శ్లోకాలు & మంత్రాలు

Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram telugu-శివ పంచాక్షర నక్షత్రమాలా స్తోత్రం

  శ్రీమదాత్మనే గుణైకసింధవే నమః శివాయ ధామలేశధూతకోకబంధవే నమః శివాయ | నామశోషితానమద్భవాంధవే నమః శివాయ పామరేతరప్రధానబంధవే నమః శివాయ || ౧ || కాలభీతవిప్రబాలపాల తే నమః శివాయ శూలభిన్నదుష్టదక్షఫాల తే నమః శివాయ | మూలకారణాయ కాలకాల తే నమః శివాయ పాలయాధునా దయాలవాల తే నమః శివాయ || ౨ || ఇష్టవస్తుముఖ్యదానహేతవే నమః శివాయ దుష్టదైత్యవంశధూమకేతవే నమః శివాయ | సృష్టిరక్షణాయ ధర్మసేతవే నమః …

Read More »

Shiva Pratipadana Stotram in Telugu-శివ ప్రతిపాదన స్తోత్రమ్

    నమస్తే సర్వలోకానాం సృష్టిస్థిత్యంతకారణ | నమస్తే భవభీతానాం భవభీతివిమర్దన || ౧ || నమస్తే వేదవేదాంతైరర్చనీయ ద్విజోత్తమైః | నమస్తే శూలహస్తాయ నమస్తే వహ్నిపాణయే || ౨ || నమస్తే విశ్వనాథాయ నమస్తే విశ్వయోనయే | నమస్తే నీలకంఠాయ నమస్తే కృత్తివాససే || ౩ || నమస్తే సోమరూపాయ నమస్తే సూర్యమూర్తయే | నమస్తే వహ్నిరూపాయ నమస్తే తోయమూర్తయే || ౪ || నమస్తే భూమిరూపాయ నమస్తే …

Read More »

Shiva Navaratna Stavah in telugu-శివ నవరత్న స్తవః

    బృహస్పతిరువాచ – నమో హరాయ దేవాయ మహామాయా త్రిశూలినే | తాపసాయ మహేశాయ తత్త్వజ్ఞానప్రదాయినే || ౧ || నమో మౌంజాయ శుద్ధాయ నమః కారుణ్యమూర్తయే | నమో దేవాధిదేవాయ నమో వేదాంతదాయినే || ౨ || నమః పరాయ రుద్రాయ సుపారాయ నమో నమః | విశ్వమూర్తే మహేశాయ విశ్వాధారాయ తే నమః || ౩ || నమో భక్త భవచ్ఛేద కారణాయాఽమలాత్మనే | కాలకాలాయ …

Read More »

Shiva Namavali Ashtakam in Telugu- శివనామావళ్యష్టకం

  హే చంద్రచూడ మదనాంతక శూలపాణే స్థాణో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శంభో | భూతేశ భీతభయసూదన మామనాథం సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || ౧ || హే పార్వతీహృదయవల్లభ చంద్రమౌళే భూతాధిప ప్రమథనాథ గిరీశచాప | హే వామదేవ భవ రుద్ర పినాకపాణే సంసారదుఃఖగహనాజ్జగదీశ రక్ష || ౨ || హే నీలకంఠ వృషభధ్వజ పంచవక్త్ర లోకేశ శేషవలయ ప్రమథేశ శర్వ | హే ధూర్జటే పశుపతే గిరిజాపతే మాం …

Read More »

Shiva Dvadasha Nama Stotram in telugu-శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

  ప్రథమస్తు మహాదేవో ద్వితీయస్తు మహేశ్వరః | తృతీయః శంకరో జ్ఞేయశ్చతుర్థో వృషభధ్వజః || ౧ || పంచమః కృత్తివాసాశ్చ షష్ఠః కామాంగనాశనః | సప్తమో దేవదేవేశః శ్రీకంఠశ్చాష్టమః స్మృతః || ౨ || ఈశ్వరో నవమో జ్ఞేయో దశమః పార్వతీపతిః | రుద్ర ఏకాదశశ్చైవ ద్వాదశః శివ ఉచ్యతే || ౩ || ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః | కృతఘ్నశ్చైవ గోఘ్నశ్చ బ్రహ్మహా గురుతల్పగః || …

Read More »

Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) telugu-శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

  శైలాదికృతనిషేవణ కైలాసశిఖరభూషణ తత్వార్థగోచర చంద్రార్ధశేఖర పాశాయుధకులార్థ్యస్మితాపాంగ కోపారుణకటాక్ష భస్మితానంగ సస్మితాపాంగ ఊరీకృతవిభూతి దివ్యాంగరాగ గౌరీపరిగృహీతసవ్యాంగభాగ అంగానుషంగ పావితనరాస్థిదేశ గంగాతరంగభాసితజటాప్రదేశ వందనాభిరతాఖండల స్యందనాయితభూమండల ఆశ్రితదాసతాపసకదంబ చక్రీకృతార్కశీతకరబింబ ఆదృతపురాణవేతండ స్వీకృతసుమేరుకోదండ ఖర్వీకృతాసురమదానుపూర్వీవికాస-దర్వీకరేశ్వర గృహీతమౌర్వీవిలాస-వీణామునీంద్రఖ్యాపిత గరిమ పౌరుష బాణాధికార స్థాపితపరమపూరుష అనిలాశనవిహితనైపథ్య కమలాసనవిహితసారథ్య విశ్వాధికత్వపరికలితోపలంభ అశ్వాయితాద్యవచోగుంభ కుందస్మయహర కాంతిప్రకర మందస్మితలవ శాంతత్రిపుర నాదబిందుకళాభిజ్ఞాస్పద భూరిభద్ర స్వేదబిందులవావిర్భావిత వీరభద్రత్రస్తరక్షా పరతంత్రధ్వస్తదక్షాధ్వరతంత్ర కిరీటనీతవివిధవేధఃకపాల చపేటాఘాత శిథిలభాస్వత్కపోల విజృంభితవిక్రమోద్దండ స్తంభితచక్రిదోర్దంద బ్రహ్మస్తవోచితమహాహర్ష జిహ్వస్వభావ జనదురాధర్ష వసుంధరాధరసుతోపలాలన జరందరాసురశిరోనిపాతన …

Read More »

Shiva kesadi padantha varnana stotram telugu-శివ కేశాది పాదాంత వర్ణన స్తోత్రం

  దేయాసుర్మూర్ధ్ని రాజత్సరససురసరిత్పారపర్యంతనిర్య- త్ప్రాంశుస్తంబాః పిశంగాస్తులితపరిణతారక్తశాలీలతా వః | దుర్వారాపత్తిగర్తశ్రితనిఖిలజనోత్తారణే రజ్జుభూతా ఘోరాఘోర్వీరుహాలీదహనశిఖిశిఖాః శర్మ శార్వాః కపర్దాః || ౧ || కుర్వన్నిర్వాణమార్గప్రగమపరిలసద్రూప్యసోపానశంకాం శక్రారీణాం పురాణాం త్రయవిజయకృతస్పష్టరేఖాయమాణమ్ | అవ్యాదవ్యాజముచ్చైరలికహిమధరాధిత్యకాంతస్త్రిధోద్య- జ్జాహ్నావ్యాభం మృడానీకమితురుడుపరుక్పాండరం వస్త్రిపుండ్రమ్ || ౨ || క్రుధ్యద్గౌరీప్రసాదానతిసమయపదాంగుష్ఠసంక్రాంతలాక్షా- బిందుస్పర్ధి స్మరారేః స్ఫటికమణిదృషన్మగ్నమాణిక్యశోభమ్ | మూర్ధ్న్యుద్యద్దివ్యసింధోః పతితశఫరికాకారి వో మస్తకం స్తా- దస్తోకాపత్తికృత్యై హుతవహకణికామోక్షరూక్షం సదాక్షి || ౩ || భూత్యై దృగ్భూతయోః స్యాద్యదహిమహిమరుగ్బింబయోః స్నిగ్ధవర్ణో దైత్యౌఘధ్వంసశంసీ స్ఫుట …

