Breaking News

శ్లోకాలు & మంత్రాలు

Maha Saraswati Stavam in Telugu-మహాసరస్వతీ స్తవం

    అశ్వతర ఉవాచ | జగద్ధాత్రీమహం దేవీమారిరాధయిషుః శుభామ్ | స్తోష్యే ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీమ్ || ౧ || సదసద్దేవి యత్కించిన్మోక్షవచ్చార్థవత్పదమ్ | తత్సర్వం త్వయ్యసంయోగం యోగవద్దేవి సంస్థితమ్ || ౨ || త్వమక్షరం పరం దేవి యత్ర సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ | అక్షరం పరమం దేవి సంస్థితం పరమాణువత్ || ౩ || అక్షరం పరమం బ్రహ్మ విశ్వంచైతత్క్షరాత్మకమ్ | దారుణ్యవస్థితో వహ్నిర్భౌమాశ్చ పరమాణవః …

Read More »

Kamalajadayita Ashtakam in Telugu-కమలజదయితాష్టకమ్

    శృంగక్ష్మాభృన్నివాసే శుకముఖమునిభిః సేవ్యమానాంఘ్రిపద్మే స్వాంగచ్ఛాయావిధూతామృతకరసురరాడ్వాహనే వాక్సవిత్రి | శంభుశ్రీనాథముఖ్యామరవరనికరైర్మోదతః పూజ్యమానే విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౧ || కల్యాదౌ పార్వతీశః ప్రవరసురగణప్రార్థితః శ్రౌతవర్త్మ ప్రాబల్యం నేతుకామో యతివరవపుషాగత్య యాం శృంగశైలే | సంస్థాప్యార్చాం ప్రచక్రే బహువిధనుతిభిః సా త్వమింద్వర్ధచూడా విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ || ౨ || పాపౌఘం ధ్వంసయిత్వా బహుజనిరచితం …

Read More »

Rajarajeshwari Ashtottara Shatanamavali Telugu-రాజరాజేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం భువనేశ్వర్యై నమః | ఓం రాజేశ్వర్యై నమః | ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః | ఓం కామేశ్వర్యై నమః | ఓం బాలాత్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః | ఓం కళ్యాణ్యై నమః | ఓం సర్వసంక్షోభిణ్యై నమః | ఓం సర్వలోకశరీరిణ్యై నమః | ఓం సౌగంధికపరిమళాయై నమః | ౧౦ ఓం మంత్రిణే నమః | ఓం మంత్రరూపిణ్యై నమః …

Read More »

Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanama Stotram Telugu-బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

    కళ్యాణీ త్రిపురా బాలా మాయా త్రిపురసుందరీ | సుందరీ సౌభాగ్యవతీ క్లీంకారీ సర్వమంగళా || ౧|| హ్రీంకారీ స్కందజననీ పరా పంచదశాక్షరీ | త్రిలోకీ మోహనాధీశా సర్వేశీ సర్వరూపిణీ || ౨|| సర్వసంక్షోభిణీ పూర్ణా నవముద్రేశ్వరీ శివా | అనంగకుసుమా ఖ్యాతా అనంగా భువనేశ్వరీ || ౩|| జప్యా స్తవ్యా శ్రుతిర్నిత్యా నిత్యక్లిన్నాఽమృతోద్భవా | మోహినీ పరమాఽఽనందా కామేశతరుణా కళా || ౪|| కళావతీ భగవతీ పద్మరాగకిరీటినీ …

Read More »

Kamakshi Ashtottara Shatanamavali Telugu-కామాక్ష్యష్టోత్తరశతనామావళీ

    ఓం కాలకంఠ్యై నమః | ఓం త్రిపురాయై నమః | ఓం బాలాయై నమః | ఓం మాయాయై నమః | ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం సుందర్యై నమః | ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః | ఓం క్లీంకార్యై నమః | ఓం సర్వమంగళాయై నమః | ౯ ఓం ఐంకార్యై నమః | ఓం స్కందజనన్యై నమః | ఓం పరాయై నమః …

Read More »

Uma Ashtottara Shatanamavali Telugu-ఉమా అష్టోత్తరశతనామావళిః

      ఓం ఉమాయై నమః | ఓం కాత్యాయన్యై నమః | ఓం గౌర్యై నమః | ఓం కాళ్యై నమః | ఓం హైమవత్యై నమః | ఓం ఈశ్వర్యై నమః | ఓం శివాయై నమః | ఓం భవాన్యై నమః | ఓం రుద్రాణ్యై నమః | ౯ ఓం శర్వాణ్యై నమః | ఓం సర్వమంగళాయై నమః | ఓం అపర్ణాయై …

Read More »

Uma Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-ఉమా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

    ఉమా కాత్యాయనీ గౌరీ కాళీ హైమవతీశ్వరీ | శివా భవానీ రుద్రాణీ శర్వాణీ సర్వమంగళా || ౧ || అపర్ణా పార్వతీ దుర్గా మృడానీ చండికాఽంబికా | ఆర్యా దాక్షాయణీ చైవ గిరిజా మేనకాత్మజా || ౨ || స్కందామాతా దయాశీలా భక్తరక్షా చ సుందరీ | భక్తవశ్యా చ లావణ్యనిధిస్సర్వసుఖప్రదా || ౩ || మహాదేవీ భక్తమనోహ్లాదినీ కఠినస్తనీ | కమలాక్షీ దయాసారా కామాక్షీ నిత్యయౌవనా …

Read More »

Annapurna Ashtottara Shatanamavali Telugu-అన్నపూర్ణా అష్టోత్తర శతనామావళిః

    ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః | ఓం శివాయై నమః | ఓం దేవ్యై నమః | ఓం భీమాయై నమః | ఓం పుష్ట్యై నమః | ఓం సరస్వత్యై నమః | ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః | ఓం పార్వత్యై నమః | ఓం దుర్గాయై నమః | ౯ ఓం శర్వాణ్యై నమః | ఓం శివవల్లభాయై నమః | ఓం వేదవేద్యాయై నమః …

Read More »

Annapurna Ashtottara Satanama Stotram in Telugu-అన్నపూర్ణా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    అస్య శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టోత్తర శతనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరీ దేవతా స్వధా బీజం స్వాహా శక్తిః ఓం కీలకం మమ సర్వాభీష్టప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం అన్నపూర్ణా శివా దేవీ భీమా పుష్టిస్సరస్వతీ | సర్వజ్ఞా పార్వతీ దుర్గా శర్వాణీ శివవల్లభా || ౧ || వేదవేద్యా మహావిద్యా విద్యాదాత్రీ విశారదా | కుమారీ త్రిపురా బాలా లక్ష్మీశ్శ్రీర్భయహారిణీ || ౨ …

Read More »

Sankata Nama Ashtakam in Telugu-సంకటనామాష్టకమ్

      నారద ఉవాచ – జైగీషవ్య మునిశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞ సుఖదాయక | ఆఖ్యాతాని సుపుణ్యాని శ్రుతాని త్వత్ప్రసాదతః || ౧ || న తృప్తిమధిగచ్ఛామి తవ వాగమృతేన చ | వదస్వైకం మహాభాగ సంకటాఖ్యానముత్తమమ్ || ౨ || ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా జైగీషవ్యోఽబ్రవీత్తతః | సంకష్టనాశనం స్తోత్రం శృణు దేవర్షిసత్తమ || ౩ || ద్వాపరే తు పురా వృత్తే భ్రష్టరాజ్యో యుధిష్ఠిరః | …

Read More »