Breaking News

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika in Telugu-లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠిక

    సకుంకుమవిలేపనా-మళిక చుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం-సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీ-మరుణమాల్యభూషామ్బరాం జపాకుసుమభాసురాం-జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ || అగస్త్య ఉవాచ- హయగ్రీవ దయాసింధో భగవన్భక్తవత్సల | త్వత్తశ్శ్రుతమశేషేణ శ్రోతవ్యం యద్యదస్తి తత్ || ౧ || రహస్యం నామసాహస్రమపి తత్సంశ్రుతం మయా | ఇతఃపరం చ మే నాస్తి శ్రోతవ్యమితి నిశ్చయః || ౨ || తథాపి మమ చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నైవ జాయతే | కార్త్స్న్యార్థః ప్రాప్య ఇత్యేవ శోచయిష్యామ్యహం ప్రభో || ౩ …

Read More »

Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-షోడశీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

    భృగురువాచ – చతుర్వక్త్ర జగన్నాథ స్తోత్రం వద మయి ప్రభో | యస్యానుష్ఠానమాత్రేణ నరో భక్తిమవాప్నుయాత్ || ౧ || బ్రహ్మోవాచ – సహస్రనామ్నామాకృష్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ | గుహ్యాద్గుహ్యతరం గుహ్యం సున్దర్యాః పరికీర్తితమ్ || ౨ || అస్య శ్రీషోడశ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య శమ్భురృషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీషోడశీ దేవతా ధర్మార్థకామమోక్షసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం త్రిపురా షోడశీ మాతా త్ర్యక్షరా త్రితయా త్రయీ | సున్దరీ …

Read More »

Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali Telugu- బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం కళ్యాణ్యై నమః | ఓం త్రిపురాయై నమః | ఓం బాలాయై నమః | ఓం మాయాయై నమః | ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం సుందర్యై నమః | ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః | ఓం క్లీంకార్యై నమః | ఓం సర్వమంగళాయై నమః | ౯ ఓం హ్రీంకార్యై నమః | ఓం స్కందజనన్యై నమః | ఓం పరాయై నమః …

Read More »

Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu-లలితా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    శివా భవానీ కల్యాణీ గౌరీ కాళీ శివప్రియా | కాత్యాయనీ మహాదేవీ దుర్గార్యా చండికా భవా || ౧ || చంద్రచూడా చంద్రముఖీ చంద్రమండలవాసినీ | చంద్రహాసకరా చంద్రహాసినీ చంద్రకోటిభా || ౨ || చిద్రూపా చిత్కళా నిత్యా నిర్మలా నిష్కళా కళా | భావ్యాభవప్రియా భవ్యరూపిణీ కులభాషిణీ || ౩ || కవిప్రియా కామకళా కామదా కామరూపిణీ | కారుణ్యసాగరః కాళీ సంసారార్ణవతారికా || ౪ …

Read More »

Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram in Telugu- లలితా స్తోత్రం (సర్వ దేవత కృతం)

      ప్రాదుర్భభూవ పరమం తేజః పుంజమానూపమమ్ | కోటిసూర్యప్రతీకాశం చంద్రకోటిసుశీతలమ్ || ౧ || తన్మధ్యమే సముదభూచ్చక్రాకారమనుత్తమమ్ | తన్మధ్యమే మహాదేవిముదయార్కసమప్రభామ్ || ౨ || జగదుజ్జీవనాకారాం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికామ్ | సౌందర్యసారసీమాన్తామానందరససాగరామ్ || ౩ || జపాకుసుమసంకాశాం దాడిమీకుసుమాంబరామ్ | సర్వాభరణసంయుక్తాం శృంగారైకరసాలయామ్ || ౪ || కృపాతారంగితాపాంగ నయనాలోక కౌముదీమ్ | పాశాంకుశేక్షుకోదండ పంచబాణలసత్కరామ్ || ౫ || తాం విలోక్య మహాదేవీం దేవాస్సర్వే స …

Read More »

Lalitha Stavaraja Stotram in Telugu-లలితా స్తవరాజః

    దేవా ఊచుః | జయ దేవి జగన్మాతర్జయ దేవి పరాత్పరే | జయ కల్యాణనిలయే జయ కామకలాత్మికే || ౧ || జయకారి చ వామాక్షి జయ కామాక్షి సున్దరి | జయాఖిలసురారాధ్యే జయ కామేశి మానదే || ౨ || జయ బ్రహ్మమయే దేవి బ్రహ్మాత్మకరసాత్మికే | జయ నారాయణి పరే నన్దితాశేషవిష్టపే || ౩ || జయ శ్రీకణ్ఠదయితే జయ శ్రీలలితేఽంబికే | జయ …

Read More »

కోటి సోమవారం అంటే ఏమిటి ?ఈ కోటి సోమవారం రోజు ఏ నియమాలు పాటించాలి

  కోటి సోమవారం రోజు చేసే స్నాన, దాన, ఉపవాసం ఏదైనా కోటి రెట్లు అధిక ఫలాన్నిస్తాయి. అంటే ఒకసారి చేస్తే కోటి సార్లు చేసినట్లు లెక్క అని అర్థము . ఉపవాసం అనగా దగ్గరగా నివశించడం. ఉప అంటే ‘దగ్గరగా’, వాసం అంటే ‘నివశించడం’ అని అర్థం. పర్వదినాలలో ఉపవాసం ఉండటమంటే, భగవంతునికి దగ్గరగా నివసించడం . ఉపవాసం ఉండాలనుకున్న రోజు భగవంతునిపై మనస్సు లగ్నం చేయాలి, ఆహార, …

Read More »

Lalitha Sankshepa Namavali in Telugu-లలితా సంక్షేప నామావళి

      సింహాసనేశీ లలితా మహారాజ్ఞీ వరాంకుశా | చాపినీ త్రిపురా చైవ మహాత్రిపురసుందరీ || సుందరీ చక్రనాథా చ సామ్రాజ్ఞీ చక్రిణీ తథా | చక్రేశ్వరీ మహాదేవీ కామేశీ పరమేశ్వరీ || కామరాజప్రియా కామకోటికా చక్రవర్తినీ | మహావిద్యా శివానంగవల్లభా సర్వపాటలా || ఉళనాధా ఆమ్నాయనాధ సర్వామ్నాయనివాసిని | శృంగారనాయికా చేతి పంచవింశతి నామభిః || స్తువంతి యే మహాభాగాం లలితాం పరమేశ్వరీం | తే ప్రాప్నువంతి …

Read More »

Lalitha Moola Mantra Kavacham in Telugu-లలితా మూలమంత్ర కవచమ్

    అస్య శ్రీలలితాకవచ స్తవరాత్న మన్త్రస్య, ఆనన్దభైరవ ఋషిః, అమృతవిరాట్ ఛన్దః, శ్రీ మహాత్రిపురసున్దరీ లలితాపరాంబా దేవతా ఐం బీజం హ్రీం శక్తిః శ్రీం కీలకం, మమ శ్రీ లలితామ్బా ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే శ్రీ లలితా కవచస్తవరత్న మన్త్ర జపే వినియోగః | కరన్యాసః | ఐం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః | హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః | శ్రీం మధ్యమాభ్యాం నమః | శ్రీం అనామికాభ్యాం నమః | హ్రీం …

Read More »

Lalitha Chalisa in Telugu-లలితా చాలీసా

    లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం || ౧ || హేరంబునికి మాతవుగా హరిహరాదులు సేవింప చండునిముండుని సంహారం చాముండేశ్వరి అవతారం || ౨ || పద్మరేకుల కాంతులలో బాలాత్రిపురసుందరిగా హంసవాహనారూఢిణిగా వేదమాతవై వచ్చితివి || ౩ || శ్వేతవస్త్రము ధరియించి అక్షరమాలను పట్టుకొని భక్తిమార్గము చూపితివి జ్ఞానజ్యోతిని నింపితివి || ౪ || నిత్య అన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున కొలువుండ …

Read More »