శ్లోకాలు & మంత్రాలు

Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram telugu-సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

  సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ || అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణిత గుణగణ అమృత శివ || ఆనందామృత ఆశ్రితరక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ || ఇందుకళాధర ఇంద్రాదిప్రియ సుందరరూప సురేశ శివ || ఈశ సురేశ మహేశ జనప్రియ కేశవసేవిత కీర్తి శివ || ఉరగాదిప్రియ ఉరగవిభూషణ నరకవినాశ నటేశ శివ || ఊర్జితదాన వనాశ పరాత్పర ఆర్జితపాపవినాశ శివ || ఋగ్వేదశృతి …

Read More »

Swarna Akarshana Bhairava Stotram in Telugu-స్వర్ణాకర్షణ భైరవ స్తోత్రం

  ఓం అస్య శ్రీ స్వర్ణాఽకర్షణ భైరవ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ స్వర్ణాకర్షణ భైరవో దేవతా హ్రీం బీజం క్లీం శక్తిః సః కీలకం మమ దారిద్ర్య నాశార్థే పాఠే వినియొగః || ఋష్యాది న్యాసః | బ్రహ్మర్షయే నమః శిరసి | అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ముఖే | స్వర్ణాకర్షణ భైరవాయ నమః హృది | హ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే | …

Read More »

Sadashiva Ashtakam in Telugu- సదాశివాష్టకమ్

  పతంజలిరువాచ- సువర్ణపద్మినీతటాంతదివ్యహర్మ్యవాసినే సుపర్ణవాహనప్రియాయ సూర్యకోటితేజసే | అపర్ణయా విహారిణే ఫణాధరేంద్రధారిణే సదా నమశ్శివాయ తే సదాశివాయ శంభవే || ౧ || సతుంగ భంగ జహ్నుజా సుధాంశు ఖండ మౌళయే పతంగపంకజాసుహృత్కృపీటయోనిచక్షుషే | భుజంగరాజమండలాయ పుణ్యశాలిబంధవే సదా నమశ్శివాయ తే సదాశివాయ శంభవే || ౨ || చతుర్ముఖాననారవిందవేదగీతభూతయే చతుర్భుజానుజాశరీరశోభమానమూర్తయే | చతుర్విధార్థదానశౌండ తాండవస్వరూపిణే సదా నమశ్శివాయ తే సదాశివాయ శంభవే || ౩ || శరన్నిశాకర ప్రకాశ …

Read More »

Shambhu Deva Prarthana in Telugu-శంభుదేవ ప్రార్థన

  జయ ఫాలనయన శ్రితలోలనయన సితశైలనయన శర్వా | జయ కాలకాల జయ మృత్యుమృత్యు జయ దేవదేవ శంభో || ౧ || జయ చంద్రమౌళి నమదింద్రమౌళి మణిసాంద్రహేళి చరణా | జయ యోగమార్గ జితరాగదుర్గ మునియాగభాగ భర్గా || ౨ || జయ స్వర్గవాసి మతివర్గభాసి ప్రతిసర్గసర్గ కల్పా | జయ బంధుజీవ సుమబంధుజీవ సమసాంధ్య రాగ జూటా || ౩ || జయ చండచండతర తాండవోగ్రభర కంపమాన …

Read More »

Shankara Ashtakam in Telugu-శంకరాష్టకమ్

  శీర్షజటాగణభారం గరలాహారం సమస్తసంహారమ్ | కైలాసాద్రివిహారం పారం భవవారిధేరహం వన్దే || ౧ || చన్ద్రకలోజ్జ్వలఫాలం కణ్ఠవ్యాలం జగత్త్రయీపాలమ్ | కృతనరమస్తకమాలం కాలం కాలస్య కోమలం వన్దే || ౨ || కోపేక్షణహతకామం స్వాత్మారామం నగేన్ద్రజావామమ్ | సంసృతిశోకవిరామం శ్యామం కణ్ఠేన కారణం వన్దే || ౩ || కటితటవిలసితనాగం ఖణ్డితయాగం మహాద్భుతత్యాగమ్ | విగతవిషయరసరాగం భాగం యజ్ఞేషు బిభ్రతం వన్దే || ౪ || త్రిపురాదికదనుజాన్తం గిరిజాకాన్తం …

Read More »

Himalaya Krita Shiva Stotram in Telugu-శివ స్తోత్రం (హిమాలయ కృతమ్)

  హిమాలయ ఉవాచ – త్వం బ్రహ్మా సృష్టికర్తా చ త్వం విష్ణుః పరిపాలకః | త్వం శివః శివదోఽనంతః సర్వసంహారకారకః || ౧ || త్వమీశ్వరో గుణాతీతో జ్యోతీరూపః సనాతనః | ప్రకృతః ప్రకృతీశశ్చ ప్రాకృతః ప్రకృతేః పరః || ౨ || నానారూప విధాతా త్వం భక్తానాం ధ్యానహేతవే | యేషు రూపేషు యత్ప్రీతిస్తత్తద్రూపం బిభర్షి చ || ౩ || సూర్యస్త్వం సృష్టిజనక ఆధారః సర్వతేజసామ్ …

Read More »

Varuna Krita Shiva Stotram in Telugu-శివ స్తోత్రమ్ (వరుణ కృతమ్)

  కళ్యాణశైలపరికల్పితకార్ముకాయ మౌర్వీకృతాఖిలమహోరగనాయకాయ | పృథ్వీరధాయ కమలాపతిసాయకాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౧ || భక్తార్తిభంజన పరాయ పరాత్పరాయ కాలాభ్రకాంతి గరళాంకితకంధరాయ | భూతేశ్వరాయ భువనత్రయకారణాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౨ || భూదారమూర్తి పరిమృగ్య పదాంబుజాయ హంసాబ్జసంభవసుదూర సుమస్తకాయ | జ్యోతిర్మయ స్ఫురితదివ్యవపుర్ధరాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౩ || కాదంబకానననివాస కుతూహలాయ కాంతార్ధభాగ కమనీయకళేబరాయ | కాలాంతకాయ కరుణామృతసాగరాయ హాలాస్యమధ్యనిలయాయ నమశ్శివాయ || ౪ || విశ్వేశ్వరాయ …

Read More »

Rati Devi Krita Shiva Stotram in Telugu-శివ స్తోత్రమ్ (రతిదేవి కృతమ్)

  నమశ్శివాయాస్తు నిరామయాయ నమశ్శివాయాస్తు మనోమయాయ | నమశ్శివాయాస్తు సురార్చితాయ తుభ్యం సదా భక్తకృపావరాయ || ౧ || నమో భవాయాస్తు భవోద్భవాయ నమోఽస్తు తే ధ్వస్తమనోభవాయ | నమోఽస్తు తే గూఢమహావ్రతాయ నమస్స్వమాయాగహనాశ్రయాయ || ౨ || నమోఽస్తు శర్వాయ నమశ్శివాయ నమోఽస్తు సిద్ధాయ పురాంతకాయ | నమోఽస్తు కాలాయ నమః కలాయ నమోఽస్తు తే జ్ఞానవరప్రదాయ || ౩ || నమోఽస్తు తే కాలకలాతిగాయ నమో నిసర్గామలభూషణాయ …

Read More »

Deva Danava Krita Shiva Stotram in Telugu-శివ స్తోత్రమ్ (దేవదానవ కృతమ్)

    దేవదానవాః ఊచుః – నమస్తుభ్యం విరూపాక్ష నమస్తే తిగ్మచక్షుషే | నమః పినాకహస్తాయ ధన్వినే కామరూపిణే || ౧ || నమస్తే శూలహస్తాయ దండహస్తాయ ధూర్జటే | నమస్త్రైలోక్యనాథాయ భూతగ్రామశరీరిణే || ౨ || నమస్సురారిహంత్రే చ సోమార్కానలచక్షుషే | బ్రహ్మణే చైవ రుద్రాయ నమస్తే విష్ణురూపిణే || ౩ || బ్రహ్మణే వేదరూపాయ నమస్తే విశ్వరూపిణే | సాంఖ్యయోగాయ భూతానాం నమస్తే శంభవాయ తే || …

Read More »

Deva Krita Shiva Stotram in Telugu-శివ స్తోత్రమ్ (దేవ కృతమ్)

  దేవా ఊచుః – నమో దేవాదిదేవాయ త్రినేత్రాయ మహాత్మనే | రక్తపింగళనేత్రాయ జటామకుటధారిణే || ౧ || భూతవేతాళజుష్టాయ మహాభోగోపవీతినే | భీమాట్టహాసవక్త్రాయ కపర్ది స్థాణవే నమః || ౨ || పూషదంతవినాశాయ భగనేత్రహనే నమః | భవిష్యద్వృషచిహ్నాయ మహాభూతపతే నమః || ౩ || భవిష్యత్త్రిపురాంతాయ తథాంధకవినాశినే | కైలాసవరవాసాయ కరికృత్తినివాసినే || ౪ || వికరాళోర్ధ్వకేశాయ భైరవాయ నమో నమః | అగ్ని జ్వాలాకరాళాయ శశిమౌళికృతే …

Read More »

Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram in Telugu- శివ స్తోత్రమ్ (శ్రీకృష్ణ కృతమ్)

  శ్రీకృష్ణ ఉవాచ – ప్రణమ్య దేవ్యా గిరిశం సభక్త్యా స్వాత్మన్యధాత్మాన మసౌవిచింత్య | నమోఽస్తు తే శాశ్వత సర్వయోనే బ్రహ్మాధిపం త్వాం మునయో వదంతి || ౧ || త్వమేవ సత్త్వం చ రజస్తమశ్చ త్వామేవ సర్వం ప్రవదంతి సంతః | తతస్త్వమేవాసి జగద్విధాయక- స్త్వమేవ సత్యం ప్రవదంతి వేదాః || ౨ || త్వం బ్రహ్మా హరిరథ విశ్వయోనిరగ్ని- స్సంహర్తా దినకర మండలాధివాసః | ప్రాణస్త్వం హుతవహ …

Read More »

Kalki Krita Shiva Stotram in telugu-శివ స్తోత్రం (కల్కి కృతమ్)

  గౌరీనాథం విశ్వనాథం శరణ్యం భూతావాసం వాసుకీకంఠభూషమ్ | త్ర్యక్షం పంచాస్యాదిదేవం పురాణం వందే సాంద్రానందసందోహదక్షమ్ || ౧ || యోగాధీశం కామనాశం కరాళం గంగాసంగక్లిన్నమూర్ధానమీశమ్ | జటాజూటాటోపరిక్షిప్తభావం మహాకాలం చంద్రఫాలం నమామి || ౨ || శ్మశానస్థం భూతవేతాళసంగం నానాశస్త్రైః ఖడ్గశూలాదిభిశ్చ | వ్యగ్రాత్యుగ్రా బాహవో లోకనాశే యస్య క్రోధోద్భూతలోకేఽస్తమేతి || ౩ || యో భూతాదిః పంచభూతైః సిసృక్షు- స్తన్మాత్రాత్మా కాలకర్మస్వభావైః | ప్రహృత్యేదం ప్రాప్య జీవత్వమీశో …

Read More »

Upamanyu Krutha Shiva Stotram in telugu-శివ స్తోత్రం (ఉపమన్యు కృతమ్)

