Breaking News

Ayyappa Ashtottara Shatanamavali in Telugu-అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం మహాశాస్త్రే నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః | ఓం మహాదేవసుతాయ నమః | ఓం అవ్యయాయ నమః | ఓం లోకకర్త్రే నమః | ఓం లోకభర్త్రే నమః | ఓం లోకహర్త్రే నమః | ఓం పరాత్పరాయ నమః | ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః | ౯ ఓం ధన్వినే నమః | ఓం తపస్వినే నమః | ఓం భూతసైనికాయ నమః …

Read More »

Ayyappa Ashtottara Shatanama Stotram Telugu-అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

    మహాశాస్తా మహాదేవో మహాదేవసుతోఽవ్యయః | లోకకర్తా లోకభర్తా లోకహర్తా పరాత్పరః || ౧ || త్రిలోకరక్షకో ధన్వీ తపస్వీ భూతసైనికః | మంత్రవేదీ మహావేదీ మారుతో జగదీశ్వరః || ౨ || లోకాధ్యక్షోఽగ్రణీః శ్రీమానప్రమేయపరాక్రమః | సింహారూఢో గజారూఢో హయారూఢో మహేశ్వరః || ౩ || నానాశస్త్రధరోఽనర్ఘో నానావిద్యావిశారదః | నానారూపధరో వీరో నానాప్రాణినిషేవితః || ౪ || భూతేశో భూతితో భృత్యో భుజంగాభరణోజ్వలః | ఇక్షుధన్వీ …

Read More »

Harivarasanam (Harihara Atmaja Ashtakam) Telugu-హరివరాసనం (హరిహరాత్మజాష్టకం)

    హరివరాసనం విశ్వమోహనమ్ హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకమ్ | అరివిమర్దనం నిత్యనర్తనమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౧ || శరణకీర్తనం భక్తమానసమ్ భరణలోలుపం నర్తనాలసమ్ | అరుణభాసురం భూతనాయకమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౨ || ప్రణయసత్యకం ప్రాణనాయకమ్ ప్రణతకల్పకం సుప్రభాంచితమ్ | ప్రణవమందిరం కీర్తనప్రియమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౩ || తురగవాహనం సుందరాననమ్ వరగదాయుధం వేదవర్ణితమ్ | గురుకృపాకరం కీర్తనప్రియమ్ హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౪ || …

Read More »

Sabari Girisha Ashtakam in Telugu-శబరిగిరీశాష్టకం

  యజన సుపూజిత యోగివరార్చిత యాదువినాశక యోగతనో యతివర కల్పిత యంత్రకృతాసన యక్షవరార్పిత పుష్పతనో | యమనియమాసన యోగిహృదాసన పాపనివారణ కాలతనో జయ జయ హే శబరీగిరి మందిర సుందర పాలయ మామనిశమ్ || ౧ మకర మహోత్సవ మంగళదాయక భూతగణావృత దేవతనో మధురిపు మన్మథమారక మానిత దీక్షితమానస మాన్యతనో | మదగజసేవిత మంజుల నాదక వాద్య సుఘోషిత మోదతనో జయ జయ హే శబరీగిరి మందిర సుందర పాలయ …

Read More »

Maha Sastha Anugraha Kavacham in Telugu-మహాశాస్తా అనుగ్రహ కవచం

    శ్రీదేవ్యువాచ- భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ త్రిపురాంతక | ప్రాప్తే కలియుగే ఘోరే మహాభూతైః సమావృతే || ౧ మహావ్యాధి మహావ్యాళ ఘోరరాజైః సమావృతే | దుఃస్వప్నశోకసంతాపైః దుర్వినీతైః సమావృతే || ౨ స్వధర్మవిరతేమార్గే ప్రవృత్తే హృది సర్వదా | తేషాం సిద్ధిం చ ముక్తిం చ త్వం మే బ్రూహి వృషద్వజ || ౩ ఈశ్వర ఉవాచ- శృణు దేవి మహాభాగే సర్వకళ్యాణకారణే | మహాశాస్తుశ్చ దేవేశి …

Read More »

Bhoothanatha Dasakam in Telugu-భూతనాథ దశకం

    పాండ్యభూపతీంద్రపూర్వపుణ్యమోహనాకృతే పండితార్చితాంఘ్రిపుండరీక పావనాకృతే | పూర్ణచంద్రతుండవేత్రదండవీర్యవారిధే పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౧ || ఆదిశంకరాచ్యుతప్రియాత్మసంభవ ప్రభో ఆదిభూతనాథ సాధుభక్తచింతితప్రద | భూతిభూష వేదఘోషపారితోష శాశ్వత పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౨ || పంచబాణకోటికోమలాకృతే కృపానిధే పంచగవ్యపాయసాన్నపానకాదిమోదక | పంచభూతసంచయ ప్రపంచభూతపాలక పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౩ || చంద్రసూర్యవీతిహోత్రనేత్ర నేత్రమోహన సాంద్రసుందరస్మితార్ద్ర కేసరీంద్రవాహన | ఇంద్రవందనీయపాద సాధువృందజీవన పూర్ణపుష్కలాసమేత …

Read More »

Bhuthanatha Karavalamba Stava in Telugu-భూతనాథ కరావలంబ స్తవః

      ఓంకారరూప శబరీవరపీఠదీప శృంగార రంగ రమణీయ కలాకలాప అంగార వర్ణ మణికంఠ మహత్ప్రతాప శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ నక్షత్రచారునఖరప్రద నిష్కళంక నక్షత్రనాథముఖ నిర్మల చిత్తరంగ కుక్షిస్థలస్థిత చరాచర భూతసంఘ శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ మంత్రార్థ తత్త్వ నిగమార్థ మహావరిష్ఠ యంత్రాది తంత్ర వర వర్ణిత పుష్కలేష్ట సంత్రాసితారికుల పద్మసుఖోపవిష్ట శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి …

Read More »

Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru in Telugu-ధర్మశాస్తా స్తోత్రం (శృంగేరి జగద్గురు విరచితం)

      జగత్ప్రతిష్ఠాహేతుర్యః ధర్మః శ్రుత్యంతకీర్తితః | తస్యాపి శాస్తా యో దేవస్తం సదా సముపాశ్రయే || ౧ || శ్రీశంకరాచార్యైః శివావతారైః ధర్మప్రచారాయ సమస్తకాలే | సుస్థాపితం శృంగమహీధ్రవర్యే పీఠం యతీంద్రాః పరిభూషయంతి || ౨ || తేష్వేవ కర్మందివరేషు విద్యా- -తపోధనేషు ప్రథితానుభావః | విద్యాసుతీర్థోఽభినవోఽద్య యోగీ శాస్తారమాలోకయితుం ప్రతస్థే || ౩ || ధర్మస్య గోప్తా యతిపుంగవోఽయం ధర్మస్య శాస్తారమవైక్షతేతి | యుక్తం తదేతద్యుభయోస్తయోర్హి …

Read More »

Dharma Sastha Bhujanga Stotram in Telugu-ధర్మశాస్తా భుజంగ స్తోత్రం

    శ్రితానంద చింతామణి శ్రీనివాసం సదా సచ్చిదానంద పూర్ణప్రకాశమ్ | ఉదారం సుదారం సురాధారమీశం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౧ విభుం వేదవేదాంతవేద్యం వరిష్ఠం విభూతిప్రదం విశ్రుతం బ్రహ్మనిష్ఠమ్ | విభాస్వత్ప్రభావప్రభం పుష్కలేష్టం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౨ పరిత్రాణదక్షం పరబ్రహ్మసూత్రం స్ఫురచ్చారుగాత్రం భవధ్వాంతమిత్రమ్ | పరం ప్రేమపాత్రం పవిత్రం విచిత్రం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౩ పరేశం ప్రభుం …

Read More »

Ayyappa Stotram in Telugu-అయ్యప్ప స్తోత్రం

    అరుణోదయసంకాశం నీలకుండలధారణం | నీలాంబరధరం దేవం వందేఽహం బ్రహ్మనందనమ్ || ౧ || చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవీత్రం చ దక్షిణే | [*చిన్ముద్రాం దక్షిణకరే*] విలసత్కుండలధరం వందేఽహం విష్ణునందనమ్ || ౨ || వ్యాఘ్రారూఢం రక్తనేత్రం స్వర్ణమాలావిభూషణం | వీరాపట్టధరం దేవం వందేఽహం శంభునందనమ్ || ౩ || కింకిణ్యోడ్యాన భూతేశం పూర్ణచంద్రనిభాననం | కిరాతరూప శాస్తారం వందేఽహం పాండ్యనందనమ్ || ౪ || భూతభేతాళసంసేవ్యం కాంచనాద్రినివాసితం …

Read More »