Read More »

Shatarudriyam in telugu-శతరుద్రీయం

  వ్యాస ఉవాచ | ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ | భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్ || ౧ || ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్ | తం గచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్ || ౨ || మహాదేవం మహాత్మానమీశానం జటిలం శివమ్ | త్ర్యక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాససమ్ || ౩ || మహాదేవం హరం స్థాణుం వరదం …

Read More »

Vaidyanatha Ashtakam in telugu-వైద్యనాథాష్టకం

  శ్రీరామసౌమిత్రిజటాయువేద షడాననాదిత్య కుజార్చితాయ | శ్రీనీలకంఠాయ దయామయాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౧ || గంగాప్రవాహేందు జటాధరాయ త్రిలోచనాయ స్మర కాలహంత్రే | సమస్త దేవైరభిపూజితాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౨ || భక్తప్రియాయ త్రిపురాంతకాయ పినాకినే దుష్టహరాయ నిత్యమ్ | ప్రత్యక్షలీలాయ మనుష్యలోకే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౩ || ప్రభూతవాతాది సమస్తరోగ- ప్రణాశకర్త్రే మునివందితాయ | ప్రభాకరేంద్వగ్నివిలోచనాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ …

Read More »

Vedasara Siva stotram in telugu-వేదసార శివ స్తోత్రం

  పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యమ్ | జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిమ్ || ౧ || మహేశం సురేశం సురారాతినాశం విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషమ్ | విరూపాక్షమింద్వర్కవహ్నిత్రినేత్రం సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రమ్ || ౨ || గిరీశం గణేశం గళే నీలవర్ణం గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీతరూపమ్ | భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాంగం భవానీకలత్రం భజే పంచవక్త్రమ్ || ౩ || శివాకాంత …

Read More »

Veerabhadra Dandakam in telugu- వీరభద్ర దండకం

  శ్రీమన్ మహావీరభద్రా సుమౌనీంద్ర భద్రపణ సర్వసిద్ధిప్రదా భద్రకాళీమనఃపద్మసంచార భాగ్యోదయా నిత్యసత్యప్రియా సచ్చిదానందరూపా విరూపాక్ష దక్షధ్వరధ్వంసకా దేవ నీ దైవతత్త్వంబులన్ బొగడ బ్రహ్మాదులే చాలరన్నన్ మనో బుద్ధి చాంచల్యమున్ జేసి వర్ణింపగా బూనితిన్ రుద్రుడిన్నింద్రదంష్ట్రోష్టుడై క్రోధతామ్రాక్షుడై అంగ దుర్దంగ పింగ జటాజూట సందోహమందొక్క దివ్యజ్జటన్ తీసి శ్యామండలిన్ వైవ భూమ్యాన్తరిక్షంబులన్ ప్రజ్వల్లతాపాక జ్వాలలన్ జిమ్ము కేశాలితో చండ వేదాండ శుండావ డొర్దండ హేతి ప్రకాండంబుతో విస్ఫులింగద్యుతిన్ వెల్గు నేత్రత్రయీయుక్త నాభిలక్-దంష్ట్రోగ్ర …

Read More »

Mrutyunjaya manasika puja stotram in telugu-మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రం

  కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం కర్పూరస్ఫటికేందుసుందరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ | గంగాతుంగతరంగరంజితజటాభారం కృపాసాగరం కణ్ఠాలంకృతశేషభూషణమముం మృత్యుంజయం భావయే || ౧ || ఆగత్య మృత్యుంజయ చంద్రమౌళే వ్యాఘ్రాజినాలంకృత శూలపాణే | స్వభక్తసంరక్షణకామధేనో ప్రసీద విశ్వేశ్వర పార్వతీశ || ౨ || భాస్వన్మౌక్తికతోరణే మరకతస్తంభాయుధాలంకృతే సౌధే ధూపసువాసితే మణిమయే మాణిక్యదీపాంచితే | బ్రహ్మేంద్రామరయోగిపుంగవగణైర్యుక్తే చ కల్పద్రుమైః శ్రీమృత్యుంజయ సుస్థిరో భవ విభో మాణిక్యసింహాసనే || ౩ || మందారమల్లీకరవీరమాధవీపున్నాగనీలోత్పలచమ్పకాన్వితైః | కర్పూరపాటీరసువాసితైర్జలైరాధత్స్వ …

