devi mahatmyam keelaka stotram telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ కీలక స్తోత్రమ్

devi mahatmyam keelaka stotram telugu
maha godess devi mahatmyam keelaka stotram telugu

అస్య శ్రీ కీలక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య | శివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | మహాసరస్వతీ దేవతా | మంత్రోదిత దేవ్యో బీజం | నవార్ణో మంత్రశక్తి|శ్రీ సప్త శతీ మంత్ర స్తత్వం స్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వఏన జపే వినియోగః |

ఓం నమశ్చండికాయై
మార్కండేయ ఉవాచ

ఓం విశుద్ధ జ్ఞానదేహాయ త్రివేదీ దివ్యచక్షుషే |
శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్థ ధారిణే ‖1‖

సర్వమేత ద్విజానీయాన్మంత్రాణాపి కీలకం |
సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జాప్య తత్పరః ‖2‖

సిద్ధ్యంతుచ్చాటనాదీని కర్మాణి సకలాన్యపి |
ఏతేన స్తువతాం దేవీం స్తోత్రవృందేన భక్తితః ‖3‖

న మంత్రో నౌషధం తస్య న కించి దపి విధ్యతే |
వినా జాప్యమ్ న సిద్ధ్యేత్తు సర్వ ముచ్చాటనాదికమ్ ‖4‖

సమగ్రాణ్యపి సేత్స్యంతి లోకశజ్ఞ్కా మిమాం హరః |
కృత్వా నిమంత్రయామాస సర్వ మేవ మిదం శుభమ్ ‖5‖

స్తోత్రంవై చండికాయాస్తు తచ్చ గుహ్యం చకార సః |
సమాప్నోతి సపుణ్యేన తాం యథావన్నిమంత్రణాం ‖6‖

సోపిఽక్షేమ మవాప్నోతి సర్వ మేవ న సంశయః |
కృష్ణాయాం వా చతుర్దశ్యాం అష్టమ్యాం వా సమాహితః‖6‖

దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి నాన్య థైషా ప్రసీదతి |
ఇత్థం రూపేణ కీలేన మహాదేవేన కీలితమ్| ‖8‖

యో నిష్కీలాం విధాయైనాం చండీం జపతి నిత్య శః |
స సిద్ధః స గణః సోఽథ గంధర్వో జాయతే ధ్రువమ్ ‖9‖

న చైవా పాటవం తస్య భయం క్వాపి న జాయతే |
నాప మృత్యు వశం యాతి మృతేచ మోక్షమాప్నుయాత్‖10‖

జ్ఞాత్వాప్రారభ్య కుర్వీత హ్యకుర్వాణో వినశ్యతి |
తతో జ్ఞాత్వైవ సంపూర్నం ఇదం ప్రారభ్యతే బుధైః ‖11‖

సౌభాగ్యాదిచ యత్కించిద్ దృశ్యతే లలనాజనే |
తత్సర్వం తత్ప్రసాదేన తేన జప్యమిదం శుభం ‖12‖

శనైస్తు జప్యమానేఽస్మిన్ స్తోత్రే సంపత్తిరుచ్చకైః|
భవత్యేవ సమగ్రాపి తతః ప్రారభ్యమేవతత్ ‖13‖

ఐశ్వర్యం తత్ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్యమేవచః |
శత్రుహానిః పరో మోక్షః స్తూయతే సాన కిం జనై ‖14‖

చణ్దికాం హృదయేనాపి యః స్మరేత్ సతతం నరః |
హృద్యం కామమవాప్నోతి హృది దేవీ సదా వసేత్ ‖15‖

అగ్రతోఽముం మహాదేవ కృతం కీలకవారణమ్ |
నిష్కీలంచ తథా కృత్వా పఠితవ్యం సమాహితైః ‖16‖

‖ ఇతి శ్రీ భగవతీ కీలక స్తోత్రం సమాప్తం ‖

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

Anjaneya Sahasranama Stotram in Telugu- ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః  అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా  హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *