాగమధురాధరాభరణసుందరాననశుచిస్మితామ్ | మంధరాయతవిలోచనామమలబాలచంద్రకృతశేఖరీం ఇందిరారమణసోదరీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ ‖ 2 ‖ స్మేరచారుముఖమండలాం విమలగండలంబిమణిమండలాం హారదామపరిశోభమానకుచభారభీరుతనుమధ్యమామ్ | వీరగర్వహరనూపురాం వివిధకారణేశవరపీఠికాం మారవైరిసహచారిణీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ ‖ 3 ‖ భూరిభారధరకుండలీంద్రమణిబద్ధభూవలయపీఠికాం వారిరాశిమణిమేఖలావలయవహ్నిమండలశరీరిణీమ్ | వారిసారవహకుండలాం గగనశేఖరీం చ పరమాత్మికాం చారుచంద్రవిలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ ‖ 4 ‖ …

Read More »

durga pancha ratnam in telugu-దుర్గా పంచ రత్నమ్

తే ధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్ త్వామేవ దేవీం స్వగుణైర్నిగూఢామ్ | త్వమేవ శక్తిః పరమేశ్వరస్య మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ‖ 1 ‖ దేవాత్మశక్తిః శ్రుతివాక్యగీతా మహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా | గుహా పరం వ్యోమ సతః ప్రతిష్ఠా మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ‖ 2 ‖ పరాస్య శక్తిః వివిధైవ శ్రూయసే శ్వేతాశ్వవాక్యోదితదేవి దుర్గే | స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియా తే మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ‖ …

Read More »

indrakshi stotram in telugu-ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రమ్

  నారద ఉవాచ | ఇంద్రాక్షీస్తోత్రమాఖ్యాహి నారాయణ గుణార్ణవ | పార్వత్యై శివసంప్రోక్తం పరం కౌతూహలం హి మే ‖ నారాయణ ఉవాచ | ఇంద్రాక్షీ స్తోత్ర మంత్రస్య మాహాత్మ్యం కేన వోచ్యతే | ఇంద్రేణాదౌ కృతం స్తోత్రం సర్వాపద్వినివారణమ్ ‖ తదేవాహం బ్రవీమ్యద్య పృచ్ఛతస్తవ నారద | అస్య శ్రీ ఇంద్రాక్షీస్తోత్రమహామంత్రస్య, శచీపురందర ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, ఇంద్రాక్షీ దుర్గా దేవతా, లక్ష్మీర్బీజం, భువనేశ్వరీ శక్తిః, భవానీ కీలకం, మమ …

Read More »

sri gayatri sahasra nama stotram telugu-శ్రీ గాయత్రి సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

  నారద ఉవాచ – భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతమ్ ‖ 1 ‖ సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే | కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనమ్ ‖ 2 ‖ బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యు నాశనమ్ | ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన ‖ 3 ‖ వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః | శ్రీనారాయణ ఉవాచ …

Read More »

devi aswadhati (amba stuti) in telugu-దేవీ అశ్వధాటీ (అంబా స్తుతి)

  (కాళిదాస కృతమ్) చేటీ భవన్నిఖిల ఖేటీ కదంబవన వాటీషు నాకి పటలీ కోటీర చారుతర కోటీ మణీకిరణ కోటీ కరంబిత పదా | పాటీరగంధి కుచశాటీ కవిత్వ పరిపాటీమగాధిప సుతా ఘోటీఖురాదధిక ధాటీముదార ముఖ వీటీరసేన తనుతామ్ ‖ 1 ‖ శా ‖ ద్వైపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివ సోపాన ధూళి చరణా పాపాపహ స్వమను జాపానులీన జన తాపాపనోద నిపుణా | నీపాలయా సురభి ధూపాలకా …

Read More »

sri saraswati ashtottara sata nama stotram in telugu-శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా ‖ 1 ‖ శివానుజా పుస్తకధృత్ జ్ఞానముద్రా రమా పరా | కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ ‖ 2 ‖ మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభొగా మహాభుజా | మహాభాగా మహొత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా ‖ 3 ‖ మహాకాలీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా | సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ ‖ …

Read More »

nava durga stotram in telugu-నవ దుర్గా స్తోత్రమ్

  గణేశః హరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుమ్ | పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ ‖ దేవీ శైలపుత్రీ వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం ‖ దేవీ బ్రహ్మచారిణీ దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ | దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా ‖ దేవీ చంద్రఘంటేతి పిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా | ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా ‖ దేవీ కూష్మాండా సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ | దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా …

Read More »

sree lalita sahasra namavali in telugu-శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి

  ‖ ధ్యానమ్ ‖ సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్ తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ | పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ‖ అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ | అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ‖ ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ | సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ‖ సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాం జపాకుసుమభాసురాం …

Read More »

dakaradi sree durga sahara nama stotram in telugu-దకారాది శ్రీ దుర్గా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

  శ్రీగణేశాయ నమః | శ్రీదేవ్యువాచ | మమ నామసహస్రం చ శివపూర్వవినిర్మితమ్ | తత్పఠ్యతాం విధానేన తదా సర్వం భవిష్యతి ‖ 1 ‖ ఇత్యుక్త్వా పార్వతీ దేవీ శ్రావయామాస తచ్చతాన్ | తదేవ నామ సాహస్రం దకారాది వరాననే ‖ 2 ‖ రోగదారిద్ర్య దౌర్భాగ్యశోకదుఃఖవినాశకమ్ | సర్వాసాం పూజితం నామ శ్రీదుర్గాదేవతా మతా ‖ 3 ‖ నిజబీజం భవేద్ బీజం మంత్రం కీలకముచ్యతే | …

Read More »

sri durga sahasra nama stotram telugu-శ్రీ దుర్గా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

  ‖ అథ శ్రీ దుర్గా సహస్రనామస్తోత్రమ్ ‖ నారద ఉవాచ – కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో | సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ‖ 1‖ గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా | మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి ‖ 2‖ స్కంద ఉవాచ – శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా | యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ ‖ 3‖ మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ | …

Read More »

sree durga nakshatra malika stuti in telugu-శ్రీ దుర్గా నక్షత్ర మాలికా స్తుతి

  విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః | అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ ‖ 1 ‖ యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియామ్ | నందగోపకులేజాతాం మంగళ్యాం కులవర్ధనీమ్ ‖ 2 ‖ కంసవిద్రావణకరీం అసురాణాం క్షయంకరీమ్ | శిలాతటవినిక్షిప్తాం ఆకాశం ప్రతిగామినీమ్ ‖ 3 ‖ వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్య విభూషితామ్ | దివ్యాంబరధరాం దేవీం ఖడ్గఖేటకధారిణీమ్ ‖ 4 ‖ భారావతరణే పుణ్యే యే స్మరంతి సదాశివామ్ | తాన్వై …

Read More »

durga ashtottara sata namavali telugu-దుర్గా అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం దుర్గాయై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః ఓం మహాగౌర్యై నమః ఓం చండికాయై నమః ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః ఓం సర్వాలోకేశ్యై నమః ఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమః ఓం సర్వతీర్ధ మయాయై నమః ఓం పుణ్యాయై నమః ‖10‖ ఓం దేవ యోనయే నమః ఓం అయోనిజాయై నమః ఓం భూమిజాయై నమః ఓం నిర్గుణాయై నమః ఓం ఆధారశక్త్యై నమః ఓం …

Read More »

sarvadeva kruta sri lakshmi stotram in telugu-సర్వదేవ కృత శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రమ్

క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమా శీలే పరాత్పరే| శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ కోపాది పరి వర్జితే‖ ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం దేవీనాం దేవ పూజితే| త్వయా వినా జగత్సర్వం మృత తుల్యంచ నిష్ఫలమ్| సర్వ సంపత్స్వరూపాత్వం సర్వేషాం సర్వ రూపిణీ| రాసేశ్వర్యధి దేవీత్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః‖ కైలాసే పార్వతీ త్వంచ క్షీరోధే సింధు కన్యకా| స్వర్గేచ స్వర్గ లక్ష్మీ స్త్వం మర్త్య లక్ష్మీశ్చ భూతలే‖ వైకుంఠేచ మహాలక్ష్మీః దేవదేవీ సరస్వతీ| గంగాచ …

Read More »

sri devi khadgamala stotram in telugu-శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రమ్

శ్రీ దేవీ ప్రార్థన హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ ‖ అస్య శ్రీ శుద్ధశక్తిమాలామహామంత్రస్య, ఉపస్థేంద్రియాధిష్ఠాయీ వరుణాదిత్య ఋషయః దేవీ గాయత్రీ ఛందః సాత్విక కకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాంకనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితా భట్టారికా దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం మమ ఖడ్గసిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, మూలమంత్రేణ …

Read More »

devi mahatmyam chamundeswari mangalam in telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ చామున్డేశ్వరీ మంగళమ్