Read More »

Mrityunjaya Aksharamala Stotram telugu-మృత్యుంజయ అక్షరమాలా స్తోత్రం

  మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా | అద్రీశజాఽధీశ విద్రావితాఘౌఘ భద్రాకృతే పాహి మృత్యుంజయా | ఆకాశకేశాఽమరాధీశవంద్యా త్రిలోకేశ్వరా పాహి మృత్యుంజయా | ఇందూపలేందుప్రభోత్ఫుల్ల కుందారవిందాకృతే పాహి మృత్యుంజయా | ఈక్షాహతానంగ దాక్షాయణీనాథ మోక్షాకృతే పాహి మృత్యుంజయా | ఉక్షేశసంచార యక్షేశసన్మిత్ర దక్షార్చితా పాహి మృత్యుంజయా | ఊహాపథాఽతీత మాహాత్మ్యసంయుక్త మోహాంతకా పాహి మృత్యుంజయా | ఋద్ధిప్రదాఽశేషబుద్ధిప్రతారజ్ఞ సిద్ధేశ్వరా పాహి మృత్యుంజయా | ౠపర్వతోత్తుంగ శృంగాగ్రసంగాగహేతో …

Read More »

Maha Mrityunjaya Mantram in telugu-మహామృత్యుంజయ మంత్రం

    ఓం త్ర్యమ్బకం యజామహే సుగన్ధిo పుష్టివర్ధనమ్ | ఉర్వారుకమివ బన్ధనాన్మృత్యోర్మృక్షీయ మాఽమృతాత్ | ఓం త్ర్యమ్బకం యజామహే సుగన్ధిం పుష్టివర్ధనమ్ | ఉర్వారుకమివ బన్ధనాన్మృత్యోర్మృక్షీయ మాఽమృతాత్ | పదచ్ఛేదమ్ – ఓం, త్రి, అంబకం, యజామహే, సుగన్ధిం, పుష్టి, వర్ధనం, ఉర్వారుకం, ఇవ, బన్ధనాన్, మృత్యోః, ముక్షీయ, మా, అమృతాత్ ||

Read More »

Mritasanjeevani stotram telugu-మృతసంజీవన స్తోత్రం

  ఏవమారాధ్య గౌరీశం దేవం మృత్యుంజయేశ్వరమ్ | మృతసంజీవనం నామ్నా కవచం ప్రజపేత్సదా || ౧ || సారాత్సారతరం పుణ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతరం శుభమ్ | మహాదేవస్య కవచం మృతసంజీవనామకం || ౨ || సమాహితమనా భూత్వా శృణుష్వ కవచం శుభమ్ | శృత్వైతద్దివ్య కవచం రహస్యం కురు సర్వదా || ౩ || వరాభయకరో యజ్వా సర్వదేవనిషేవితః | మృత్యుంజయో మహాదేవః ప్రాచ్యాం మాం పాతు సర్వదా || ౪ …

Read More »

Margabandhu Stotram in telugu-మార్గబంధు స్తోత్రం

  శంభో మహాదేవ దేవ శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో శంభో మహాదేవ దేవ || ఫాలావనమ్రత్కిరీటం ఫాలనేత్రార్చిషా దగ్ధపంచేషుకీటమ్ | శూలాహతారాతికూటం శుద్ధమర్ధేందుచూడం భజే మార్గబంధుమ్ || ౧ || శంభో మహాదేవ దేవ శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో శంభో మహాదేవ దేవ || అంగే విరాజద్భుజంగం అభ్రగంగాతరంగాభిరామోత్తమాంగం ఓంకారవాటీకురంగం సిద్ధసంసేవితాంఘ్రిం భజే మార్గబంధుమ్ || ౨ || శంభో మహాదేవ దేవ శివ …

