Breaking News

శ్లోకాలు & మంత్రాలు

Siddha Mangala Stotram in Telugu-సిద్ధమంగళ స్తోత్రం

    శ్రీమదనంత శ్రీవిభూషిత అప్పలలక్ష్మీ నరసింహరాజా జయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ || ౧ || శ్రీవిద్యాధరి రాధ సురేఖా శ్రీరాఖీధర శ్రీపాదా జయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ || ౨ || మాతా సుమతీ వాత్సల్యామృత పరిపోషిత జయ శ్రీపాదా జయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ || ౩ || సత్య ఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత శ్రీచరణా జయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ …

Read More »

Nrusimha Saraswati Ashtakam in Telugu-నృసింహ సరస్వతీ అష్టకం

  ఇందుకోటి తేజకర్ణ సింధు భక్తవత్సలం నందనాత్రిసూను దత్తమిందిరాక్ష శ్రీగురుమ్ | గంధమాల్య అక్షతాది బృందదేవ వందితం వందయామి నారసింహ సరస్వతీశ పాహి మామ్ || ౧ || మోహపాశ అంధకార జాతదూర భాస్కరం ఆయతాక్ష పాహి శ్రియావల్లభేశ నాయకమ్ | సేవ్యభక్తబృంద వరద భూయో భూయో నమామ్యహం వందయామి నారసింహ సరస్వతీశ పాహి మామ్ || ౨|| చిత్తజారి వర్గషడ్కమత్త వారణాంకుశం సత్యసార శోభితాత్మ దత్త శ్రియావల్లభమ్ | …

Read More »

Datta Ashtakam in Telugu-దత్తాష్టకం

  గురుమూర్తిం చిదాకాశం సచ్చిదానందవిగ్రహం | నిర్వికల్పం నిరాబాధం దత్తమానందమాశ్రయే || ౧ || యోగాతీతం గుణాతీతం సర్వరక్షాకరం విభుం | సర్వదుఃఖహరం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౨ || అవధూతం సదాధ్యానం ఔదుంబరసుశోభితం | అనఘాప్రియా విభుం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౩ || నిరాకారం నిరాభాసం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకం | నిర్గుణం నిష్కళం శాంతం దత్తమానందమాశ్రయే || ౪ || అనసూయాసుతం దేవం అత్రివంశకులోద్భవం | దిగంబరం మహాతేజం …

Read More »

Dattatreya Stotram in Telugu-దత్తాత్రేయ స్తోత్రం

  జటాధరం పాండురంగం శూలహస్తం కృపానిధిమ్ | సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే || ౧ || అస్య శ్రీదత్తాత్రేయస్తోత్రమంత్రస్య భగవాన్నారదఋషిః  అనుష్టుప్ ఛందః  శ్రీదత్తః పరమాత్మా దేవతా  శ్రీదత్తాత్రేయ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || నారద ఉవాచ | జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే | భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే || ౧ || జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ | దిగంబర దయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే …

Read More »

Dattatreya Shanti Stotram Telugu-దత్తాత్రేయ శాంతి స్తోత్రం

  నమస్తే భగవన్దేవ దత్తాత్రేయ జగత్ప్రభో | సర్వబాధాప్రశమనం కురు శాంతిం ప్రయచ్ఛమే || ౧ || అనసూయాసుత శ్రీశః జనపాతకనాశన | దిగంబర నమో నిత్యం తుభ్యం మే వరదో భవ || ౨ || భూతప్రేతపిశాచాద్యాః యస్య స్మరణ మాత్రతః | దూరాదేవ పలాయంతే దత్తాత్రేయం నమామి తమ్ || ౩ || యన్నామస్మరణాద్దైన్యం పాపం తాపం చ నశ్యతి | భీతర్గ్రహార్తి దుస్స్వప్నం దత్తాత్రేయం నమామి …

Read More »

