Breaking News

శ్లోకాలు & మంత్రాలు

Meenakshi Stotram in Telugu- మీనాక్షీ స్తోత్రం

  ఉద్యద్భానుసహస్రకోటిసదృశాం కేయూరహారోజ్జ్వలాం బింబోష్ఠీం స్మితదంతపంక్తిరుచిరాం పీతాంబరాలంకృతామ్ | విష్ణుబ్రహ్మసురేంద్రసేవితపదాం తత్త్వస్వరూపాం శివాం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ || ౧ || ముక్తాహారలసత్కిరీటరుచిరాం పూర్ణేందువక్త్రప్రభాం శింజన్నూపురకింకిణీమణిధరాం పద్మప్రభాభాసురామ్ | సర్వాభీష్టఫలప్రదాం గిరిసుతాం వాణీరమాసేవితాం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ || ౨ || శ్రీవిద్యాం శివవామభాగనిలయాం హ్రీంకారమంత్రోజ్జ్వలాం శ్రీచక్రాంకితబిందుమధ్యవసతిం శ్రీమత్సభానాయకీమ్ | శ్రీమత్షణ్ముఖవిఘ్నరాజజననీం శ్రీమజ్జగన్మోహినీం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ || ౩ || శ్రీమత్సుందరనాయకీం భయహరాం జ్ఞానప్రదాం …

Read More »

Meenakshi Navaratnamala in Telugu-మీనాక్షీ నవరత్నమాలా

    గౌరీం కాంచనపద్మినీతటగృహాం శ్రీసుందరేశప్రియాం నీపారణ్యసువర్ణకంతుకపరిక్రీడావిలోలాముమాం | శ్రీమత్పాండ్య కులాచలాగ్రవిలసద్రత్నప్రదీపాయితాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౧ || గౌరీం వేదకదంబకాననశుకీం శాస్త్రాటవీకేకినీం వేదాంతాఖిలధర్మహేమనళినీహంసీం శివాం శాంభవీం | ఓంకారాబుజనీలమత్తమధుపాం మంత్రామ్రశాఖాపికాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౨ || గౌరీం నూపురశోభితాంఘ్రికమలాం తూణోల్లసజ్జంఘికాం దంతాదర్శసమానజానుయుగళాం రంభానిభోరూజ్జ్వలాం | కాంచీబద్ధమనోజ్ఞపీన జఘనామావర్తనాభీహృదాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౩ || …

Read More »

Manasa Devi Mula Mantram in Telugu-మనసా దేవీ మూలమంత్రం

    ధ్యానం | శ్వేతచంపకవర్ణాభాం రత్నభూషణభూషితామ్ | వహ్నిశుద్ధాంశుకాధానాం నాగయజ్ఞోపవీతినీమ్ || మహాజ్ఞానయుతాం చైవ ప్రవరాం జ్ఞానినాం సతామ్ | సిద్ధాధిష్టాతృదేవీం చ సిద్ధాం సిద్ధిప్రదాం భజే || పంచోపచార పూజ | ఓం నమో మనసాయై – గంధం పరికల్పయామి | ఓం నమో మనసాయై – పుష్పం పరికల్పయామి | ఓం నమో మనసాయై – ధూపం పరికల్పయామి | ఓం నమో మనసాయై – …

Read More »

Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram (Naga Bhaya Nivarana Stotram) Telugu-మనసా దేవీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (నాగభయ నివరణ స్తోత్రం)

    ఓం నమో మనసాయై | జరత్కారుర్జగద్గౌరీ మనసా సిద్ధయోగినీ | వైష్ణవీ నాగభగినీ శైవీ నాగేశ్వరీ తథా || ౧ || జరత్కారుప్రియాస్తీకమాతా విషహరీతీ చ | మహాజ్ఞానయుతా చైవ సా దేవీ విశ్వపూజితా || ౨ || ద్వాదశైతాని నామాని పూజాకాలే చ యః పఠేత్ | తస్య నాగభయం నాస్తి తస్య వంశోద్భవస్య చ || ౩ || నాగభీతే చ శయనే నాగగ్రస్తే …

Read More »

Bhramarambika Ashtakam (Sri Kantarpita) Telugu-భ్రమరాంబికాష్టకం (శ్రీకంఠార్పిత)

      శ్రీకంఠార్పితపత్రగండయుగళాం సింహాసనాధ్యాసినీం లోకానుగ్రహకారిణీం గుణవతీం లోలేక్షణాం శాంకరీమ్ | పాకారిప్రముఖామరార్చితపదాం మత్తేభకుంభస్తనీం శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీశారదాసేవితామ్ || ౧ || వింధ్యాద్రీంద్రగృహాంతరేనివసితాం వేదాన్తవేద్యాం నిధిం మందారద్రుమపుష్పవాసితకుచాం మాయాం మహామాయినీమ్ | బంధూకప్రసవోజ్జ్వలారుణనిభాం పంచాక్షరీరూపిణీం శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః శ్రీశారదాసేవితామ్ || ౨ || మాద్యచ్ఛుంభనిశుంభమేఘపటలప్రధ్వంస ఝంఝానిలాం కౌమారీం మహిషాఖ్య శుష్కవిటపీ ధూమోరుదావానలామ్ | చక్రాద్యాయుధసంగ్రహోజ్జ్వలకరాం చాముండికాధీశ్వరీం శ్రీశైల భ్రమరాంబికాం భజ మనః …

