Vasavi Kanyaka Ashtakam in Telugu-వాసవీకన్యకాష్టకం

    నమో దేవ్యై సుభద్రాయై కన్యకాయై నమో నమః | శుభం కురు మహాదేవి వాసవ్యైచ నమో నమః || ౧ || జయాయై చంద్రరూపాయై చండికాయై నమో నమః | శాంతిమావహనోదేవి వాసవ్యై తే నమో నమః || ౨ || నందాయైతే నమస్తేస్తు గౌర్యై దేవ్యై నమో నమః | పాహినః పుత్రదారాంశ్చ వాసవ్యై తే నమో నమః || ౩ || అపర్ణాయై నమస్తేస్తు …

Read More »

Lalita Stotras in Telugu-లలితా స్తోత్రాలు

Below is the Lalita Stotras in Telugu pdf, Lalita Stotras in Telugu lyrics download online, Lalita Stotras in Telugu every day read you will be Good future.   Lalita Stotras in Telugu pdf   Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) in Telugu-కళ్యాణవృష్టి స్తవః sri devi khadgamala stotram in telugu-శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా …

Read More »

Lalitha Trisathi Namavali in Telugu-లలితా త్రిశతినామావళిః

    ఓం కకారరూపాయై నమః ఓం కళ్యాణ్యై నమః ఓం కళ్యాణగుణశాలిన్యై నమః ఓం కళ్యాణశైలనిలయాయై నమః ఓం కమనీయాయై నమః ఓం కళావత్యై నమః ఓం కమలాక్ష్యై నమః ఓం కల్మషఘ్న్యై నమః ఓం కరుణమృతసాగరాయై నమః ఓం కదంబకాననావాసాయై నమః || ౧౦ || ఓం కదంబకుసుమప్రియాయై నమః ఓం కందర్పవిద్యాయై నమః ఓం కందర్పజనకాపాంగవీక్షణాయై నమః ఓం కర్పూరవీటీసౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటాయై నమః ఓం కలిదోషహరాయై నమః …

Read More »

Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika in Telugu-లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ఫలశృతి (ఉత్తర పీఠిక)

    హయగ్రీవ ఉవాచ- ఇతీదం తే మయాఖ్యాతం దివ్యనామ్నాం శతత్రయమ్ | రహస్యాతిరహస్యత్వా-ద్గోపనీయం మహామునే || ౬౦ || శివవర్ణాని నామాని శ్రీదేవీకథితాని వై | శక్త్యక్షరాణి నామాని కామేశకథితాని హి || ౬౧ || ఉభయాక్షరనామాని హ్యుభాభ్యాం కథితాని వై | తదన్యైర్గ్రథితం స్తోత్రమేతస్య సదృశం కిము || ౬౨ || నానేన సదృశం స్తోత్రం శ్రీదేవీప్రీతిదాయకమ్ | లోకత్రయేపి కళ్యాణం సంభవేన్నాత్ర సంశయః || ౬౩ …

Read More »

Lalitha Trishati Stotram in Telugu- లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం

  సూత ఉవాచ- అస్య శ్రీలలితాత్రిశతీస్తోత్రమహామంత్రస్య – భగవాన్ హయగ్రీవఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీ దేవతా – ఐం బీజం – సౌః శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ చతుర్విధ పురుషార్థఫలసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఐమిత్యాదిభిరంగన్యాసకరన్యాసాః కార్యాః | ధ్యానం- అతిమధురచాపహస్తామ్ అపరిమితామోదబాణసౌభాగ్యామ్ | అరుణామతిశయకరుణామ్ అభినవకులసుందరీం వందే | శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ- కకారరూపా కళ్యాణీ కళ్యాణగుణశాలినీ | కళ్యాణశైలనిలయా కమనీయా కళావతీ …

Read More »

Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika in Telugu-లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం – పూర్వపీఠిక

    సకుంకుమవిలేపనా-మళిక చుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం-సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీ-మరుణమాల్యభూషామ్బరాం జపాకుసుమభాసురాం-జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ || అగస్త్య ఉవాచ- హయగ్రీవ దయాసింధో భగవన్భక్తవత్సల | త్వత్తశ్శ్రుతమశేషేణ శ్రోతవ్యం యద్యదస్తి తత్ || ౧ || రహస్యం నామసాహస్రమపి తత్సంశ్రుతం మయా | ఇతఃపరం చ మే నాస్తి శ్రోతవ్యమితి నిశ్చయః || ౨ || తథాపి మమ చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నైవ జాయతే | కార్త్స్న్యార్థః ప్రాప్య ఇత్యేవ శోచయిష్యామ్యహం ప్రభో || ౩ …

Read More »

Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-షోడశీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

    భృగురువాచ – చతుర్వక్త్ర జగన్నాథ స్తోత్రం వద మయి ప్రభో | యస్యానుష్ఠానమాత్రేణ నరో భక్తిమవాప్నుయాత్ || ౧ || బ్రహ్మోవాచ – సహస్రనామ్నామాకృష్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ | గుహ్యాద్గుహ్యతరం గుహ్యం సున్దర్యాః పరికీర్తితమ్ || ౨ || అస్య శ్రీషోడశ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య శమ్భురృషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీషోడశీ దేవతా ధర్మార్థకామమోక్షసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం త్రిపురా షోడశీ మాతా త్ర్యక్షరా త్రితయా త్రయీ | సున్దరీ …

Read More »

Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali Telugu- బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం కళ్యాణ్యై నమః | ఓం త్రిపురాయై నమః | ఓం బాలాయై నమః | ఓం మాయాయై నమః | ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం సుందర్యై నమః | ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః | ఓం క్లీంకార్యై నమః | ఓం సర్వమంగళాయై నమః | ౯ ఓం హ్రీంకార్యై నమః | ఓం స్కందజనన్యై నమః | ఓం పరాయై నమః …

Read More »

Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu-లలితా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    శివా భవానీ కల్యాణీ గౌరీ కాళీ శివప్రియా | కాత్యాయనీ మహాదేవీ దుర్గార్యా చండికా భవా || ౧ || చంద్రచూడా చంద్రముఖీ చంద్రమండలవాసినీ | చంద్రహాసకరా చంద్రహాసినీ చంద్రకోటిభా || ౨ || చిద్రూపా చిత్కళా నిత్యా నిర్మలా నిష్కళా కళా | భావ్యాభవప్రియా భవ్యరూపిణీ కులభాషిణీ || ౩ || కవిప్రియా కామకళా కామదా కామరూపిణీ | కారుణ్యసాగరః కాళీ సంసారార్ణవతారికా || ౪ …

Read More »

Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram in Telugu- లలితా స్తోత్రం (సర్వ దేవత కృతం)

      ప్రాదుర్భభూవ పరమం తేజః పుంజమానూపమమ్ | కోటిసూర్యప్రతీకాశం చంద్రకోటిసుశీతలమ్ || ౧ || తన్మధ్యమే సముదభూచ్చక్రాకారమనుత్తమమ్ | తన్మధ్యమే మహాదేవిముదయార్కసమప్రభామ్ || ౨ || జగదుజ్జీవనాకారాం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికామ్ | సౌందర్యసారసీమాన్తామానందరససాగరామ్ || ౩ || జపాకుసుమసంకాశాం దాడిమీకుసుమాంబరామ్ | సర్వాభరణసంయుక్తాం శృంగారైకరసాలయామ్ || ౪ || కృపాతారంగితాపాంగ నయనాలోక కౌముదీమ్ | పాశాంకుశేక్షుకోదండ పంచబాణలసత్కరామ్ || ౫ || తాం విలోక్య మహాదేవీం దేవాస్సర్వే స …

Read More »