దీపారాధనకు ఏ నూనెతో దీపాన్ని వెలిగించాలి ?దేవుని ముందు కోరుకున్న కోర్కె బైటికి చెబితే తీరదా

దేవునికి దీపారాధన చేసేటప్పుడు దీపాన్ని ఏ నూనెతో వెలిగించాలి అంటే : దీపారాధనకు ఆవు నెయ్యి ఉత్తమము. మంచి నూనె మధ్యమము. ఇప్ప నూనె అధమము. ఆవునెయ్యితో వెలిగించిన దీపము యొక్క ఫలితము అనంతము. అష్టైశ్వర్యాలూ, అష్టభోగాలూ సిద్ధిస్తాయి. వెండి లేదా పంచ లోహాలతోనూ, మట్టితో చేసిన దీపాలు అత్యుత్తమము. అలాగే ఆముదంతో వెలిగించి చేసే దీపారాధన వలన దాంపత్య సుఖమూ, జీవిత సౌఖ్యమూ కలుగుతాయి. వేరుశెనగ నూనెతో దీపారాధన …

Read More »

Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-రాహు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

  శృణు నామాని రాహోశ్చ సైంహికేయో విధుంతుదః సురశత్రుస్తమశ్చైవ ప్రాణీ గార్గ్యాయణస్తథా || ౧ || సురాగుర్నీలజీమూతసంకాశశ్చ చతుర్భుజః ఖడ్గఖేటకధారీ చ వరదాయకహస్తకః || ౨ || శూలాయుధో మేఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపతాకావాన్ దక్షిణాశాముఖరథః తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ చ || ౩ || శూర్పాకారాసనస్థశ్చ గోమేదాభరణప్రియః మాషప్రియః కశ్యపర్షినందనో భుజగేశ్వరః || ౪ || ఉల్కాపాతజనిః శూలీ నిధిపః కృష్ణసర్పరాట్ విషజ్వలావృతాస్యోఽర్ధశరీరో జాద్యసంప్రదః || ౫ || రవీందుభీకరశ్ఛాయాస్వరూపీ కఠినాంగకః ద్విషచ్చక్రచ్ఛేదకోఽథ కరాలాస్యో …

Read More »

Rahu Stotram in Telugu- రాహు స్తోత్రం

  ఓం అస్య శ్రీ రాహుస్తోత్రమహామంత్రస్య వామదేవ ఋషిః  అనుష్టుప్చ్ఛందః  రాహుర్దేవతా  శ్రీ రాహు గ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | కాశ్యప ఉవాచ | శృణ్వంతు మునయః సర్వే రాహుప్రీతికరం స్తవమ్ | సర్వరోగప్రశమనం విషభీతిహరం పరమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం చైవ గుహ్యం స్తోత్రమనుత్తమమ్ | ఆదరేణ ప్రవక్ష్యామి సావధానాశ్చ శృణ్వత || ౨ || రాహుః సూర్యరిపుశ్చైవ విషజ్వాలాధృతాననః | సుధాంశువైరిః శ్యామాత్మా విష్ణుచక్రాహితో …

Read More »

Shani Ashtottara Shatanamavali in Telugu-శని అష్టోత్తరశతనామావళిః

  ఓం శనైశ్చరాయ నమః | ఓం శాంతాయ నమః | ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం వరేణ్యాయ నమః | ఓం సర్వేశాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సురవంద్యాయ నమః | ఓం సురలోకవిహారిణే నమః | ౯ ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః | ఓం సుందరాయ నమః | ఓం ఘనాయ నమః | …

Read More »

Sani Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-శని అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

  శనైశ్చరాయ శాంతాయ సర్వాభీష్టప్రదాయినే శరణ్యాయ వరేణ్యాయ సర్వేశాయ నమో నమః || ౧ || సౌమ్యాయ సురవంద్యాయ సురలోకవిహారిణే సుఖాసనోపవిష్టాయ సుందరాయ నమో నమః || ౨ || ఘనాయ ఘనరూపాయ ఘనాభరణధారిణే ఘనసారవిలేపాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః || ౩ || మందాయ మందచేష్టాయ మహనీయగుణాత్మనే మర్త్యపావనపాదాయ మహేశాయ నమో నమః || ౪ || ఛాయాపుత్రాయ శర్వాయ శరతూణీరధారిణే చరస్థిరస్వభావాయ చంచలాయ నమో నమః || …

Read More »

Dasaratha Krutha Sri Shani Stotram telugu-శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)

  నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ | నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ || ౧ || నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ | నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక || ౨ || నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః | నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ నిత్యతృప్తాయ తే నమః || ౩ || నమో ఘోరాయ రౌద్రాయ భీషణాయ కరాళినే | నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ …

Read More »

Shukra Ashtottara Shatanamavali in Telugu-శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

  ఓం శుక్రాయ నమః | ఓం శుచయే నమః | ఓం శుభగుణాయ నమః | ఓం శుభదాయ నమః | ఓం శుభలక్షణాయ నమః | ఓం శోభనాక్షాయ నమః | ఓం శుభ్రరూపాయ నమః | ఓం శుద్ధస్ఫటికభాస్వరాయ నమః | ఓం దీనార్తిహరకాయ నమః | ౯ ఓం దైత్యగురవే నమః | ఓం దేవాభివందితాయ నమః | ఓం కావ్యాసక్తాయ నమః | …

Read More »

Shukra Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-శుక్ర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    శుక్రః శుచిః శుభగుణః శుభదః శుభలక్షణః శోభనాక్షః శుభ్రరూపః శుద్ధస్ఫటికభాస్వరః || ౧ || దీనార్తిహారకో దైత్యగురుః దేవాభివందితః కావ్యాసక్తః కామపాలః కవిః కళ్యాణదాయకః || ౨ || భద్రమూర్తిర్భద్రగుణో భార్గవో భక్తపాలనః భోగదో భువనాధ్యక్షో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || ౩ || చారుశీలశ్చారురూపశ్చారుచంద్రనిభాననః నిధిర్నిఖిలశాస్త్రజ్ఞో నీతివిద్యాధురంధరః || ౪ || సర్వలక్షణసంపన్నః సర్వావగుణవర్జితః సమానాధికనిర్ముక్తః సకలాగమపారగః || ౫ || భృగుర్భోగకరో భూమీసురపాలనతత్పరః మనస్వీ మానదో మాన్యో …

Read More »

Shukra Stotram in telugu-శుక్ర స్తోత్రం

  శృణ్వంతు మునయః సర్వే శుక్రస్తోత్రమిదం శుభమ్ | రహస్యం సర్వభూతానాం శుక్రప్రీతికరం పరమ్ || ౧ || యేషాం సంకీర్తనైర్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ | తాని శుక్రస్య నామాని కథయామి శుభాని చ || ౨ || శుక్రః శుభగ్రహః శ్రీమాన్ వర్షకృద్వర్షవిఘ్నకృత్ | తేజోనిధిః జ్ఞానదాతా యోగీ యోగవిదాం వరః || ౩ || దైత్యసంజీవనో ధీరో దైత్యనేతోశనా కవిః | నీతికర్తా గ్రహాధీశో విశ్వాత్మా లోకపూజితః …

Read More »

Brihaspati Ashtottara Shatanamavali in Telugu-బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః

  https://www.youtube.com/watch?v=78yi7dh7KGQ ఓం గురవే నమః | ఓం గుణవరాయ నమః | ఓం గోప్త్రే నమః | ఓం గోచరాయ నమః | ఓం గోపతిప్రియాయ నమః | ఓం గుణినే నమః | ఓం గుణవతాం శ్రేష్ఠాయ నమః | ఓం గురూణాం గురవే నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ౯ ఓం జేత్రే నమః | ఓం జయంతాయ నమః | ఓం …

Read More »