Breaking News

Hanuman namaskara in telugu -హనుమన్నమస్కారః

    గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ | రామాయణమహామాలారత్నం వందేఽనిలాత్మజమ్ || ౧ || అంజనానందనంవీరం జానకీశోకనాశనమ్ | కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరమ్ || ౨ || మహావ్యాకరణాంభోధి-మంథమానసమందరమ్ | కవయంతం రామకీర్త్యా హనుమంతముపాస్మహే || ౩ || ఉల్లంఘ్య సింధోః సలిలం సలీలం యః శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః | ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయమ్ || ౪ || మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ …

Read More »

Hanuman Ashtakam in Telugu-హనుమదష్టకం

    శ్రీరఘురాజపదాబ్జనికేతన పంకజలోచన మంగళరాశే | చండమహాభుజదండసురారివిఖండనపండిత పాహి దయాళో || పాతకినం చ సముద్ధర మాం మహతాం హి సతామపి మానముదారం | త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యమ్ || ౧ || సంసృతితాపమహానలదగ్ధతనూరుహమర్మతనోరతివేలం పుత్రధనస్వజనాత్మగృహాదిషు సక్తమతేరతికిల్బిషమూర్తేః | కేనచిదప్యమలేన పురాకృతపుణ్యసుపుంజలవేన విభో వై త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యమ్ || ౨ || సంసృతికూపమనల్పమఘోరనిదాఘనిదానమజస్రమశేషం …

Read More »

Hanuman Kavacham in Telugu-హనుమత్ కవచం

    అస్య శ్రీ హనుమత్ కవచస్తోత్రమహామంత్రస్య వసిష్ఠ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ హనుమాన్ దేవతా మారుతాత్మజ ఇతి బీజం అంజనాసూనురితి శక్తిః వాయుపుత్ర ఇతి కీలకం హనుమత్ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ఉల్లంఘ్య సింధోస్సలిలం సలీలం యశ్శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః | ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయమ్ || ౧ మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ | వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం …

Read More »

Vayu Stuti in Telugu-వాయు స్తుతి

    అథ నఖస్తుతిః | పాంత్వస్మాన్ పురుహూతవైరిబలవన్మాతంగమాద్యద్ఘటా- -కుంభోచ్చాద్రివిపాటనాధికపటు ప్రత్యేక వజ్రాయితాః | శ్రీమత్కంఠీరవాస్యప్రతతసునఖరా దారితారాతిదూర- -ప్రధ్వస్తధ్వాంతశాంతప్రవితతమనసా భావితా భూరిభాగైః || ౧ || లక్ష్మీకాంత సమంతతోఽపి కలయన్ నైవేశితుస్తే సమం పశ్యామ్యుత్తమవస్తు దూరతరతోపాస్తం రసో యోఽష్టమః | యద్రోషోత్కర దక్ష నేత్ర కుటిల ప్రాంతోత్థితాగ్ని స్ఫురత్ ఖద్యోతోపమ విస్ఫులింగభసితా బ్రహ్మేశశక్రోత్కరాః || ౨ || అథ వాయుస్తుతిః | శ్రీమద్విష్ణ్వంఘ్రినిష్ఠాతిగుణగురుతమశ్రీమదానందతీర్థ- -త్రైలోక్యాచార్యపాదోజ్జ్వలజలజలసత్పాంసవోఽస్మాన్ పునంతు | వాచాం యత్ర …

Read More »

Yantrodharaka Hanuman Stotram Telugu-యంత్రోధారక హనుమత్ (ప్రాణదేవర) స్తోత్రం

    నమామి దూతం రామస్య సుఖదం చ సురద్రుమమ్ | శ్రీ మారుతాత్మసంభూతం విద్యుత్కాంచన సన్నిభమ్ || ౧ పీనవృత్తం మహాబాహుం సర్వశత్రునివారణమ్ | రామప్రియతమం దేవం భక్తాభీష్టప్రదాయకమ్ || ౨ నానారత్నసమాయుక్త-కుండలాదివిరాజితమ్ | ద్వాత్రింశల్లక్షణోపేతం స్వర్ణపీఠవిరాజితమ్ || ౩ త్రింశత్కోటిబీజసంయుక్తం ద్వాదశావర్తి ప్రతిష్ఠితమ్ | పద్మాసనస్థితం దేవం షట్కోణమండలమధ్యగమ్ || ౪ చతుర్భుజం మహాకాయం సర్వవైష్ణవశేఖరమ్ | గదాఽభయకరం హస్తౌ హృదిస్థో సుకృతాంజలిమ్ || ౫ హంసమంత్ర …

Read More »

Mantratmaka Sri Maruthi Stotram in Telugu-మంత్రాత్మక శ్రీ మారుతి స్తోత్రం

    ఓం నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయ ధీమతే | నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయ శ్రీమతే || ౧ || మోహశోకవినాశాయ సీతాశోకవినాశినే | భగ్నాశోకవనాయాస్తు దగ్ధలంకాయ వాగ్మినే || ౨ || గతి నిర్జితవాతాయ లక్ష్మణప్రాణదాయ చ | వనౌకసాం వరిష్ఠాయ వశినే వనవాసినే || ౩ || తత్త్వజ్ఞాన సుధాసింధు నిమగ్నాయ మహీయసే | ఆంజనేయాయ శూరాయ సుగ్రీవ సచివాయ తే || ౪ || జన్మమృత్యుభయఘ్నాయ …

Read More »

Bajrang Baan in Telugu-బజరంగ్ బాణ్

    నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తే, వినయ కరేఁ సనమాన | తేహి కే కారజ సకల శుభ, సిద్ధ కరేఁ హనుమాన || జయ హనుమంత సంత హితకారీ, సున లీజై ప్రభు వినయ హమారీ | జన కే కాజ విలంబ న కీజై, ఆతుర దౌరి మహా సుఖ దీజై | జైసే కూది సింధు కే పారా, సురసా బదన పైఠి బిస్తారా …

Read More »

Panchamukha Hanuman Kavacham in Telugu-పంచముఖ హనుమత్కవచం

    ఓం అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | గాయత్రీఛందః | పంచముఖవిరాట్ హనుమాన్ దేవతా | హ్రీం బీజమ్ | శ్రీం శక్తిః | క్రౌం కీలకమ్ | క్రూం కవచమ్ | క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ | ఇతి దిగ్బంధః | శ్రీ గరుడ ఉవాచ | అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణు సర్వాంగసుందరి | యత్కృతం దేవదేవేన ధ్యానం హనుమతః ప్రియమ్ || …

Read More »

Apaduddharaka Hanuman Stotram Telugu-ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్ర మహామంత్ర కవచస్య, విభీషణ ఋషిః, హనుమాన్ దేవతా, సర్వాపదుద్ధారక శ్రీహనుమత్ప్రసాదేన మమ సర్వాపన్నివృత్త్యర్థే, సర్వాకార్యానుకూల్య సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం || వామే కరే వైరిభీతం వహన్తం శైలం పరే శృంఖలహారిటంకమ్ | దధానమచ్ఛచ్ఛవియజ్ఞసూత్రం భజే జ్వలత్కుండలమాంజనేయమ్ || ౧ || సంవీతకౌపీన ముదంచితాంగుళిం సముజ్జ్వలన్మౌంజిమథోపవీతినమ్ | సకుండలం లంబిశిఖాసమావృతం తమాంజనేయం శరణం ప్రపద్యే || ౨ …

Read More »

Anjaneya Mangala Ashtakam in Telugu-ఆంజనేయ మంగళాష్టకం

    గౌరీశివవాయువరాయ అంజనికేసరిసుతాయ చ | అగ్నిపంచకజాతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౧ || వైశాఖేమాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే | పూర్వాభాద్రప్రభూతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౨ || పంచాననాయ భీమాయ కాలనేమిహరాయ చ | కౌండిన్యగోత్రజాతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౩ || సువర్చలాకళత్రాయ చతుర్భుజధరాయ చ | ఉష్ట్రారూఢాయ వీరాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౪ || దివ్యమంగళదేహాయ పీతాంబరధరాయ చ | తప్తకాంచనవర్ణాయ …

Read More »