శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్ – shiva bhujanga prayata stotram in telugu

  కృపాసాగరాయాశుకావ్యప్రదాయ ప్రణమ్రాఖిలాభీష్టసందాయకాయ | యతీంద్రైరుపాస్యాంఘ్రిపాథోరుహాయ ప్రబోధప్రదాత్రే నమః శంకరాయ ‖1‖ చిదానందరూపాయ చిన్ముద్రికోద్య- త్కరాయేశపర్యాయరూపాయ తుభ్యమ్ | ముదా గీయమానాయ వేదోత్తమాంగైః శ్రితానందదాత్రే నమః శంకరాయ ‖2‖ జటాజూటమధ్యే పురా యా సురాణాం ధునీ సాద్య కర్మందిరూపస్య శంభోః గలే మల్లికామాలికావ్యాజతస్తే విభాతీతి మన్యే గురో కిం తథైవ ‖3‖ నఖేందుప్రభాధూతనమ్రాలిహార్దా- ంధకారవ్రజాయాబ్జమందస్మితాయ | మహామోహపాథోనిధేర్బాడబాయ ప్రశాంతాయ కుర్మో నమః శంకరాయ ‖4‖ ప్రణమ్రాంతరంగాబ్జబోధప్రదాత్రే దివారాత్రమవ్యాహతోస్రాయ కామమ్ | …

Read More »

దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రమ్ -daridrya dahana shiva sthotram in telugu

  విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ కర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయ | కర్పూరకాంతి ధవళాయ జటాధరాయ దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ‖ 1 ‖ గౌరీప్రియాయ రజనీశ కళాధరాయ కాలాంతకాయ భుజగాధిప కంకణాయ | గంగాధరాయ గజరాజ విమర్ధనాయ దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ‖ 2 ‖ భక్తప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయ ఉగ్రాయ దుఃఖ భవసాగర తారణాయ | జ్యోతిర్మయాయ గుణనామ సునృత్యకాయ దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ‖ 3 ‖ …

Read More »

బల్లి పడితే ఏమి చెయ్యాలి – balli shastra in telugu

బల్లి పడుట వలన కలుగు శుభ అశుభములు. కంచి వరద రాజస్వామి ఆలయంలో వున్న బంగారు బల్లిని ముట్టుకున్న వారికి బల్లి వారి శరీరంపై ఎక్కడ పడినా దుష్పలితం వుండదని ఒక నమ్మకం.అదే విధంగా బల్లి శరీరం మీద పడిన వారు, కంచిలోని బంగారు బల్లిని ముట్టుకొని వచ్చిన వారిని తాకితే బల్లి పడిన దుష్పలితం వుండదని కూడ మరో నమ్మకం కూడా ఉన్నది. అసలు ఈ కంచి లోని …

Read More »

శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రమ్ – shiva aparadhakshamapana sthotram telugu

  ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాం విణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః | యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుం క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ‖1‖ బాల్యే దుఃఖాతిరేకో మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసా నో శక్తశ్చేంద్రియేభ్యో భవగుణజనితాః జంతవో మాం తుదంతి | నానారోగాదిదుఃఖాద్రుదనపరవశః శంకరం న స్మరామి క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ …

Read More »

శివ షడక్షరీ స్తోత్రమ్ – shiva shadakshari sthotram

  ‖ఓం ఓం‖ ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః | కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః ‖ 1 ‖ ‖ఓం నం‖ నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః | నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః ‖ 2 ‖ ‖ఓం మం‖ మహాతత్వం మహాదేవ ప్రియం జ్ఞానప్రదం పరం | మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమోనమః ‖ 3 ‖ ‖ఓం శిం‖ శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణం …

Read More »

శివ మంగళాష్టకం – shiva mangalashtakam

  భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే | కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ ‖ 1 ‖ వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ | పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ ‖ 2 ‖ భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే | రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళమ్ ‖ 3 ‖ సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే | సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళమ్ ‖ 4 ‖ మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే | త్రయంబకాయ శాంతాయ …

Read More »

శివ కవచం – shiva kavacham in telugu

  అస్య శ్రీశివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభ యోగీశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ సదాశివరుద్రో దేవతా, హ్రీం శక్తిః, రం కీలకం, శ్రీం హ్రీం క్లీం బీజం, శ్రీసదాశివప్రీత్యర్థే శివకవచస్తోత్రజపే వినియోగః || కరన్యాసః || ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం హ్రీం రాం సర్వశక్తిధామ్నే ఈశానాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం నం రీం నిత్యతృప్తిశక్తిధామ్నే తత్పురుషాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః | …

Read More »

పుట్టు మచ్చలు పేదవారిని ధనవంతులను చేయగలవా?

మనం పూర్వ జన్మలో చేసుకున్న పాప పుణ్యాల ఆధారంగా మన జీవితం వుంటుంది. అందుకే మనం పుట్టినప్పుడు జాతకం రాయిస్తాము. ఆ జాతకంలో మనకు జరుగు శుభ ,అశుభాల గురించి తెలుస్తుంది , అలాగే మన వంటి మీద ఏర్పడ్డ పుట్టుమచ్చల వల్ల కూడా శుభ, అశుభాల విషయాలు తెలుసు కోవచ్చు.దాన్నే పుట్టుమచ్చల శాస్త్రం అంటారు .వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలియచేస్తున్నాను.  

Read More »

అర్ధ నారీశ్వర అష్టకమ్ – ardha naareeswara ashtakam

  చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ | ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 1 ‖ కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ | కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 2 ‖ ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ | హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 3 ‖ విశాలనీలోత్పలలోచనాయై వికాసిపంకేరుహలోచనాయ | సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ నమః శివాయై చ …

Read More »

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్ – dwadasa jyotirlinga stotram

  లఘు స్తోత్రమ్ సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ | ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ‖ పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ | సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ‖ వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే | హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ‖ ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః | సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ‖ సంపూర్ణ స్తోత్రమ్ సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే …

Read More »