Breaking News

Raghavendra Ashtakam in Telugu-రాఘవేంద్ర అష్టకం

  జయ తుంగాతటవసతే వర మంత్రాలయమూర్తే | కురు కరుణాం మయి భీతే పరిమళతతకీర్తే || తవ పాదార్చనసక్తే తవ నామామృత మత్తే దిశదివ్యాం దృశమూర్తే తవ సంతత భక్తే || కృత గీతాసువివృత్తే కవిజన సంస్తుతవృత్తే | కురు వసతిం మమ చిత్తే పరివృత భక్తార్తే || యోగీంద్రార్చితపాదే యోగిజనార్పితమోదే | తిమ్మణ్ణాన్వయచంద్రే రమతాం మమ హృదయమ్ || తప్తసుకాంచనసదృశే దండకమండలహస్తే | జపమాలావరభూషే రమతాం మమ హృదయమ్ …

Read More »

Ketu Ashtottara Shatanamavali in Telugu-కేతు అష్టోత్తరశతనామావళిః

  ఓం కేతవే నమః | ఓం స్థూలశిరసే నమః | ఓం శిరోమాత్రాయ నమః | ఓం ధ్వజాకృతయే నమః | ఓం నవగ్రహయుతాయ నమః | ఓం సింహికాసురీగర్భసంభవాయ నమః | ఓం మహాభీతికరాయ నమః | ఓం చిత్రవర్ణాయ నమః | ఓం పింగళాక్షకాయ నమః | ౯ ఓం ఫలోధూమ్రసంకాశాయ నమః | ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ నమః | ఓం మహోరగాయ నమః | …

Read More »

Ketu Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-కేతు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    శృణు నామాని జప్యాని కేతో రథ మహామతే కేతుః స్థూలశిరాశ్చైవ శిరోమాత్రో ధ్వజాకృతిః || ౧ || నవగ్రహయుతః సింహికాసురీగర్భసంభవః మహాభీతికరశ్చిత్రవర్ణో వై పింగళాక్షకః || ౨ || స ఫలోధూమ్రసంకాశః తీక్ష్ణదంష్ట్రో మహోరగః రక్తనేత్రశ్చిత్రకారీ తీవ్రకోపో మహాసురః || ౩ || క్రూరకంఠః క్రోధనిధిశ్ఛాయాగ్రహవిశేషకః అంత్యగ్రహో మహాశీర్షో సూర్యారిః పుష్పవద్గ్రహీ || ౪ || వరదహస్తో గదాపాణిశ్చిత్రవస్త్రధరస్తథా చిత్రధ్వజపతాకశ్చ ఘోరశ్చిత్రరథశ్శిఖీ || ౫ || కుళుత్థభక్షకశ్చైవ …

Read More »

Ketu Stotram in Telugu-కేతు స్తోత్రం

  అస్య శ్రీ కేతుస్తోత్రమంత్రస్య వామదేవ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః  కేతుర్దేవతా  శ్రీ కేతు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | గౌతమ ఉవాచ | మునీంద్ర సూత తత్త్వజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | సర్వరోగహరం బ్రూహి కేతోః స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౧ || సూత ఉవాచ | శృణు గౌతమ వక్ష్యామి స్తోత్రమేతదనుత్తమమ్ | గుహ్యాద్గుహ్యతమం కేతోః బ్రహ్మణా కీర్తితం పురా || ౨ || ఆద్యః కరాళవదనో ద్వితీయో రక్తలోచనః …

Read More »

Rahu Ashtottara Shatanamavali Telugu-రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః

  ఓం రాహవే నమః | ఓం సైంహికేయాయ నమః | ఓం విధుంతుదాయ నమః | ఓం సురశత్రవే నమః | ఓం తమసే నమః | ఓం ఫణినే నమః | ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః | ఓం సురాగవే నమః | ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ నమః | ౯ ఓం చతుర్భుజాయ నమః | ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః | ఓం వరదాయకహస్తకాయ నమః | …

Read More »

దీపారాధనకు ఏ నూనెతో దీపాన్ని వెలిగించాలి ?దేవుని ముందు కోరుకున్న కోర్కె బైటికి చెబితే తీరదా

దేవునికి దీపారాధన చేసేటప్పుడు దీపాన్ని ఏ నూనెతో వెలిగించాలి అంటే : దీపారాధనకు ఆవు నెయ్యి ఉత్తమము. మంచి నూనె మధ్యమము. ఇప్ప నూనె అధమము. ఆవునెయ్యితో వెలిగించిన దీపము యొక్క ఫలితము అనంతము. అష్టైశ్వర్యాలూ, అష్టభోగాలూ సిద్ధిస్తాయి. వెండి లేదా పంచ లోహాలతోనూ, మట్టితో చేసిన దీపాలు అత్యుత్తమము. అలాగే ఆముదంతో వెలిగించి చేసే దీపారాధన వలన దాంపత్య సుఖమూ, జీవిత సౌఖ్యమూ కలుగుతాయి. వేరుశెనగ నూనెతో దీపారాధన …

Read More »

Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-రాహు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

  శృణు నామాని రాహోశ్చ సైంహికేయో విధుంతుదః సురశత్రుస్తమశ్చైవ ప్రాణీ గార్గ్యాయణస్తథా || ౧ || సురాగుర్నీలజీమూతసంకాశశ్చ చతుర్భుజః ఖడ్గఖేటకధారీ చ వరదాయకహస్తకః || ౨ || శూలాయుధో మేఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపతాకావాన్ దక్షిణాశాముఖరథః తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ చ || ౩ || శూర్పాకారాసనస్థశ్చ గోమేదాభరణప్రియః మాషప్రియః కశ్యపర్షినందనో భుజగేశ్వరః || ౪ || ఉల్కాపాతజనిః శూలీ నిధిపః కృష్ణసర్పరాట్ విషజ్వలావృతాస్యోఽర్ధశరీరో జాద్యసంప్రదః || ౫ || రవీందుభీకరశ్ఛాయాస్వరూపీ కఠినాంగకః ద్విషచ్చక్రచ్ఛేదకోఽథ కరాలాస్యో …

Read More »

Rahu Stotram in Telugu- రాహు స్తోత్రం

  ఓం అస్య శ్రీ రాహుస్తోత్రమహామంత్రస్య వామదేవ ఋషిః  అనుష్టుప్చ్ఛందః  రాహుర్దేవతా  శ్రీ రాహు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | కాశ్యప ఉవాచ | శృణ్వంతు మునయః సర్వే రాహుప్రీతికరం స్తవమ్ | సర్వరోగప్రశమనం విషభీతిహరం పరమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం చైవ గుహ్యం స్తోత్రమనుత్తమమ్ | ఆదరేణ ప్రవక్ష్యామి సావధానాశ్చ శృణ్వత || ౨ || రాహుః సూర్యరిపుశ్చైవ విషజ్వాలాధృతాననః | సుధాంశువైరిః శ్యామాత్మా విష్ణుచక్రాహితో …

Read More »

Shani Ashtottara Shatanamavali in Telugu-శని అష్టోత్తరశతనామావళిః

  ఓం శనైశ్చరాయ నమః | ఓం శాంతాయ నమః | ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం వరేణ్యాయ నమః | ఓం సర్వేశాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సురవంద్యాయ నమః | ఓం సురలోకవిహారిణే నమః | ౯ ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః | ఓం సుందరాయ నమః | ఓం ఘనాయ నమః | …

Read More »

Sani Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-శని అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

  శనైశ్చరాయ శాంతాయ సర్వాభీష్టప్రదాయినే శరణ్యాయ వరేణ్యాయ సర్వేశాయ నమో నమః || ౧ || సౌమ్యాయ సురవంద్యాయ సురలోకవిహారిణే సుఖాసనోపవిష్టాయ సుందరాయ నమో నమః || ౨ || ఘనాయ ఘనరూపాయ ఘనాభరణధారిణే ఘనసారవిలేపాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః || ౩ || మందాయ మందచేష్టాయ మహనీయగుణాత్మనే మర్త్యపావనపాదాయ మహేశాయ నమో నమః || ౪ || ఛాయాపుత్రాయ శర్వాయ శరతూణీరధారిణే చరస్థిరస్వభావాయ చంచలాయ నమో నమః || …

Read More »