Read More »

Maheshwara pancharatna stotram in telugu- మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం

  ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్ భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం కుందేందు చందన సుధారస మందహాసమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి పరమేశ్వర బాహుదండాన్ ఖట్వాంగ శూల హరిణాః పినాకయుక్తాన్ గౌరీ కపోల కుచరంజిత పత్రరేఖాన్ సౌవర్ణ కంకణ మణిద్యుతి భాసమానామ్ || ౨ || ప్రాతర్నమామి పరమేశ్వర పాదపద్మం పద్మోద్భవామర మునీంద్ర మనోనివాసమ్ పద్మాక్షనేత్ర సరసీరుహ పూజనీయం పద్మాంకుశ ధ్వజ సరోరుహ లాంఛనాఢ్యమ్ …

Read More »

Mahadeva Stotram in telugu-మహాదేవ స్తోత్రం

  జయ దేవ పరానంద జయ చిత్సత్యవిగ్రహ | జయ సంసారలోకఘ్న జయ పాపహర ప్రభో || ౧ || జయ పూర్ణమహాదేవ జయ దేవారిమర్దన | జయ కళ్యాణ దేవేశ జయ త్రిపురమర్దన || ౨ || జయాఽహంకారశత్రుఘ్న జయ మాయావిషాపహా | జయ వేదాంతసంవేద్య జయ వాచామగోచరా || ౩ || జయ రాగహర శ్రేష్ఠ జయ విద్వేషహరాగ్రజ | జయ సాంబ సదాచార జయ దేవసమాహిత …

Read More »

Brahmadi Deva Krita Mahadeva Stuti telugu- మహాదేవ స్తుతిః (బ్రహ్మాదిదేవ కృతమ్)

    దేవా ఊచుః – నమో భవాయ శర్వాయ రుద్రాయ వరదాయ చ | పశూనాం పతయే నిత్యముగ్రాయ చ కపర్దినే || ౧ || మహాదేవాయ భీమాయ త్ర్యంబకాయ విశాంపతే | ఈశ్వరాయ భగఘ్నాయ నమస్త్వంధకఘాతినే || ౨ || నీలగ్రీవాయ భీమాయ వేధసాం పతయే నమః | కుమారశత్రువిఘ్నాయ కుమారజననాయ చ || ౩ || విలోహితాయ ధూమ్రాయ ధరాయ క్రథనాయ చ | నిత్యం …

Read More »

Parvathi Vallabha Ashtakam in telugu-పార్వతీవల్లభాష్టకం

  నమో భూతనాథం నమో దేవదేవం నమః కాలకాలం నమో దివ్యతేజమ్ | నమః కామభస్మం నమశ్శాంతశీలం భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౧ || సదా తీర్థసిద్ధం సదా భక్తరక్షం సదా శైవపూజ్యం సదా శుభ్రభస్మమ్ | సదా ధ్యానయుక్తం సదా జ్ఞానతల్పం భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౨ || శ్మశానం శయానం మహాస్థానవాసం శరీరం గజానాం సదా చర్మవేష్టమ్ | పిశాచం నిశోచం పశూనాం ప్రతిష్ఠం …

Read More »

Pradoshastotra ashtakam in telugu- ప్రదోషస్తోత్రాష్టకం

  సత్యం బ్రవీమి పరలోకహితం బ్రవ్రీమి సారం బ్రవీమ్యుపనిషద్ధృదయం బ్రవీమి | సంసారముల్బణమసారమవాప్య జంతోః సారోzయమీశ్వరపదాంబురుహస్య సేవా || ౧ || యే నార్చయంతి గిరిశం సమయే ప్రదోషే యే నార్చితం శివమపి ప్రణమంతి చాన్యే | ఏతత్కథాం శ్రుతిపుటైర్న పిబంతి మూఢాస్తే జన్మజన్మసు భవంతి నరా దరిద్రాః || ౨ || యే వై ప్రదోషసమయే పరమేశ్వరస్య కుర్వంత్యనన్యమనసోంzఘ్రిసరోజపూజామ్ | నిత్యం ప్రవృద్ధధనధాన్యకళత్రపుత్రసౌభాగ్యసంపదధికాస్త ఇహైవ లోకే || ౩ …

