Breaking News

శ్లోకాలు & మంత్రాలు

Maha Sastha Anugraha Kavacham in Telugu-మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం

    శ్రీదేవ్యువాచ- భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక | ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే || ౧ మహావ్యాధి మహావ్యాళ ఘోరరాజైః సమావృతే | దుఃస్వప్నశోకసంతాపైః దుర్వినీతైః సమావృతే || ౨ స్వధర్మవిరతేమార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా | తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తిం చ త్వం మే బ్రూహి వృషద్వజ || ౩ ఈశ్వర ఉవాచ- శృణు దేవి మహాభాగే సర్వకళ్యాణకారణే | మహాశాస్తుశ్చ దేవేశి …

Read More »

Bhoothanatha Dasakam in Telugu-భూతనాథ దశకం

    పాండ్యభూపతీంద్రపూర్వపుణ్యమోహనాకృతే పండితార్చితాంఘ్రిపుండరీక పావనాకృతే | పూర్ణచంద్రతుండవేత్రదండవీర్యవారిధే పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౧ || ఆదిశంకరాచ్యుతప్రియాత్మసంభవ ప్రభో ఆదిభూతనాథ సాధుభక్తచింతితప్రద | భూతిభూష వేదఘోషపారితోష శాశ్వత పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౨ || పంచబాణకోటికోమలాకృతే కృపానిధే పంచగవ్యపాయసాన్నపానకాదిమోదక | పంచభూతసంచయ ప్రపంచభూతపాలక పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౩ || చంద్రసూర్యవీతిహోత్రనేత్ర నేత్రమోహన సాంద్రసుందరస్మితార్ద్ర కేసరీంద్రవాహన | ఇంద్రవందనీయపాద సాధువృందజీవన పూర్ణపుష్కలాసమేత …

Read More »

Bhuthanatha Karavalamba Stava in Telugu-భూతనాథ కరావలంబ స్తవః

      ఓంకారరూప శబరీవరపీఠదీప శృంగార రంగ రమణీయ కలాకలాప అంగార వర్ణ మణికంఠ మహత్ప్రతాప శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ నక్షత్రచారునఖరప్రద నిష్కళంక నక్షత్రనాథముఖ నిర్మల చిత్తరంగ కుక్షిస్థలస్థిత చరాచర భూతసంఘ శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ మంత్రార్థ తత్త్వ నిగమార్థ మహావరిష్ఠ యంత్రాది తంత్ర వర వర్ణిత పుష్కలేష్ట సంత్రాసితారికుల పద్మసుఖోపవిష్ట శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి …

Read More »

Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru in Telugu-ధర్మశాస్తా స్తోత్రం (శృంగేరి జగద్గురు విరచితం)

      జగత్ప్రతిష్ఠాహేతుర్యః ధర్మః శ్రుత్యంతకీర్తితః | తస్యాపి శాస్తా యో దేవస్తం సదా సముపాశ్రయే || ౧ || శ్రీశంకరాచార్యైః శివావతారైః ధర్మప్రచారాయ సమస్తకాలే | సుస్థాపితం శృంగమహీధ్రవర్యే పీఠం యతీంద్రాః పరిభూషయంతి || ౨ || తేష్వేవ కర్మందివరేషు విద్యా- -తపోధనేషు ప్రథితానుభావః | విద్యాసుతీర్థోఽభినవోఽద్య యోగీ శాస్తారమాలోకయితుం ప్రతస్థే || ౩ || ధర్మస్య గోప్తా యతిపుంగవోఽయం ధర్మస్య శాస్తారమవైక్షతేతి | యుక్తం తదేతద్యుభయోస్తయోర్హి …

Read More »

