Dashavatara Stotram in Telugu-దశావతారస్తోత్రమ్

    దేవో నశ్శుభమాతనోతు దశధా నిర్వర్తయన్భూమికాం రంగే ధామని లబ్ధనిర్భరరసైరధ్యక్షితో భావుకైః | యద్భావేషు పృథగ్విధేష్వనుగుణాన్భావాన్స్వయం బిభ్రతీ యద్ధర్మైరిహ ధర్మిణీ విహరతే నానాకృతిర్నాయికా || ౧ || నిర్మగ్నశ్రుతిజాలమార్గణదశాదత్తక్షణైర్వీక్షణై- రన్తస్తన్వదివారవిన్దగహనాన్యౌదన్వతీనామపాం | నిష్ప్రత్యూహతరంగరింఖణమిథః ప్రత్యూఢపాథశ్ఛటా- డోలారోహసదోహళం భగవతో మాత్స్యం వపుః పాతు నః || ౨ || అవ్యాసుర్భువనత్రయీమనిభృతం కండూయనైరద్రిణా నిద్రాణస్య పరస్య కూర్మవపుషో నిశ్వాసవాతోర్మయః | యద్విక్షేపణసంస్కృతోదధిపయః ప్రేంఖోళపర్యంకికా- నిత్యారోహణనిర్వృతో విహరతే దేవస్సహైవ శ్రియా || ౩ …

Read More »

Dasavatara Stuthi in telugu-దశావతారస్తుతి

    నామస్మరణాదన్యోపాయం న హి పశ్యామో భవతరణే | రామ హరే కృష్ణ హరే తవ నామ వదామి సదా నృహరే || వేదోద్ధారవిచారమతే సోమకదానవసంహరణే మీనాకారశరీర నమో హరి భక్తం తే పరిపాలయ మామ్ || ౧ || మంథానాచలధారణహేతో దేవాసుర పరిపాల విభో కూర్మాకారశరీర నమో హరి భక్తం తే పరిపాలయ మామ్ || ౨ || భూచోరకహర పుణ్యమతే క్రీఢోద్ధృతభూదేశహరే క్రోఢాకార శరీర నమో …

Read More »

Govindaraja Stotram in Telugu-గోవిందరాజ స్తోత్రం

      శ్రీవేంకటాచలవిభోపరావతార గోవిందరాజ గురుగోపకులావతార | శ్రీపూరధీశ్వర జయాదిమ దేవదేవ నాథ ప్రసీద నత కల్పతరో నమస్తే || ౧ || లీలావిభూతిజనతాపరిరక్షణార్థం దివ్యప్రబోధశుకయోగిసమప్రభావ | స్వామిన్ భవత్పదసరోరుహసాత్కృతం తం యోగీశ్వరం శఠరిపుం కృపయా ప్రదేహి || ౨ || శ్రీభూమినాయకదయాకరదివ్యమూర్తే దేవాధిదేవజగదేక శరణ్య విష్ణో | గోపాంగనాకుచసరోరుహభృంగరాజ గోవిందరాజ విజయీ భవ కోమలాంగ || ౩ || దేవాధిదేవ ఫణిరాజ విహంగరాజ రాజత్కిరీట మణిరాజివిరాజితాంఘ్రే | …

Read More »

Ujjvala Venkatanatha Stotram in Telugu-ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం

    రంగే తుంగే కవేరాచలజకనకనద్యంతరంగే భుజంగే శేషే శేషే విచిన్వన్ జగదవననయం భాత్యశేషేఽపి దోషే | నిద్రాముద్రాం దధానో నిఖిలజనగుణధ్యానసాంద్రామతంద్రాం చింతాం యాం తాం వృషాద్రౌ విరచయసి రమాకాంత కాంతాం శుభాంతామ్ || ౧ || తాం చింతాం రంగక్లృప్తాం వృషగిరిశిఖరే సార్థయన్ రంగనాథ శ్రీవత్సం వా విభూషాం వ్రణకిణమహిరాట్సూరిక్లృప్తాపరాధమ్ | ధృత్వా వాత్సల్యమత్యుజ్జ్వలయితుమవనే సత్క్రతౌ బద్ధదీక్షో బధ్నన్స్వీయాంఘ్రియూపే నిఖిలనరపశూన్ గౌణరజ్జ్వాఽసి యజ్వా || ౨ || జ్వాలారావప్రనష్టాసురనివహమహాశ్రీరథాంగాబ్జహస్తం …

Read More »

Saraswati Stotras in Telugu-సరస్వతీ స్తోత్రాలు

Below is the Saraswati Stotras in Telugu Pdf, Saraswati Stotras in Telugu lyrics, Saraswati Stotras in Telugu everyday reading will be a good education. Saraswati Stotras in Telugu Pdf Saraswati Kavacham in Telugu-సరస్వతీ కవచం Saraswati Dvadasanama Stotram in Telugu-సరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం Maha Saraswati Stavam in Telugu-మహాసరస్వతీ స్తవం Nrusimha Saraswati Ashtakam …

Read More »

Saraswati Kavacham in Telugu-సరస్వతీ కవచం

    భృగురువాచ | బ్రహ్మన్బ్రహ్మవిదాంశ్రేష్ఠ బ్రహ్మజ్ఞానవిశారద | సర్వజ్ఞ సర్వజనక సర్వపూజకపూజిత || ౬౦ సరస్వత్యాశ్చ కవచం బ్రూహి విశ్వజయం ప్రభో | అయాతయామమన్త్రాణాం సమూహో యత్ర సంయుతః || ౬౧ || బ్రహ్మోవాచ | శృణు వత్స ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ | శ్రుతిసారం శ్రుతిసుఖం శ్రుత్యుక్తం శ్రుతిపూజితమ్ || ౬౨ || ఉక్తం కృష్ణేన గోలోకే మహ్యం వృన్దావనే వనే | రాసేశ్వరేణ విభునా రాసే …

Read More »

Saraswati Dvadasanama Stotram in Telugu-సరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

    సరస్వతీ త్వయం దృష్ట్యా వీణాపుస్తకధారిణీ | హంసవాహ సమాయుక్తా విద్యాదానకరీ మమ || ౧ || ప్రథమం భారతీ నామా ద్వితీయం చ సరస్వతీ | తృతీయం శారదాదేవీ చతుర్థం హంసవాహనా || ౨ || పంచమం జగతీఖ్యాతం షష్ఠం వాగీశ్వరీ తథా | కౌమారీ సప్తమం ప్రోక్తమష్టమం బ్రహ్మచారిణీ || ౩ || నవమం బుద్ధిధాత్రీ చ దశమం వరదాయినీ | ఏకాదశం క్షుద్రఘంటా ద్వాదశం …

Read More »

Sharada prarthana in Telugu-శారదా ప్రార్థన

  నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీరపురవాసిని త్వామహం ప్రార్థయే నిత్యం విద్యాదానం చ దేహి మే || ౧ || యా శ్రద్ధా ధారణా మేధా వాగ్దేవీ విధివల్లభా భక్తజిహ్వాగ్రసదనా శమాదిగుణదాయినీ || ౨ || నమామి యామినీం నాథలేఖాలంకృతకుంతలామ్ భవానీం భవసంతాపనిర్వాపణసుధానదీమ్ || ౩ || భద్రకాళ్యై నమో నిత్యం సరస్వత్యై నమో నమః వేదవేదాంగవేదాంతవిద్యాస్థానేభ్య ఏవ చ || ౪ || బ్రహ్మస్వరూపా పరమా జ్యోతిరూపా సనాతనీ …

Read More »

Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam in Telugu-శారదా భుజంగప్రయాతాష్టకం

    సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాం ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబామ్ | సదాస్యేందుబింబాం సదానోష్ఠబింబాం భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౧ || కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్ | పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రాం భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౨ || లలామాంకఫాలాం లసద్గానలోలాం స్వభక్తైకపాలాం యశఃశ్రీకపోలామ్ | కరే త్వక్షమాలాం కనత్పత్రలోలాం భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౩ || సుసీమంతవేణీం దృశా నిర్జితైణీం రమత్కీరవాణీం …

Read More »

Maha Saraswati Stavam in Telugu-మహాసరస్వతీ స్తవం

    అశ్వతర ఉవాచ | జగద్ధాత్రీమహం దేవీమారిరాధయిషుః శుభామ్ | స్తోష్యే ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీమ్ || ౧ || సదసద్దేవి యత్కించిన్మోక్షవచ్చార్థవత్పదమ్ | తత్సర్వం త్వయ్యసంయోగం యోగవద్దేవి సంస్థితమ్ || ౨ || త్వమక్షరం పరం దేవి యత్ర సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ | అక్షరం పరమం దేవి సంస్థితం పరమాణువత్ || ౩ || అక్షరం పరమం బ్రహ్మ విశ్వంచైతత్క్షరాత్మకమ్ | దారుణ్యవస్థితో వహ్నిర్భౌమాశ్చ పరమాణవః …

Read More »