Adisesha Stavam in Telugu-ఆదిశేష స్తవం

      శ్రీమద్విష్ణుపదాంభోజ పీఠాయుత ఫణాతలమ్ | శేషత్వైక స్వరూపం తం ఆదిశేషముపాస్మహే || ౧ అనంతాం దధతం శీర్షైః అనంతశయనాయితమ్ | అనంతే చ పదే భాన్తం తం అనంతముపాస్మహే || ౨ శేషే శ్రియఃపతిస్తస్య శేష భూతం చరాచరమ్ | ప్రథమోదాహృతిం తత్ర శ్రీమన్తం శేషమాశ్రయే || ౩ వందే సహస్రస్థూణాఖ్య శ్రీమహామణిమండపమ్ | ఫణా సహస్రరత్నౌఘైః దీపయన్తం ఫణీశ్వరమ్ || ౪ శేషః సింహాసనీ …

Read More »

Garuda Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-గరుడాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    శ్రీదేవ్యువాచ | దేవదేవ మహాదేవ సర్వజ్ఞ కరుణానిధే | శ్రోతుమిచ్ఛామి తార్క్ష్యస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ | ఈశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి గరుడస్య మహాత్మనః | నామ్నామష్టోత్తరశతం పవిత్రం పాపనాశనమ్ || అస్య శ్రీగరుడనామాష్టోత్తరశతమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః గరుడో దేవతా ప్రణవో బీజం విద్యా శక్తిః వేదాదిః కీలకం పక్షిరాజప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | అమృతకలశహస్తం కాంతిసంపూర్ణదేహం సకలవిబుధవంద్యం వేదశాస్త్రైరచింత్యమ్ …

Read More »

Garuda Dwadasa Nama Stotram In Telugu- గరుడ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

    సుపర్ణం వైనతేయం చ నాగారిం నాగభీషణమ్ | జితాన్తకం విషారిం చ అజితం విశ్వరూపిణమ్ || ౧ గరుత్మన్తం ఖగశ్రేష్ఠం తార్క్ష్యం కశ్యపనందనమ్ | ద్వాదశైతాని నామాని గరుడస్య మహాత్మనః || ౨ యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స్నానే వా శయనేఽపి వా | విషం నాక్రామతే తస్య న చ హింసంతి హింసకాః || ౩ సంగ్రామే వ్యవహారే చ విజయస్తస్య జాయతే | బంధనాన్ముక్తిమాప్నోతి …

Read More »

Garuda Dandakam in Telugu-గరుడ దండకం

    శ్రీమాన్ వేఙ్కటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాన్తచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదాహృది || నమః పన్నగనద్ధాయ వైకుణ్ఠవశవర్తినే | శ్రుతిసిన్ధుసుధోత్పాదమన్దరాయ గరుత్మతే || గరుడమఖిల వేద నీడాధిరూఢం ద్విషత్ పీడనోత్ కణ్ఠితాకుణ్ఠ వైకుణ్ఠ పీఠీకృత స్కన్ధమీడే స్వనీడాగతి ప్రీత రుద్రా సుకీర్తి-స్తనాభోగ గాఢోప గూఢ స్ఫురత్కణ్టకవ్రాత వేధవ్యథా వేపమాన ద్విజిహ్వాధిపాకల్ప విష్ఫార్యమాణ స్ఫటా వాటికా రత్న రోచిశ్ఛటా రాజినీరాజితం కాన్తి కల్లోలినీ రాజితమ్ || ౧ || జయ …

Read More »

Garuda Kavacham inTelugu-గరుడ కవచం

    అస్య శ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్రమంత్రస్య నారద ఋషిః వైనతేయో దేవతా అనుష్టుప్ఛందః మమ గరుడ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | శిరో మే గరుడః పాతు లలాటం వినతాసుతః | నేత్రే తు సర్పహా పాతు కర్ణౌ పాతు సురార్చితః || ౧ || నాసికాం పాతు సర్పారిః వదనం విష్ణువాహనః | సూర్యసూతానుజః కంఠం భుజౌ పాతు మహాబలః || ౨ || …

Read More »

Ayyappa Ashtottara Shatanamavali in Telugu-అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం మహాశాస్త్రే నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం మహాదేవసుతాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం లోకకర్త్రే నమః | ఓం లోకభర్త్రే నమః | ఓం లోకహర్త్రే నమః | ఓం పరాత్పరాయ నమః | ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః | ౯ ఓం ధన్వినే నమః | ఓం తపస్వినే నమః | ఓం భూతసైనికాయ నమః …

Read More »

Ayyappa Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    మహాశాస్తా మహాదేవో మహాదేవసుతోఽవ్యయః | లోకకర్తా లోకభర్తా లోకహర్తా పరాత్పరః || ౧ || త్రిలోకరక్షకో ధన్వీ తపస్వీ భూతసైనికః | మంత్రవేదీ మహావేదీ మారుతో జగదీశ్వరః || ౨ || లోకాధ్యక్షోఽగ్రణీః శ్రీమానప్రమేయపరాక్రమః | సింహారూఢో గజారూఢో హయారూఢో మహేశ్వరః || ౩ || నానాశస్త్రధరోఽనర్ఘో నానావిద్యావిశారదః | నానారూపధరో వీరో నానాప్రాణినిషేవితః || ౪ || భూతేశో భూతితో భృత్యో భుజంగాభరణోజ్వలః | ఇక్షుధన్వీ …

Read More »

Harivarasanam (Harihara Atmaja Ashtakam) Telugu-హరివరాసనం (హరిహరాత్మజాష్టకం)

    హరివరాసనం విశ్వమోహనమ్ హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకమ్ | అరివిమర్దనం నిత్యనర్తనమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౧ || శరణకీర్తనం భక్తమానసమ్ భరణలోలుపం నర్తనాలసమ్ | అరుణభాసురం భూతనాయకమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౨ || ప్రణయసత్యకం ప్రాణనాయకమ్ ప్రణతకల్పకం సుప్రభాంచితమ్ | ప్రణవమందిరం కీర్తనప్రియమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౩ || తురగవాహనం సుందరాననమ్ వరగదాయుధం వేదవర్ణితమ్ | గురుకృపాకరం కీర్తనప్రియమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౪ || …

Read More »

Sabari Girisha Ashtakam in Telugu-శబరిగిరీశాష్టకం

  యజన సుపూజిత యోగివరార్చిత యాదువినాశక యోగతనో యతివర కల్పిత యంత్రకృతాసన యక్షవరార్పిత పుష్పతనో | యమనియమాసన యోగిహృదాసన పాపనివారణ కాలతనో జయ జయ హే శబరీగిరి మందిర సుందర పాలయ మామనిశమ్ || ౧ మకర మహోత్సవ మంగళదాయక భూతగణావృత దేవతనో మధురిపు మన్మథమారక మానిత దీక్షితమానస మాన్యతనో | మదగజసేవిత మంజుల నాదక వాద్య సుఘోషిత మోదతనో జయ జయ హే శబరీగిరి మందిర సుందర పాలయ …

Read More »

Maha Sastha Anugraha Kavacham in Telugu-మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం

    శ్రీదేవ్యువాచ- భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక | ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే || ౧ మహావ్యాధి మహావ్యాళ ఘోరరాజైః సమావృతే | దుఃస్వప్నశోకసంతాపైః దుర్వినీతైః సమావృతే || ౨ స్వధర్మవిరతేమార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా | తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తిం చ త్వం మే బ్రూహి వృషద్వజ || ౩ ఈశ్వర ఉవాచ- శృణు దేవి మహాభాగే సర్వకళ్యాణకారణే | మహాశాస్తుశ్చ దేవేశి …

Read More »