    జయ శంకర పార్వతీపతే మృడ శంభో శశిఖండమండన | మదనాంతక భక్తవత్సల ప్రియకైలాస దయాసుధాంబుధే || ౧ || సదుపాయకథాస్వపండితో హృదయే దుఃఖశరేణ ఖండితః | శశిఖండశిఖండమండనం శరణం యామి శరణ్యమీశ్వరమ్ || ౨ || మహతః పరితః ప్రసర్పతస్తమసో దర్శనభేదినో భిదే | దిననాథ ఇవ స్వతేజసా హృదయవ్యోమ్ని మనాగుదేహి నః || ౩ || న వయం తవ చర్మచక్షుషా పదవీమప్యుపవీక్షితుం క్షమాః | …

Read More »

Asitha Krutha Shiva Stotram in Telugu-శివ స్తోత్రమ్ (అసిత కృతమ్)

    అసిత ఉవాచ – జగద్గురో నమస్తుభ్యం శివాయ శివదాయ చ | యోగీంద్రాణాం చ యోగీంద్ర గురూణాం గురవే నమః || ౧ || మృత్యోర్మృత్యుస్వరూపేణ మృత్యుసంసారఖండన | మృత్యోరీశ మృత్యుబీజ మృత్యుంజయ నమోస్తు తే || ౨ || కాలరూపః కలయతాం కాలకాలేశ కారణ | కాలాదతీత కాలస్థ కాలకాల నమోస్తు తే || ౩ || గుణాతీత గుణాధార గుణబీజ గుణాత్మక | గుణీశ …

Read More »

Shiva Stuti (Vande Shambhum Umapathim) telugu-శివ స్తుతిః (వందే శంభుం ఉమాపతిం)

  వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాంపతిమ్ | వందే సూర్యశశాంకవహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్ || ౧ || వందే సర్వజగద్విహారమతులం వందేఽంధకధ్వంసినం వందే దేవశిఖామణిం శశినిభం వందే హరేర్వల్లభమ్ | వందే క్రూరభుజంగభూషణధరం వందే శివం చిన్మయం వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్ || ౨ || …

Read More »

Lankeshwara Krita Shiva Stuti in Telugu-శివ స్తుతిః (లంకేశ్వర కృతమ్)

  గలే కలితకాలిమః ప్రకటితేన్దుఫాలస్థలే వినాటితజటోత్కరం రుచిరపాణిపాథోరుహే | ఉదఞ్చితకపాలజం జఘనసీమ్ని సన్దర్శిత ద్విపాజినమనుక్షణం కిమపి ధామ వన్దామహే || ౧ || వృషోపరి పరిస్ఫురద్ధవలదామధామశ్రియా కుబేరగిరి-గౌరిమప్రభవగర్వనిర్వాసి తత్ | క్వచిత్పునరుమా-కుచోపచితకుఙ్కుమై రఞ్జితం గజాజినవిరాజితం వృజినభఙ్గబీజం భజే || ౨ || ఉదిత్వర-విలోచనత్రయ-విసృత్వరజ్యోతిషా కలాకరకలాకర-వ్యతికరేణ చాహర్నిశమ్ | వికాసిత జటాటవీ విహరణోత్సవప్రోల్లస- త్తరామర తరఙ్గిణీ తరల-చూడమీడే మృడమ్ || ౩ || విహాయ కమలాలయావిలసితాని విద్యున్నటీ- విడంబనపటూని మే విహరణం …

Read More »

Shiva Stuti (Narayanacharya Kritam) telugu-శివ స్తుతిః (నారాయణాచార్య కృతం)

    స్ఫుటం స్ఫటికసప్రభం స్ఫుటితహారకశ్రీజటం శశాఙ్కదలశేఖరం కపిలఫుల్లనేత్రత్రయమ్ | తరక్షువరకృత్తిమద్భుజగభూషణం భూతిమ- త్కదా ను శితికణ్ఠ తే వపురవేక్షతే వీక్షణమ్ || ౧ || త్రిలోచన విలోచనే లసతి తే లలామాయితే స్మరో నియమఘస్మరో నియమినామభూద్భస్మసాత్ | స్వభక్తిలతయా వశీకృతపతీ సతీయం సతీ స్వభక్తవశతో భవానపి వశీ ప్రసీద ప్రభో || ౨ || మహేశ మహితోఽసి తత్పురుష పూరుషాగ్ర్యో భవా- నఘోరరిపుఘోర తేఽనవమ వామదేవాఞ్జలిః | నమస్సపది …

Read More »

Devacharya Krita Shiva Stuti in Telugu-శివ స్తుతిః (దేవాచార్య కృతమ్)

    ఆంగీరస ఉవాచ – జయ శంకర శాంతశశాంకరుచే రుచిరార్థద సర్వద సర్వశుచే | శుచిదత్తగృహీత మహోపహృతే హృతభక్తజనోద్ధతతాపతతే || ౧ || తత సర్వహృదంబర వరదనతే నత వృజిన మహావనదాహకృతే | కృతవివిధచరిత్రతనో సుతనో- ఽతను విశిఖవిశోషణ ధైర్యనిధే || ౨ || నిధనాదివివర్జితకృతనతి కృ- త్కృతి విహిత మనోరథ పన్నగభృత్ | నగభర్తృనుతార్పిత వామనవపు- స్స్వవపుఃపరిపూరిత సర్వజగత్ || ౩ || త్రిజగన్మయరూప విరూప సుదృ- …

Read More »

Deva Krita Shiva Stuti in telugu-శివ స్తుతిః (దేవ కృతం)-1

  దేవా ఊచుః – నమస్సహస్రనేత్రాయ నమస్తే శూలపాణినే | నమః ఖట్వాంగహస్తాయ నమస్తే దండధారిణే || ౧ || త్వం దేవహుతభుగ్జ్వాలా కోటిభానుసమప్రభః | అదర్శనే వయం దేవ మూఢవిజ్ఞానతోధునా || ౨ || నమస్త్రినేత్రార్తిహరాయ శంభో త్రిశూలపాణే వికృతాస్యరూప | సమస్త దేవేశ్వర శుద్ధభావ ప్రసీద రుద్రాఽచ్యుత సర్వభావ || ౩ || భగాస్య దంతాంతక భీమరూప ప్రలంబ భోగీంద్ర లులుంతకంఠ | విశాలదేహాచ్యుత నీలకంఠ ప్రసీద …

Read More »

Kulasekhara Pandya Krita Sri Somasundara Stotram telugu-సోమసుందర స్తోత్రమ్ (కులశేఖరపాండ్య కృతం)

  కులశేఖరపాండ్య ఉవాచ – మహానీపారణ్యాంతర కనకపద్మాకరతటీ మహేంద్రానీతాష్టద్విపధృతవిమానాంతరగతమ్ | మహాలీలాభూతప్రకటితవిశిష్టాత్మవిభవం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్ || ౧ || నమన్నాళీకాక్షాంబుజ భవసునాశీర మకుటీ వమన్మాణిక్యాంశుస్ఫురదరుణపాదాబ్జయుగళమ్ | అమందానందాబ్ధిం హరినయనపద్మార్చితపదం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్ || ౨ || మహామాతంగాసృగ్వరవసనమదీంద్రతనయా మహాభాగ్యం మత్తాంధకకరటికంఠీరవవరమ్ | మహాభోగీంద్రోద్యత్ఫణగణిగణాలంకృతతనుం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్ || ౩ || సమీరాహారేంద్రాంగదమఖిలలోకైకజననం సమీరాహారాత్మా ప్రణతజనహృత్పద్మనిలయమ్ | సుమీనాక్షీ వక్త్రాంబుజ తరుణసూరం సుమనసం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్ …

Read More »

Indra Krita Shiva Stuti in Telugu-శివ స్తుతిః (ఇంద్రాది కృతమ్)

    నమామి సర్వే శరణార్థినో వయం మహేశ్వర త్ర్యంబక భూతభావన | ఉమాపతే విశ్వపతే మరుత్పతే జగత్పతే శంకర పాహి నస్స్వయమ్ || ౧ || జటాకలాపాగ్ర శశాంకదీధితి ప్రకాశితాశేషజగత్త్రయామల | త్రిశూలపాణే పురుషోత్తమాఽచ్యుత ప్రపాహినో దైత్యభయాదుపస్థితాత్ || ౨ || త్వమాదిదేవః పురుషోత్తమో హరి- ర్భవో మహేశస్త్రిపురాంతకో విభుః | భగాక్షహా దైత్యరిపుః పురాతనో వృషధ్వజః పాహి సురోత్తమోత్తమ || ౩ || గిరీశజానాథ గిరిప్రియాప్రియ ప్రభో …

Read More »

Andhaka Krita Shiva Stuti in telugu-శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)

    నమోఽస్తుతే భైరవ భీమమూర్తే త్రైలోక్య గోప్త్రేశితశూలపాణే | కపాలపాణే భుజగేశహార త్రినేత్ర మాం పాహి విపన్న బుద్ధిమ్ || ౧ || జయస్వ సర్వేశ్వర విశ్వమూర్తే సురాసురైర్వందితపాదపీఠ | త్రైలోక్య మాతర్గురవే వృషాంక భీతశ్శరణ్యం శరణా గతోస్మి || ౨ || త్వం నాథ దేవాశ్శివమీరయంతి సిద్ధా హరం స్థాణుమమర్షితాశ్చ | భీమం చ యక్షా మనుజా మహేశ్వరం భూతాని భూతాధిప ముచ్చరంతి || ౩ || …

Read More »

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja telugu-శివ స్తవరాజః (బాణేశ్వర కవచ సహితం)

    (బ్రహ్మవైవర్త పురాణాంతర్గతం) ఓం నమో మహాదేవాయ | [– కవచం –] బాణాసుర ఉవాచ | మహేశ్వర మహాభాగ కవచం యత్ప్రకాశితమ్ | సంసారపావనం నామ కృపయా కథయ ప్రభో || ౪౩ || మహేశ్వర ఉవాచ | శృణు వక్ష్యామి హే వత్స కవచం పరమాద్భుతమ్ | అహం తుభ్యం ప్రదాస్యామి గోపనీయం సుదుర్లభమ్ || ౪౪ || పురా దుర్వాససే దత్తం త్రైలోక్యవిజయాయ చ …

Read More »

Shiva Shankara Stotram in Telugu- శివశంకర స్తోత్రమ్

  అతిభీషణకటుభాషణయమకింకిరపటలీ కృతతాడనపరిపీడనమరణాగమసమయే | ఉమయా సహ మమ చేతసి యమశాసన నివసన్ శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || ౧ || అసదింద్రియవిషయోదయసుఖసాత్కృతసుకృతేః పరదూషణపరిమోక్షణకృతపాతకవికృతేః | శమనాననభవకానననిరతేర్భవ శరణం శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || ౨ || విషయాభిధబడిశాయుధపిశితాయితసుఖతో మకరాయితమతిసంతతికృతసాహసవిపదమ్ | పరమాలయ పరిపాలయ పరితాపితమనిశం శివశంకర శివశంకర హర మే హర దురితమ్ || ౩ || దయితా మమ …

Read More »

Shiva Rama Ashtakam in telugu-శివరామాష్టకం

  శివ హరే శివరామసఖే ప్రభో త్రివిధతాపనివారణ హే విభో | అజజనేశ్వరయాదవ పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౧ || కమలలోచన రామ దయానిధే హర గురో గజరక్షక గోపతే | శివతనో భవశంకర పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౨ || సుజనరంజనమంగలమందిరం భజతి తే పురుషః పరమం పదమ్ | భవతి …

Read More »