Shashti Devi Stotram in Telugu-షష్ఠీ దేవి స్తోత్రం

    ధ్యానం | శ్రీమన్మాతరమంబికాం విధిమనోజాతాం సదాభీష్టదాం స్కందేష్టాం చ జగత్ప్రసూం విజయదాం సత్పుత్ర సౌభాగ్యదాం | సద్రత్నాభరణాన్వితాం సకరుణాం శుభ్రాం శుభాం సుప్రభాం షష్ఠాంశాం ప్రకృతేః పరం భగవతీం శ్రీ దేవసేనాం భజే || షష్ఠాంశాం ప్రకృతేః శుద్ధాం సుప్రతిష్టాం చ సువ్రతాం సుపుత్రదాం చ శుభదాం దయారూపాం జగత్ప్రసూం | శ్వేతచంపకవర్ణాభాం రక్తభూషణభూషితాం పవిత్రరూపాం పరమం దేవసేనా పరాం భజే || స్తోత్రం | నమో …

Read More »

ShodaSa nityaa dhyaana Slokaalu in telugu-షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లోకాలు

శ్రీ కామేశ్వరీ నిత్యా బాలార్కకోటిసంకాశాం మాణిక్య ముకుటోజ్జ్వలామ్ | హారగ్రైవేయ కాంచీభిరూర్మికానూపురాదిభిః || ౧ || మండితాం రక్తవసనాం రత్నాభరణశోభితామ్ | షడ్భుజాం త్రీక్షణామిన్దుకలా కలిత మౌలికామ్ || ౨ || పంచాష్ట షోడశద్వంద్వ షట్కోణ చతురస్రగామ్ | మందస్మితోల్లాసద్వక్త్రాం దయామంధర వీక్షణామ్ || ౩ || పాశాంకుశౌ చ పుణ్డ్రేక్షుచాపం పుష్పశిలీముఖమ్ | రత్నపాత్రం సుధాపూర్ణం వరదం బిభ్రతీం కరైః || ౪ ||౨. శ్రీ భగమాలినీ నిత్యా …

Read More »

Shreyaskari Stotram in Telugu- శ్రేయస్కరీ స్తోత్రం

      శ్రేయస్కరి శ్రమనివారిణి సిద్ధవిద్యే స్వానందపూర్ణహృదయే కరుణాతనో మే | చిత్తే వస ప్రియతమేన శివేన సార్ధం మాంగళ్యమాతను సదైవ ముదైవ మాతః || ౧ || శ్రేయస్కరి శ్రితజనోద్ధరణైకదక్షే దాక్షాయణి క్షపిత పాతకతూలరాశే | శర్మణ్యపాదయుగళే జలజప్రమోదే మిత్రేత్రయీ ప్రసృమరే రమతాం మనో మే || ౨ || శ్రేయస్కరి ప్రణతపామర పారదాన జ్ఞాన ప్రదానసరణిశ్రిత పాదపీఠే | శ్రేయాంసి సంతి నిఖిలాని సుమంగళాని తత్రైవ …

Read More »

Shyamala Panchasathsvara Varna Maalikaa Stotram Telugu-శ్యామలాపంచాశత్స్వర వర్ణమాలికాస్తోత్రం

    వన్దేహం వనజేక్షణాం వసుమతీం వాగ్దేవి తాం వైష్ణవీం శబ్ద బ్రహ్మమయీం శశాంకవదనాం శాతోదరీం శాంకరీమ్ | షడ్బీజాం సశివాం సమంచితపదామాధారచక్రే స్థితాం చిద్రూపాం సకలేప్సితార్థవరదాం బాలాం భజే శ్యామలామ్ || ౧ || బాలాం భాస్కరభాసమప్రభయుతాం భీమేశ్వరీం భారతీం మాణిక్యాంచితహారిణీమభయదాం యోనిస్థితేయంపదాం | హ్రాం హ్రాం హ్రీం కమయీం రజస్తమహరీం లంబీజమోంకారిణీం చిద్రూపాం సకలేప్సితార్థవరదాం బాలాం భజే శ్యామలామ్ || ౨ || డం ఢం ణం …

Read More »

Shyamala dandakam in Telugu-శ్యామలా దండకం

    ధ్యానమ్- మాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసామ్ | మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి || ౧ || చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే | పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణహస్తే నమస్తే జగదేకమాతః || ౨ || వినియోగః- మాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ | కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ || ౩ || స్తుతి- జయ మాతంగతనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే | జయ సంగీతరసికే జయ లీలాశుకప్రియే || ౪ || …

Read More »

Shyamala stotram in Telugu-శ్యామలా స్తోత్రమ్

    జయ మాతర్విశాలాక్షీ జయ సంగీతమాతృకే | జయ మాతంగి చండాలి గృహీతమధుపాత్రకే  || ౧ || నమస్తేస్తు మహాదేవి నమో భగవతీశ్వరీ | నమస్తేస్తు జగన్మాతర్జయ శంకరవల్లభే  || ౨ || జయ త్వం శ్యామలేదేవీ శుకశ్యామే నమోస్తుతే | మహాశ్యామే మహారామే జయ సర్వమనోహరే  || ౩ || జయ నీలోత్పలప్రఖ్యే జయ సర్వవశంకరి | జయ త్వజాత్వసంస్తుత్యే లఘుశ్యామే నమోస్తుతే  || ౪ || …

Read More »

Sheetala Devi Ashtakam in Telugu-శీతలాష్టకం

    అస్య శ్రీశీతలాస్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శీతలా దేవతా లక్ష్మీర్బీజం  భవానీ శక్తిః సర్వవిస్ఫోటకనివృత్యర్థే జపే వినియోగః || ఈశ్వర ఉవాచ- వన్దేఽహం శీతలాం దేవీం రాసభస్థాం దిగంబరాం | మార్జనీకలశోపేతాం శూర్పాలంకృతమస్తకామ్ || ౧ || వన్దేఽహం శీతలాం దేవీం సర్వరోగభయాపహాం | యామాసాద్య నివర్తేత విస్ఫోటకభయం మహత్ || ౨ || శీతలే శీతలే చేతి యో బ్రూయాద్దాహపీడితః | విస్ఫోటకభయం ఘోరం …

Read More »

Vasavi Stotram in Telugu-వాసవీ స్తోత్రం

      కైలాసాచలసన్నిభే గిరిపురే సౌవర్ణశృంగే మహ- స్తంభోద్యన్ మణిమంటపే సురుచిర ప్రాంతే చ సింహాసనే | ఆసీనం సకలాఽమరార్చితపదాం భక్తార్తి విధ్వంసినీం వందే వాసవి కన్యకాం స్మితముఖీం సర్వార్థదామంబికాం || నమస్తే వాసవీ దేవీ నమస్తే విశ్వపావని | నమస్తే వ్రతసంబద్ధా కౌమాత్రే తే నమో నమః || నమస్తే భయసంహారీ నమస్తే భవనాశినీ | నమస్తే భాగ్యదా దేవీ వాసవీ తే నమో నమః || …

Read More »

ఏ దేవునికి ఏ నైవేద్యం పెట్టాలి ? ఏ దేవునికి ఏ మాల వెయ్యాలో తెలుసుకోండి

1. విఘ్నేశ్వరునికి : బెల్లం, ఉండ్రాళ్ళు, జిల్లేడుకాయలు నైవేద్యం. శ్వేత (తెల్లని) అక్షతలతో పూజించాలి. గణపతికి గరికమాల అంటే చాలా ఇష్టం దానిని వేయాలి. 2. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామికి :  వడపప్పు, పానకము, నైవేద్యం పెట్టాలి. తులసిమాల మెడలో ధరింపవలెను. 3. ఆంజనేయస్వామికి :  అప్పములు నైవేద్యం, తమలపాకులతోనూ ,సింధూరంతోనూ పూజించాలి. తమలపాకుల మాల వేస్తే చాలా మంచిది. 4. లలితాదేవికి :  క్షీరాన్నము, మధురఫలాలు, పులిహోర, మిరియాలు కలిపిన …

Read More »

Vasavi Ashttotara Shatanamavali in Telugu-వాసవీకన్యకాపరమేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

    ఓం శ్రీవాసవాంబాయై నమః | ఓం శ్రీకన్యకాయై నమః | ఓం జగన్మాత్రే నమః | ఓం ఆదిశక్త్యై నమః | ఓం దేవ్యై నమః | ఓం కరుణాయై నమః | ఓం ప్రకృతిస్వరూపిణ్యై నమః | ఓం విద్యాయై నమః | ఓం శుభాయై నమః | ౯ ఓం ధర్మస్వరూపిణ్యై నమః | ఓం వైశ్యకులోద్భవాయై నమః | ఓం సర్వస్యై నమః …

Read More »