శ్లోకాలు & మంత్రాలు

Dakshinamurthy ashtakam(sri Sankaracharya Krutam) telugu-దక్షిణామూర్త్యష్టకం (శ్రీశంకరాచార్య కృతం)

విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౧ || బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాఙ్నిర్వికల్పం పునః మాయాకల్పితదేశకాలకలనావైచిత్ర్యచిత్రీకృతమ్ మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౨ || యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థగం భాసతే సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే …

Read More »

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in telugu-దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం)

  శ్రీవ్యాస ఉవాచ – శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో మహాత్మన్ | శ్రీకాంతవాక్పతి ముఖాఖిలదేవసంఘ స్వాత్మావబోధక పరేశ నమో నమస్తే || ౧ || సాన్నిధ్యమాత్రముపలభ్యసమస్తమేత- దాభాతి యస్య జగదత్ర చరాచరం చ | చిన్మాత్రతాం నిజ కరాంగుళి ముద్రయా య- స్స్వస్యానిశం వదతి నాథ నమో నమస్తే || ౨ || జీవేశ్వరాద్యఖిలమత్ర వికారజాతం జాతం యతస్స్థితమనంతసుఖే చ యస్మిన్ | యేనోపసంహృతమఖండచిదేకశక్త్యా స్వాభిన్నయైవ జగదీశ నమో …

Read More »

Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali telugu-దక్షిణామూర్త్యష్టోత్తరశతనామావళీ

  ఓం విద్యారూపిణే నమః | ఓం మహాయోగినే నమః | ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః | ఓం పినాకధృతే నమః | ఓం రత్నాలంకృతసర్వాంగినే నమః | ఓం రత్నమౌళయే నమః | ఓం జటాధరాయ నమః | ఓం గంగాధరాయ నమః | ఓం అచలవాసినే నమః | ౯ ఓం మహాజ్ఞానినే నమః | ఓం సమాధికృతే నమః | ఓం అప్రమేయాయ నమః | …

Read More »

Dasa Sloki Stuti in telugu-దశశ్లోకీస్తుతి

  సాంబో నః కులదైవతం పశుపతే సాంబ త్వదీయా వయం సాంబం స్తౌమి సురాసురోరగగణాః సాంబేన సంతారితాః | సాంబాయాస్తు నమో మయా విరచితం సాంబాత్పరం నో భజే సాంబస్యానుచరోఽస్మ్యహం మమ రతిః సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౧ || విష్ణ్వాద్యాశ్చ పురత్రయం సురగణా జేతుం న శక్తాః స్వయం యం శంభుం భగవన్వయం తు పశవోఽస్మాకం త్వమేవేశ్వరః | స్వస్వస్థాననియోజితాః సుమనసః స్వస్థా బభూవుస్తత- స్తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన …

Read More »

Teekshna Danshtra Kalabhairava Ashtakam telugu-తీక్ష్ణదంష్ట్ర కాలభైరవాష్టకమ్

  యం యం యం యక్షరూపం దశదిశివిదితం భూమికమ్పాయమానం సం సం సంహారమూర్తిం శిరముకుటజటా శేఖరంచన్ద్రబింబమ్ | దం దం దం దీర్ఘకాయం వికృతనఖముఖం చోర్ధ్వరోమం కరాళం పం పం పం పాపనాశం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || ౧ || రం రం రం రక్తవర్ణం కటికటితతనుం తీక్ష్ణదంష్ట్రాకరాళం ఘం ఘం ఘం ఘోష ఘోషం ఘ ఘ ఘ ఘ ఘటితం ఘర్జరం ఘోరనాదమ్ | …

Read More »

Chidambareswara Stotram in telugu-చిదంబరేశ్వర స్తోత్రం

  కృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం జటాధరం పార్వతీవామభాగమ్ | సదాశివం రుద్రమనంతరూపం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౧ || వాచామతీతం ఫణిభూషణాంగం గణేశతాతం ధనదస్య మిత్రమ్ | కందర్పనాశం కమలోత్పలాక్షం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౨ || రమేశవంద్యం రజతాద్రినాథం శ్రీవామదేవం భవదుఃఖనాశమ్ | రక్షాకరం రాక్షసపీడితానాం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౩ || దేవాదిదేవం జగదేకనాథం దేవేశవంద్యం శశిఖండచూడమ్ | గౌరీసమేతం కృతవిఘ్నదక్షం చిదంబరేశం …

Read More »

