Bhoothanatha Dasakam in Telugu-భూతనాథ దశకం

    పాండ్యభూపతీంద్రపూర్వపుణ్యమోహనాకృతే పండితార్చితాంఘ్రిపుండరీక పావనాకృతే | పూర్ణచంద్రతుండవేత్రదండవీర్యవారిధే పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౧ || ఆదిశంకరాచ్యుతప్రియాత్మసంభవ ప్రభో ఆదిభూతనాథ సాధుభక్తచింతితప్రద | భూతిభూష వేదఘోషపారితోష శాశ్వత పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౨ || పంచబాణకోటికోమలాకృతే కృపానిధే పంచగవ్యపాయసాన్నపానకాదిమోదక | పంచభూతసంచయ ప్రపంచభూతపాలక పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౩ || చంద్రసూర్యవీతిహోత్రనేత్ర నేత్రమోహన సాంద్రసుందరస్మితార్ద్ర కేసరీంద్రవాహన | ఇంద్రవందనీయపాద సాధువృందజీవన పూర్ణపుష్కలాసమేత …

Read More »

Bhuthanatha Karavalamba Stava in Telugu-భూతనాథ కరావలంబ స్తవః

      ఓంకారరూప శబరీవరపీఠదీప శృంగార రంగ రమణీయ కలాకలాప అంగార వర్ణ మణికంఠ మహత్ప్రతాప శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ నక్షత్రచారునఖరప్రద నిష్కళంక నక్షత్రనాథముఖ నిర్మల చిత్తరంగ కుక్షిస్థలస్థిత చరాచర భూతసంఘ శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ మంత్రార్థ తత్త్వ నిగమార్థ మహావరిష్ఠ యంత్రాది తంత్ర వర వర్ణిత పుష్కలేష్ట సంత్రాసితారికుల పద్మసుఖోపవిష్ట శ్రీ భూతనాథ మమ దేహి …

Read More »

Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru in Telugu-ధర్మశాస్తా స్తోత్రం (శృంగేరి జగద్గురు విరచితం)

      జగత్ప్రతిష్ఠాహేతుర్యః ధర్మః శ్రుత్యంతకీర్తితః | తస్యాపి శాస్తా యో దేవస్తం సదా సముపాశ్రయే || ౧ || శ్రీశంకరాచార్యైః శివావతారైః ధర్మప్రచారాయ సమస్తకాలే | సుస్థాపితం శృంగమహీధ్రవర్యే పీఠం యతీంద్రాః పరిభూషయంతి || ౨ || తేష్వేవ కర్మందివరేషు విద్యా- -తపోధనేషు ప్రథితానుభావః | విద్యాసుతీర్థోఽభినవోఽద్య యోగీ శాస్తారమాలోకయితుం ప్రతస్థే || ౩ || ధర్మస్య గోప్తా యతిపుంగవోఽయం ధర్మస్య శాస్తారమవైక్షతేతి | యుక్తం తదేతద్యుభయోస్తయోర్హి …

Read More »

Dharma Sastha Bhujanga Stotram in Telugu-ధర్మశాస్తా భుజంగ స్తోత్రం

    శ్రితానంద చింతామణి శ్రీనివాసం సదా సచ్చిదానంద పూర్ణప్రకాశమ్ | ఉదారం సుదారం సురాధారమీశం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౧ విభుం వేదవేదాంతవేద్యం వరిష్ఠం విభూతిప్రదం విశ్రుతం బ్రహ్మనిష్ఠమ్ | విభాస్వత్ప్రభావప్రభం పుష్కలేష్టం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౨ పరిత్రాణదక్షం పరబ్రహ్మసూత్రం స్ఫురచ్చారుగాత్రం భవధ్వాంతమిత్రమ్ | పరం ప్రేమపాత్రం పవిత్రం విచిత్రం పరం జ్యోతిరూపం భజే భూతనాథమ్ || ౩ పరేశం ప్రభుం …

Read More »

Ayyappa Stotram in Telugu-అయ్యప్ప స్తోత్రం

    అరుణోదయసంకాశం నీలకుండలధారణం | నీలాంబరధరం దేవం వందేఽహం బ్రహ్మనందనమ్ || ౧ || చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవీత్రం చ దక్షిణే | [*చిన్ముద్రాం దక్షిణకరే*] విలసత్కుండలధరం వందేఽహం విష్ణునందనమ్ || ౨ || వ్యాఘ్రారూఢం రక్తనేత్రం స్వర్ణమాలావిభూషణం | వీరాపట్టధరం దేవం వందేఽహం శంభునందనమ్ || ౩ || కింకిణ్యోడ్యాన భూతేశం పూర్ణచంద్రనిభాననం | కిరాతరూప శాస్తారం వందేఽహం పాండ్యనందనమ్ || ౪ || భూతభేతాళసంసేవ్యం కాంచనాద్రినివాసితం …

Read More »

God Goddess Stotras in Telugu-దేవీ దేవతల స్తోత్రములు

    Below is the God- Goddess Stotras in Telugu pdf, God-Goddess Stotras in Telugu lyrics, All God-Goddess Stotras Telugu Reading Everyday Will Solve All Problems and growth Your Life.   God-Goddess Stotras in Telugu pdf   Hanuman Stotras in Telugu-హనుమాన్ స్తోత్రాలు Naga Devata Stotras in Telugu-నాగదేవత స్తోత్రాలు Ayyappa Stotras …

Read More »

Hanuman Stotras in Telugu-హనుమాన్ స్తోత్రాలు

  Below is the Hanuman Stotras in Telugu pdf, Hanuman Stotras in Telugu lyrics, God Hanuman Stotras Telugu  Everyday reading will good opportunity’s in your Life.   Hanuman Stotras in Telugu lyrics   Hanuman Anjaneya ashtottara sata naama stotram Telugu-హనుమాన్ (ఆంజనేయ) అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ Hanuman ashtottara sata namavali in Telugu-హనుమ …

Read More »

Ayyappa Stotras in Telugu-అయ్యప్ప స్తోత్రాలు

  Below is the Ayyappa Stotras in Telugu pdf, Ayyappa Stotras in Telugu lyrics, Lord Ayyappa Stotras Telugu  Everyday reading will good opportunity’s in your Life.   Ayyappa Stotras in Telugu lyrics   Ayyappa Sharanu Ghosha in Telugu-అయ్యప్ప శరణుఘోష Ayyappa Pancharatnam in Telugu-అయ్యప్ప పంచరత్నం Ayyappa Ashtottara Shatanamavali in Telugu-అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః …

Read More »

Venkateswara Stotras in Telugu-వేంకటేశ్వర స్తోత్రాలు

    Below is The Venkateswara Stotras in Telugu pdf, Venkateswara Stotras in Telugu lyrics, Lord Venkateswara Stotras Telugu  Everyday reading will good opportunity’s in your Life.   Venkateswara Stotras in Telugu pdf   Govindaraja Stotram in Telugu-గోవిందరాజ స్తోత్ర0 Ujjvala Venkatanatha Stotram in Telugu-ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం govinda namavali in telugu-గోవింద నామావళి …

Read More »