Anjaneya Ashtottara Shatanamavali Telugu-ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః

    ఓం ఆంజనేయాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం హనుమతే నమః | ఓం మారుతాత్మజాయ నమః | ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః | ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః | ఓం అశోకవనికాచ్ఛేత్రే నమః | ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః | ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః | ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయ నమః || ౧౦ || ఓం పరవిద్యాపరీహారాయ నమః | ఓం పరశౌర్యవినాశనాయ …

Read More »

Hanuman Badabanala Stotram in Telugu-హనుమాన్ బడబానల స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీరామచంద్ర ఋషిః, శ్రీ బడబానల హనుమాన్ దేవతా, మమ సమస్త రోగ ప్రశమనార్థం ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం సమస్త పాపక్షయార్థం శ్రీసీతారామచంద్ర ప్రీత్యర్థం హనుమద్బడబానల స్తోత్ర జపమహం కరిష్యే | ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమో భగవతే శ్రీమహాహనుమతే ప్రకట పరాక్రమ సకలదిఙ్మండల యశోవితాన ధవళీకృత జగత్త్రితయ వజ్రదేహ, రుద్రావతార, లంకాపురీ దహన, ఉమా అనలమంత్ర ఉదధిబంధన, దశశిరః …

Read More »

Hanuman Langoolastra stotram in Telugu-హనుమాల్లాంగూలాస్త్ర స్తోత్రం

    హనుమన్నంజనీసూనో మహాబలపరాక్రమ | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧ || మర్కటాధిప మార్తండమండలగ్రాసకారక | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౨ || అక్షక్షపణ పింగాక్ష దితిజాసుక్షయంకర | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౩ || రుద్రావతార సంసారదుఃఖభారాపహారక | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౪ || శ్రీరామచరణాంభోజమధుపాయితమానస | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౫ || వాలిప్రమథక్లాంతసుగ్రీవోన్మోచనప్రభో | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౬ || సీతావిరహవారాశిభగ్న …

Read More »

Hanuman Mangala Ashtakam in Telugu- హనుమాన్ మంగళాష్టకం

    వైశాఖే మాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే | పూర్వాభాద్రప్రభూతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౧ || కరుణారసపూర్ణాయ ఫలాపూపప్రియాయ చ | మాణిక్యహారకంఠాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౨ || సువర్చలాకళత్రాయ చతుర్భుజధరాయ చ | ఉష్ట్రారూఢాయ వీరాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౩ || దివ్యమంగళదేహాయ పీతాంబరధరాయ చ | తప్తకాంచనవర్ణాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౪ || భక్తరక్షణశీలాయ జానకీశోకహారిణే | జ్వలత్పావకనేత్రాయ మంగళం …

Read More »

Hanuman namaskara in telugu -హనుమన్నమస్కారః

    గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ | రామాయణమహామాలారత్నం వందేఽనిలాత్మజమ్ || ౧ || అంజనానందనంవీరం జానకీశోకనాశనమ్ | కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరమ్ || ౨ || మహావ్యాకరణాంభోధి-మంథమానసమందరమ్ | కవయంతం రామకీర్త్యా హనుమంతముపాస్మహే || ౩ || ఉల్లంఘ్య సింధోః సలిలం సలీలం యః శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః | ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయమ్ || ౪ || మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ …

Read More »

Hanuman Ashtakam in Telugu-హనుమదష్టకం

    శ్రీరఘురాజపదాబ్జనికేతన పంకజలోచన మంగళరాశే | చండమహాభుజదండసురారివిఖండనపండిత పాహి దయాళో || పాతకినం చ సముద్ధర మాం మహతాం హి సతామపి మానముదారం | త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యమ్ || ౧ || సంసృతితాపమహానలదగ్ధతనూరుహమర్మతనోరతివేలం పుత్రధనస్వజనాత్మగృహాదిషు సక్తమతేరతికిల్బిషమూర్తేః | కేనచిదప్యమలేన పురాకృతపుణ్యసుపుంజలవేన విభో వై త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యమ్ || ౨ || సంసృతికూపమనల్పమఘోరనిదాఘనిదానమజస్రమశేషం …

Read More »

Hanuman Kavacham in Telugu-హనుమత్ కవచం

    అస్య శ్రీ హనుమత్ కవచస్తోత్రమహామంత్రస్య వసిష్ఠ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ హనుమాన్ దేవతా మారుతాత్మజ ఇతి బీజం అంజనాసూనురితి శక్తిః వాయుపుత్ర ఇతి కీలకం హనుమత్ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ఉల్లంఘ్య సింధోస్సలిలం సలీలం యశ్శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః | ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయమ్ || ౧ మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ | వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం …

Read More »

Vayu Stuti in Telugu-వాయు స్తుతి

    అథ నఖస్తుతిః | పాంత్వస్మాన్ పురుహూతవైరిబలవన్మాతంగమాద్యద్ఘటా- -కుంభోచ్చాద్రివిపాటనాధికపటు ప్రత్యేక వజ్రాయితాః | శ్రీమత్కంఠీరవాస్యప్రతతసునఖరా దారితారాతిదూర- -ప్రధ్వస్తధ్వాంతశాంతప్రవితతమనసా భావితా భూరిభాగైః || ౧ || లక్ష్మీకాంత సమంతతోఽపి కలయన్ నైవేశితుస్తే సమం పశ్యామ్యుత్తమవస్తు దూరతరతోపాస్తం రసో యోఽష్టమః | యద్రోషోత్కర దక్ష నేత్ర కుటిల ప్రాంతోత్థితాగ్ని స్ఫురత్ ఖద్యోతోపమ విస్ఫులింగభసితా బ్రహ్మేశశక్రోత్కరాః || ౨ || అథ వాయుస్తుతిః | శ్రీమద్విష్ణ్వంఘ్రినిష్ఠాతిగుణగురుతమశ్రీమదానందతీర్థ- -త్రైలోక్యాచార్యపాదోజ్జ్వలజలజలసత్పాంసవోఽస్మాన్ పునంతు | వాచాం యత్ర …

Read More »

Yantrodharaka Hanuman Stotram Telugu-యంత్రోధారక హనుమత్ (ప్రాణదేవర) స్తోత్రం

    నమామి దూతం రామస్య సుఖదం చ సురద్రుమమ్ | శ్రీ మారుతాత్మసంభూతం విద్యుత్కాంచన సన్నిభమ్ || ౧ పీనవృత్తం మహాబాహుం సర్వశత్రునివారణమ్ | రామప్రియతమం దేవం భక్తాభీష్టప్రదాయకమ్ || ౨ నానారత్నసమాయుక్త-కుండలాదివిరాజితమ్ | ద్వాత్రింశల్లక్షణోపేతం స్వర్ణపీఠవిరాజితమ్ || ౩ త్రింశత్కోటిబీజసంయుక్తం ద్వాదశావర్తి ప్రతిష్ఠితమ్ | పద్మాసనస్థితం దేవం షట్కోణమండలమధ్యగమ్ || ౪ చతుర్భుజం మహాకాయం సర్వవైష్ణవశేఖరమ్ | గదాఽభయకరం హస్తౌ హృదిస్థో సుకృతాంజలిమ్ || ౫ హంసమంత్ర …

Read More »

Mantratmaka Sri Maruthi Stotram in Telugu-మంత్రాత్మక శ్రీ మారుతి స్తోత్రం

    ఓం నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయ ధీమతే | నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయ శ్రీమతే || ౧ || మోహశోకవినాశాయ సీతాశోకవినాశినే | భగ్నాశోకవనాయాస్తు దగ్ధలంకాయ వాగ్మినే || ౨ || గతి నిర్జితవాతాయ లక్ష్మణప్రాణదాయ చ | వనౌకసాం వరిష్ఠాయ వశినే వనవాసినే || ౩ || తత్త్వజ్ఞాన సుధాసింధు నిమగ్నాయ మహీయసే | ఆంజనేయాయ శూరాయ సుగ్రీవ సచివాయ తే || ౪ || జన్మమృత్యుభయఘ్నాయ …

Read More »