Dharma Sastha Bhujanga Stotram in Telugu-ధర్మశాస్తా భుజంగ స్తోత్రం

    శ్రితానంద చింతామణి శ్రీనివాసం సదా సచ్చిదానంద పూర్ణప్రకాశమ్ | ఉదారం సుదారం సురాధారమీశం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౧ విభుం వేదవేదాంతవేద్యం వరిష్ఠం విభూతిప్రదం విశ్రుతం బ్రహ్మనిష్ఠమ్ | విభాస్వత్ప్రభావప్రభం పుష్కలేష్టం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౨ పరిత్రాణదక్షం పరబ్రహ్మసూత్రం స్ఫురచ్చారుగాత్రం భవధ్వాంతమిత్రమ్ | పరం ప్రేమపాత్రం పవిత్రం విచిత్రం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౩ పరేశం ప్రభుం …

Read More »

Ayyappa Stotram in Telugu-అయ్యప్ప స్తోత్రం

    అరుణోదయసంకాశం నీలకుండలధారణం | నీలాంబరధరం దేవం వందేఽహం బ్రహ్మనందనమ్ || ౧ || చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవీత్రం చ దక్షిణే | [*చిన్ముద్రాం దక్షిణకరే*] విలసత్కుండలధరం వందేఽహం విష్ణునందనమ్ || ౨ || వ్యాఘ్రారూఢం రక్తనేత్రం స్వర్ణమాలావిభూషణం | వీరాపట్టధరం దేవం వందేఽహం శంభునందనమ్ || ౩ || కింకిణ్యోడ్యాన భూతేశం పూర్ణచంద్రనిభాననం | కిరాతరూప శాస్తారం వందేఽహం పాండ్యనందనమ్ || ౪ || భూతభేతాళసంసేవ్యం కాంచనాద్రినివాసితం …

Read More »

Ayyappa Sharanu Ghosha in Telugu-అయ్యప్ప శరణుఘోష

    ఓం శ్రీ స్వామియే హరిహర సుతనే కన్నిమూల గణపతి భగవానే శక్తి వడివేలన్ సోదరనే మాలికైప్పురత్తు మంజమ్మ దేవి లోకమాతావే వావరన్ స్వామియే కరుప్పన్న స్వామియే పెరియ కడుత్త స్వామియే తిరియ కడుత్త స్వామియే వన దేవతమారే దుర్గా భగవతి మారే అచ్చన్ కోవిల్ అరసే అనాధ రక్షగనే అన్నదాన ప్రభువే అచ్చం తవిర్పవనే అంబలతు అరసే అభయ దాయకనే అహందై అళిప్పవనే అష్టసిద్ధి దాయగనే అన్ద్మోరై …

Read More »

Ayyappa Pancharatnam in Telugu-అయ్యప్ప పంచరత్నం

    లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ | పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧ || విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతమ్ | క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ || మత్తమాతంగగమనం కారుణ్యామృతపూరితమ్ | సర్వవిఘ్నహరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩ || అస్మత్కులేశ్వరం దేవమస్మచ్ఛత్రు వినాశనమ్ | అస్మదిష్టప్రదాతారం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౪ || పాండ్యేశవంశతిలకం కేరలే కేలివిగ్రహమ్ | …

Read More »

Gayatri Ramayanam in Telugu- గాయత్రీ రామాయణం

    తపః స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ | నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవమ్ || ౧ స హత్వా రాక్షసాన్ సర్వాన్ యజ్ఞఘ్నాన్ రఘునందనః | ఋషిభిః పూజితః సమ్యగ్యథేంద్రో విజయీ పురా || ౨ విశ్వామిత్రస్తు ధర్మాత్మా శ్రుత్వా జనకభాషితమ్ | వత్స రామ ధనుః పశ్య ఇతి రాఘవమబ్రవీత్ || ౩ తుష్టావాస్య తదా వంశం ప్రవిష్య చ విశాంపతేః | శయనీయమ్ నరేంద్రస్య తదాసాద్య …

Read More »

Eka Shloki Ramayanam in Telugu- ఏక శ్లోకీ రామాయణం

  ఆదౌ రామ తపోవనాదిగమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ | వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ || వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ | పశ్చాద్రావణకుంభకర్ణహననం చేతద్ధి రామాయణమ్ ||

Read More »