Dattatreya Vajra Kavacham in Telugu-దత్తాత్రేయ వజ్రకవచం

  ఋషయ ఊచుః | కథం సంకల్పసిద్ధిః స్యాద్వేదవ్యాస కలౌయుగే | ధర్మార్థకామమోక్షాణాం సాధనం కిముదాహృతమ్ || ౧ || వ్యాస ఉవాచ | శృణ్వంతు ఋషయస్సర్వే శీఘ్రం సంకల్పసాధనమ్ | సకృదుచ్చారమాత్రేణ భోగమోక్షప్రదాయకమ్ || ౨ || గౌరీశృంగే హిమవతః కల్పవృక్షోపశోభితమ్ | దీప్తే దివ్యమహారత్న హేమమండపమధ్యగమ్ || ౩ || రత్నసింహాసనాసీనం ప్రసన్నం పరమేశ్వరమ్ | మందస్మితముఖాంభోజం శంకరం ప్రాహ పార్వతీ || ౪ || శ్రీదేవీ …

Read More »

Dattatreya Kavacham in Telugu-దత్తాత్రేయ కవచమ్

  శ్రీపాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థితః | పాయాద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిః పాతు మే కటిమ్ || ౧ || నాభిం పాతు జగత్స్రష్టా ఉదరం పాతు దలోదరః | కృపాళుః పాతు హృదయం షడ్భుజః పాతు మే భుజౌ || ౨ || స్రక్కుండీ శూలడమరుశంఖచక్రధరః కరాన్ | పాతు కంఠం కంబుకంఠః సుముఖః పాతు మే ముఖమ్ || ౩ || జిహ్వాం మే …

Read More »

Datta Hrudayam in Telugu-దత్త హృదయం

  దత్తం సనాతనం నిత్యం నిర్వికల్పం నిరామయమ్ | హరిం శివం మహాదేవం సర్వభూతోపకారకమ్ || ౧ || నారాయణం మహావిష్ణుం సర్గస్థిత్యంతకారణమ్ | నిరాకారం చ సర్వేశం కార్తవీర్యవరప్రదమ్ || ౨ || అత్రిపుత్రం మహాతేజం మునివంద్యం జనార్దనమ్ | ద్రాం బీజం వరదం శుద్ధం హ్రీం బీజేన సమన్వితమ్ || ౩ || త్రిగుణం త్రిగుణాతీతం త్రియామావతిమౌళికమ్ | రామం రమాపతిం కృష్ణం గోవిందం పీతవాససమ్ || …

Read More »

datta stotram (Ghora Kashtodharana Stotram) Telugu-దత్త స్తోత్రం (ఘోర కష్టోద్ధారణ స్తోత్రం)

  శ్రీపాద శ్రీవల్లభ త్వం సదైవ శ్రీదత్తాస్మాన్పాహి దేవాధిదేవ | భావగ్రాహ్య క్లేశహారిన్సుకీర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౧ || త్వం నో మాతా త్వం పితాఽప్తోఽధిపస్త్వం త్రాతా యోగక్షేమకృత్సద్గురుస్త్వమ్ | త్వం సర్వస్వం నో ప్రభో విశ్వమూర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౨ || పాపం తాపం వ్యాధిమాధిం చ దైన్యం భీతిం క్లేశం త్వం హరాశు త్వదన్యమ్ | త్రాతారం నో వీక్ష్య ఈశాస్తజూర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౩ || …

Read More »

Datta Stavarajah in Telugu-దత్త స్తవరాజః

    శ్రీ శుక ఉవాచ – మహాదేవ మహాదేవ దేవదేవ మహేశ్వర | దత్తాత్రేయస్తవం దివ్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో || ౧ || దత్తస్య వద మాహాత్మ్యం దేవదేవ దయానిధే | దత్తాత్పరతరం నాస్తి పురా వ్యాసేన కీర్తితమ్ || ౨ || జగద్గురుర్జగన్నాథో గీయతే నారదాదిభిః | తత్సర్వం బ్రూహి మే దేవ కరుణాకర శంకర || ౩ || శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ- శృణు దివ్యం …

Read More »