వాస్తు

వాస్తు విషయములు – 1

మనం నివసించు ఇంటికి వాస్తు ఎలా వుండాలి అంటే – 1. తూర్పు ఈశాన్యం, ఉత్తర ఈశాన్యం, పడమర వాయువ్యం,దక్షిణ ఆగ్నేయం ఈ 4 వైపులా వీధి పోట్లు ఉన్న మంచిది. తూర్పు ఆగ్నేయం, ఉత్తర వాయువ్యం, పడమర నైరుతి, దక్షిణ నైరుతి వీధి పోట్లు మంచివి కావు దోష0. 2. బీరువాలు నైరుతి యందుంచి, ఉత్తరమునకు తెరుచునట్లు ఉంచిన మంచిది. 3. తూర్పు మరియు ఉత్తర ప్రహరి గోడలపై …

Read More »