శ్లోకాలు & మంత్రాలు

devi mahatmyam argalaa stotram in telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ అర్గలా స్తోత్రమ్

  అస్యశ్రీ అర్గళా స్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుః ఋషిః| అనుష్టుప్ఛందః| శ్రీ మహాలక్షీర్దేవతా| మంత్రోదితా దేవ్యోబీజం| నవార్ణో మంత్ర శక్తిః| శ్రీ సప్తశతీ మంత్రస్తత్వం శ్రీ జగదందా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పఠాం గత్వేన జపే వినియోగః‖ ధ్యానం ఓం బంధూక కుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీం| స్ఫురచ్చంద్రకలారత్న ముకుటాం ముండమాలినీం‖ త్రినేత్రాం రక్త వసనాం పీనోన్నత ఘటస్తనీం| పుస్తకం చాక్షమాలాం చ వరం చాభయకం క్రమాత్‖ దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితాం| అథవా యా చండీ …

Read More »

devi mahatmyam devi kavacham in telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ దేవి కవచమ్

  ఓం నమశ్చండికాయై న్యాసః అస్య శ్రీ చండీ కవచస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | చాముండా దేవతా | అంగన్యాసోక్త మాతరో బీజమ్ | నవావరణో మంత్రశక్తిః | దిగ్బంధ దేవతాః తత్వం | శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః ‖ ఓం నమశ్చండికాయై మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణామ్ | యన్న …

Read More »

saraswati ashtottara sata namavali in telugu-సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామావళి

  ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమః ఓం మహాభద్రాయై నమః ఓం మహమాయాయై నమః ఓం వరప్రదాయై నమః ఓం శ్రీప్రదాయై నమః ఓం పద్మనిలయాయై నమః ఓం పద్మాక్ష్యై నమః ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః ఓం శివానుజాయై నమః ఓం పుస్తకభృతే నమః ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః ‖10 ‖ ఓం రమాయై నమః ఓం పరాయై నమః ఓం కామరూపిణ్యై నమః ఓం మహా విద్యాయై నమః …

Read More »

lalita ashtottara sata namavali in telugu-లలితా అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం రజతాచల శృంగాగ్ర మధ్యస్థాయై నమః ఓం హిమాచల మహావంశ పావనాయై నమః ఓం శంకరార్ధాంగ సౌందర్య శరీరాయై నమః ఓం లసన్మరకత స్వచ్చ విగ్రహాయై నమః ఓం మహాతిశయ సౌందర్య లావణ్యాయై నమః ఓం శశాంకశేఖర ప్రాణవల్లభాయై నమః ఓం సదా పంచదశాత్మైక్య స్వరూపాయై నమః ఓం వజ్రమాణిక్య కటక కిరీటాయై నమః ఓం కస్తూరీ తిలకోల్లాసిత నిటలాయై నమః ఓం భస్మరేఖాంకిత లసన్మస్తకాయై నమః ‖ 10 …

Read More »

ashtaadasa shakthipeetha stotram in telugu-అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రమ్

లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే | ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే ‖ 1 ‖ అలంపురే జోగుళాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా | కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా ‖ 2 ‖ ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ పీఠికాయాం పురుహూతికా | ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటికే ‖ 3 ‖ హరిక్షేత్రే కామరూపీ ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ | జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా ‖ 4 ‖ వారణాశ్యాం విశాలాక్షీ …

Read More »

saraswati stotram telugu-సరస్వతీ స్తోత్రమ్

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా ‖ 1 ‖ దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ | భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాzసమానా సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా ‖ 2 ‖ సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా …

Read More »

sri durga ashtottara sata nama stotram in telugu-శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

దుర్గా శివా మహాలక్ష్మీ-ర్మహాగౌరీ చ చండికా | సర్వజ్ఞా సర్వలోకేశీ సర్వకర్మఫలప్రదా ‖ 1 ‖ సర్వతీర్థమయీ పుణ్యా దేవయోని-రయోనిజా | భూమిజా నిర్గుణాధారశక్తిశ్చానీశ్వరీ తథా ‖ 2 ‖ నిర్గుణా నిరహంకారా సర్వగర్వవిమర్దినీ | సర్వలోకప్రియా వాణీ సర్వవిద్యాధిదేవతా ‖ 3 ‖ పార్వతీ దేవమాతా చ వనీశా వింధ్యవాసినీ | తేజోవతీ మహామాతా కోటిసూర్యసమప్రభా ‖ 4 ‖ దేవతా వహ్నిరూపా చ సరోజా వర్ణరూపిణీ | …

Read More »

lalita pancharatnam in telugu-లలితా పంచ రత్నమ్

ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ | ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ ‖ 1 ‖ ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం రక్తాంగుళీయలసదంగుళిపల్లవాఢ్యామ్ | మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాం పుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్ ‖ 2 ‖ ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందం భక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతమ్ | పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం పద్మాంకుశధ్వజసుదర్శనలాంఛనాఢ్యమ్ ‖ 3 ‖ ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం త్రయ్యంతవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్ | విశ్వస్య సృష్టవిలయస్థితిహేతుభూతాం విద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మమనసాతిదూరామ్ ‖ 4 ‖ ప్రాతర్వదామి లలితే తవ …

Read More »

sri annapurna stotram in telugu-శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రమ్

నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ | ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ‖ 1 ‖ నానా రత్న విచిత్ర భూషణకరి హేమాంబరాడంబరీ ముక్తాహార విలంబమాన విలసత్-వక్షోజ కుంభాంతరీ | కాశ్మీరాగరు వాసితా రుచికరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ‖ 2 ‖ యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైక్య నిష్ఠాకరీ చంద్రార్కానల భాసమాన లహరీ త్రైలోక్య …

Read More »

soundarya lahari in telugu – సౌందర్య లహరీ

  ప్రథమ భాగః – ఆనంద లహరి భుమౌస్ఖలిత పాదానామ్ భూమిరేవా వలంబనమ్ | త్వయీ జాతా పరాధానామ్ త్వమేవ శరణమ్ శివే ‖ శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి| అతస్త్వామ్ ఆరాధ్యాం హరి-హర-విరిన్చాదిభి రపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథ-మక్ర్త పుణ్యః ప్రభవతి‖ 1 ‖ తనీయాంసుం పాంసుం తవ చరణ పంకేరుహ-భవం విరించిః …

Read More »

sri maha lakshmi ashtottara sata namavali in telugu-శ్రీ మహా లక్ష్మీ అష్టోత్తర శత నామావళి

  ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయై నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః (10) ఓం పద్మాయై నమః ఓం శుచ్యై నమః ఓం స్వాహాయై నమః ఓం స్వధాయై నమః ఓం సుధాయై నమః ఓం ధన్యాయై నమః …

Read More »

sri lakshmi astottara sata nama stotram telugu-శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

  దేవ్యువాచ దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలజ్ఞ! మహేశ్వర! కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! ‖ అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః ‖ ఈశ్వర ఉవాచ దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకం | సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్ ‖ సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదమ్ | రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరం ‖ దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టి కళాస్పదమ్ | పద్మాదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకమ్ ‖ సమస్త …

Read More »

maha lakshmi ashtakam telugu-మహా లక్ష్మ్యష్టకమ్

    ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ‖ 1 ‖ నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి | సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ‖ 2 ‖ సర్వజ్ఞే సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి | సర్వదుఃఖ హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ‖ 3 ‖ సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి …

Read More »

durga suktam telugu-దుర్గా సూక్తమ్

ఓం ‖ జాతవే’దసే సునవామ సోమ’ మరాతీయతో నిద’హాతి వేదః’ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా’ నావేవ సింధుం’ దురితాఽత్యగ్నిః ‖ తామగ్నివ’ర్ణాం తప’సా జ్వలంతీం వై’రోచనీం క’ర్మఫలేషు జుష్టా”మ్ | దుర్గాం దేవీగ్ం శర’ణమహం ప్రప’ద్యే సుతర’సి తరసే’ నమః’ ‖ అగ్నే త్వం పా’రయా నవ్యో’ అస్మాంథ్-స్వస్తిభిరతి’ దుర్గాణి విశ్వా” | పూశ్చ’ పృథ్వీ బ’హులా న’ ఉర్వీ భవా’ తోకాయ తన’యాయ శంయోః ‖ విశ్వా’ని నో దుర్గహా’ జాతవేదః సింధున్న నావా దు’రితాఽతి’పర్-షి | అగ్నే’ అత్రివన్మన’సా గృణానో”ఽస్మాకం’ బోధ్యవితా తనూనా”మ్ ‖ పృతనా జితగం సహ’మానముగ్రమగ్నిగ్ం హు’వేమ పరమాథ్-సధస్థా”త్ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా క్షామ’ద్దేవో అతి’ దురితాఽత్యగ్నిః ‖ ప్రత్నోషి’ కమీడ్యో’ అధ్వరేషు’ సనాచ్చ హోతా నవ్య’శ్చ …

Read More »

sri suktam in telugu – శ్రీ సూక్తమ్

ఓం ‖ హిర’ణ్యవర్ణాం హరి’ణీం సువర్ణ’రజతస్ర’జాం | చంద్రాం హిరణ్మ’యీం లక్ష్మీం జాత’వేదో మ ఆవ’హ ‖ తాం మ ఆవ’హ జాత’వేదో లక్ష్మీమన’పగామినీ”మ్ | యస్యాం హిర’ణ్యం విందేయం గామశ్వం పురు’షానహమ్ ‖ అశ్వపూర్వాం ర’థమధ్యాం హస్తినా”ద-ప్రబోధి’నీమ్ | శ్రియం’ దేవీముప’హ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జు’షతామ్ ‖ కాం సో”స్మితాం హిర’ణ్యప్రాకారా’మార్ద్రాం జ్వలం’తీం తృప్తాం తర్పయం’తీమ్ | పద్మే స్థితాం పద్మవ’ర్ణాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ ‖ చంద్రాం ప్ర’భాసాం యశసా జ్వలం’తీం శ్రియం’ లోకే దేవజు’ష్టాముదారామ్ | తాం పద్మినీ’మీం శర’ణమహం ప్రప’ద్యేఽలక్ష్మీర్మే’ నశ్యతాం త్వాం వృ’ణే ‖ ఆదిత్యవ’ర్ణే తపసోఽధి’జాతో వనస్పతిస్తవ’ వృక్షోఽథ బిల్వః | తస్య ఫలా’ని తపసాను’దంతు మాయాంత’రాయాశ్చ’ బాహ్యా అ’లక్ష్మీః ‖ ఉపై’తు మాం దే’వసఖః కీర్తిశ్చ మణి’నా సహ | ప్రాదుర్భూతోఽస్మి’ రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృ’ద్ధిం దదాతు’ మే ‖ క్షుత్పి’పాసామ’లాం జ్యేష్ఠామ’లక్షీం నా’శయామ్యహమ్ | అభూ’తిమస’మృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణు’ద మే గృహాత్ ‖ గంధద్వారాం దు’రాధర్షాం నిత్యపు’ష్టాం కరీషిణీ”మ్ | ఈశ్వరీగ్ం’ సర్వ’భూతానాం తామిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ ‖ శ్రీ”ర్మే భజతు | అలక్షీ”ర్మే నశ్యతు …

Read More »

ramayana jaya mantram telugu – రామాయణ జయ మంత్రమ్

  జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః | దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః ‖ న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః | అర్ధయిత్వా పురీం లంకామభివాద్య చ మైథిలీం సమృద్ధార్ధో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్ ‖

Read More »

rama sabha telugu – రామ సభ

    రాజసభ, రఘు రామసభ సీతా కాంత కల్యాణ సభ | అరిషడ్వర్గములరయు సభ పరమపదంబును ఒసగు సభ ‖ (రాజసభ) వేదాంతులకే జ్ఞాన సభ విప్రవరులకే దాన సభ | దుర్జనులకు విరోధి సభ సజ్జనులకు సంతోష సభ ‖ (రాజసభ) సురలు, అసురులు కొలచు సభ అమరులు, రుద్రులు పొగడు సభ | వెరువక హరివిల్లు విరచు సభ జనకుని మది మెప్పించు సభ ‖ …

Read More »

dasarathi satakam telugu – దాశరథీ శతకమ్

  శ్రీ రఘురామ చారుతుల-సీతాదళధామ శమక్షమాది శృం గార గుణాభిరామ త్రిజ-గన్నుత శౌర్య రమాలలామ దు ర్వార కబంధరాక్షస వి-రామ జగజ్జన కల్మషార్నవో త్తారకనామ! భద్రగిరి-దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ౤ ‖ 1 ‖ రామవిశాల విక్రమ పరాజిత భార్గవరామ సద్గుణ స్తోమ పరాంగనావిముఖ సువ్రత కామ వినీల నీరద శ్యామ కకుత్ధ్సవంశ కలశాంభుధిసోమ సురారిదోర్భలో ద్ధామ విరామ భద్రగిరి – దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ౤ ‖ 2 ‖ అగణిత సత్యభాష, శరణాగతపోష, …

Read More »

rama raksha stotram in telugu – రామ రక్షా స్తోత్రమ్

  ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా అనుష్టుప్ ఛందః సీతా శక్తిః శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకమ్ శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ‖ ధ్యానమ్ ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్ | వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభం నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్ ‖ స్తోత్రమ్ చరితం రఘునాథస్య …

Read More »

sri krishna sahasra nama stotram telugu -శ్రీ కృష్ణ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

  ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య పరాశర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజమ్, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శారంగీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ‖ న్యాసః పరాశరాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి, అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ఇతి ముఖే, గోపాలకృష్ణదేవతాయై నమః ఇతి హృదయే, శ్రీకృష్ణాయ బీజాయ నమః ఇతి గుహ్యే, శ్రీవల్లభాయ శక్త్యై నమః ఇతి పాదయోః, శారంగధరాయ కీలకాయ నమః ఇతి …

Read More »

sri rama mangala sasanam telugu – శ్రీ రామ మంగళశాసనమ్

  మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే | చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం ‖ 1 ‖ వేదవేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామల మూర్తయే | పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం ‖ 2 ‖ విశ్వామిత్రాంతరంగాయ మిథిలా నగరీ పతే | భాగ్యానాం పరిపాకాయ భవ్యరూపాయ మంగళం ‖ 3 ‖ పితృభక్తాయ సతతం భాతృభిః సహ సీతయా | నందితాఖిల లోకాయ రామభద్రాయ మంగళం ‖ 4 …

Read More »

gopala krishna dasavatharam telugu – గోపాల కృష్ణ దశావతారమ్

    మల్లెపూలహారమెయ్యవే ఓయమ్మ నన్ను మత్స్యావతారుడనవే మల్లెపూలహారమేసెదా గోపాలకృష్ణ మత్స్యావతారుడనెద కుప్పికుచ్చుల జడలువెయ్యవే ఓయమ్మ నన్ను కూర్మావతారుడనవే కుప్పికుచ్చుల జడలువేసెదా గోపాలకృష్ణ కూర్మావతారుడనెద వరములిచ్చి దీవించవే ఓయమ్మ నన్ను వరహావతారుడనవే వరములిచ్చి దీవించెద గోపాలకృష్ణ వరహావతారుడనెద నాణ్యమైన నగలువేయవే ఓయమ్మ నన్ను నరసింహావతారుడనవే నాణ్యమైన నగలువేసెదా గోపాలకృష్ణ నరసింహావతారుడనెద వాయువేగ రథమునియ్యవే ఓయమ్మ నన్ను వామనవతారుడనవే వాయువేగ రథమునిచ్చెదా గోపాలకృష్ణ వామనావతారుడనెద పాలు పోసి బువ్వపెట్టవే ఓయమ్మ నన్ను …

Read More »

narayana kavacham in telugu -నారాయణ కవచమ్

  న్యాసః అంగన్యాసః ఓం ఓం పాదయోః నమః | ఓం నం జానునోః నమః | ఓం మోం ఊర్వోః నమః | ఓం నాం ఉదరే నమః | ఓం రాం హృది నమః | ఓం యం ఉరసి నమః | ఓం ణాం ముఖే నమః | ఓం యం శిరసి నమః | కరన్యాసః ఓం ఓం దక్షిణతర్జన్యామ్ నమః | ఓం …

Read More »

vishnu astottara sata nama stotram telugu – విష్ణు అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

  ‖ శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్ ‖ వాసుదేవం హృషీకేశం వామనం జలశాయినమ్ | జనార్దనం హరిం కృష్ణం శ్రీవక్షం గరుడధ్వజమ్ ‖ 1 ‖ వారాహం పుండరీకాక్షం నృసింహం నరకాంతకమ్ | అవ్యక్తం శాశ్వతం విష్ణుమనంతమజమవ్యయమ్ ‖ 2 ‖ నారాయణం గదాధ్యక్షం గోవిందం కీర్తిభాజనమ్ | గోవర్ధనోద్ధరం దేవం భూధరం భువనేశ్వరమ్ ‖ 3 ‖ వేత్తారం యజ్ఞపురుషం యజ్ఞేశం యజ్ఞవాహనమ్ | చక్రపాణిం గదాపాణిం …

Read More »

anantha padmanabha swamy ashtottara sata namavali telugu -అనంత పద్మనాభ స్వామి అష్టోత్తర శత నామావళి

  ఓం కృష్ణాయ నమః ఓం కమలనాథాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం సనాతనాయ నమః ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః ఓం పుణ్యాయ నమః ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః ఓం వత్స కౌస్తుభధరాయ నమః ఓం యశోదావత్సలాయ నమః ఓం హరియే నమః ‖ 10 ‖ ఓం చతుర్భుజాత్త సక్రాసిగదా నమః ఓం శంఖాంబుజాయుధాయుజా నమః ఓం దేవకీనందనాయ నమః ఓం శ్రీశాయ నమః ఓం …

Read More »