Bajrang Baan in Telugu-బజరంగ్ బాణ్

    నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తే, వినయ కరేఁ సనమాన | తేహి కే కారజ సకల శుభ, సిద్ధ కరేఁ హనుమాన || జయ హనుమంత సంత హితకారీ, సున లీజై ప్రభు వినయ హమారీ | జన కే కాజ విలంబ న కీజై, ఆతుర దౌరి మహా సుఖ దీజై | జైసే కూది సింధు కే పారా, సురసా బదన పైఠి బిస్తారా …

Read More »

Panchamukha Hanuman Kavacham in Telugu-పంచముఖ హనుమత్కవచం

    ఓం అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | గాయత్రీఛందః | పంచముఖవిరాట్ హనుమాన్ దేవతా | హ్రీం బీజమ్ | శ్రీం శక్తిః | క్రౌం కీలకమ్ | క్రూం కవచమ్ | క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ | ఇతి దిగ్బంధః | శ్రీ గరుడ ఉవాచ | అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణు సర్వాంగసుందరి | యత్కృతం దేవదేవేన ధ్యానం హనుమతః ప్రియమ్ || …

Read More »

Apaduddharaka Hanuman Stotram Telugu-ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్ర మహామంత్ర కవచస్య, విభీషణ ఋషిః, హనుమాన్ దేవతా, సర్వాపదుద్ధారక శ్రీహనుమత్ప్రసాదేన మమ సర్వాపన్నివృత్త్యర్థే, సర్వాకార్యానుకూల్య సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం || వామే కరే వైరిభీతం వహన్తం శైలం పరే శృంఖలహారిటంకమ్ | దధానమచ్ఛచ్ఛవియజ్ఞసూత్రం భజే జ్వలత్కుండలమాంజనేయమ్ || ౧ || సంవీతకౌపీన ముదంచితాంగుళిం సముజ్జ్వలన్మౌంజిమథోపవీతినమ్ | సకుండలం లంబిశిఖాసమావృతం తమాంజనేయం శరణం ప్రపద్యే || ౨ …

Read More »

Anjaneya Mangala Ashtakam in Telugu-ఆంజనేయ మంగళాష్టకం

    గౌరీశివవాయువరాయ అంజనికేసరిసుతాయ చ | అగ్నిపంచకజాతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౧ || వైశాఖేమాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే | పూర్వాభాద్రప్రభూతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౨ || పంచాననాయ భీమాయ కాలనేమిహరాయ చ | కౌండిన్యగోత్రజాతాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౩ || సువర్చలాకళత్రాయ చతుర్భుజధరాయ చ | ఉష్ట్రారూఢాయ వీరాయ ఆంజనేయాయ మంగళమ్ || ౪ || దివ్యమంగళదేహాయ పీతాంబరధరాయ చ | తప్తకాంచనవర్ణాయ …

Read More »

Anjaneya Bhujanga Stotram in Telugu-ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం

    ప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగం జగద్భీతిశౌర్యం తుషారాద్రిధైర్యమ్ | తృణీభూతహేతిం రణోద్యద్విభూతిం భజే వాయుపుత్రం పవిత్రాప్తమిత్రమ్ || ౧ || భజే పావనం భావనానిత్యవాసం భజే బాలభానుప్రభాచారుభాసమ్ | భజే చంద్రికా కుంద మందార హాసం భజే సంతతం రామభూపాల దాసమ్ || ౨ || భజే లక్ష్మణప్రాణరక్షాతిదక్షం భజే తోషితానేక గీర్వాణపక్షమ్ | భజే ఘోర సంగ్రామ సీమాహతాక్షం భజే రామనామాతి సంప్రాప్తరక్షమ్ || ౩ || కృతాభీలనాదం …

Read More »

Anjaneya Navaratna Mala Stotram in Telugu-ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం

    మాణిక్యం – తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్శనః | ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణాచరితే పథి || ౧ || ముత్యం – యస్య త్వేతాని చత్వారి వానరేంద్ర యథా తవ | స్మృతిర్మతిర్ధృతిర్దాక్ష్యం స కర్మసు న సీదతి || ౨ || ప్రవాలం – అనిర్వేదః శ్రియో మూలం అనిర్వేదః పరం సుఖమ్ | అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః || ౩ || …

Read More »

Anjaneya Dvadasa nama stotram in Telugu-ఆంజనేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

    హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః | రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః || ౧ || ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః | లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా || ౨ || ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః | స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః | తస్యమృత్యు భయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౩ ||

Read More »

Nageshwara Stuti in Telugu-నాగేశ్వర స్తుతిః

      యో దేవః సర్వభూతానామాత్మా హ్యారాధ్య ఏవ చ | గుణాతీతో గుణాత్మా చ స మే నాగః ప్రసీదతు || ౧ || హృదయస్థోపి దూరస్థః మాయావీ సర్వదేహినామ్ | యోగినాం చిత్తగమ్యస్తు స మే నాగః ప్రసీదతు || ౨ || సహస్రశీర్షః సర్వాత్మా సర్వాధారః పరశ్శివః | మహావిషాస్యజనకః స మే నాగః ప్రసీదతు || ౩ || కాద్రవేయోమహాసత్త్వః కాలకూటముఖాంబుజః | …

Read More »

Naga Stotram (Nava Naga Stotram) Telugu-నాగ స్తోత్రం (నవనాగ స్తోత్రం)

    అనంతం వాసుకిం శేషం పద్మనాభం చ కంబలమ్ | శంఖపాలం ధృతరాష్ట్రం తక్షకం కాళియం తథా || ఫలశృతి – ఏతాని నవ నామాని నాగానాం చ మహాత్మనామ్ | సాయంకాలే పఠేన్నిత్యం ప్రాతఃకాలే విశేషతః || సంతానం ప్రాప్యతే నూనం సంతానస్య చ రక్షకాః | సర్వబాధా వినిర్ముక్తః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || సర్పదర్శనకాలే వా పూజాకాలే చ యః పఠేత్ | తస్య …

Read More »

Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Telugu-నాగదేవతా అష్టోత్తరశతనామావళీ

    ఓం అనంతాయ నమః | ఓం ఆదిశేషాయ నమః | ఓం అగదాయ నమః | ఓం అఖిలోర్వేచరాయ నమః | ఓం అమితవిక్రమాయ నమః | ఓం అనిమిషార్చితాయ నమః | ఓం ఆదివంద్యావినివృత్తయే నమః | ఓం వినాయకోదరబద్ధాయ నమః | ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః | ౯ ఓం వేదస్తుత్యాయ నమః | ఓం విహితధర్మాయ నమః | ఓం విషధరాయ నమః …

Read More »