Lalitha Stavaraja Stotram in Telugu-లలితా స్తవరాజః

    దేవా ఊచుః | జయ దేవి జగన్మాతర్జయ దేవి పరాత్పరే | జయ కల్యాణనిలయే జయ కామకలాత్మికే || ౧ || జయకారి చ వామాక్షి జయ కామాక్షి సున్దరి | జయాఖిలసురారాధ్యే జయ కామేశి మానదే || ౨ || జయ బ్రహ్మమయే దేవి బ్రహ్మాత్మకరసాత్మికే | జయ నారాయణి పరే నన్దితాశేషవిష్టపే || ౩ || జయ శ్రీకణ్ఠదయితే జయ శ్రీలలితేఽంబికే | జయ …

Read More »

కోటి సోమవారం అంటే ఏమిటి ?ఈ కోటి సోమవారం రోజు ఏ నియమాలు పాటించాలి

  కోటి సోమవారం రోజు చేసే స్నాన, దాన, ఉపవాసం ఏదైనా కోటి రెట్లు అధిక ఫలాన్నిస్తాయి. అంటే ఒకసారి చేస్తే కోటి సార్లు చేసినట్లు లెక్క అని అర్థము . ఉపవాసం అనగా దగ్గరగా నివశించడం. ఉప అంటే ‘దగ్గరగా’, వాసం అంటే ‘నివశించడం’ అని అర్థం. పర్వదినాలలో ఉపవాసం ఉండటమంటే, భగవంతునికి దగ్గరగా నివసించడం . ఉపవాసం ఉండాలనుకున్న రోజు భగవంతునిపై మనస్సు లగ్నం చేయాలి, ఆహార, …

Read More »

Lalitha Sankshepa Namavali in Telugu-లలితా సంక్షేప నామావళి

      సింహాసనేశీ లలితా మహారాజ్ఞీ వరాంకుశా | చాపినీ త్రిపురా చైవ మహాత్రిపురసుందరీ || సుందరీ చక్రనాథా చ సామ్రాజ్ఞీ చక్రిణీ తథా | చక్రేశ్వరీ మహాదేవీ కామేశీ పరమేశ్వరీ || కామరాజప్రియా కామకోటికా చక్రవర్తినీ | మహావిద్యా శివానంగవల్లభా సర్వపాటలా || ఉళనాధా ఆమ్నాయనాధ సర్వామ్నాయనివాసిని | శృంగారనాయికా చేతి పంచవింశతి నామభిః || స్తువంతి యే మహాభాగాం లలితాం పరమేశ్వరీం | తే ప్రాప్నువంతి …

Read More »

Lalitha Moola Mantra Kavacham in Telugu-లలితా మూలమంత్ర కవచమ్

    అస్య శ్రీలలితాకవచ స్తవరాత్న మన్త్రస్య, ఆనన్దభైరవ ఋషిః, అమృతవిరాట్ ఛన్దః, శ్రీ మహాత్రిపురసున్దరీ లలితాపరాంబా దేవతా ఐం బీజం హ్రీం శక్తిః శ్రీం కీలకం, మమ శ్రీ లలితామ్బా ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే శ్రీ లలితా కవచస్తవరత్న మన్త్ర జపే వినియోగః | కరన్యాసః | ఐం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః | హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః | శ్రీం మధ్యమాభ్యాం నమః | శ్రీం అనామికాభ్యాం నమః | హ్రీం …

Read More »

Lalitha Chalisa in Telugu-లలితా చాలీసా

    లలితామాతా శంభుప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా శ్రీ భువనేశ్వరి అవతారం జగమంతటికీ ఆధారం || ౧ || హేరంబునికి మాతవుగా హరిహరాదులు సేవింప చండునిముండుని సంహారం చాముండేశ్వరి అవతారం || ౨ || పద్మరేకుల కాంతులలో బాలాత్రిపురసుందరిగా హంసవాహనారూఢిణిగా వేదమాతవై వచ్చితివి || ౩ || శ్వేతవస్త్రము ధరియించి అక్షరమాలను పట్టుకొని భక్తిమార్గము చూపితివి జ్ఞానజ్యోతిని నింపితివి || ౪ || నిత్య అన్నదానేశ్వరిగా కాశీపురమున కొలువుండ …

Read More »

Lalitha Avirbhava Stuti in Telugu- లలితా ఆవిర్భావ స్తుతి

    విశ్వరూపిణి సర్వాత్మే విశ్వభూతైకనాయకి | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేస్సముద్భవ || ౧ || అనంగరూపిణి పరే జగదానందదాయిని | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేస్సముద్భవ || ౨ || జ్ఞాత్వజ్ఞానజ్ఞేయరూపే మహాజ్ఞానప్రకాశిని | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేస్సముద్భవ || ౩ || లోకసంహారరసికే కాళికే భద్రకాళికే | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేస్సముద్భవ || ౪ || లోకసంత్రాణరసికే మంగళే సర్వమంగళే | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేస్సముద్భవ || ౫ …

Read More »

Lalitha Arya Dwisathi in Telugu-లలితా ఆర్యా ద్విశతీ స్తోత్రం

    https://www.youtube.com/watch?v=Veki2LFJJjE వందే గజేంద్రవదనం వామాంకారూఢవల్లభాశ్లిష్టం | కుంకుమపరాగశోణం కువలయినీజారకోరకాపీడం || ౧ || స జయతి సువర్ణశైలః సకలజగచ్చక్రసంఘటితమూర్తిః | కాంచన నికుంజవాటీ కందళదమరీప్రపంచ సంగీతః || ౨ || హరిహయనైరృతమారుత హరితామంతేష్వవస్థితం తస్య | వినుమః సానుత్రితయం విధిహరిగౌరీశవిష్టపాధారం || ౩ || మధ్యే పునర్మనోహరరత్నరుచిస్తబక రంజితదిగంతమ్ | ఉపరి చతుః శతయోజనముత్తంగ శృంగంపుంగవముపాసే || ౪ || తత్ర చతుః శతయోజనపరిణాహం దేవ శిల్పినా …

Read More »

రుద్రాక్ష దీపం అంటే ఏమిటి ? రుద్రాక్ష దీపం ఏ రోజు వెలిగించాలి ? రుద్రాక్ష దీపం వెలిగించినందువలన ఫలితం ఏమిటి

ఒక ప్రమిదలో రుద్రాక్షలు కొన్ని పెట్టండి. దానిపైన బియ్యం పిండితో చేసిన ప్రమిదను ఉంచి అందులో నూనె కానీ ఆవునేతిని గాని వేసి రెండు ఒత్తులు వేసి, దీపం వెలిగించండి. దీనినే రుద్రాక్ష దీపం అంటారు. ప్రతి సోమవారం రుద్రాక్ష దీపం ఇలా పెట్టడం చాలా మంచిది. “ప్రదోషకాలే శివనామ స్మరణ సకలపాపహరణం “  ప్రదోషకాలంలో ఇలా చేయడం విశేష ఫలితం ఉంటుంది. త్రయోదశి, చతుర్దశి, అమావాస్య, పౌర్ణమి అలాగే …

Read More »

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను ఎందుకు దర్శించాలి ? ఏ లింగాన్ని దర్శిస్తే ఏ విధమైన ఫలితాలు ఉంటాయి

పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలను చూసినా, తాకినా, పూజించినా, తలచినా మానవులు ఇహపర సుఖాలను పొందుతారని శివ పురాణం చెబుతోంది. కాబట్టి మీరు ఈ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించి మీ శక్తిమేర పూజలు చేసుకొని జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. అదీగాక శివుడు బోలా శంకరుడు అడిగిన వెంటనే కోరికలు తీరుస్తాడు కాబట్టి  పూజలు చేసుకొని సంతోషంగా ఉండండి. ఓం నమశ్శివాయ. 1 . సౌరాష్ట్ర దేశంలో చంద్రనిర్మితమైన, ఆయన పేరు తోనే …

Read More »

Lalitha Arya Kavacham in Telugu-లలితార్యా కవచ స్తోత్రం

      అగస్త్య ఉవాచ – హయగ్రీవ మహాప్రాజ్ఞ మమ జ్ఞానప్రదాయక | లలితా కవచం బ్రూహి కరుణామయి చేత్తవ || ౧ || హయగ్రీవ ఉవాచ- నిదానం శ్రేయసామేతల్లలితావర్మసంజ్ఞితం | పఠతాం సర్వసిద్ధిస్స్యాత్తదిదం భక్తితశ్శృణు || ౨ || లలితా పాతు శిరో మే లలాటమంబా మధుమతీరూపా | భ్రూయుగ్మం చ భవానీ పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వం || ౩ || పాయాన్నాసాం బాలా సుభగాదంతాంశ్చ సుందరీజిహ్వాం …

Read More »