Breaking News

Anjaneya Bhujanga Stotram in Telugu-ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం

    ప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగం జగద్భీతిశౌర్యం తుషారాద్రిధైర్యమ్ | తృణీభూతహేతిం రణోద్యద్విభూతిం భజే వాయుపుత్రం పవిత్రాప్తమిత్రమ్ || ౧ || భజే పావనం భావనానిత్యవాసం భజే బాలభానుప్రభాచారుభాసమ్ | భజే చంద్రికా కుంద మందార హాసం భజే సంతతం రామభూపాల దాసమ్ || ౨ || భజే లక్ష్మణప్రాణరక్షాతిదక్షం భజే తోషితానేక గీర్వాణపక్షమ్ | భజే ఘోర సంగ్రామ సీమాహతాక్షం భజే రామనామాతి సంప్రాప్తరక్షమ్ || ౩ || కృతాభీలనాదం …

Read More »

Anjaneya Navaratna Mala Stotram in Telugu-ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం

    మాణిక్యం – తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్శనః | ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణాచరితే పథి || ౧ || ముత్యం – యస్య త్వేతాని చత్వారి వానరేంద్ర యథా తవ | స్మృతిర్మతిర్ధృతిర్దాక్ష్యం స కర్మసు న సీదతి || ౨ || ప్రవాలం – అనిర్వేదః శ్రియో మూలం అనిర్వేదః పరం సుఖమ్ | అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః || ౩ || …

Read More »

Anjaneya Dvadasa nama stotram in Telugu-ఆంజనేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

    హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః | రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః || ౧ || ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః | లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా || ౨ || ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః | స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః | తస్యమృత్యు భయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౩ ||

Read More »

Nageshwara Stuti in Telugu-నాగేశ్వర స్తుతిః

      యో దేవః సర్వభూతానామాత్మా హ్యారాధ్య ఏవ చ | గుణాతీతో గుణాత్మా చ స మే నాగః ప్రసీదతు || ౧ || హృదయస్థోపి దూరస్థః మాయావీ సర్వదేహినామ్ | యోగినాం చిత్తగమ్యస్తు స మే నాగః ప్రసీదతు || ౨ || సహస్రశీర్షః సర్వాత్మా సర్వాధారః పరశ్శివః | మహావిషాస్యజనకః స మే నాగః ప్రసీదతు || ౩ || కాద్రవేయోమహాసత్త్వః కాలకూటముఖాంబుజః | …

Read More »

Naga Stotram (Nava Naga Stotram) Telugu-నాగ స్తోత్రం (నవనాగ స్తోత్రం)

    అనంతం వాసుకిం శేషం పద్మనాభం చ కంబలమ్ | శంఖపాలం ధృతరాష్ట్రం తక్షకం కాళియం తథా || ఫలశృతి – ఏతాని నవ నామాని నాగానాం చ మహాత్మనామ్ | సాయంకాలే పఠేన్నిత్యం ప్రాతఃకాలే విశేషతః || సంతానం ప్రాప్యతే నూనం సంతానస్య చ రక్షకాః | సర్వబాధా వినిర్ముక్తః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || సర్పదర్శనకాలే వా పూజాకాలే చ యః పఠేత్ | తస్య …

Read More »

Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Telugu-నాగదేవతా అష్టోత్తరశతనామావళీ

    ఓం అనంతాయ నమః | ఓం ఆదిశేషాయ నమః | ఓం అగదాయ నమః | ఓం అఖిలోర్వేచరాయ నమః | ఓం అమితవిక్రమాయ నమః | ఓం అనిమిషార్చితాయ నమః | ఓం ఆదివంద్యావినివృత్తయే నమః | ఓం వినాయకోదరబద్ధాయ నమః | ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః | ౯ ఓం వేదస్తుత్యాయ నమః | ఓం విహితధర్మాయ నమః | ఓం విషధరాయ నమః …

Read More »

Adisesha Stavam in Telugu-ఆదిశేష స్తవం

      శ్రీమద్విష్ణుపదాంభోజ పీఠాయుత ఫణాతలమ్ | శేషత్వైక స్వరూపం తం ఆదిశేషముపాస్మహే || ౧ అనంతాం దధతం శీర్షైః అనంతశయనాయితమ్ | అనంతే చ పదే భాన్తం తం అనంతముపాస్మహే || ౨ శేషే శ్రియఃపతిస్తస్య శేష భూతం చరాచరమ్ | ప్రథమోదాహృతిం తత్ర శ్రీమన్తం శేషమాశ్రయే || ౩ వందే సహస్రస్థూణాఖ్య శ్రీమహామణిమండపమ్ | ఫణా సహస్రరత్నౌఘైః దీపయన్తం ఫణీశ్వరమ్ || ౪ శేషః సింహాసనీ …

Read More »

Garuda Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-గరుడాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    శ్రీదేవ్యువాచ | దేవదేవ మహాదేవ సర్వజ్ఞ కరుణానిధే | శ్రోతుమిచ్ఛామి తార్క్ష్యస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ | ఈశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి గరుడస్య మహాత్మనః | నామ్నామష్టోత్తరశతం పవిత్రం పాపనాశనమ్ || అస్య శ్రీగరుడనామాష్టోత్తరశతమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః గరుడో దేవతా ప్రణవో బీజం విద్యా శక్తిః వేదాదిః కీలకం పక్షిరాజప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | అమృతకలశహస్తం కాంతిసంపూర్ణదేహం సకలవిబుధవంద్యం వేదశాస్త్రైరచింత్యమ్ …

Read More »

Garuda Dwadasa Nama Stotram In Telugu- గరుడ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

    సుపర్ణం వైనతేయం చ నాగారిం నాగభీషణమ్ | జితాన్తకం విషారిం చ అజితం విశ్వరూపిణమ్ || ౧ గరుత్మన్తం ఖగశ్రేష్ఠం తార్క్ష్యం కశ్యపనందనమ్ | ద్వాదశైతాని నామాని గరుడస్య మహాత్మనః || ౨ యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స్నానే వా శయనేఽపి వా | విషం నాక్రామతే తస్య న చ హింసంతి హింసకాః || ౩ సంగ్రామే వ్యవహారే చ విజయస్తస్య జాయతే | బంధనాన్ముక్తిమాప్నోతి …

Read More »

Garuda Dandakam in Telugu-గరుడ దండకం

    శ్రీమాన్ వేఙ్కటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాన్తచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదాహృది || నమః పన్నగనద్ధాయ వైకుణ్ఠవశవర్తినే | శ్రుతిసిన్ధుసుధోత్పాదమన్దరాయ గరుత్మతే || గరుడమఖిల వేద నీడాధిరూఢం ద్విషత్ పీడనోత్ కణ్ఠితాకుణ్ఠ వైకుణ్ఠ పీఠీకృత స్కన్ధమీడే స్వనీడాగతి ప్రీత రుద్రా సుకీర్తి-స్తనాభోగ గాఢోప గూఢ స్ఫురత్కణ్టకవ్రాత వేధవ్యథా వేపమాన ద్విజిహ్వాధిపాకల్ప విష్ఫార్యమాణ స్ఫటా వాటికా రత్న రోచిశ్ఛటా రాజినీరాజితం కాన్తి కల్లోలినీ రాజితమ్ || ౧ || జయ …

Read More »