శ్లోకాలు & మంత్రాలు

Ganesha Panchachamara stotram in Telugu- గణేశ పంచచామర స్తోత్రం

  నమో గణాధిపాయతే త్వయాజగద్వినిర్మితం నిజేచ్ఛయా చపాల్యతేఽధునావశే తవస్థితమ్ త్వమంతరాత్మకోస్యముష్య తన్మయిస్థితః పునీహి మాం జగత్పతేంబికాతనూజ నిత్యశాం కరే || ౧ || గణేశ్వరః కృపానిధిర్జగత్పతిః పరాత్పరః ప్రభుస్స్వలీల యాభవచ్ఛివాన్మదావళాననః గిరీంద్రజాతనూభవస్తమేవ సర్వకర్మసు ప్రపూజయంతి దేహినస్సమాప్నువంతి చేప్సితమ్ || ౨ || చతుఃపుమర్థదాయిభిశ్చతుష్కరైర్విలంబినా సహోదరేణ సోదరేణ పద్మజాండసంతతేః పదద్వయేన చాపదాం నివారకేణ భాసురాం భజే భవాత్మజం ప్రభుం ప్రసన్నవక్త్రమద్వయమ్ || ౩ || బలిష్ఠమూషకాదిరాజపృష్ఠనిష్ఠవిష్టర- -ప్రతిష్ఠితంగణప్రబర్హ పారమేష్ఠ్యశోభితమ్ గరిష్ఠమాత్మభక్తకార్యవిఘ్నవర్గభంజనే పటిష్ఠమాశ్రితావనే …

Read More »

Ganadhipa Pancharatnam in Telugu-గణాధిప పంచరత్నం

  సరాగిలోకదుర్లభం విరాగిలోకపూజితం సురాసురైర్నమస్కృతం జరాపమృత్యునాశకమ్ | గిరా గురుం శ్రియా హరిం జయంతి యత్పదార్చకాః నమామి తం గణాధిపం కృపాపయః పయోనిధిమ్ || ౧ || గిరీంద్రజాముఖాంబుజ ప్రమోదదాన భాస్కరం కరీంద్రవక్త్రమానతాఘసంఘవారణోద్యతమ్ | సరీసృపేశ బద్ధకుక్షిమాశ్రయామి సంతతం శరీరకాంతి నిర్జితాబ్జబంధుబాలసంతతిమ్ || ౨ || శుకాదిమౌనివందితం గకారవాచ్యమక్షరం ప్రకామమిష్టదాయినం సకామనమ్రపంక్తయే | చకాసతం చతుర్భుజైః వికాసిపద్మపూజితం ప్రకాశితాత్మతత్వకం నమామ్యహం గణాధిపమ్ || ౩ || నరాధిపత్వదాయకం స్వరాదిలోకనాయకం జ్వరాదిరోగవారకం …

Read More »

Ganapathi Stava in Telugu-గణపతి స్తవః

  ఋషిరువాచ- అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమానందమద్వైతపూర్ణమ్ | పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౧ || గుణాతీతమానం చిదానందరూపం చిదాభాసకం సర్వగం జ్ఞానగమ్యమ్ | మునిధ్యేయమాకాశరూపం పరేశం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౨ || జగత్కారణం కారణజ్ఞానరూపం సురాదిం సుఖాదిం గుణేశం గణేశమ్ | జగద్వయాపినం విశ్వవంద్యం సురేశం పరబ్రహ్మరూపం గణేశం భజేమ || ౩ || రజోయోగతో బ్రహ్మరూపం శ్రుతిజ్ఞం …

Read More »

Ganapathi Mangalashtakam in Telugu-గణపతి మంగళాష్టకం

  గజాననాయ గాంగేయ సహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియతనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళం || ౧ || నాగయజ్ఞోపవీతాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాదిగణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళం || ౨ || ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాదివందితాయ చిదాత్మనే | ఈశానప్రేమపాత్రాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళం || ౩ || సుముఖాయ సుశుండాగ్రోక్షిప్తామృతఘటాయ చ | సురబృందనిషేవ్యాయ సుఖదాయాస్తు మంగళం || ౪ || చతుర్భుజాయ చంద్రార్ధవిలసన్మస్తకాయ చ | చరణావనతానంతతారణాయాస్తు మంగళం || ౫ || …

