శ్లోకాలు & మంత్రాలు

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్ – dwadasa jyotirlinga stotram

  లఘు స్తోత్రమ్ సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ | ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ‖ పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ | సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ‖ వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే | హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ‖ ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః | సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ‖ సంపూర్ణ స్తోత్రమ్ సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే …

Read More »

శివ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ -shiva sahasra nama sthotram in telugu

    ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః ‖ 1 ‖ జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః | హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః ‖ 2 ‖ ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః | శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరోఽర్దనః ‖ 3 ‖ అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత …

Read More »

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి – shiva ashtottara shata namavali in telugu

ఓం శివాయ నమః ఓం మహేశ్వరాయ నమః ఓం శంభవే నమః ఓం పినాకినే నమః ఓం శశిశేఖరాయ నమః ఓం వామదేవాయ నమః ఓం విరూపాక్షాయ నమః ఓం కపర్దినే నమః ఓం నీలలోహితాయ నమః ఓం శంకరాయ నమః (10) ఓం శూలపాణయే నమః ఓం ఖట్వాంగినే నమః ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః ఓం శిపివిష్టాయ నమః ఓం అంబికానాథాయ నమః ఓం శ్రీకంఠాయ నమః ఓం …

Read More »

జగన్నాథాష్టకమ్ – jagannath ashtakam in telugu

కదాచి త్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకపరో ముదా గోపీనారీ వదనకమలాస్వాదమధుపః రమాశంభుబ్రహ్మా మరపతిగణేశార్చితపదో జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 1 ‖ భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచర కటాక్షం విదధతే సదా శ్రీమద్బృందా వనవసతిలీలాపరిచయో జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 2 ‖ మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరే వసన్ప్రాసాదాంత -స్సహజబలభద్రేణ బలినా సుభద్రామధ్యస్థ స్సకలసురసేవావసరదో జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు …

Read More »

రుద్రాష్టకం- rudrashtakam in telugu

నమామీశమీశాన నిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేదస్వరూపమ్ | అజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చిదాకారమాకాశవాసం భజేఽహమ్ || ౧ || నిరాకారమోంకారమూలం తురీయం గిరా జ్ఞాన గోతీతమీశం గిరీశమ్ | కరాలం మహాకాల కాలం కృపాలం గుణాగార సంసారపారం నతోఽహమ్ || ౨ || తుషారాద్రి సంకాశ గౌరం గభీరం మనోభూత కోటిప్రభా శ్రీ శరీరమ్ | స్ఫురన్మౌళి కల్లోలినీ చారు గంగా లసద్భాలబాలేందు కంఠే భుజంగా || ౩ …

Read More »

దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రమ్ – dakshinamurthy sthotram in telugu

శాంతిపాఠః ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై | తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే ‖ ధ్యానమ్ ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః | ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ‖ వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ | త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి ‖ చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా | …

Read More »