  శ్రీ శైలరాజ తనయే చండ ముండ నిషూదినీ మృగేంద్ర వాహనే తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం|1| పంచ వింశతి సాలాడ్య శ్రీ చక్రపుఅ నివాసినీ బిందుపీఠ స్థితె తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం‖2‖ రాజ రాజేశ్వరీ శ్రీమద్ కామేశ్వర కుటుంబినీం యుగ నాధ తతే తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం‖3‖ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహావాణీ మనోన్మణీ యోగనిద్రాత్మకే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం‖4‖ మత్రినీ దండినీ ముఖ్య యోగినీ గణ సేవితే| భండ దైత్య …

Read More »

devi mahatmyam mangala haarati telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ మంగళ హారతి

శ్రీ చక్ర పుర మందు స్థిరమైన శ్రీ లలిత పసిడి పాదాలకిదె నీరాజనం బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం బంగారు హారాలు సింగారమొలకించు అంబికా హృదయకు నీరాజనం బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం శ్రీ గౌరి శ్రీమాత శ్రీమహారాజ్ఞి శ్రీ సింహాసనేశ్వరికి నీరాజనం బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం కల్పతరువై మమ్ము కాపాడు కరములకు కవకంబు కాసులతో నీరాజనం బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం పాశాంకుశ పుష్ప బాణచాపధరికి పరమ పావనమైన నీరాజనం బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం కాంతి కిరణాలతో కలికి మెడలో …

Read More »

devi mahatmyam dvaatrisannaamaavali telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ ద్వాత్రిశన్నామావళి

  దుర్గా దుర్గార్తి శమనీ దుర్గాపద్వినివారిణీ| దుర్గామచ్ఛేదినీ దుర్గసాధినీ దుర్గనాశినీ ఓం దుర్గతోద్ధారిణీ దుర్గనిహంత్రీ దుర్గమాపహా దుర్గమజ్ఞానదా దుర్గ దైత్యలోకదవానలా దుర్గమాదుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా దుర్గమజ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ దుర్గమాంగీ దుర్గమాతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్లభా దుర్గధారిణీ నామావళీమిమాయాస్తూ దుర్గయా మమ మానవః పఠేత్సర్వభయాన్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః

Read More »

devi mahatmyam aparaadha kshamapana stotram telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ అపరాధ క్షమాపణా స్తోత్రమ్

  అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్| యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః ‖1‖ సాపరాధోఽస్మి శరణాం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే| ఇదానీమనుకంప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా కురు ‖2‖ అజ్ఞానాద్విస్మృతేభ్రాంత్యా యన్న్యూనమధికం కృతం| తత్సర్వ క్షమ్యతాం దేవి ప్రసీద పరమేశ్వరీ ‖3‖ కామేశ్వరీ జగన్మాతాః సచ్చిదానందవిగ్రహే| గృహాణార్చామిమాం ప్రీత్యా ప్రసీద పరమేశ్వరీ ‖4‖ సర్వరూపమయీ దేవీ సర్వం దేవీమయం జగత్| అతోఽహం విశ్వరూపాం త్వాం నమామి పరమేశ్వరీం ‖5‖ …

Read More »

devi mahatmyam devi suktam telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ దేవీ సూక్తమ్

  ఓం అహం రుద్రేభిర్వసు’భిశ్చరామ్యహమా”దిత్యైరుత విశ్వదే”వైః | అహం మిత్రావరు’ణోభా బి’భర్మ్యహమి”ంద్రాగ్నీ అహమశ్వినోభా ‖1‖ అహం సోమ’మాహనసం” బిభర్మ్యహం త్వష్టా”రముత పూషణం భగమ్” | అహం ద’ధామి ద్రవి’ణం హవిష్మ’తే సుప్రావ్యే యే’ ^3 యజ’మానాయ సున్వతే ‖2‖ అహం రాష్ట్రీ” సంగమ’నీ వసూ”నాం చికితుషీ” ప్రథమా యజ్ఞియా”నామ్ | తాం మా” దేవా వ్య’దధుః పురుత్రా భూరి’స్థాత్రాం భూ~ర్యా”వేశయంతీ”మ్ ‖3‖ మయా సో అన్న’మత్తి యో విపశ్య’తి యః ప్రాణి’తి య ఈం” శృణోత్యుక్తమ్ | అమంతవోమాంత ఉప’క్షియంతి శ్రుధి శ్రు’తం శ్రద్ధివం తే” వదామి ‖4‖ అహమేవ స్వయమిదం వదా’మి జుష్టం” దేవేభి’రుత మాను’షేభిః | యం కామయే తం త’ముగ్రం కృ’ణోమి తం బ్రహ్మాణం తమృషిం తం సు’మేధామ్ ‖5‖ అహం రుద్రాయ ధనురాత’నోమి బ్రహ్మద్విషే శర’వే హంత వా ఉ’ | అహం జనా”య సమదం” …

Read More »