Read More »

Bhramarambika Ashtakam in Telugu-భ్రమరంబిక అష్టకం

    రవిసుధాకర వహ్నిలోచన రత్నకుండల భూషిణీ ప్రవిమలంబుగ మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణీ అవని జనులకు కొంగుబంగారైన దైవశిఖామణీ శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౧ కలియుగంబున మానవులకును కల్పతరువై యుండవా వెలయగును శ్రీ శిఖరమందున విభవమై విలసిల్లవా ఆలసింపక భక్తవరులకు అష్టసంపద లీయవా జిలుగు కుంకుమ కాంతిరేఖల శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా || ౨ అంగ వంగ కలింగ కాశ్మీరాంధ్ర దేశములందునన్ పొంగుచును వరహాల కొంకణ పుణ్యభూముల …

Read More »

Bhramaramba ashtakam in Telugu-భ్రమరాంబాష్టకం

    చాంచల్యారుణలోచనాంచితకృపాచంద్రార్కచూడామణిం చారుస్మేరముఖాం చరాచరజగత్సంరక్షణీం తత్పదామ్ చంచచ్చంపకనాసికాగ్రవిలసన్ముక్తామణీరంజితాం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౧ || కస్తూరీతిలకాంచితేందువిలసత్ప్రోద్భాసిఫాలస్థలీం కర్పూరద్రవమిశ్రచూర్ణఖదిరామోదోల్లసద్వీటికామ్ లోలాపాంగతరంగితైరధికృపాసారైర్నతానందినీం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౨ || రాజన్మత్తమరాలమందగమనాం రాజీవపత్రేక్షణాం రాజీవప్రభవాదిదేవమకుటైః రాజత్పదాంభోరుహామ్ రాజీవాయతమందమండితకుచాం రాజాధిరాజేశ్వరీం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౩ || షట్తారాం గణదీపికాం శివసతీం షడ్వైరివర్గాపహాం షట్చక్రాంతరసంస్థితాం వరసుధాం షడ్యోగినీవేష్టితామ్ షట్చక్రాంచితపాదుకాంచితపదాం షడ్భావగాం షోడశీం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం …

Read More »

Bhavani Bhujanga Prayata Stotram Telugu- భవానీ భుజంగ ప్రయత స్తోత్రం

  షడాధారపంకేరుహాంతర్విరాజత్సుషుమ్నాంతరాలేఽతితేజోల్లసంతీమ్ | సుధామండలం ద్రావయంతీ పిబంతీం సుధామూర్తిమీడే చిదానందరూపామ్ || ౧ || జ్వలత్కోటిబాలార్కభాసారుణాంగీం సులావణ్యశృంగారశోభాభిరామామ్ | మహాపద్మకింజల్కమధ్యే విరాజత్త్రికోణే నిషణ్ణాం భజే శ్రీభవానీమ్ || ౨ || క్వణత్కింకిణీనూపురోద్భాసిరత్నప్రభాలీఢలాక్షార్ద్రపాదాబ్జయుగ్మం అజేశాచ్యుతాద్యైః సురైః సేవ్యమానం మహాదేవి మన్మూర్ధ్ని తే భావయామి || ౩ || సుశోణాంబరాబద్ధనీవీవిరాజన్మహారత్నకాంచీకలాపం నితంబమ్ | స్ఫురద్దక్షిణావర్తనాభిం చ తిస్రో వలీరంబ తే రోమరాజిం భజేఽహమ్ || ౪ || లసద్వృత్తముత్తుంగమాణిక్యకుంభోపమశ్రీ స్తనద్వంద్వమంబాంబుజాక్షి | భజే …

Read More »

Bhavani ashtakam in Telugu-భవాన్యష్టకం

  న తాతో న మాతా న బంధుర్న దాతా న పుత్రో న పుత్రీ న భృత్యో న భర్తా న జాయా న విద్యా న వృత్తిర్మమైవ గతిస్త్వం గతిస్త్వం త్వమేకా భవాని || ౧ || భవాబ్ధావపారే మహాదుఃఖభీరు పపాత ప్రకామీ ప్రలోభీ ప్రమత్తః కుసంసారపాశప్రబద్ధః సదాహం గతిస్త్వం గతిస్త్వం త్వమేకా భవాని || ౨ || న జానామి దానం న చ ధ్యానయోగం …

Read More »

Balambika Ashtakam in Telugu-బాలాంబికాష్టకం

  వేలాతిలంఘ్యకరుణే విబుధేంద్రవంద్యే లీలావినిర్మితచరాచరహృన్నివాసే | మాలాకిరీటమణికుండల మండితాంగే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౧ || కంజాసనాది-మణిమంజు-కిరీటకోటి- ప్రత్యుప్తరత్న-రుచిరంజిత-పాదపద్మే | మంజీరమంజుళవినిర్జితహంసనాదే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౨ || ప్రాలేయభానుకలికాకలితాతిరమ్యే పాదాగ్రజావళివినిర్జితమౌక్తికాభే | ప్రాణేశ్వరి ప్రమథలోకపతేః ప్రగల్భే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౩ || జంఘాదిభిర్విజితచిత్తజతూణిభాగే రంభాదిమార్దవకరీంద్రకరోరుయుగ్మే | శంపాశతాధికసముజ్జ్వలచేలలీలే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౪ || మాణిక్యమౌక్తికవినిర్మితమేఖలాఢ్యే …

Read More »