Read More »

Ganapathi Thalam in telugu- గణపతి తాళం

  వికటోత్కటసుందరదంతిముఖం భుజగేంద్రసుసర్పగదాభరణమ్ | గజనీలగజేంద్ర గణాధిపతిం ప్రణతోఽస్మి వినాయక హస్తిముఖమ్ || ౧ || సుర సుర గణపతి సుందరకేశం ఋషి ఋషి గణపతి యజ్ఞసమానమ్ | భవ భవ గణపతి పద్మశరీరం జయ జయ గణపతి దివ్యనమస్తే || ౨ || గజముఖవక్త్రం గిరిజాపుత్రం గణగుణమిత్రం గణపతిమీశప్రియమ్ || ౩ || కరధృతపరశుం కంకణపాణిం కబలితపద్మరుచిమ్ | సురపతివంద్యం సుందరనృత్తం [** సుందరవక్త్రం **] సురచితమణిమకుటమ్ || …

Read More »

Ganapathi Geeta in Telugu-గణపతి గీతా

  క్వప్రాసూత కదా త్వాం గౌరీ న ప్రామాణ్యం తవ జననే | విప్రాః ప్రాహురజం గణరాజం యః ప్రాచామపి పూర్వతనః || ౧ || నాసిగణపతే శంకరాత్మజో భాసి తద్వదేవాఖిలాత్మక | ఈశతాతవానీశతానృణాం కేశవేరితా సాశయోక్తిభిః || ౨ || గజముఖతావకమంత్రమహిమ్నా సృజతి జగద్విధిరనుకల్పమ్ | భజతి హరిస్తాం తదవనకృత్యే యజతి హరోపి విరామవిధౌ || ౩ || సుఖయతి శతమఖముఖసురనిక రానఖిలక్రతువిఘ్నఘ్నోయమ్ | నిఖిలజగజ్జీవకజీవనదస్సఖలు యతః పర్జన్యాత్మా …

Read More »

Gananayaka Ashtakam in Telugu-గణనాయకాష్టకం

    ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచనసన్నిభమ్ | లంబోదరం విశాలాక్షం వందేఽహం గణనాయకమ్ || ౧ || మౌంజీ కృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ | బాలేందుశకలం మౌళౌ వందేఽహం గణనాయకమ్ || ౨ || చిత్రరత్నవిచిత్రాంగచిత్రమాలావిభూషితమ్ | కామరూపధరం దేవం వందేఽహం గణనాయకమ్ || ౩ || గజవక్త్రం సురశ్రేష్ఠం కర్ణచామరభూషితమ్ | పాశాంకుశధరం దేవం వందేఽహం గణనాయకమ్ || ౪ || మూషకోత్తమమారుహ్య దేవాసురమహాహవే | యోద్ధుకామం మహావీర్యం వందేఽహం …

Read More »

Ekadanta stotram in Telugu-ఏకదంతస్తోత్రం

  మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః | భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయుః || ౧ || ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ | తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గణేశ్వరమ్ || ౨ || దేవర్షయ ఊచుః సదాత్మరూపం సకలాదిభూత -మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ | అనాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౩ || అనంతచిద్రూపమయం గణేశం హ్యభేదభేదాదివిహీనమాద్యమ్ | హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం తమేకదంతం …

Read More »

Runa Vimochana Ganesha Stotram in Telugu- ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం

  అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః | శ్రీ గణేశ | ఋణం ఛింది | వరేణ్యం | హుం | నమః | ఫట్ | ఇతి కర హృదయాది న్యాసః …

Read More »

Runa Mukti Ganesha Stotram (Shukracharya Kritam) Telugu-ఋణముక్తి గణేశ స్తోత్రం (శుక్రాచార్య కృతం)

  అస్య శ్రీ ఋణమోచన మహాగణపతి స్తోత్రమంత్రస్య, భగవాన్ శుక్రాచార్య ఋషిః, ఋణమోచన మహాగణపతిర్దేవతా, మమ ఋణమోచనార్తే జపే వినియోగః | ఋష్యాదిన్యాసః – భగవాన్ శుక్రాచార్య ఋషయే నమః శిరసి, ఋణమోచనగణపతి దేవతాయై నమః హృది, మమ ఋణమోచనార్థే జపే వినియోగాయ నమః అంజలౌ | స్తోత్రం – ఓం స్మరామి దేవదేవేశం వక్రతుండం మహాబలమ్ | షడక్షరం కృపాసిన్ధుం నమామి ఋణముక్తయే || ౧ || మహాగణపతిం …

Read More »

Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali in Telugu-బటుక భైరవ అష్టోత్తరశతనామావళీ

  ఓం భైరవాయ నమః | ఓం భూతనాథాయ నమః | ఓం భూతాత్మనే నమః | ఓం భూతభావనాయ నమః | ఓం క్షేత్రదాయ నమః | ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః | ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః | ఓం క్షత్రియాయ నమః | ఓం విరాజే నమః | ౯ ఓం శ్మశానవాసినే నమః | ఓం మాంసాశినే నమః | ఓం ఖర్పరాశినే నమః | …

Read More »

Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) Telugu- బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం చ)

    కైలాసశిఖరాసీనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ | శంకరం పరిపప్రచ్ఛ పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || ౧ శ్రీపార్వత్యువాచ | భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రాగమాదిషు | ఆపదుద్ధారణం మంత్రం సర్వసిద్ధిప్రదం నృణామ్ || ౨ సర్వేషాం చైవ భూతానాం హితార్థం వాంఛితం మయా | విశేషతస్తు రాజ్ఞాం వై శాంతిపుష్టిప్రసాధనమ్ || ౩ అంగన్యాస కరన్యాస బీజన్యాస సమన్వితమ్ | వక్తుమర్హసి దేవేశ మమ హర్షవివర్ధనమ్ || ౪ శ్రీభగవానువాచ | …

Read More »

Batuka Bhairava Kavacham in Telugu-బటుకభైరవ కవచం

  శ్రీభైరవ ఉవాచ | దేవేశి దేహరక్షార్థం కారణం కథ్యతాం ధ్రువమ్ | మ్రియంతే సాధకా యేన వినా శ్మశానభూమిషు || రణేషు చాతిఘోరేషు మహావాయుజలేషు చ | శృంగిమకరవజ్రేషు జ్వరాదివ్యాధివహ్నిషు || శ్రీదేవ్యువాచ | కథయామి శృణు ప్రాజ్ఞ బటోస్తు కవచం శుభమ్ | గోపనీయం ప్రయత్నేన మాతృజారోపమం యథా || తస్య ధ్యానం త్రిధా ప్రోక్తం సాత్త్వికాదిప్రభేదతః | సాత్త్వికం రాజసం చైవ తామసం దేవ తత్ …

Read More »

Dakshinamurthy Pancharatna Stotram in Telugu-దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం

  మత్తరోగ శిరోపరిస్థిత నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధికాలవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భువిపద్మజాచ్యుతపూజితం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౧ || విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృశా తీవ్రతపోవ్రతైః ముక్తికామిభిరాశ్రితైః ముహుర్మునిభిర్దృఢమానసైః | ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౨ || కృత్తదక్షమఖాధిపం వరవీరభద్రగణేన వై యక్షరాక్షసమర్త్యకిన్నరదేవపన్నగవందితమ్ | రత్నభుగ్గణనాథభృత్ భ్రమరార్చితాంఘ్రిసరోరుహం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౩ || నక్తనాదకలాధరం నగజాపయోధరమండలం లిప్తచందనపంకకుంకుమముద్రితామలవిగ్రహమ్ | శక్తిమంతమశేషసృష్టివిధానకే సకలం ప్రభుం దక్షిణాముఖమాశ్రయే …

Read More »

Kedareswara Vratham in Telugu-కేదారేశ్వర వ్రతకల్పము

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, పసుపు గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం ఆచరించవలెను.) పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ మహాగణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ, అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య శుభ ఫలావాప్త్యర్థం వర్షే వర్షే ప్రయుక్త …

Read More »

Harihara Ashtottara Shatanamavali in Telugu-హరిహర అష్టోత్తర శతనామావళీ

    ఓం గోవిన్దాయ నమః | ఓం మాధవాయ నమః | ఓం ముకున్దాయ నమః | ఓం హరయే నమః | ఓం మురారయే నమః | ఓం శమ్భవే నమః | ఓం శివాయ నమః | ఓం ఈశాయ నమః | ఓం శశిశేఖరాయ నమః | ౯ ఓం శూలపాణయే నమః | ఓం దామోదరాయ నమః | ఓం అచ్యుతాయ నమః …

Read More »

Harihara Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-హరిహర అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

  గోవిన్ద మాధవ ముకున్ద హరే మురారే శమ్భో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే | దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || ౧ || గఙ్గాధరాఽన్ధకరిపో హర నీలకణ్ఠ వైకుణ్ఠ కైటభరిపో కమఠాఽబ్జపాణే | భూతేశ ఖణ్డపరశో మృడ చణ్డికేశ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || ౨ || విష్ణో నృసింహ మధుసూదన చక్రపాణే గౌరీపతే గిరిశ శఙ్కర చన్ద్రచూడ | …

Read More »

Bilva Ashttotara Shatanama Stotram in Telugu-బిల్వాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

  త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్ | త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧ || త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః | తవ పూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨ || సర్వత్రైలోక్యకర్తారం సర్వత్రైలోక్యపాలనమ్ | సర్వత్రైలోక్యహర్తారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩ || నాగాధిరాజవలయం నాగహారేణ భూషితమ్ | నాగకుండలసంయుక్తం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪ || అక్షమాలాధరం రుద్రం పార్వతీప్రియవల్లభమ్ …

Read More »

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

  చాముండికాంబా శ్రీకంఠః పార్వతీ పరమేశ్వరః | మహారాజ్ఞీ మహాదేవస్సదారాధ్యా సదాశివః || ౧ || శివార్ధాంగీ శివార్ధాంగో భైరవీ కాలభైరవః | శక్తిత్రితయరూపాఢ్యా మూర్తిత్రితయరూపవాన్ || ౨ || కామకోటిసుపీఠస్థా కాశీక్షేత్రసమాశ్రయః | దాక్షాయణీ దక్షవైరి శూలినీ శూలధారకః || ౩ || హ్రీంకారపంజరశుకీ హరిశంకరరూపవాన్ | శ్రీమద్గణేశజననీ షడాననసుజన్మభూః || ౪ || పంచప్రేతాసనారూఢా పంచబ్రహ్మస్వరూపభృత్ | చండముండశిరశ్ఛేత్రీ జలంధరశిరోహరః || ౫ || సింహవాహా వృషారూఢః …

Read More »

Halasyesha Ashtakam in telugu-హాలాస్యేశాష్టకం

  కుండోదర ఉవాచ | శైలాధీశసుతాసహాయ సకలామ్నాయాంతవేద్య ప్రభో శూలోగ్రాగ్రవిదారితాంధక సురారాతీంద్రవక్షస్థల | కాలాతీత కలావిలాస కుశల త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౧ || కోలాచ్ఛచ్ఛదరూపమాధవ సురజ్యైష్ఠ్యాతిదూరాంఘ్రిక నీలార్ధాంగ నివేశ నిర్జరధునీ భాస్వజ్జటామండల | కైలాసాచలవాస కార్ముకహర త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౨ || ఫాలాక్ష ప్రభవ ప్రభంజన సఖ ప్రోద్యత్స్ఫులింగచ్ఛటా- -తూలానంగక చారుసంహనన సన్మీనేక్షణావల్లభ | శైలాదిప్రముఖైర్గణైస్స్తుతగణ …

Read More »

Hatakeshwara Stuti in Telugu-హాటకేశ్వర స్తుతిః

    ఓం నమోఽస్తు శర్వ శంభో త్రినేత్ర చారుగాత్ర త్రైలోక్యనాథ ఉమాపతే దక్షయజ్ఞవిధ్వంసకారక కామాంగనాశన ఘోరపాపప్రణాశన మహాపురుష మహోగ్రమూర్తే సర్వసత్త్వక్షయంకర శుభంకర మహేశ్వర త్రిశూలధర స్మరారే గుహాధామన్ దిగ్వాసః మహాచంద్రశేఖర జటాధర కపాలమాలావిభూషితశరీర వామచక్షుఃక్షుభితదేవ ప్రజాధ్యక్షభగాక్ష్ణోః క్షయంకర భీమసేనా నాథ పశుపతే కామాంగదాహిన్ చత్వరవాసిన్ శివ మహాదేవ ఈశాన శంకర భీమ భవ వృషధ్వజ కలభప్రౌఢమహానాట్యేశ్వర భూతిరత ఆవిముక్తక రుద్ర రుద్రేశ్వర స్థాణో ఏకలింగ కాళిందీప్రియ శ్రీకంఠ నీలకంఠ …

Read More »

Hatakeshwara Ashtakam in Telugu-హాటకేశ్వరాష్టకమ్

    జటాతటాన్తరోల్లసత్సురాపగోర్మిభాస్వరమ్ లలాటనేత్రమిన్దునావిరాజమానశేఖరమ్ | లసద్విభూతిభూషితం ఫణీంద్రహారమీశ్వరమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౧ || పురాన్ధకాదిదాహకం మనోభవప్రదాహకమ్ మహాఘరాశినాశకం అభీప్సితార్థదాయకమ్ | జగత్త్రయైకకారకం విభాకరం విదారకమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౨ || మదీయ మానసస్థలే సదాఽస్తు తే పదద్వయమ్ మదీయ వక్త్రపంకజే శివేతి చాక్షరద్వయమ్ | మదీయ లోచనాగ్రతః సదాఽర్ధచన్ద్రవిగ్రహమ్ నమామి నాటకేశ్వరం భజామి హాటకేశ్వరమ్ || ౩ || భజంతి …

Read More »

Somasundara Ashtakam in telugu-సోమసుందరాష్టకమ్

  ఇంద్ర ఉవాచ – ఏకంబ్రహ్మాద్వితీయం చ పరిపూర్ణం పరాపరమ్ | ఇతి యో గీయతే వేదైస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౧ || జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపం విశ్వవ్యాప్యం వ్యవస్థితమ్ | యం సర్వైరప్యదృశ్యోయస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౨ || అశ్వమేధాదియజ్ఞైశ్చ యస్సమారాధ్యతే ద్విజైః | దదాతి చ ఫలం తేషాం తం వందే సోమసుందరమ్ || ౩ || యం విదిత్వా బుధాస్సర్వే కర్మబంధవివర్జితాః | లభంతే పరమాం …

Read More »

Suvarnamala stuti in telugu-సువర్ణమాలాస్తుతి

  అథ కథమపి మద్రాసనాం త్వద్గుణలేశైర్విశోధయామి విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౧ || ఆఖండలమదఖండనపండిత తండుప్రియ చండీశ విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౨ || ఇభచర్మాంబర శంబరరిపువపురపహరణోజ్జ్వలనయన విభో | సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగమ్ || ౩ || ఈశ …

Read More »

Samba Sada Shiva Bhujanga Prayata Stotram telugu- సాంబసదాశివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

  కదా వా విరక్తిః కదా వా సుభక్తిః కదా వా మహాయోగి సంసేవ్య ముక్తిః | హృదాకాశమధ్యే సదా సంవసన్తం సదానందరూపం శివం సాంబమీడే || ౧ || సుధీరాజహంసైస్సుపుణ్యావతంసైః సురశ్రీ సమేతైస్సదాచారపూతైః | అదోషైస్సురుద్రాక్ష భూషావిశేషై- రదీనైర్విభూత్యంగరాగోజ్జ్వలాంగైః || ౨ || శివధ్యానసంసక్త శుద్ధాంతరంగైః మహాశైవపంచాక్షరీ మంత్రసిద్ధైః | తమో మోచకై రేచకైః పూరకాద్యైః సముద్దీపితాధార ముఖ్యాబ్జషట్కైః || ౩ || హఠల్లంబికా రాజయోగ ప్రభావా- ల్లుఠత్కుండలీ …

Read More »