Read More »

Pashupathi Ashtakam in telugu- పశుపత్యష్టకం

  ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారుచంద్రావతంసం రత్నాకల్పోజ్జ్వలాంగం పరశుమృగవరాభీతిహస్తం ప్రసన్నమ్ | పద్మాసీనం సమంతాత్స్తుతమమరగణైర్వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వబీజం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రమ్ || పశుపతీన్దుపతిం ధరణీపతిం భుజగలోకపతిం చ సతీపతిమ్ | ప్రణత భక్తజనార్తిహరం పరం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్ || ౧ || న జనకో జననీ న చ సోదరో న తనయో న చ భూరిబలం కులమ్ | అవతి కోఽపి న …

Read More »

Medha Dakshinamurthy Mantra in Telugu-మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః

ఓం అస్య శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తి మహామంత్రస్య శుకబ్రహ్మ ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మేధాదక్షిణామూర్తిర్దేవతా మేధా బీజం ప్రజ్ఞా శక్తిః స్వాహా కీలకం మేధాదక్షిణామూర్తి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ – భస్మం వ్యాపాణ్డురాంగ శశిశకలధరో జ్ఞానముద్రాక్షమాలా | వీణాపుస్తేర్విరాజత్కరకమలధరో లోకపట్టాభిరామః || వ్యాఖ్యాపీఠేనిషణ్ణా మునివరనికరైస్సేవ్యమాన ప్రసన్నః | సవ్యాలకృత్తివాసాస్సతతమవతు నో దక్షిణామూర్తిమీశః || మూలమంత్రః – ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా …

Read More »

Dakshinamurthy varnamala stotram in telugu-దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం

  ఓమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది | యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧ || నమ్రాంగాణాం భక్తిమతాం యః పురుషార్థాన్దత్వా క్షిప్రం హంతి చ తత్సర్వవిపత్తీః | పాదాంభోజాధస్తనితాపస్మృతిమీశం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౨ || మోహధ్వస్త్యై వైణికవైయాసికిముఖ్యాః సంవిన్ముద్రాపుస్తకవీణాక్షగుణాన్యమ్ | హస్తాంభోజైర్బిభ్రతమారాధితవంతస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౩ || భద్రారూఢం భద్రదమారాధయితృణాం భక్తిశ్రద్ధాపూర్వకమీశం ప్రణమంతి …

Read More »

Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram telugu-దక్షిణామూర్తి నవరత్నమాలా స్తోత్రమ్

  మూలేవటస్య మునిపుంగవసేవ్యమానం ముద్రావిశేషముకుళీకృతపాణిపద్మమ్ | మందస్మితం మధురవేషముదారమాద్యం తేజస్తదస్తు హృదయే తరుణేందుచూడమ్ || ౧ || శాంతం శారదచంద్రకాంతిధవళం చంద్రాభిరామాననం చంద్రార్కోపమకాంతికుండలధరం చంద్రావదాతాంశుకమ్ | వీణాం పుస్తకమక్షసూత్రవలయం వ్యాఖ్యానముద్రాం కరై- ర్బిభ్రాణం కలయే హృదా మమ సదా శాస్తారమిష్టార్థదమ్ || ౨ || కర్పూరగాత్రమరవిందదళాయతాక్షం కర్పూరశీతలహృదం కరుణావిలాసమ్ | చంద్రార్ధశేఖరమనంతగుణాభిరామ- మింద్రాదిసేవ్యపదపంకజమీశమీడే || ౩ || ద్యుద్రోరధస్స్వర్ణమయాసనస్థం ముద్రోల్లసద్బాహుముదారకాయమ్ | సద్రోహిణీనాథకళావతంసం భద్రోదధిం కంచన చింతయామః || ౪ …

Read More »