Gangadhara Stotram in telugu-గంగాధర స్తోత్రమ్

  క్షీరాంభోనిధిమన్థనోద్భవవిషా-త్సన్దహ్యమానాన్ సురాన్ బ్రహ్మాదీనవలోక్య యః కరుణయా హాలాహలాఖ్యం విషమ్ | నిశ్శఙ్కం నిజలీలయా కబలయన్లోకాన్రరక్షాదరా- దార్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః || ౧ || క్షీరం స్వాదు నిపీయ మాతులగృహే భుక్త్వా స్వకీయం గృహం క్షీరాలాభవశేన ఖిన్నమనసే ఘోరం తపః కుర్వతే | కారుణ్యాదుపమన్యవే నిరవధిం క్షీరాంబుధిం దత్తవా- నార్తత్రాణపరాయణః స భగవాన్ గఙ్గాధరో మే గతిః || ౨ || మృత్యుం వక్షసి తాడయన్నిజపదధ్యానైకభక్తం …

Read More »

Aarthi Hara Stotram in telugu-ఆర్తిహరస్తోత్రమ్

  శ్రీ శంభో మయి కరుణా శిశిరాం దృష్టిం దిశన్ సుధావృష్టిమ్ | సంతాపమపాకురు మే మంతా పరమేశ తవ దయాయాః స్యామ్ || ౧ || అవసీదామి యదార్తిభిరనుగుణమిదమోకసోఽంహసాం ఖలు మే | తవ సన్నవసీదామి యదంతకశాసన నతత్తవానుగుణమ్ || ౨ || దేవ స్మరంతి తవ యే తేషాం స్మరతోఽపి నార్తిరితికీర్తిమ్ | కలయసి శివ పాహీతిక్రందన్ సీదామ్యహం కిముచితమిదమ్ || ౩ || ఆదిశ్యాఘకృతౌ మామంతర్యామిన్నసావఘాత్మేతి …

Read More »

Ashtamurti Ashtakam in telugu-అష్టమూర్త్యష్టకమ్

  తుష్టావాష్టతనుం హృష్టః ప్రఫుల్లనయనాంచలః | మౌళావంజలిమాధాయ వదన్ జయ జయేతి చ || ౧ || భార్గవ ఉవాచ – త్వం భాభిరాభిరభిభూయ తమస్సమస్త- మస్తంనయస్యభిమతం చ నిశాచరాణామ్ | దేదీప్యసే దినమణే గగనేహితాయ లోకత్రయస్య జగదీశ్వర తన్నమస్తే || ౨ || లోకేతివేలమతివేల మహామహోభి- ర్నిర్మాసి కౌముద ముదం చ సముత్సముద్రమ్ | విద్రావితాఖిల తమాస్సుతమోహిమాంశో పీయూషపూర పరిపూరిత తన్నమస్తే || ౩ || త్వం పావనేపథి-సదాగతిరప్యుపాస్యః …

Read More »

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali telugu-అర్ధనారీశ్వరాష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం చాముండికాంబాయై నమః | ఓం శ్రీకంఠాయ నమః | ఓం పార్వత్యై నమః | ఓం పరమేశ్వరాయ నమః | ఓం మహారాజ్ఞ్యై నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం సదారాధ్యాయై నమః | ఓం సదాశివాయ నమః | ఓం శివార్ధాంగ్యై నమః | ఓం శివార్ధాంగాయ నమః | ౧౦ ఓం భైరవ్యై నమః | ఓం కాలభైరవాయ నమః …

Read More »

Abhilasha Ashtakam in telugu- అభిలాషాష్టకం

  ఏకం బ్రహ్మైవఽఽద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కించిత్ | ఏకో రుద్రో న ద్వితీయోవ తస్థే తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశం || ౧ || కర్తా హర్తా త్వం హి సర్వస్య శంభో నానా రూపేషు ఏకరూపోపి అరూపః | యద్వత్ ప్రత్యక్ ధర్మ ఏకోఽపి అనేకః తస్మాత్ నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే || ౨ || రజ్జౌ సర్పః శుక్తికాయాం చ …

Read More »

Anamaya Stotram telugu-అనామయ స్తోత్రమ్

    తృష్ణాతన్త్రే మనసి తమసా దుర్దినే బన్ధువర్తీ మాదృగ్జన్తుః కథమధికరోత్యైశ్వరం జ్యోతిరగ్ర్యమ్ | వాచః స్ఫీతా భగవతి హరేస్సన్నికృష్టాత్మరూపా- స్స్తుత్యాత్మానస్స్వయమివముఖాదస్య మే నిష్పతన్తి || ౧ || వేధా విష్ణుర్వరుణధనదౌ వాసవో జీవితేశ- శ్చన్ద్రాదిత్యౌ వసవ ఇతి యా దేవతా భిన్నకక్ష్యాః | మన్యే తాసామపి న భజతే భారతీ తే స్వరూపం స్థూలే త్వంశే స్పృశతి సదృశం తత్పునర్మాదృశోఽపి || ౨ || తన్నస్థాణోస్స్తుతిరతిభరా భక్తిరుచ్చైర్ముఖీ చే- …

Read More »

Attala Sundara Ashtakam in telugu-అట్టాలసుందరాష్టకమ్

  విక్రమపాండ్య ఉవాచ- కల్యాణాచలకోదండకాంతదోర్దండమండితమ్ | కబళీకృతసంసారం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౧ || కాలకూటప్రభాజాలకళంకీకృతకంధరమ్ | కలాధరం కలామౌళిం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౨ || కాలకాలం కళాతీతం కలావంతం చ నిష్కళమ్ | కమలాపతిసంస్తుత్యం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౩ || కాంతార్ధం కమనీయాంగం కరుణామృతసాగరమ్ | కలికల్మషదోషఘ్నం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౪ || కదంబకాననాధీశం కాంక్షితార్థసురద్రుమమ్ | కామశాసనమీశానం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౫ || సృష్టాని మాయయా యేన బ్రహ్మాండాని …

Read More »

Agastya Ashtakam in telugu- అగస్త్యాష్టకమ్

    అద్య మే సఫలం జన్మ చాద్య మే సఫలం తపః | అద్య మే సఫలం జ్ఞానం శంభో త్వత్పాదదర్శనాత్ || ౧ || కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం మహేశ్వర | అద్య తే పాదపద్మస్య దర్శనాద్భక్తవత్సల || ౨ || శివశ్శంభుః శివశ్శంభుః శివశ్శంభుః శివశ్శివః | ఇతి వ్యాహరతో నిత్యం దినాన్యాయాన్తు యాన్తు మే || ౩ || శివే భక్తిశ్శివే భక్తిశ్శివే భక్తిర్భవేభవే …

Read More »

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) telugu-స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే)

    తప్యమానే తపో దేవే దేవాః సర్షిగణాః పురా | సేనాపతిమభీప్సంతః పితామహముపాగమన్ || ౧ తతోఽబ్రువన్సురాః సర్వే భగవంతం పితామహమ్ | ప్రణిపత్య సురాః సర్వే సేంద్రాః సాగ్ని పురోగమాః || ౨ యో నః సేనాపతిర్దేవ దత్తో భగవతా పురా | స న జాతోఽద్య భగవన్నస్మద్వైరినిబర్హణః || ౩ తత్పితా భగవాఞ్శర్వో హిమవచ్ఛిఖరేఽద్య వై | తపః పరమమాస్థాయ తప్యతే స్మ సహోమయా || …

Read More »

Sri Skanda lahari in telugu-శ్రీ స్కందలహరీ

  శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవస్త్వం శివసుతః ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ | త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా మయారబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్ || ౧ || నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభసితవదనషట్కస్త్రిణయనః | పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః కరోతు స్వాస్థ్యం కమలదలబిందూపమహృది || ౨ || న లోకేఽన్యం దేవం నతజనకృతప్రత్యయవిధిం విలోకే భీతానాం నిఖిలభయభీతైకశరణమ్ | కలౌ కాలేఽప్యంతర్హరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ ప్రలుబ్ధానాం భోగేష్వపి …

Read More »

Sri Subrahmanya stotram in telugu-శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం

  ఆదిత్యవిష్ణువిఘ్నేశరుద్రబ్రహ్మమరుద్గణాః | లోకపాలాః సర్వదేవాః చరాచరమిదం జగత్ || ౧ || సర్వం త్వమేవ బ్రహ్మైవ అజమక్షరమద్వయమ్ | అప్రమేయం మహాశాంతం అచలం నిర్వికారకమ్ || ౨ || నిరాలంబం నిరాభాసం సత్తామాత్రమగోచరమ్ | ఏవం త్వాం మేధయా బుద్ధ్యా సదా పశ్యంతి సూరయః || ౩ || ఏవమజ్ఞానగాఢాంధతమోపహతచేతసః | న పశ్యంతి తథా మూఢాః సదా దుర్గతి హేతవే || ౪ || విష్ణ్వాదీని స్వరూపాణి …

Read More »

Subrahmanya Shodasa nama stotram in telugu-సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్రం

  అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య అగస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా మమేష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రిణయనం చిత్రాంబరాలంకృతాం | శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ || పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం హస్తైర్దధానం సదా | ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం స్కందం సురారాధితమ్ || ౧ || ప్రథమోజ్ఞానశక్త్యాత్మా ద్వితీయః స్కంద ఏవ చ | అగ్నిగర్భస్తృతీయస్తు …

Read More »

Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram in telugu-సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్

  భజేఽహం కుమారం భవానీ కుమారం గళోల్లాసిహారం నమత్సద్విహారమ్ | రిపుస్తోమపారం నృసింహావతారం సదానిర్వికారం గుహం నిర్విచారమ్ || ౧ || నమామీశపుత్రం జపాశోణగాత్రం సురారాతిశత్రుం రవీంద్వగ్నినేత్రమ్ | మహాబర్హిపత్రం శివాస్యాబ్జమిత్రం ప్రభాస్వత్కళత్రం పురాణం పవిత్రమ్ || ౨ || అనేకార్కకోటి-ప్రభావజ్జ్వలం తం మనోహారి మాణిక్య భూషోజ్జ్వలం తమ్ | శ్రితానామభీష్టం నిశాంతం నితాంతం భజే షణ్ముఖం తం శరచ్చంద్రకాంతమ్ || ౩ || కృపావారి కల్లోలభాస్వత్కటాక్షం విరాజన్మనోహారి శోణాంబుజాక్షమ్ …

Read More »

Subrahmanya Bhujangam in Telugu -సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

    సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ మహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా | విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః || ౧ || న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థం న జానామి పద్యం న జానామి గద్యమ్ | చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మే ముఖాన్నిఃసరంతే గిరశ్చాపి చిత్రమ్ || ౨ || మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢం మనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహమ్ | మహీదేవదేవం మహావేదభావం మహాదేవబాలం …

Read More »

subrahmanya pancharatnam in telugu-సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నం

  షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౧ || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || ౩ || సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ | సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం …

Read More »

Subrahmaya Aksharamalika Stotram in telugu-సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం

    శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ శరవణభవ గుహ పాహి గురో గుహ || అఖిలజగజ్జనిపాలననిలయన కారణ సత్సుఖచిద్ఘన భో గుహ || ౧ || ఆగమనిగదితమంగళగుణగణ ఆదిపురుషపురుహూత సుపూజిత || ౨ || ఇభవదనానుజ శుభసముదయయుత విభవకరంబిత విభుపదజృంభిత || ౩ || ఈతిభయాపహ నీతినయావహ గీతికలాఖిలరీతివిశారద || ౪ || ఉపపతిరివకృతవల్లీసంగమ – కుపిత వనేచరపతిహృదయంగమ || ౫ || ఊర్జితశాసనమార్జితభూషణ స్ఫూర్జథుఘోషణ ధూర్జటితోషణ || …

Read More »

Subrahmanya Kavacham stotram in telugu- సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రం

  అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా | ఓం నమ ఇతి బీజమ్ | భగవత ఇతి శక్తిః | సుబ్రహ్మణ్యాయేతి కీలకమ్ | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః – సాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః సీం తర్జనీభ్యాం నమః సూం మధ్యమాభ్యాం నమః సైం అనామికాభ్యాం నమః సౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః సః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః || …

Read More »

Nava graha stotram telugu-నవగ్రహ స్తోత్రమ్

      నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకమ్ ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ | గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ‖ రవిః జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ | తమోఽరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ‖ చంద్రః దథిశంఖ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవమ్ (క్షీరోదార్ణవ సంభవమ్) | నమామి శశినం సోమం శంభో-ర్మకుట భూషణమ్ ‖ కుజః ధరణీ గర్భ సంభూతం …

Read More »

ganga stotram in telugu-గంగా స్తోత్రమ్

      దేవి! సురేశ్వరి! భగవతి! గంగే త్రిభువనతారిణి తరళతరంగే | శంకరమౌళివిహారిణి విమలే మమ మతిరాస్తాం తవ పదకమలే ‖ 1 ‖ భాగీరథిసుఖదాయిని మాతస్తవ జలమహిమా నిగమే ఖ్యాతః | నాహం జానే తవ మహిమానం పాహి కృపామయి మామజ్ఞానమ్ ‖ 2 ‖ హరిపదపాద్యతరంగిణి గంగే హిమవిధుముక్తాధవళతరంగే | దూరీకురు మమ దుష్కృతిభారం కురు కృపయా భవసాగరపారమ్ ‖ 3 ‖ తవ జలమమలం …

Read More »