hanuman ashtottara sata nama stotram hindi-हनुमान् (आञ्जनेय) अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

hanuman ashtottara sata nama stotram hindi
sree hanuman ashtottara sata nama stotram hindi

 

आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः |
तत्वज्ञानप्रदः सीतादेवीमुद्राप्रदायकः ‖ 1 ‖

अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः |
सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षोविध्वंसकारकः ‖ 2 ‖

परविद्यापरीहारः परशौर्यविनाशनः |
परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः ‖ 3 ‖

सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् |
सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः ‖ 4 ‖

पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् |
सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा ‖ 5 ‖

कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः |
बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः ‖ 6 ‖

कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः |
कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् ‖ 7 ‖

सञ्चलद्वालसन्नद्धलम्बमानशिखोज्ज्वलः |
गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः ‖ 8 ‖

कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः |
सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् ‖ 9 ‖

वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः |
अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः ‖ 10 ‖

विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः |
लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः ‖ 11 ‖

चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः |
अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः ‖ 12 ‖

लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः |
गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः ‖ 13 ‖

सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः |
सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः ‖ 14 ‖

कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः |
कबळीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्दिर्यः ‖ 15 ‖

रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः |
स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः ‖ 16 ‖

चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः |
सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः ‖ 17 ‖

कालनेमिप्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः |
दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् ‖ 18 ‖

योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः |
वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः ‖ 19 ‖

इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवारकः |
पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः ‖ 20 ‖

दशबाहुर्लोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः |
सीतासमेतश्रीरामपादसेवाधुरन्धरः ‖ 21 ‖

इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् |
यः पठेच्छृणुयान्नित्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात् ‖ 22 ‖

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

gayatri kavacham in hindi-गायत्री कवचम्

  नारद उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाध संशयोऽस्ति मम प्रभो चतुषष्टि कलाभिज्ञ पातका द्योगविद्वर मुच्यते केन पुण्येन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *