nirvaana dasakam in telugu-నిర్వాణ దశకం

    న భూమిర్న తోయం న తేజో న వాయుః న ఖం నేంద్రియం వా న తేషాం సమూహః అనేకాంతికత్వాత్సుషుప్త్యేకసిద్ధః తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ ‖ 1 ‖ న వర్ణా న వర్ణాశ్రమాచారధర్మా న మే ధారణాధ్యానయోగాదయోపి అనాత్మాశ్రయాహం మమాధ్యాసహానా- త్తదేకోఽవశిష్టః శివః కేవలోఽహమ్ ‖ 2 ‖ న మాతా పితా వా న దేవా న లోకా న వేదా న యజ్ఞా …

Read More »

guru ashtakamin telugu-గుర్వష్టకమ్

  శరీరం సురూపం తథా వా కలత్రం, యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరు తుల్యమ్ | మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ ‖ 1 ‖ కలత్రం ధనం పుత్ర పౌత్రాదిసర్వం, గృహో బాంధవాః సర్వమేతద్ధి జాతమ్ | మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే, తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ ‖ 2 ‖ షడ్క్షంగాదివేదో …

Read More »

guru paduka stotram in telugu-గురు పాదుకా స్తోత్రమ్

  అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ‖ 1 ‖ కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ | దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ‖ 2 ‖ నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః | మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ‖ 3 ‖ నాలీకనీకాశ పదాహృతాభ్యాం నానావిమోహాది నివారికాభ్యాం | నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః …

Read More »

vishnu shatpadi in telugu-విష్ణు షట్పది

  అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ | భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః ‖ 1 ‖ దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే | శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే ‖ 2 ‖ సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవాఽహం న మామకీనస్త్వం | సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః ‖ 3 ‖ ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే | దృష్టే భవతి ప్రభవతి న …

Read More »

తల్లిదండ్రులు చేసిన పాపం బిడ్డలకు శాపం అవుతుందా?

తల్లిదండ్రుల చేసిన పాపపుణ్యాల ఫలితాన్ని వారి పిల్లలు అనుభవిస్తారు. పాప కర్మల ఫలితానే జాతకంలో పితృశాపం, స్త్రీ శాపం అని అంటారు. కన్నప్పుడు భరించాలని కొందరు పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులను అడుగుతూ తిడుతూ వుంటారు. వాస్తవానికి వాళ్లనే మనం తల్లిదండ్రులుగా ఎంచుకున్నాం. ప్రతి జీవి తాను చేసిన కర్మలను బట్టే రాబోయే జన్మలో తన తల్లిదండ్రులను, కుటుంబాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటాడు. కుటు౦బంలో ఎవరైనా ఆడవారికి అన్యాయం చేస్తే ఆ పాపం …

Read More »

bhartruhari sataka trisati vairaagya satakam telugu-భర్తృహరేః శతక త్రిశతి – వైరాగ్య శతకమ్

    చూడోత్తంసితచంద్రచారుకలికాచంచచ్ఛిఖాభాస్వరో లీలాదగ్ధవిలోలకామశలభః శ్రేయోదశాగ్రే స్ఫురన్ | అంతఃస్ఫూర్జద్^^అపారమోహతిమిరప్రాగ్భారం ఉచ్చాటయన్ శ్వేతఃసద్మని యోగినాం విజయతే జ్ఞానప్రదీపో హరః ‖ 3౤1 ‖ భ్రాంతం దేశం అనేకదుర్గవిషమం ప్రాప్తం న కించిత్ఫలం త్యక్త్వా జాతికులాభిమానం ఉచితం సేవా కృతా నిష్ఫలా | భుక్తం మానవివర్జితం పరగృహేష్వాశంకయా కాకవత్ తృష్ణే జృంభసి పాపకర్మపిశునే నాద్యాపి సంతుష్యసి ‖ 3౤2 ‖ ఉత్ఖాతం నిధిశంకయా క్షితితలం ధ్మాతా గిరేర్ధాతవో నిస్తీర్ణః సరితాం పతిర్నృపతయో …

Read More »

bhartruhari sataka trisati srungaara satakam telugu-భర్తృహరేః శతక త్రిశతి – శృంగార శతకమ్

    శంభుస్వయంభుహరయో హరిణేక్షణానాం యేనాక్రియంత సతతం గృహకుంభదాసాః | వాచాం అగోచరచరిత్రవిచిత్రితాయ తస్మై నమో భగవతే మకరధ్వజాయ ‖ 2౤1 ‖ స్మితేన భావేన చ లజ్జయా భియా పరాణ్ముఖైరర్ధకటాక్షవీక్షణైః | వచోభిరీర్ష్యాకలహేన లీలయా సమస్తభావైః ఖలు బంధనం స్త్రియః ‖ 2౤2 ‖ భ్రూచాతుర్యాత్కుష్చితాక్షాః కటాక్షాః స్నిగ్ధా వాచో లజ్జితాంతాశ్చ హాసాః | లీలామందం ప్రస్థితం చ స్థితం చ స్త్రీణాం ఏతద్భూషణం చాయుధం చ ‖ …

Read More »

bhartruhari sataka trisati neeti satakam telugu-భర్తృహరేః శతక త్రిశతి – నీతి శతకమ్

  దిక్కాలాద్యనవచ్ఛిన్నానంతచిన్మాత్రమూర్తయే | స్వానుభూత్యేకమానాయ నమః శాంతాయ తేజసే ‖ 1౤1 ‖ బోద్ధారో మత్సరగ్రస్తాః ప్రభవః స్మయదూషితాః | అబోధోపహతాః చాన్యే జీర్ణం అంగే సుభాషితం ‖ 1౤2 ‖ అజ్ఞః సుఖం ఆరాధ్యః సుఖతరం ఆరాధ్యతే విశేషజ్ఞః | జ్ఞానలవదుర్విదగ్ధం బ్రహ్మాపి తం నరం న రంజయతి ‖ 1౤3 ‖ ప్రసహ్య మణిం ఉద్ధరేన్మకరవక్త్రదంష్ట్రాంతరాత్ సముద్రం అపి సంతరేత్ప్రచలదూర్మిమాలాకులం | భుజంగం అపి కోపితం శిరసి …

Read More »

mooka pancha sathi 5 mandasmitha satakam telugu-మూక పంచ శతి 5 – మందస్మిత శతకమ్

  బధ్నీమో వయమంజలిం ప్రతిదినం బంధచ్ఛిదే దేహినాం కందర్పాగమతంత్రమూలగురవే కల్యాణకేలీభువే | కామాక్ష్యా ఘనసారపుంజరజసే కామద్రుహశ్చక్షుషాం మందారస్తబకప్రభామదముషే మందస్మితజ్యోతిషే ‖1‖ సధ్రీచే నవమల్లికాసుమనసాం నాసాగ్రముక్తామణే- రాచార్యాయ మృణాలకాండమహసాం నైసర్గికాయ ద్విషే | స్వర్ధున్యా సహ యుధ్వేన హిమరుచేరర్ధాసనాధ్యాసినే కామాక్ష్యాః స్మితమంజరీధవలిమాద్వైతాయ తస్మై నమః ‖2‖ కర్పూరద్యుతిచాతురీమతితరామల్పీయసీం కుర్వతీ దౌర్భాగ్యోదయమేవ సంవిదధతీ దౌషాకరీణాం త్విషామ్ | క్షుల్లానేవ మనోజ్ఞమల్లినికరాన్ఫుల్లానపి వ్యంజతీ కామాక్ష్యా మృదులస్మితాంశులహరీ కామప్రసూరస్తు మే ‖3‖ యా పీనస్తనమండలోపరి లసత్కర్పూరలేపాయతే …

Read More »

mooka pancha sathi 4 kataaksha satakam telugu-మూక పంచ శతి 4 – కటాక్ష శతకమ్

    మోహాంధకారనివహం వినిహంతుమీడే మూకాత్మనామపి మహాకవితావదాన్యాన్ | శ్రీకాంచిదేశశిశిరీకృతిజాగరూకాన్ ఏకామ్రనాథతరుణీకరుణావలోకాన్ ‖1‖ మాతర్జయంతి మమతాగ్రహమోక్షణాని మాహేంద్రనీలరుచిశిక్షణదక్షిణాని | కామాక్షి కల్పితజగత్త్రయరక్షణాని త్వద్వీక్షణాని వరదానవిచక్షణాని ‖2‖ ఆనంగతంత్రవిధిదర్శితకౌశలానామ్ ఆనందమందపరిఘూర్ణితమంథరాణామ్ | తారల్యమంబ తవ తాడితకర్ణసీమ్నాం కామాక్షి ఖేలతి కటాక్షనిరీక్షణానామ్ ‖3‖ కల్లోలితేన కరుణారసవేల్లితేన కల్మాషితేన కమనీయమృదుస్మితేన | మామంచితేన తవ కించన కుంచితేన కామాక్షి తేన శిశిరీకురు వీక్షితేన ‖4‖ సాహాయ్యకం గతవతీ ముహురర్జనస్య మందస్మితస్య పరితోషితభీమచేతాః | కామాక్షి …

Read More »

mooka pancha sathi 3 stuti satakam telugu-మూక పంచ శతి 3 – స్తుతి శతకమ్

పాండిత్యం పరమేశ్వరి స్తుతివిధౌ నైవాశ్రయంతే గిరాం వైరించాన్యపి గుంఫనాని విగలద్గర్వాణి శర్వాణి తే | స్తోతుం త్వాం పరిఫుల్లనీలనలినశ్యామాక్షి కామాక్షి మాం వాచాలీకురుతే తథాపి నితరాం త్వత్పాదసేవాదరః ‖1‖ తాపింఛస్తబకత్విషే తనుభృతాం దారిద్ర్యముద్రాద్విషే సంసారాఖ్యతమోముషే పురరిపోర్వామాంకసీమాజుషే | కంపాతీరముపేయుషే కవయతాం జిహ్వాకుటీం జగ్ముషే విశ్వత్రాణపుషే నమోఽస్తు సతతం తస్మై పరంజ్యోతిషే ‖2‖ యే సంధ్యారుణయంతి శంకరజటాకాంతారచన్రార్భకం సిందూరంతి చ యే పురందరవధూసీమంతసీమాంతరే | పుణ్యం యే పరిపక్కయంతి భజతాం కాంచీపురే …

Read More »

dwadasa jyotirlinga stotram in hindi-द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

लघु स्तोत्रम् सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् | उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारेत्वमामलेश्वरम् ‖ पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् | सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ‖ वारणाश्यान्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे | हिमालयेतु केदारं घृष्णेशन्तु विशालके ‖ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः | सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ‖ सम्पूर्ण स्तोत्रम् सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं …

Read More »

shiva ashtottara sata nama stotram in hindi-शिव अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम्

    शिवो महेश्वरश्शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ‖ 1 ‖ शङ्करश्शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ‖ 2 ‖ भवश्शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवप्रियः उग्रः कपाली कामारी अन्धकासुरसूदनः ‖ 3 ‖ गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ‖ 4 ‖ कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तकः वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ‖ 5 …

Read More »

uma maheswara stotram in hindi-उमा महेश्वर स्तोत्रम्

  नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां | नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 1 ‖ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां | नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 2 ‖ नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्यां | विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 3 ‖ नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां | जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 4 ‖ …

Read More »

shiva sahasra nama stotram in hindi-शिव सहस्र नाम स्तोत्रम्

  ॐ स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भानुः प्रवरो वरदो वरः | सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ‖ 1 ‖ जटी चर्मी शिखण्डी च सर्वाङ्गः सर्वाङ्गः सर्वभावनः | हरिश्च हरिणाक्शश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ‖ 2 ‖ प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः | श्मशानचारी भगवानः खचरो गोचरोऽर्दनः ‖ 3 ‖ अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूत भावनः …

Read More »

shiva manasa puja in hindi-शिव मानस पूज

  रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् | जाती चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् ‖ 1 ‖ सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् | शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूर खण्डोज्ज्चलं ताम्बूलं मनसा मया …

Read More »

shiva manasa puja in telugu-శివ మానస పూజ

  రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనమ్ | జాతీ చంపక బిల్వపత్ర రచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ ‖ 1 ‖ సౌవర్ణే నవరత్నఖండ రచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్ | శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూర ఖండోజ్జ్చలం తాంబూలం మనసా మయా …

Read More »

mooka pancha sathi 2 padaravinda satakam telugu-మూక పంచ శతి 2 – పాదారవింద శతకమ్

    మహిమ్నః పంథానం మదనపరిపంథిప్రణయిని ప్రభుర్నిర్ణేతుం తే భవతి యతమానోఽపి కతమః | తథాపి శ్రీకాంచీవిహృతిరసికే కోఽపి మనసో విపాకస్త్వత్పాదస్తుతివిధిషు జల్పాకయతి మామ్ ‖1‖ గలగ్రాహీ పౌరందరపురవనీపల్లవరుచాం ధృతపాథమ్యానామరుణమహసామాదిమగురుః | సమింధే బంధూకస్తబకసహయుధ్వా దిశి దిశి ప్రసర్పన్కామాక్ష్యాశ్చరణకిరణానామరుణిమా ‖2‖ మరాలీనాం యానాభ్యసనకలనామూలగురవే దరిద్రాణాం త్రాణవ్యతికరసురోద్యానతరవే | తమస్కాండప్రౌఢిప్రకటనతిరస్కారపటవే జనోఽయం కామాక్ష్యాశ్చరణనలినాయ స్పృహయతే ‖3‖ వహంతీ సైందూరీం సరణిమవనమ్రామరపుఱీ- పురంధ్రీసీమంతే కవికమలబాలార్కసుషమా | త్రయీసీమంతిన్యాః స్తనతటనిచోలారుణపటీ విభాంతీ కామాక్ష్యాః పదనలినకాంతిర్విజయతే …

Read More »

mooka pancha sathi 1 arya satakam telugu-మూక పంచ శతి 1 – ఆర్య శతకమ్

కారణపరచిద్రూపా కాంచీపురసీమ్ని కామపీఠగతా | కాచన విహరతి కరుణా కాశ్మీరస్తబకకోమలాంగలతా ‖1‖ కంచన కాంచీనిలయం కరధృతకోదండబాణసృణిపాశమ్ | కఠినస్తనభరనమ్రం కైవల్యానందకందమవలంబే ‖2‖ చింతితఫలపరిపోషణచింతామణిరేవ కాంచినిలయా మే | చిరతరసుచరితసులభా చిత్తం శిశిరయతు చిత్సుఖాధారా ‖3‖ కుటిలకచం కఠినకుచం కుందస్మితకాంతి కుంకుమచ్ఛాయమ్ | కురుతే విహృతిం కాంచ్యాం కులపర్వతసార్వభౌమసర్వస్వమ్ ‖4‖ పంచశరశాస్త్రబోధనపరమాచార్యేణ దృష్టిపాతేన | కాంచీసీమ్ని కుమారీ కాచన మోహయతి కామజేతారమ్ ‖5‖ పరయా కాంచీపురయా పర్వతపర్యాయపీనకుచభరయా | పరతంత్రా వయమనయా …

Read More »

sree kaalahastiswara satakam in telugu-శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకమ్

  శ్రీవిద్యుత్కలితాఽజవంజవమహా-జీమూతపాపాంబుధా- రావేగంబున మన్మనోబ్జసముదీ-ర్ణత్వంబు~ం గోల్పోయితిన్ | దేవా! మీ కరుణాశరత్సమయమిం-తే~ం జాలు~ం జిద్భావనా- సేవం దామరతంపరై మనియెదన్- శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 1 ‖ వాణీవల్లభదుర్లభంబగు భవద్ద్వారంబున న్నిల్చి ని ర్వాణశ్రీ~ం జెఱపట్ట~ం జూచిన విచారద్రోహమో నిత్య క ళ్యాణక్రీడల~ం బాసి దుర్దశలపా లై రాజలోకాధమ శ్రేణీద్వారము దూఱ~ంజేసి తిపుడో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 2 ‖ అంతా మిధ్య తలంచి చూచిన నరుం డట్లౌ టెఱింగిన్ సదా …

Read More »

sumati satakam in telugu-సుమతీ శతకమ్

  శ్రీ రాముని దయచేతను నారూఢిగ సకల జనులు నౌరా యనగా ధారాళమైన నీతులు నోరూరగ జవులు పుట్ట నుడివెద సుమతీ ‖ 1 ‖ అక్కరకు రాని చుట్టము, మ్రొక్కిన వరమీని వేల్పు, మొహరమున దా నెక్కిన బారని గుర్రము గ్రక్కున విడవంగవలయు గదరా సుమతీ ‖ 2 ‖ అడిగిన జీతంబియ్యని మిడిమేలపు దొరను గొల్చి మిడుకుట కంటెన్ వడిగల యెద్దుల గట్టుక మడి దున్నుకు బ్రతుక …

Read More »

dasarathi satakam in telugu-దాశరథీ శతకమ్

      శ్రీ రఘురామ చారుతుల-సీతాదళధామ శమక్షమాది శృం గార గుణాభిరామ త్రిజ-గన్నుత శౌర్య రమాలలామ దు ర్వార కబంధరాక్షస వి-రామ జగజ్జన కల్మషార్నవో త్తారకనామ! భద్రగిరి-దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ౤ ‖ 1 ‖ రామవిశాల విక్రమ పరాజిత భార్గవరామ సద్గుణ స్తోమ పరాంగనావిముఖ సువ్రత కామ వినీల నీరద శ్యామ కకుత్ధ్సవంశ కలశాంభుధిసోమ సురారిదోర్భలో ద్ధామ విరామ భద్రగిరి – దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ౤ ‖ 2 ‖ అగణిత …

Read More »

మైల లేక సూతకం అంటే ఏమిటి ? దానిని ఎప్పుడు ఎలా పాటించాలి?

మైల అంటే సూతకం అంటే ఏమిటి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఎలా పాటించాలి..?   మైల, సూతకం అనే విషయాలు ధర్మసింధు అనే గ్రంథంలో వివరించబడ్డాయి. పురుడు, మైల కాలాలలో అందరూ, రజోదర్శన కాలంలో(ముట్టు) స్త్రీలు అస్ప్రుశ్యులుగా భావించబడతారు. అనగా ఇంటిలో ఎవరైనా మరణించిన ,ముట్టు అయిన, పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్న కొంతకాలం వారికి మైల లేక సూతకం ఉంటుంది అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. సూతకం రెండురకాలు.. జాతాశౌచం, …

Read More »

vemana satakam in telugu-వేమన శతకమ్

తలపులోన గలుగు దా దైవమే ప్రొద్దు తలచి చూడనతకు తత్వమగును వూఱకుండ నేర్వునుత్తమ యోగిరా విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ! ‖ 1 ‖ తన విరక్తి యనెడి దాసి చేతను జిక్కి మిగిలి వెడలవేక మిణుకుచున్న నరుడి కేడముక్తి వరలెడి చెప్పడీ విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ! ‖ 2 ‖ తనదు మనసుచేత దర్కించి జ్యోతిష మెంత చేసే ననుచు నెంచి చూచు, తన యదృష్టమంత దైవ మెఱుంగడా? విశ్వదాభిరామ …

Read More »

narasimha satakam in telugu-నారసింహ శతకమ్

    001 సీ౤ శ్రీమనోహర | సురా – ర్చిత సింధుగంభీర | భక్తవత్సల | కోటి – భానుతేజ | కంజనేత్ర | హిరణ్య – కశ్యపాంతక | శూర | సాధురక్షణ | శంఖ – చక్రహస్త | ప్రహ్లాద వరద | పా – పధ్వంస | సర్వేశ | క్షీరసాగరశాయి | – కృష్ణవర్ణ | పక్షివాహన | నీల – భ్రమరకుంతలజాల …

Read More »