dakaradi sree durga sahara nama stotram in telugu-దకారాది శ్రీ దుర్గా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

dakaradi sree durga sahara nama stotram in telugu
goddess dakaradi sree durga sahara nama stotram in telugu

 

శ్రీగణేశాయ నమః |
శ్రీదేవ్యువాచ |

మమ నామసహస్రం చ శివపూర్వవినిర్మితమ్ |
తత్పఠ్యతాం విధానేన తదా సర్వం భవిష్యతి ‖ 1 ‖

ఇత్యుక్త్వా పార్వతీ దేవీ శ్రావయామాస తచ్చతాన్ |
తదేవ నామ సాహస్రం దకారాది వరాననే ‖ 2 ‖

రోగదారిద్ర్య దౌర్భాగ్యశోకదుఃఖవినాశకమ్ |
సర్వాసాం పూజితం నామ శ్రీదుర్గాదేవతా మతా ‖ 3 ‖

నిజబీజం భవేద్ బీజం మంత్రం కీలకముచ్యతే |
సర్వాశాపూరణే దేవి వినియోగః ప్రకీర్త్తితః ‖ 4 ‖

ఓం అస్య శ్రీదకారాదిదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రస్య |
శివ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః,
శ్రీదుర్గాదేవతా, దుం బీజం, దుం కీలకం,
దుఃఖదారిద్ర్యరోగశోకనివృత్తిపూర్వకం
చతుర్వర్గఫలప్రాప్త్యర్థే పాఠే వినియోగః |

ధ్యానమ్
ఓం విద్యుద్దామసమప్రభాం మృగపతిస్కంధస్థితాం భీషణాం
కన్యాభిః కరవాలఖేటవిలసద్ధస్తాభిరాసేవితామ్ |
హస్తైశ్చక్రగదాసిఖేటవిశిఖాంశ్చాపం గుణం తర్జనీం
బిభ్రాణామనలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే ‖

దుం దుర్గా దుర్గతిహరా దుర్గాచలనివాసినీ |
దుర్గమార్గానుసంచారా దుర్గమార్గనివాసినీ ‖ 1 ‖

దుర్గమార్గప్రవిష్టా చ దుర్గమార్గప్రవేశినీ |
దుర్గమార్గకృతావాసా దుర్గమార్గజయప్రియా ‖ 2 ‖

దుర్గమార్గగృహీతార్చా దుర్గమార్గస్థితాత్మికా |
దుర్గమార్గస్తుతిపరా దుర్గమార్గస్మృతిపరా ‖ 3 ‖

ద్రుగమార్గసదాస్థాలీ దుర్గమార్గరతిప్రియా |
దుర్గమార్గస్థలస్థానా దుర్గమార్గవిలాసినీ ‖ 4 ‖

దుర్గమార్గత్యక్తవస్త్రా దుర్గమార్గప్రవర్తినీ |
దుర్గాసురనిహంత్రీ న దుర్గాసురనిషూదినీ‖ 5 ‖

దుర్గాసరహర దూతీ దుర్గాసురవినాశినీ |
దుర్గాసురవధొన్మత్తా దుర్గాసురవధొత్సుకా ‖ 6 ‖

దుర్గాసురవధొత్సాహా దుర్గాసురవధొద్యతా |
దుర్గాసురవధప్రేప్సుర్దుగాసురమఖాంతకృత్ ‖ 7 ‖

దుర్గాసురధ్వంసతొషా దుర్గదానవదారిణీ |
దుర్గవిద్రావణకరీ దుర్గవిద్రావణీ సదా ‖ 8 ‖

దుర్గవిక్షొభణకరీ దుర్గశీర్షనికృంతినీ |
దుర్గవిధ్వంసనకరి దుర్గదైత్యనికృంతినీ ‖ 9 ‖

దుర్గదైత్యప్రాణహరా దుర్గదైత్యాంతకారిణీ |
దుర్గదైత్యహరత్రాత్రీ దుర్గదైత్యాసృగున్మదా ‖ 1ఓ ‖

దుర్గదైత్యాశనకరీ దుర్గచర్మాంబరావృతా |
దుర్గయుద్ధొత్సవకరీ దుర్గయుద్ధవిశారదా ‖ 11 ‖

దుర్గయుద్ధాసవరతా దుర్గయుద్ధవిమర్దినీ |
దుర్గయుద్ధహాస్యరతా దుర్గయుద్ధాట్టహాసినీ ‖ 12 ‖

దుర్గయుద్ధమహామత్తా దుర్గయుద్ధానుసారిణీ |
దుర్గయుద్ధొత్సవొత్సాహా దుర్గదేశనిషేవిణీ ‖ 13 ‖

దుర్గదేశవాసరతా దుర్గదేశవిలాసినీ |
దుర్గదేశార్చనరతా దుర్గదేశజనప్రియా ‖ 14 ‖

దుర్గమస్థానసంస్థానా దుర్గమధ్యానుసాధనా |
దుర్గమా దుర్గమధ్యానా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ ‖ 15 ‖

దుర్గమాగమసంధానా దుర్గమాగమసంస్తుతా |
దుర్గమాగమదుర్జ్ఞేయా దుర్గమశ్రుతిసమ్మతా ‖ 16 ‖

దుర్గమశ్రుతిమాన్యా చ దుర్గమశ్రుతిపూజితా |
దుర్గమశ్రుతిసుప్రీతా దుర్గమశ్రుతిహర్షదా ‖ 17 ‖

దుర్గమశ్రుతిసంస్థానా దుర్గమశ్రుతిమానితా |
దుర్గమాచారసంతుష్టా దుర్గమాచారతొషితా ‖ 18 ‖

దుర్గమాచారనిర్వృత్తా దుర్గమాచారపూజితా |
దుర్గమాచారకలితా దుర్గమస్థానదాయినీ ‖ 19 ‖

దుర్గమప్రేమనిరతా దుర్గమద్రవిణప్రదా |
దుర్గమాంబుజమధ్యస్థా దుర్గమాంబుజవాసినీ ‖ 2ఓ ‖

దుర్గనాడీమార్గగతిర్దుర్గనాడీప్రచారిణీ |
దుర్గనాడీపద్మరతా దుర్గనాడ్యంబుజాస్థితా ‖ 21 ‖

దుర్గనాడీగతాయాతా దుర్గనాడీకృతాస్పదా |
దుర్గనాడీరతరతా దుర్గనాడీశసంస్తుతా ‖ 22 ‖

దుర్గనాడీశ్వరరతా దుర్గనాడీశచుంబితా |
దుర్గనాడీశక్రొడస్థా దుర్గనాడ్యుత్థితొత్సుకా ‖ 23 ‖

దుర్గనాడ్యారొహణా చ దుర్గనాడీనిషేవితా |
దరిస్థానా దరిస్థానవాసినీ దనుజాంతకృత్ ‖ 24 ‖

దరీకృతతపస్యా చ దరీకృతహరార్చనా |
దరీజాపితదిష్టా చ దరీకృతరతిక్రియా ‖ 25 ‖

దరీకృతహరార్హా చ దరీక్రీడితపుత్రికా |
దరీసందర్శనరతా దరీరొపితవృశ్చికా ‖ 26 ‖

దరీగుప్తికౌతుకాఢ్యా దరీభ్రమణతత్పరా |
దనుజాంతకరీ దీనా దనుసంతానదారిణీ ‖ 27 ‖

దనుజధ్వంసినీ దూనా దనుజేంద్రవినాశినీ |
దానవధ్వంసినీ దేవీ దానవానాం భయంకరీ ‖ 28 ‖

దానవీ దానవారాధ్యా దానవేంద్రవరప్రదా |
దానవేంద్రనిహంత్రీ చ దానవద్వేషిణీ సతీ ‖ 29 ‖

దానవారిప్రేమరతా దానవారిప్రపూజితా |
దానవరికృతార్చా చ దానవారివిభూతిదా ‖ 3ఓ ‖

దానవారిమహానందా దానవారిరతిప్రియా |
దానవారిదానరతా దానవారికృతాస్పదా ‖ 31 ‖

దానవారిస్తుతిరతా దానవారిస్మృతిప్రియా |
దానవార్యాహారరతా దానవారిప్రబొధినీ ‖ 32 ‖

దానవారిధృతప్రేమా దుఃఖశొకవిమొచినీ |
దుఃఖహంత్రీ దుఃఖదత్రీ దుఃఖనిర్మూలకారిణీ ‖ 33 ‖

దుఃఖనిర్మూలనకరీ దుఃఖదార్యరినాశినీ |
దుఃఖహరా దుఃఖనాశా దుఃఖగ్రామా దురాసదా ‖ 34 ‖

దుఃఖహీనా దుఃఖధారా ద్రవిణాచారదాయినీ |
ద్రవిణొత్సర్గసంతుష్టా ద్రవిణత్యాగతొషికా ‖ 35 ‖

ద్రవిణస్పర్శసంతుష్టా ద్రవిణస్పర్శమానదా |
ద్రవిణస్పర్శహర్షాఢ్యా ద్రవిణస్పర్శతుష్టిదా ‖ 36 ‖

ద్రవిణస్పర్శనకరీ ద్రవిణస్పర్శనాతురా |
ద్రవిణస్పర్శనొత్సాహా ద్రవిణస్పర్శసాధికా ‖ 37 ‖

ద్రవిణస్పర్శనమతా ద్రవిణస్పర్శపుత్రికా |
ద్రవిణస్పర్శరక్షిణీ ద్రవిణస్తొమదాయినీ ‖ 38 ‖

ద్రవిణకర్షణకరీ ద్రవిణౌఘవిసర్జినీ |
ద్రవిణాచలదానాఢ్యా ద్రవిణాచలవాసినీ ‖ 39 ‖

దీనమాతా దినబంధుర్దీనవిఘ్నవినాశినీ |
దీనసేవ్యా దీనసిద్ధా దీనసాధ్యా దిగంబరీ ‖ 4ఓ ‖

దీనగేహకృతానందా దీనగేహవిలాసినీ |
దీనభావప్రేమరతా దీనభావవినొదినీ ‖ 41 ‖

దీనమానవచేతఃస్థా దీనమానవహర్షదా |
దీనదైన్యవిఘాతేచ్ఛుర్దీనద్రవిణదాయినీ ‖ 42 ‖

దీనసాధనసంతుష్టా దీనదర్శనదాయినీ |
దీనపుత్రాదిదాత్రీ చ దీనసంపద్విధాయినీ ‖ 43 ‖

దత్తాత్రేయధ్యానరతా దత్తాత్రేయప్రపూజితా |
దత్తాత్రేయర్షిసంసిద్ధా దత్తాత్రేయవిభావితా ‖ 44 ‖

దత్తాత్రేయకృతార్హా చ దత్తాత్రేయప్రసాధితా |
దత్తాత్రేయస్తుతా చైవ దత్తాత్రేయనుతా సదా ‖ 46 ‖

దత్తాత్రేయప్రేమరతా దత్తాత్రేయానుమానితా |
దత్తాత్రేయసముద్గీతా దత్తాత్రేయకుటుంబినీ ‖ 46 ‖

దత్తాత్రేయప్రాణతుల్యా దత్తాత్రేయశరీరిణీ |
దత్తాత్రేయకృతానందా దత్తాత్రేయాంశసంభవా ‖ 47 ‖

దత్తాత్రేయవిభూతిస్థా దత్తాత్రేయానుసారిణీ |
దత్తాత్రేయగీతిరతా దత్తాత్రేయధనప్రదా ‖ 48 ‖

దత్తాత్రేయదుఃఖహరా దత్తాత్రేయవరప్రదా |
దత్తాత్రేయజ్ఞానదానీ దత్తాత్రేయభయాపహా ‖ 49 ‖

దేవకన్యా దేవమాన్యా దేవదుఃఖవినాశినీ |
దేవసిద్ధా దేవపూజ్యా దేవేజ్యా దేవవందితా ‖ 50 ‖

దేవమాన్యా దేవధన్యా దేవవిఘ్నవినాశినీ |
దేవరమ్యా దేవరతా దేవకౌతుకతత్పరా ‖ 51 ‖

దేవక్రీడా దేవవ్రీడా దేవవైరివినాశినీ |
దేవకామా దేవరామా దేవద్విష్టవినశినీ ‖ 52 ‖

దేవదేవప్రియా దేవీ దేవదానవవందితా |
దేవదేవరతానందా దేవదేవవరొత్సుకా ‖ 53 ‖

దేవదేవప్రేమరతా దేవదేవప్రియంవదా |
దేవదేవప్రాణతుల్యా దేవదేవనితంబినీ ‖ 54 ‖

దేవదేవరతమనా దేవదేవసుఖావహా |
దేవదేవక్రొడరత దేవదేవసుఖప్రదా ‖ 55 ‖

దేవదేవమహానందా దేవదేవప్రచుంబితా |
దేవదేవొపభుక్తా చ దేవదేవానుసేవితా ‖ 56 ‖

దేవదేవగతప్రాణా దేవదేవగతాత్మికా |
దేవదేవహర్షదాత్రీ దేవదేవసుఖప్రదా ‖ 58 ‖

దేవదేవమహానందా దేవదేవవిలాసినీ |
దేవదేవధర్మపత్^నీ దేవదేవమనొగతా ‖ 59 ‖

దేవదేవవధూర్దేవీ దేవదేవార్చనప్రియా |
దేవదేవాంగసుఖినీ దేవదేవాంగవాసినీ ‖ 6ఓ ‖

దేవదేవాంగభూషా చ దేవదేవాంగభూషణా |
దేవదేవప్రియకరీ దేవదేవాప్రియాంతకృత్ ‖ 61 ‖

దేవదేవప్రియప్రాణా దేవదేవప్రియాత్మికా |
దేవదేవార్చకప్రాణా దేవదేవార్చకప్రియా ‖ 62 ‖

దేవదేవార్చకొత్సాహా దేవదేవార్చకాశ్రయా |
దేవదేవార్చకావిఘ్నా దేవదేవప్రసూరపి ‖ 63 ‖

దేవదేవస్య జననీ దేవదేవవిధాయినీ |
దేవదేవస్య రమణీ దేవదేవహ్రదాశ్రయా ‖ 64 ‖

దేవదేవేష్టదేవీ చ దేవతాపసపాలినీ |
దేవతాభావసంతుష్టా దేవతాభావతొషితా ‖ 65 ‖

దేవతాభావవరదా దేవతాభావసిద్ధిదా |
దేవతాభావసంసిద్ధా దేవతాభావసంభవా ‖ 66 ‖

దేవతాభావసుఖినీ దేవతాభావవందితా |
దేవతాభావసుప్రీతా దేవతాభావహర్షదా ‖ 67 ‖

దేవతవిఘ్నహంత్రీ చ దేవతాద్విష్టనాశినీ |
దేవతాపూజితపదా దేవతాప్రేమతొషితా ‖ 68 ‖

దేవతాగారనిలయా దేవతాసౌఖ్యదాయినీ |
దేవతానిజభావా చ దేవతాహ్రతమానసా ‖ 69 ‖

దేవతాకృతపాదార్చా దేవతాహ్రతభక్తికా |
దేవతాగర్వమధ్యస్తా దేవతాదేవతాతనుః ‖ 7ఓ ‖

దుం దుర్గాయై నమొ నామ్నీ దుం ఫణ్మంత్రస్వరూపిణీ |
దూం నమొ మంత్రరూపా చ దూం నమొ మూర్తికాత్మికా ‖ 71 ‖

దూరదర్శిప్రియాదుష్టా దుష్టభూతనిషేవితా |
దూరదర్శిప్రేమరతా దూరదర్శిప్రియంవదా ‖ 72 ‖

దూరదర్శైసిద్ధిదాత్రీ దూరదర్శిప్రతొషితా |
దూరదర్శికంఠసంస్థా దూరదర్శిప్రహర్షితా ‖ 73 ‖

దూరదర్శిగృహీతార్చా దురదర్హిప్రతర్షితా |
దూరదర్శిప్రాణతుల్యా దురదర్శిసుఖప్రదా ‖ 74 ‖

దురదర్శిభ్రాంతిహరా దూరదర్శిహ్రదాస్పదా |
దూరదర్శ్యరివిద్భావా దీర్ఘదర్శిప్రమొదినీ ‖ 75 ‖

దీర్ఘదర్శిప్రాణతుల్యా దురదర్శివరప్రదా |
దీర్ఘదర్శిహర్షదాత్రీ దీర్ఘదర్శిప్రహర్షితా ‖ 76 ‖

దీర్ఘదర్శిమహానందా దీర్ఘదర్శిగృహాలయా |
దీర్ఘదర్శిగృహీతార్చా దీర్ఘదర్శిహ్రతార్హణా ‖ 77 ‖

దయా దానవతీ దాత్రీ దయాలుర్దీనవత్సలా |
దయార్ద్రా చ దయాశీలా దయాఢ్యా చ దయాత్మికా ‖ 78 ‖

దయాంబుధిర్దయాసారా దయాసాగరపారగా |
దయాసింధుర్దయాభారా దయావత్కరుణాకరీ ‖ 79 ‖

దయావద్వత్సలా దేవీ దయా దానరతా సదా |
దయావద్భక్తిసుఖినీ దయావత్పరితొషితా ‖ 8ఓ ‖

దయావత్స్నేహనిరతా దయావత్ప్రతిపాదికా|
దయావత్ప్రాణకర్త్రీ చ దయావన్ముక్తిదాయినీ ‖ 81 ‖

దయావద్భావసంతుష్టా దయావత్పరితొషితా |
దయావత్తారణపరా దయావత్సిద్ధిదాయినీ ‖ 82 ‖

దయావత్పుత్రవద్భావా దయావత్పుత్రరూపిణీ |
దయావదేహనిలయా దయాబంధుర్దయాశ్రయా ‖ 83 ‖

దయాలువాత్సల్యకరీ దయాలుసిద్ధిదాయినీ |
దయాలుశరణాశక్తా దయాలుదేహమందిరా ‖ 84 ‖

దయాలుభక్తిభావస్థా దయాలుప్రాణరూపిణీ |
దయాలుసుఖదా దంభా దయాలుప్రేమవర్షిణీ ‖ 85 ‖

దయాలువశగా దీర్ఘా దిర్ఘాంగీ దీర్ఘలొచనా |
దీర్ఘనేత్రా దీర్ఘచక్షుర్దీర్ఘబాహులతాత్మికా ‖ 86 ‖

దీర్ఘకేశీ దీర్ఘముఖీ దీర్ఘఘొణా చ దారుణా |
దారుణాసురహంత్రీ చ దారూణాసురదారిణీ ‖ 87 ‖

దారుణాహవకర్త్రీ చ దారుణాహవహర్షితా |
దారుణాహవహొమాఢ్యా దారుణాచలనాశినీ ‖ 88 ‖

దారుణాచారనిరతా దారుణొత్సవహర్షితా |
దారుణొద్యతరూపా చ దారుణారినివారిణీ ‖ 89 ‖

దారుణేక్షణసంయుక్తా దొశ్చతుష్కవిరాజితా |
దశదొష్కా దశభుజా దశబాహువిరాజితా ‖ 9ఓ ‖

దశాస్త్రధారిణీ దేవీ దశదిక్ఖ్యాతవిక్రమా |
దశరథార్చితపదా దాశరథిప్రియా సదా ‖ 91 ‖

దాశరథిప్రేమతుష్టా దాశరథిరతిప్రియా |
దాశరథిప్రియకరీ దాశరథిప్రియంవదా ‖ 92 ‖

దాశరథీష్టసందాత్రీ దాశరథీష్టదేవతా |
దాశరథిద్వేషినాశా దాశరథ్యానుకూల్యదా ‖ 93 ‖

దాశరథిప్రియతమా దాశరథిప్రపూజితా |
దశాననారిసంపూజ్యా దశాననారిదేవతా ‖ 94 ‖

దశాననారిప్రమదా దశాననారిజన్మభూః |
దశాననారిరతిదా దశాననారిసేవితా ‖ 95 ‖

దశాననారిసుఖదా దశాననారివైరిహ్రత్^^ |
దశాననారిష్టదేవీ దశగ్రీవారివందితా ‖ 96 ‖

దశగ్రీవారిజననీ దశగ్రీవారిభావినీ
దశగ్రీవారిసహితా దశగ్రీవసభాజితా ‖ 97 ‖

దశగ్రీవారిరమణీ దశగ్రీవవధూరపి |
దశగ్రీవనాశకర్త్రీ దశగ్రీవవరప్రదా ‖ 98 ‖

దశగ్రీవపురస్థా చ దశగ్రీవవధొత్సుకా |
దశగ్రీవప్రీతిదాత్రీ దశగ్రీవవినాశినీ ‖ 99 ‖

దశగ్రీవాహవకరీ దశగ్రీవానపాయినీ |
దశగ్రీవప్రియా వంద్యా దశగ్రీవహ్రతా తథా ‖ 1ఓఓ ‖

దశగ్రీవాహితకరీ దశగ్రీవేశ్వరప్రియా |
దశగ్రీవేశ్వరప్రాణా దశగ్రీవవరప్రదా ‖ 1ఓ1 ‖

దశగ్రీవేశ్వరరతా దశవర్షీయకన్యకా |
దశవర్షీయబాలా చ దశవర్షీయవాసినీ ‖ 1ఓ2 ‖

దశపాపహరా దమ్యా దశహస్తవిభూషితా |
దశశస్త్రలసద్దొష్కా దశదిక్పాలవందితా ‖ 1ఓ3 ‖

దశావతారరూపా చ దశావతారరూపిణీ |
దశవిద్యాభిన్నదేవీ దశప్రాణస్వరూపిణీ ‖ 1ఓ4 ‖

దశవిద్యాస్వరూపా చ దశవిద్యామయీ తథా |
దృక్స్వరూపా దృక్ప్రదాత్రీ దృగ్రూపా దృక్ప్రకాశినీ ‖ 1ఓ5 ‖

దిగంతరా దిగంతఃస్థా దిగంబరవిలాసినీ |
దిగంబరసమాజస్థా దిగంబరప్రపూజితా ‖ 1ఓ6 ‖

దిగంబరసహచరీ దిగంబరకృతాస్పదా |
దిగంబరహ్రతాచిత్తా దిగంబరకథాప్రియా ‖ 1ఓ7 ‖

దిగంబరగుణరతా దిగంబరస్వరూపిణీ |
దిగంబరశిరొధార్యా దిగంబరహ్రతాశ్రయా ‖ 1ఓ8 ‖

దిగంబరప్రేమరతా దిగంబరరతాతురా |
దిగంబరీస్వరూపా చ దిగంబరీగణార్చితా ‖ 1ఓ9 ‖

దిగంబరీగణప్రాణా దిగంబరీగణప్రియా |
దిగంబరీగణారాధ్యా దిగంబరగణేశ్వరా ‖ 11ఓ ‖

దిగంబరగణస్పర్శమదిరాపానవిహ్వలా |
దిగంబరీకొటివృతా దిగంబరీగణావృతా ‖ 111 ‖

దురంతా దుష్కృతిహరా దుర్ధ్యేయా దురతిక్రమా |
దురంతదానవద్వేష్ట్రీ దురంతదనుజాంతకృత్^^ ‖ 112 ‖

దురంతపాపహంత్రీ చ దస్త్రనిస్తారకారిణీ |
దస్త్రమానససంస్థానా దస్త్రజ్ఞానవివర్ధినీ ‖ 113 ‖

దస్త్రసంభొగజననీ దస్త్రసంభొగదాయినీ |
దస్త్రసంభొగభవనా దస్త్రవిద్యావిధాయినీ‖ 114 ‖

దస్త్రొద్వేగహరా దస్త్రజననీ దస్త్రసుందరీ |
ద్స్త్రభక్తివిధాజ్ఞానా దస్త్రద్విష్టవినాశినీ ‖ 115 ‖

దస్త్రాపకారదమనీ దస్త్రసిద్ధివిధాయినీ |
దస్త్రతారారాధికా చ దస్త్రమాతృప్రపూజితా ‖ 116 ‖

దస్త్రదైన్యహరా చైవ దస్త్రతాతనిషేవితా |
దస్త్రపితృశతజ్యొతిర్దస్త్రకౌశలదాయినీ ‖ 117 ‖

దశశీర్షారిసహితా దశశీర్షారికామినీ |
దశశీర్షపురీ దేవీ దశశీర్షసభాజితా ‖ 118 ‖

దశశీర్షారిసుప్రీతా దశశీర్షవధుప్రియా |
దశశీర్షశిరశ్^ఛేత్రీ దశశీర్షనితంబినీ ‖ 119 ‖

దశశీర్షహరప్రాణా దశశిర్షహరాత్మికా |
దశశిర్షహరారాధ్యా దశశీర్షారివందితా ‖ 12ఓ ‖

దశశీర్షారిసుఖదా దశశీర్షకపాలినీ |
దశశీర్షజ్ఞానదాత్రీ దశశీర్షారిగేహినీ ‖ 121 ‖

దశశీర్షవధొపాత్తశ్రీరామచంద్రరూపతా |
దశశీర్షరాష్ట్రదేవీ దశశీర్షారిసారిణీ ‖ 122 ‖

దశశీర్షభ్రాతృతుష్టా దశశీర్షవధూప్రియా |
దశశీర్షవధూప్రాణా దశశీర్షవధూరతా ‖ 123 ‖

దైత్యగురురతా సాధ్వీ దైత్యగురుప్రపూజితా |
దైత్యగురూపదేష్ట్రీ చ దైత్యగురునిషేవితా ‖ 124 ‖

దైత్యగురుమతప్రాణా దైత్యగురుతాపనాశినీ |
దురంతదుఃఖశమనీ దురంతదమనీ తమీ ‖ 125 ‖

దురంతశొకశమనీ దురంతరొగనాశినీ |
దురంతవైరిదమనీ దురంతదైత్యనాశినీ ‖ 126 ‖

దురంతకలుషఘ్నీ చ దుష్కృతిస్తొమనాశినీ |
దురాశయా దురాధారా దుర్జయా దుష్టకామినీ ‖ 127 ‖

దర్శనీయా చ దృశ్యా చాఽదృశ్యా చ దృష్టిగొచరా |
దూతీయాగప్రియా దుతీ దూతీయాగకరప్రియా ‖ 128 ‖

దుతీయాగకరానందా దూతీయాగసుఖప్రదా |
దూతీయాగకరాయాతా దుతీయాగప్రమొదినీ ‖ 129 ‖

దుర్వాసఃపూజితా చైవ దుర్వాసొమునిభావితా |
దుర్వాసొఽర్చితపాదా చ దుర్వాసొమౌనభావితా ‖ 13ఓ ‖

దుర్వాసొమునివంద్యా చ దుర్వాసొమునిదేవతా |
దుర్వాసొమునిమాతా చ దుర్వాసొమునిసిద్ధిదా ‖ 131 ‖

దుర్వాసొమునిభావస్థా దుర్వాసొమునిసేవితా |
దుర్వాసొమునిచిత్తస్థా దుర్వాసొమునిమండితా ‖ 132 ‖

దుర్వాసొమునిసంచారా దుర్వాసొహ్రదయంగమా |
దుర్వాసొహ్రదయారాధ్యా దుర్వాసొహ్రత్సరొజగా ‖ 133 ‖

దుర్వాసస్తాపసారాధ్యా దుర్వాసస్తాపసాశ్రయా |
దుర్వాసస్తాపసరతా దుర్వాసస్తాపసేశ్వరీ ‖ 134 ‖

దుర్వాసొమునికన్యా చ దుర్వాసొఽద్భుతసిద్ధిదా |
దరరాత్రీ దరహరా దరయుక్తా దరాపహా ‖ 135 ‖

దరఘ్నీ దరహంత్రీ చ దరయుక్తా దరాశ్రయా |
దరస్మేరా దరపాంగీ దయాదాత్రీ దయాశ్రయా ‖ 136 ‖

దస్త్రపూజ్యా దస్త్రమాతా దస్త్రదేవీ దరొన్మదా |
దస్త్రసిద్ధా దస్త్రసంస్థా దస్త్రతాపవిమొచినీ ‖ 137 ‖

దస్త్రక్షొభహరా నిత్యా దస్త్రలొకగతాత్మికా |
దైత్యగుర్వంగనావంద్యా దైత్యగుర్వంగనాప్రియా ‖ 138 ‖

దైత్యగుర్వంగనావంద్యా దైత్యగుర్వంగనొత్సుకా |
దైత్యగురుప్రియతమా దేవగురునిషేవితా ‖ 139 ‖

దేవగురుప్రసూరూపా దేవగురుకృతార్హణా |
దేవగురుప్రేమయుతా దేవగుర్వనుమానితా ‖ 14ఓ ‖

దేవగురుప్రభావజ్ఞా దేవగురుసుఖప్రదా |
దేవగురుజ్ఞానదాత్రీ దేవగురూప్రమొదినీ ‖ 141 ‖

దైత్యస్త్రీగణసంపూజ్యా దైత్యస్త్రీగణపూజితా |
దైత్యస్త్రీగణరూపా చ దైత్యస్త్రీచిత్తహారిణీ ‖ 142 ‖

దేవస్త్రీగణపూజ్యా చ దేవస్త్రీగణవందితా |
దేవస్త్రీగణచిత్తస్థా దేవస్త్రీగణభూషితా ‖ 143 ‖

దేవస్త్రీగణసంసిద్ధా దేవస్త్రీగణతొషితా |
దేవస్త్రీగణహస్తస్థచారుచామరవీజితా ‖ 144 ‖

దేవస్త్రీగణహస్తస్థచారుగంధవిలేపితా |
దేవాంగనాధృతాదర్శదృష్ట్యర్థముఖచంద్రమా ‖ 145 ‖

దేవాంగనొత్సృష్టనాగవల్లీదలకృతొత్సుకా |
దేవస్త్రీగణహస్తస్థదిపమాలావిలొకనా ‖ 146 ‖

దేవస్త్రీగణహస్తస్థధూపఘ్రాణవినొదినీ |
దేవనారీకరగతవాసకాసవపాయినీ ‖ 147 ‖

దేవనారీకంకతికాకృతకేశనిమార్జనా |
దేవనారీసేవ్యగాత్రా దేవనారీకృతొత్సుకా ‖ 148 ‖

దేవనారివిరచితపుష్పమాలావిరాజితా |
దేవనారీవిచిత్రంగీ దేవస్త్రీదత్తభొజనా |

దేవస్త్రీగణగీతా చ దేవస్త్రీగీతసొత్సుకా |
దేవస్త్రీనృత్యసుఖినీ దేవస్త్రీనృత్యదర్శినీ ‖ 15ఓ ‖

దేవస్త్రీయొజితలసద్రత్నపాదపదాంబుజా |
దేవస్త్రీగణవిస్తీర్ణచారుతల్పనిషేదుషీ ‖ 151 ‖

దేవనారీచారుకరాకలితాంఘ్ర్యాదిదేహికా |
దేవనారీకరవ్యగ్రతాలవృందమరుత్సుకా ‖ 152 ‖

దేవనారీవేణువీణానాదసొత్కంఠమానసా |
దేవకొటిస్తుతినుతా దేవకొటికృతార్హణా ‖ 153 ‖

దేవకొటిగీతగుణా దేవకొటికృతస్తుతిః |
దంతదష్ట్యొద్వేగఫలా దేవకొలాహలాకులా ‖ 154 ‖

ద్వేషరాగపరిత్యక్తా ద్వేషరాగవివర్జితా |
దామపూజ్యా దామభూషా దామొదరవిలాసినీ ‖ 155 ‖

దామొదరప్రేమరతా దామొదరభగిన్యపి |
దామొదరప్రసూర్దామొదరపత్^నీపతివ్రతా ‖ 156 ‖

దామొదరాఽభిన్నదేహా దామొదరరతిప్రియా |
దామొదరాఽభిన్నతనుర్దామొదరకృతాస్పదా ‖ 157 ‖

దామొదరకృతప్రాణా దామొదరగతాత్మికా |
దామొదరకౌతుకాఢ్యా దామొదరకలాకలా ‖ 158 ‖

దామొదరాలింగితాంగీ దామొదరకుతుహలా |
దామొదరకృతాహ్లాదా దామొదరసుచుంబితా ‖ 159 ‖

దామొదరసుతాకృష్టా దామొదరసుఖప్రదా |
దామొదరసహాఢ్యా చ దామొదరసహాయినీ ‖ 16ఓ ‖

దామొదరగుణజ్ఞా చ దామొదరవరప్రదా |
దామొదరానుకూలా చ దామొదరనితంబినీ ‖ 161 ‖

దామొదరబలక్రీడాకుశలా దర్శనప్రియా |
దామొదరజలక్రీడాత్యక్తస్వజనసౌహ్రదా ‖ 162 ‖

దమొదరలసద్రాసకేలికౌతుకినీ తథా |
దామొదరభ్రాతృకా చ దామొదరపరాయణా ‖ 163 ‖

దామొదరధరా దామొదరవైరవినాశినీ |
దామొదరొపజాయా చ దామొదరనిమంత్రితా ‖ 164 ‖

దామొదరపరాభూతా దామొదరపరాజితా |
దామొదరసమాక్రాంతా దామొదరహతాశుభా ‖ 165 ‖

దామొదరొత్సవరతా దామొదరొత్సవావహా |
దామొదరస్తన్యదాత్రీ దామొదరగవేషితా ‖ 166 ‖

దమయంతీసిద్ధిదాత్రీ దమయంతీప్రసాధితా |
దయమంతీష్టదేవీ చ దమయంతీస్వరూపిణీ ‖ 167 ‖

దమయంతీకృతార్చా చ దమనర్షివిభావితా |
దమనర్షిప్రాణతుల్యా దమనర్షిస్వరూపిణీ ‖ 168 ‖

దమనర్షిస్వరూపా చ దంభపూరితవిగ్రహా |
దంభహంత్రీ దంభధాత్రీ దంభలొకవిమొహినీ ‖ 169 ‖

దంభశీలా దంభహరా దంభవత్పరిమర్దినీ |
దంభరూపా దంభకరీ దంభసంతానదారిణీ ‖ 17ఓ ‖

దత్తమొక్షా దత్తధనా దత్తారొగ్యా చ దాంభికా |
దత్తపుత్రా దత్తదారా దత్తహారా చ దారికా ‖ 171 ‖

దత్తభొగా దత్తశొకా దత్తహస్త్యాదివాహనా |
దత్తమతిర్దత్తభార్యా దత్తశాస్త్రావబొధికా ‖ 172 ‖

దత్తపానా దత్తదానా దత్తదారిద్ర్యనాశినీ |
దత్తసౌధావనీవాసా దత్తస్వర్గా చ దాసదా ‖ 173 ‖

దాస్యతుష్ట దాస్యహరా దాసదాసీశతప్రదా |
దారరూపా దారవాస దారవాసిహ్రదాస్పదా ‖ 174 ‖

దారవాసిజనారాధ్యా దారవాసిజనప్రియా |
దారవాసివినిర్నీతా దారవాసిసమర్చితా ‖ 175 ‖

దారవాస్యాహ్రతప్రాణా దారవాస్యరినాశినీ |
దారవాసివిఘ్నహరా దారవాసివిముక్తిదా ‖ 176 ‖

దారాగ్నిరూపిణీ దారా దారకార్యరినాశినీ |
దంపతీ దంపతీష్టా చ దంపతీప్రాణరూపికా ‖ 177 ‖

దంపతీస్నేహనిరతా దాంపత్యసాధనప్రియా |
దాంపత్యసుఖసేనా చ దాంపత్యసుఖదాయినీ ‖ 178 ‖

దంపత్యాచారనిరతా దంపత్యామొదమొదితా |
దంపత్యామొదసుఖినీ దాంపత్యాహ్లదకారిణీ ‖ 179 ‖

దంపతీష్టపాదపద్మా దాంపత్యప్రేమరూపిణీ |
దాంపత్యభొగభవనా దాడిమీఫలభొజినీ ‖ 18ఓ ‖

దాడిమీఫలసంతుష్టా దాడిమీఫలమానసా |
దాడిమీవృక్షసంస్థానా దాడిమీవృక్షవాసినీ ‖ 181 ‖

దాడిమీవృక్షరూపా చ దాడిమీవనవాసినీ |
దాడిమీఫలసామ్యొరుపయొధరసమన్వితా ‖ 182 ‖

దక్షిణా దక్షిణారూపా దక్షిణారూపధారిణీ |
దక్షకన్యా దక్షపుత్రీ దక్షమాతా చ దక్షసూః ‖ 183 ‖

దక్షగొత్రా దక్షసుతా దక్షయజ్ఞవినాశినీ |
దక్షయజ్ఞనాశకర్త్రీ దక్షయజ్ఞాంతకారిణీ ‖ 184 ‖

దక్షప్రసూతిర్దక్షేజ్యా దక్షవంశైకపావనీ |
దక్షాత్మజ దక్షసూనూర్దక్షజా దక్షజాతికా ‖ 185 ‖

దక్షజన్మా దక్షజనుర్దక్షదేహసముద్భవా |
దక్షజనిర్దక్షయాగధ్వంసినీ దక్షకన్యకా ‖ 186 ‖

దక్షిణాచారనిరతా దక్షిణాచారతుష్టిదా |
దక్షిణాచారసంసిద్ధా దక్షిణాచారభావితా ‖ 187 ‖

దక్షిణాచారసుఖినీ దక్షిణాచారసాధితా |
దక్షిణాచారమొక్షాప్తిర్దక్షిణాచారవందితా ‖ 188 ‖

దక్షిణాచారశరణా దక్షిణాచారహర్షితా |
ద్వారపాలప్రియా ద్వారవాసినీ ద్వారసంస్థితా ‖ 189 ‖

ద్వారరూపా ద్వారసంస్థా ద్వారదేశనివాసినీ |
ద్వారకరీ ద్వారధాత్రీ దొషమాత్రవివర్జితా ‖ 19ఓ ‖

దొషాకరా దొషహరా దొషరాశివినాశినీ |
దొషాకరవిభూషాఢ్యా దొషాకరకపలినీ ‖ 191 ‖

దొషాకరసహస్త్రాభా దొషాకరసమాననా |
దొషాకరముఖీ దివ్యా దొషాకరకరాగ్రజా ‖ 192 ‖

దొషాకరసమజ్యొతిర్దొషాకరసుశీతలా |
దొషాకరశ్రేణీ దొషసదృశాపాంగవీక్షణా ‖ 193 ‖

దొషాకరేష్టదేవీ చ దొషాకరనిషేవితా |
దొషాకరప్రాణరూపా దొషాకరమరీచికా ‖ 194 ‖

దొషాకరొల్లసద్భాలా దొషాకరసుహర్షిణీ |
దొషకరశిరొభూషా దొషకరవధూప్రియా ‖ 195 ‖

దొషాకరవధూప్రాణా దొషాకరవధూమతా |
దొషాకరవధూప్రీతా దొషాకరవధూరపి ‖ 196 ‖

దొషాపూజ్యా తథా దొషాపూజితా దొషహారిణీ |
దొషాజాపమహానందా దొషాజపపరాయణా ‖ 197 ‖

దొషాపురశ్చారరతా దొషాపూజకపుత్రిణీ |
దొషాపూజకవాత్సల్యకరిణీ జగదంబికా ‖ 198 ‖

దొషాపూజకవైరిఘ్నీ దొషాపూజకవిఘ్నహ్రత్ |
దొషాపూజకసంతుష్టా దొషాపూజకముక్తిదా ‖ 199 ‖

దమప్రసూనసంపూజ్యా దమపుష్పప్రియా సదా |
దుర్యొధనప్రపూజ్యా చ దుఃశసనసమర్చితా ‖ 2ఓఓ ‖

దండపాణిప్రియా దండపాణిమాతా దయానిధిః |
దండపాణిసమారాధ్యా దండపాణిప్రపూజితా ‖ 2ఓ1 ‖

దండపాణిగృహాసక్తా దండపాణిప్రియంవదా |
దండపాణిప్రియతమా దండపాణిమనొహరా ‖ 2ఓ2 ‖

దండపాణిహ్రతప్రాణా దండపాణిసుసిద్ధిదా |
దండపాణిపరామృష్టా దండపాణిప్రహర్షితా ‖ 2ఓ3 ‖

దండపాణివిఘ్నహరా దండపాణిశిరొధృతా |
దండపాణిప్రాప్తచర్యా దండపాణ్యున్ముఖి సదా ‖ 2ఓ4 ‖

దండపాణిప్రాప్తపదా దండపాణివరొన్ముఖీ |
దండహస్తా దండపాణిర్దండబాహుర్దరాంతకృత్ ‖ 2ఓ5 ‖

దండదొష్కా దండకరా దండచిత్తకృతాస్పదా |
దండివిద్యా దండిమాతా దండిఖండకనాశినీ ‖ 2ఓ6 ‖

దండిప్రియా దండిపూజ్యా దండిసంతొషదాయినీ |
దస్యుపూజ్యా దస్యురతా దస్యుద్రవిణదాయినీ ‖ 2ఓ7 ‖

దస్యువర్గకృతార్హా చ దస్యువర్గవినాశినీ |
దస్యునిర్ణాశినీ దస్యుకులనిర్ణాశినీ తథా ‖ 2ఓ8 ‖

దస్యుప్రియకరీ దస్యునృత్యదర్శనతత్పరా |
దుష్టదండకరీ దుష్టవర్గవిద్రావిణీ తథా ‖ 2ఓ9 ‖

దుష్టవర్గనిగ్రహార్హా దూశకప్రాణనాశినీ |
దూషకొత్తాపజననీ దూషకారిష్టకారిణీ ‖ 21ఓ ‖

దూషకద్వేషణకరీ దాహికా దహనాత్మికా |
దారుకారినిహంత్రీ చ దారుకేశ్వరపూజితా ‖ 211 ‖

దారుకేశ్వరమాతా చ దారుకేశ్వరవందితా |
దర్భహస్తా దర్భయుతా దర్భకర్మవివర్జితా ‖ 212 ‖

దర్భమయీ దర్భతనుర్దర్భసర్వస్వరూపిణీ |
దర్భకర్మాచారరతా దర్భహస్తకృతార్హణా ‖ 213 ‖

దర్భానుకూలా దాంభర్యా దర్వీపాత్రానుదామినీ |
దమఘొషప్రపూజ్యా చ దమఘొషవరప్రదా ‖ 214 ‖

దమఘొషసమారాధ్యా దావాగ్నిరూపిణీ తథా |
దావాగ్నిరూపా దావాగ్నినిర్ణాశితమహాబలా ‖ 215 ‖

దంతదంష్ట్రాసురకలా దంతచర్చితహస్తికా |
దంతదంష్ట్రస్యందన చ దంతనిర్ణాశితాసురా ‖ 216 ‖

దధిపూజ్యా దధిప్రీతా దధీచివరదాయినీ |
దధీచీష్టదేవతా చ దధీచిమొక్షదాయినీ ‖ 217 ‖

దధీచిదైన్యహంత్రీ చ దధీచిదరదారిణీ |
దధీచిభక్తిసుఖినీ దధీచిమునిసేవితా ‖ 218 ‖

దధీచిజ్ఞానదాత్రీ చ దధీచిగుణదాయినీ |
దధీచికులసంభూషా దధీచిభుక్తిముక్తిదా ‖ 219 ‖

దధీచికులదేవీ చ దధీచికులదేవతా |
దధీచికులగమ్యా చ దధీచికులపూజితా ‖ 220 ‖

దధీచిసుఖదాత్రీ చ దధీచిదైన్యహారిణీ |
దధీచిదుఃఖహంత్రీ చ దధీచికులసుందరీ ‖ 221 ‖

దధీచికులసంభూతా దధీచికులపాలినీ |
దధీచిదానగమ్యా చ దధీచిదానమానినీ ‖ 222 ‖

దధీచిదానసంతుష్టా దధీచిదానదేవతా |
దధీచిజయసంప్రీతా దధీచిజపమానసా ‖ 223 ‖

దధీచిజపపూజాఢ్యా దధీచిజపమాలికా |
దధీచిజపసంతుష్టా దధీచిజపతొషిణీ ‖ 224 ‖

దధీచితపసారాధ్యా దధీచిశుభదాయినీ |
దూర్వా దూర్వాదలశ్యామా దుర్వాదలసమద్యుతిః ‖ 225 ‖

ఫలశ్రుతి
నామ్నాం సహస్త్రం దుర్గాయా దాదీనామితి కీర్తితమ్ |
యః పఠేత్ సాధకాధీశః సర్వసిద్ధిర్లభత్తు సః ‖ 226 ‖

ప్రాతర్మధ్యాహ్నకాలే చ సంధ్యాయాం నియతః శుచిః |
తథాఽర్ధరాత్రసమయే స మహేశ ఇవాపరః ‖ 227 ‖

శక్తియుక్తొ మహారాత్రౌ మహావీరః ప్రపూజయేత్ |
మహాదేవీం మకారాద్యైః పంచభిర్ద్రవ్యసత్తమైః ‖ 228 ‖

యః సంపఠేత్ స్తుతిమిమాం స చ సిద్ధిస్వరూపధృక్ |
దేవాలయే శ్^మశానే చ గంగాతీరే నిజే గృహే ‖ 229 ‖

వారాంగనాగృహే చైవ శ్రీగురొః సంనిధావపి |
పర్వతే ప్రాంతరే ఘొరే స్తొత్రమేతత్ సదా పఠేత్ ‖ 230 ‖

దుర్గానామసహస్త్రం హి దుర్గాం పశ్యతి చక్షుషా |
శతావర్తనమేతస్య పురశ్చరణముచ్యతే ‖ 231 ‖

‖ ఇతి కులార్ణవతంత్రొక్తం దకారాది శ్రీదుర్గాసహస్రనామస్తొత్రం సంపూర్ణమ్ ‖

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

Anjaneya Sahasranama Stotram in Telugu- ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః  అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా  హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *