hanuman pancha ratnam in hindi-हनुमत्पञ्चरत्नम्

hanuman pancha ratnam in hindi
sree hanuman pancha ratnam in hindi

 

वीताखिलविषयेच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम्
सीतापति दूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् ‖ 1 ‖

तरुणारुणमुखकमलं करुणारसपूरपूरितापाङ्गम्
सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् ‖ 2 ‖

शम्बरवैरिशरातिगमम्बुजदल विपुललोचनोदारम्
कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमवलम्बे ‖ 3 ‖

दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः
दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः ‖ 4 ‖

वानरनिकराध्यक्षं दानवकुलकुमुदरविकरसदृशम्
दीनजनावनदीक्षं पवनतपः पाकपुञ्जमद्राक्षम् ‖ 5 ‖

एतत्पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यम्
चिरमिह निखिलान्भोगान्भुङ्क्त्वा श्रीरामभक्तिभाग्भवति ‖ 6 ‖

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

gayatri kavacham in hindi-गायत्री कवचम्

  नारद उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाध संशयोऽस्ति मम प्रभो चतुषष्टि कलाभिज्ञ पातका द्योगविद्वर मुच्यते केन पुण्येन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *