sri gayatri sahasra nama stotram telugu-శ్రీ గాయత్రి సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

sri gayatri sahasra nama stotram telugu
godess sri gayatri sahasra nama stotram telugu

 

నారద ఉవాచ –
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద |
శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతమ్ ‖ 1 ‖

సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే |
కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనమ్ ‖ 2 ‖

బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యు నాశనమ్ |
ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన ‖ 3 ‖

వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః |
శ్రీనారాయణ ఉవాచ –
సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్ పృష్టం త్వయాఽనఘ ‖ 4 ‖

శృణు వక్ష్యామి యత్నేన గాయత్ర్యష్టసహస్రకమ్ |
నామ్నాం శుభానాం దివ్యానాం సర్వపాపవినాశనమ్ ‖ 5 ‖

సృష్ట్యాదౌ యద్భగవతా పూర్వే ప్రోక్తం బ్రవీమి తే |
అష్టోత్తరసహస్రస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః ‖ 6 ‖

ఛందోఽనుష్టుప్తథా దేవీ గాయత్రీం దేవతా స్మృతా |
హలోబీజాని తస్యైవ స్వరాః శక్తయ ఈరితాః ‖ 7 ‖

అంగన్యాసకరన్యాసావుచ్యేతే మాతృకాక్షరైః |
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకానాం హితాయ వై ‖ 8 ‖

ధ్యానమ్
రక్తశ్వేతహిరణ్యనీలధవలైర్యుక్తాం త్రినీత్రోజ్జ్వలాం
రక్తాం రక్తనవస్రజం మణిగణైర్యుక్తాం కుమారీమిమామ్ |
గాయత్రీం కమలాసనాం కరతలవ్యానద్ధకుండాంబుజాం
పద్మాక్షీం చ వరస్రజం చ దధతీం హంసాధిరూఢాం భజే ‖ 9 ‖

అచింత్యలక్షణావ్యక్తాప్యర్థమాతృమహేశ్వరీ |
అమృతార్ణవమధ్యస్థాప్యజితా చాపరాజితా ‖ 10 ‖

అణిమాదిగుణాధారాప్యర్కమండలసంస్థితా |
అజరాజాపరాధర్మా అక్షసూత్రధరాధరా ‖ 11 ‖

అకారాదిక్షకారాంతాప్యరిషడ్వర్గభేదినీ |
అంజనాద్రిప్రతీకాశాప్యంజనాద్రినివాసినీ ‖ 12 ‖

అదితిశ్చాజపావిద్యాప్యరవిందనిభేక్షణా |
అంతర్బహిఃస్థితావిద్యాధ్వంసినీ చాంతరాత్మికా ‖ 13 ‖

అజా చాజముఖావాసాప్యరవిందనిభాననా |
అర్ధమాత్రార్థదానజ్ఞాప్యరిమండలమర్దినీ ‖ 14 ‖

అసురఘ్నీ హ్యమావాస్యాప్యలక్ష్మీఘ్న్యంత్యజార్చితా |
ఆదిలక్ష్మీశ్చాదిశక్తిరాకృతిశ్చాయతాననా ‖ 15 ‖

ఆదిత్యపదవీచారాప్యాదిత్యపరిసేవితా |
ఆచార్యావర్తనాచారాప్యాదిమూర్తినివాసినీ ‖ 16 ‖

ఆగ్నేయీ చామరీ చాద్యా చారాధ్యా చాసనస్థితా |
ఆధారనిలయాధారా చాకాశాంతనివాసినీ ‖ 17 ‖

ఆద్యాక్షరసమాయుక్తా చాంతరాకాశరూపిణీ |
ఆదిత్యమండలగతా చాంతరధ్వాంతనాశినీ ‖ 18 ‖

ఇందిరా చేష్టదా చేష్టా చేందీవరనిభేక్షణా |
ఇరావతీ చేంద్రపదా చేంద్రాణీ చేందురూపిణీ ‖ 19 ‖

ఇక్షుకోదండసంయుక్తా చేషుసంధానకారిణీ |
ఇంద్రనీలసమాకారా చేడాపింగలరూపిణీ ‖ 20 ‖

ఇంద్రాక్షీచేశ్వరీ దేవీ చేహాత్రయవివర్జితా |
ఉమా చోషా హ్యుడునిభా ఉర్వారుకఫలాననా ‖ 21 ‖

ఉడుప్రభా చోడుమతీ హ్యుడుపా హ్యుడుమధ్యగా |
ఊర్ధ్వా చాప్యూర్ధ్వకేశీ చాప్యూర్ధ్వాధోగతిభేదినీ ‖ 22 ‖

ఊర్ధ్వబాహుప్రియా చోర్మిమాలావాగ్గ్రంథదాయినీ |
ఋతం చర్షిరృతుమతీ ఋషిదేవనమస్కృతా ‖ 23 ‖

ఋగ్వేదా ఋణహర్త్రీ చ ఋషిమండలచారిణీ |
ఋద్ధిదా ఋజుమార్గస్థా ఋజుధర్మా ఋజుప్రదా ‖ 24 ‖

ఋగ్వేదనిలయా ఋజ్వీ లుప్తధర్మప్రవర్తినీ |
లూతారివరసంభూతా లూతాదివిషహారిణీ ‖ 25 ‖

ఏకాక్షరా చైకమాత్రా చైకా చైకైకనిష్ఠితా |
ఐంద్రీ హ్యైరావతారూఢా చైహికాముష్మికప్రదా ‖ 26 ‖

ఓంకారా హ్యోషధీ చోతా చోతప్రోతనివాసినీ |
ఔర్వా హ్యౌషధసంపన్నా ఔపాసనఫలప్రదా ‖ 27 ‖

అండమధ్యస్థితా దేవీ చాఃకారమనురూపిణీ |
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిః కామాక్షీ కామసుందరీ ‖ 28 ‖

కమలా కామినీ కాంతా కామదా కాలకంఠినీ |
కరికుంభస్తనభరా కరవీరసువాసినీ ‖ 29 ‖

కల్యాణీ కుండలవతీ కురుక్షేత్రనివాసినీ |
కురువిందదలాకారా కుండలీ కుముదాలయా ‖ 30 ‖

కాలజిహ్వా కరాలాస్యా కాలికా కాలరూపిణీ |
కమనీయగుణా కాంతిః కలాధారా కుముద్వతీ ‖ 31 ‖

కౌశికీ కమలాకారా కామచారప్రభంజినీ |
కౌమారీ కరుణాపాంగీ కకువంతా కరిప్రియా ‖ 32 ‖

కేసరీ కేశవనుతా కదంబకుసుమప్రియా |
కాలిందీ కాలికా కాంచీ కలశోద్భవసంస్తుతా ‖ 33 ‖

కామమాతా క్రతుమతీ కామరూపా కృపావతీ |
కుమారీ కుండనిలయా కిరాతీ కీరవాహనా ‖ 34 ‖

కైకేయీ కోకిలాలాపా కేతకీ కుసుమప్రియా |
కమండలుధరా కాలీ కర్మనిర్మూలకారిణీ ‖ 35 ‖

కలహంసగతిః కక్షా కృతకౌతుకమంగలా |
కస్తూరీతిలకా కంప్రా కరీంద్రగమనా కుహూః ‖ 36 ‖

కర్పూరలేపనా కృష్ణా కపిలా కుహరాశ్రయా |
కూటస్థా కుధరా కమ్రా కుక్షిస్థాఖిలవిష్టపా ‖ 37 ‖

ఖడ్గఖేటధరా ఖర్వా ఖేచరీ ఖగవాహనా |
ఖట్వాంగధారిణీ ఖ్యాతా ఖగరాజోపరిస్థితా ‖ 38 ‖

ఖలఘ్నీ ఖండితజరా ఖండాఖ్యానప్రదాయినీ |
ఖండేందుతిలకా గంగా గణేశగుహపూజితా ‖ 39 ‖

గాయత్రీ గోమతీ గీతా గాంధారీ గానలోలుపా |
గౌతమీ గామినీ గాధా గంధర్వాప్సరసేవితా ‖ 40 ‖

గోవిందచరణాక్రాంతా గుణత్రయవిభావితా |
గంధర్వీ గహ్వరీ గోత్రా గిరీశా గహనా గమీ ‖ 41 ‖

గుహావాసా గుణవతీ గురుపాపప్రణాశినీ |
గుర్వీ గుణవతీ గుహ్యా గోప్తవ్యా గుణదాయినీ ‖ 42 ‖

గిరిజా గుహ్యమాతంగీ గరుడధ్వజవల్లభా |
గర్వాపహారిణీ గోదా గోకులస్థా గదాధరా ‖ 43 ‖

గోకర్ణనిలయాసక్తా గుహ్యమండలవర్తినీ |
ఘర్మదా ఘనదా ఘంటా ఘోరదానవమర్దినీ ‖ 44 ‖

ఘృణిమంత్రమయీ ఘోషా ఘనసంపాతదాయినీ |
ఘంటారవప్రియా ఘ్రాణా ఘృణిసంతుష్టకారిణీ ‖ 45 ‖

ఘనారిమండలా ఘూర్ణా ఘృతాచీ ఘనవేగినీ |
జ్ఞానధాతుమయీ చర్చా చర్చితా చారుహాసినీ ‖ 46 ‖

చటులా చండికా చిత్రా చిత్రమాల్యవిభూషితా |
చతుర్భుజా చారుదంతా చాతురీ చరితప్రదా ‖ 47 ‖

చూలికా చిత్రవస్త్రాంతా చంద్రమఃకర్ణకుండలా |
చంద్రహాసా చారుదాత్రీ చకోరీ చంద్రహాసినీ ‖ 48 ‖

చంద్రికా చంద్రధాత్రీ చ చౌరీ చౌరా చ చండికా |
చంచద్వాగ్వాదినీ చంద్రచూడా చోరవినాశినీ ‖ 49 ‖

చారుచందనలిప్తాంగీ చంచచ్చామరవీజితా |
చారుమధ్యా చారుగతిశ్చందిలా చంద్రరూపిణీ ‖ 50 ‖

చారుహోమప్రియా చార్వాచరితా చక్రబాహుకా |
చంద్రమండలమధ్యస్థా చంద్రమండలదర్పణా ‖ 51 ‖

చక్రవాకస్తనీ చేష్టా చిత్రా చారువిలాసినీ |
చిత్స్వరూపా చంద్రవతీ చంద్రమాశ్చందనప్రియా ‖ 52 ‖

చోదయిత్రీ చిరప్రజ్ఞా చాతకా చారుహేతుకీ |
ఛత్రయాతా ఛత్రధరా ఛాయా ఛందఃపరిచ్ఛదా ‖ 53 ‖

ఛాయాదేవీ ఛిద్రనఖా ఛన్నేంద్రియవిసర్పిణీ |
ఛందోఽనుష్టుప్ప్రతిష్ఠాంతా ఛిద్రోపద్రవభేదినీ ‖ 54 ‖

ఛేదా ఛత్రేశ్వరీ ఛిన్నా ఛురికా ఛేదనప్రియా |
జననీ జన్మరహితా జాతవేదా జగన్మయీ ‖ 55 ‖

జాహ్నవీ జటిలా జేత్రీ జరామరణవర్జితా |
జంబూద్వీపవతీ జ్వాలా జయంతీ జలశాలినీ ‖ 56 ‖

జితేంద్రియా జితక్రోధా జితామిత్రా జగత్ప్రియా |
జాతరూపమయీ జిహ్వా జానకీ జగతీ జరా ‖ 57 ‖

జనిత్రీ జహ్నుతనయా జగత్త్రయహితైషిణీ |
జ్వాలాముఖీ జపవతీ జ్వరఘ్నీ జితవిష్టపా ‖ 58 ‖

జితాక్రాంతమయీ జ్వాలా జాగ్రతీ జ్వరదేవతా |
జ్వలంతీ జలదా జ్యేష్ఠా జ్యాఘోషాస్ఫోటదిఙ్ముఖీ ‖ 59 ‖

జంభినీ జృంభణా జృంభా జ్వలన్మాణిక్యకుండలా |
ఝింఝికా ఝణనిర్ఘోషా ఝంఝామారుతవేగినీ ‖ 60 ‖

ఝల్లరీవాద్యకుశలా ఞరూపా ఞభుజా స్మృతా |
టంకబాణసమాయుక్తా టంకినీ టంకభేదినీ ‖ 61 ‖

టంకీగణకృతాఘోషా టంకనీయమహోరసా |
టంకారకారిణీ దేవీ ఠఠశబ్దనినాదినీ ‖ 62 ‖

డామరీ డాకినీ డింభా డుండుమారైకనిర్జితా |
డామరీతంత్రమార్గస్థా డమడ్డమరునాదినీ ‖ 63 ‖

డిండీరవసహా డింభలసత్క్రీడాపరాయణా |
ఢుంఢివిఘ్నేశజననీ ఢక్కాహస్తా ఢిలివ్రజా ‖ 64 ‖

నిత్యజ్ఞానా నిరుపమా నిర్గుణా నర్మదా నదీ |
త్రిగుణా త్రిపదా తంత్రీ తులసీ తరుణా తరుః ‖ 65 ‖

త్రివిక్రమపదాక్రాంతా తురీయపదగామినీ |
తరుణాదిత్యసంకాశా తామసీ తుహినా తురా ‖ 66 ‖

త్రికాలజ్ఞానసంపన్నా త్రివేణీ చ త్రిలోచనా |
త్రిశక్తిస్త్రిపురా తుంగా తురంగవదనా తథా ‖ 67 ‖

తిమింగిలగిలా తీవ్రా త్రిస్రోతా తామసాదినీ |
తంత్రమంత్రవిశేషజ్ఞా తనుమధ్యా త్రివిష్టపా ‖ 68 ‖

త్రిసంధ్యా త్రిస్తనీ తోషాసంస్థా తాలప్రతాపినీ |
తాటంకినీ తుషారాభా తుహినాచలవాసినీ ‖ 69 ‖

తంతుజాలసమాయుక్తా తారహారావలిప్రియా |
తిలహోమప్రియా తీర్థా తమాలకుసుమాకృతిః ‖ 70 ‖

తారకా త్రియుతా తన్వీ త్రిశంకుపరివారితా |
తలోదరీ తిలాభూషా తాటంకప్రియవాదినీ ‖ 71 ‖

త్రిజటా తిత్తిరీ తృష్ణా త్రివిధా తరుణాకృతిః |
తప్తకాంచనసంకాశా తప్తకాంచనభూషణా ‖ 72 ‖

త్రైయంబకా త్రివర్గా చ త్రికాలజ్ఞానదాయినీ |
తర్పణా తృప్తిదా తృప్తా తామసీ తుంబురుస్తుతా ‖ 73 ‖

తార్క్ష్యస్థా త్రిగుణాకారా త్రిభంగీ తనువల్లరిః |
థాత్కారీ థారవా థాంతా దోహినీ దీనవత్సలా ‖ 74 ‖

దానవాంతకరీ దుర్గా దుర్గాసురనిబర్హిణీ |
దేవరీతిర్దివారాత్రిర్ద్రౌపదీ దుందుభిస్వనా ‖ 75 ‖

దేవయానీ దురావాసా దారిద్ర్యోద్భేదినీ దివా |
దామోదరప్రియా దీప్తా దిగ్వాసా దిగ్విమోహినీ ‖ 76 ‖

దండకారణ్యనిలయా దండినీ దేవపూజితా |
దేవవంద్యా దివిషదా ద్వేషిణీ దానవాకృతిః ‖ 77 ‖

దీనానాథస్తుతా దీక్షా దైవతాదిస్వరూపిణీ |
ధాత్రీ ధనుర్ధరా ధేనుర్ధారిణీ ధర్మచారిణీ ‖ 78 ‖

ధురంధరా ధరాధారా ధనదా ధాన్యదోహినీ |
ధర్మశీలా ధనాధ్యక్షా ధనుర్వేదవిశారదా ‖ 79 ‖

ధృతిర్ధన్యా ధృతపదా ధర్మరాజప్రియా ధ్రువా |
ధూమావతీ ధూమకేశీ ధర్మశాస్త్రప్రకాశినీ ‖ 80 ‖

నందా నందప్రియా నిద్రా నృనుతా నందనాత్మికా |
నర్మదా నలినీ నీలా నీలకంఠసమాశ్రయా ‖ 81 ‖

నారాయణప్రియా నిత్యా నిర్మలా నిర్గుణా నిధిః |
నిరాధారా నిరుపమా నిత్యశుద్ధా నిరంజనా ‖ 82 ‖

నాదబిందుకలాతీతా నాదబిందుకలాత్మికా |
నృసింహినీ నగధరా నృపనాగవిభూషితా ‖ 83 ‖

నరకక్లేశశమనీ నారాయణపదోద్భవా |
నిరవద్యా నిరాకారా నారదప్రియకారిణీ ‖ 84 ‖

నానాజ్యోతిః సమాఖ్యాతా నిధిదా నిర్మలాత్మికా |
నవసూత్రధరా నీతిర్నిరుపద్రవకారిణీ ‖ 85 ‖

నందజా నవరత్నాఢ్యా నైమిషారణ్యవాసినీ |
నవనీతప్రియా నారీ నీలజీమూతనిస్వనా ‖ 86 ‖

నిమేషిణీ నదీరూపా నీలగ్రీవా నిశీశ్వరీ |
నామావలిర్నిశుంభఘ్నీ నాగలోకనివాసినీ ‖ 87 ‖

నవజాంబూనదప్రఖ్యా నాగలోకాధిదేవతా |
నూపురాక్రాంతచరణా నరచిత్తప్రమోదినీ ‖ 88 ‖

నిమగ్నారక్తనయనా నిర్ఘాతసమనిస్వనా |
నందనోద్యాననిలయా నిర్వ్యూహోపరిచారిణీ ‖ 89 ‖

పార్వతీ పరమోదారా పరబ్రహ్మాత్మికా పరా |
పంచకోశవినిర్ముక్తా పంచపాతకనాశినీ ‖ 90 ‖

పరచిత్తవిధానజ్ఞా పంచికా పంచరూపిణీ |
పూర్ణిమా పరమా ప్రీతిః పరతేజః ప్రకాశినీ ‖ 91 ‖

పురాణీ పౌరుషీ పుణ్యా పుండరీకనిభేక్షణా |
పాతాలతలనిర్మగ్నా ప్రీతా ప్రీతివివర్ధినీ ‖ 92 ‖

పావనీ పాదసహితా పేశలా పవనాశినీ |
ప్రజాపతిః పరిశ్రాంతా పర్వతస్తనమండలా ‖ 93 ‖

పద్మప్రియా పద్మసంస్థా పద్మాక్షీ పద్మసంభవా |
పద్మపత్రా పద్మపదా పద్మినీ ప్రియభాషిణీ ‖ 94 ‖

పశుపాశవినిర్ముక్తా పురంధ్రీ పురవాసినీ |
పుష్కలా పురుషా పర్వా పారిజాతసుమప్రియా ‖ 95 ‖

పతివ్రతా పవిత్రాంగీ పుష్పహాసపరాయణా |
ప్రజ్ఞావతీసుతా పౌత్రీ పుత్రపూజ్యా పయస్వినీ ‖ 96 ‖

పట్టిపాశధరా పంక్తిః పితృలోకప్రదాయినీ |
పురాణీ పుణ్యశీలా చ ప్రణతార్తివినాశినీ ‖ 97 ‖

ప్రద్యుమ్నజననీ పుష్టా పితామహపరిగ్రహా |
పుండరీకపురావాసా పుండరీకసమాననా ‖ 98 ‖

పృథుజంఘా పృథుభుజా పృథుపాదా పృథూదరీ |
ప్రవాలశోభా పింగాక్షీ పీతవాసాః ప్రచాపలా ‖ 99 ‖

ప్రసవా పుష్టిదా పుణ్యా ప్రతిష్ఠా ప్రణవాగతిః |
పంచవర్ణా పంచవాణీ పంచికా పంజరస్థితా ‖ 100 ‖

పరమాయా పరజ్యోతిః పరప్రీతిః పరాగతిః |
పరాకాష్ఠా పరేశానీ పావనీ పావకద్యుతిః ‖ 101 ‖

పుణ్యభద్రా పరిచ్ఛేద్యా పుష్పహాసా పృథూదరీ |
పీతాంగీ పీతవసనా పీతశయ్యా పిశాచినీ ‖ 102 ‖

పీతక్రియా పిశాచఘ్నీ పాటలాక్షీ పటుక్రియా |
పంచభక్షప్రియాచారా పూతనాప్రాణఘాతినీ ‖ 103 ‖

పున్నాగవనమధ్యస్థా పుణ్యతీర్థనిషేవితా |
పంచాంగీ చ పరాశక్తిః పరమాహ్లాదకారిణీ ‖ 104 ‖

పుష్పకాండస్థితా పూషా పోషితాఖిలవిష్టపా |
ప్రాణప్రియా పంచశిఖా పన్నగోపరిశాయినీ ‖ 105 ‖

పంచమాత్రాత్మికా పృథ్వీ పథికా పృథుదోహినీ |
పురాణన్యాయమీమాంసా పాటలీ పుష్పగంధినీ ‖ 106 ‖

పుణ్యప్రజా పారదాత్రీ పరమార్గైకగోచరా |
ప్రవాలశోభా పూర్ణాశా ప్రణవా పల్లవోదరీ ‖ 107 ‖

ఫలినీ ఫలదా ఫల్గుః ఫూత్కారీ ఫలకాకృతిః |
ఫణీంద్రభోగశయనా ఫణిమండలమండితా ‖ 108 ‖

బాలబాలా బహుమతా బాలాతపనిభాంశుకా |
బలభద్రప్రియా వంద్యా బడవా బుద్ధిసంస్తుతా ‖ 109 ‖

బందీదేవీ బిలవతీ బడిశఘ్నీ బలిప్రియా |
బాంధవీ బోధితా బుద్ధిర్బంధూకకుసుమప్రియా ‖ 110 ‖

బాలభానుప్రభాకారా బ్రాహ్మీ బ్రాహ్మణదేవతా |
బృహస్పతిస్తుతా బృందా బృందావనవిహారిణీ ‖ 111 ‖

బాలాకినీ బిలాహారా బిలవాసా బహూదకా |
బహునేత్రా బహుపదా బహుకర్ణావతంసికా ‖ 112 ‖

బహుబాహుయుతా బీజరూపిణీ బహురూపిణీ |
బిందునాదకలాతీతా బిందునాదస్వరూపిణీ ‖ 113 ‖

బద్ధగోధాంగులిత్రాణా బదర్యాశ్రమవాసినీ |
బృందారకా బృహత్స్కంధా బృహతీ బాణపాతినీ ‖ 114 ‖

బృందాధ్యక్షా బహునుతా వనితా బహువిక్రమా |
బద్ధపద్మాసనాసీనా బిల్వపత్రతలస్థితా ‖ 115 ‖

బోధిద్రుమనిజావాసా బడిస్థా బిందుదర్పణా |
బాలా బాణాసనవతీ బడబానలవేగినీ ‖ 116 ‖

బ్రహ్మాండబహిరంతఃస్థా బ్రహ్మకంకణసూత్రిణీ |
భవానీ భీషణవతీ భావినీ భయహారిణీ ‖ 117 ‖

భద్రకాలీ భుజంగాక్షీ భారతీ భారతాశయా |
భైరవీ భీషణాకారా భూతిదా భూతిమాలినీ ‖ 118 ‖

భామినీ భోగనిరతా భద్రదా భూరివిక్రమా |
భూతవాసా భృగులతా భార్గవీ భూసురార్చితా ‖ 119 ‖

భాగీరథీ భోగవతీ భవనస్థా భిషగ్వరా |
భామినీ భోగినీ భాషా భవానీ భూరిదక్షిణా ‖ 120 ‖

భర్గాత్మికా భీమవతీ భవబంధవిమోచినీ |
భజనీయా భూతధాత్రీరంజితా భువనేశ్వరీ ‖ 121 ‖

భుజంగవలయా భీమా భేరుండా భాగధేయినీ |
మాతా మాయా మధుమతీ మధుజిహ్వా మధుప్రియా ‖ 122 ‖

మహాదేవీ మహాభాగా మాలినీ మీనలోచనా |
మాయాతీతా మధుమతీ మధుమాంసా మధుద్రవా ‖ 123 ‖

మానవీ మధుసంభూతా మిథిలాపురవాసినీ |
మధుకైటభసంహర్త్రీ మేదినీ మేఘమాలినీ ‖ 124 ‖

మందోదరీ మహామాయా మైథిలీ మసృణప్రియా |
మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా మహేశ్వరీ ‖ 125 ‖

మాహేంద్రీ మేరుతనయా మందారకుసుమార్చితా |
మంజుమంజీరచరణా మోక్షదా మంజుభాషిణీ ‖ 126 ‖

మధురద్రావిణీ ముద్రా మలయా మలయాన్వితా |
మేధా మరకతశ్యామా మాగధీ మేనకాత్మజా ‖ 127 ‖

మహామారీ మహావీరా మహాశ్యామా మనుస్తుతా |
మాతృకా మిహిరాభాసా ముకుందపదవిక్రమా ‖ 128 ‖

మూలాధారస్థితా ముగ్ధా మణిపూరకవాసినీ |
మృగాక్షీ మహిషారూఢా మహిషాసురమర్దినీ ‖ 129 ‖

యోగాసనా యోగగమ్యా యోగా యౌవనకాశ్రయా |
యౌవనీ యుద్ధమధ్యస్థా యమునా యుగధారిణీ ‖ 130 ‖

యక్షిణీ యోగయుక్తా చ యక్షరాజప్రసూతినీ |
యాత్రా యానవిధానజ్ఞా యదువంశసముద్భవా ‖ 131 ‖

యకారాదిహకారాంతా యాజుషీ యజ్ఞరూపిణీ |
యామినీ యోగనిరతా యాతుధానభయంకరీ ‖ 132 ‖

రుక్మిణీ రమణీ రామా రేవతీ రేణుకా రతిః |
రౌద్రీ రౌద్రప్రియాకారా రామమాతా రతిప్రియా ‖ 133 ‖

రోహిణీ రాజ్యదా రేవా రమా రాజీవలోచనా |
రాకేశీ రూపసంపన్నా రత్నసింహాసనస్థితా ‖ 134 ‖

రక్తమాల్యాంబరధరా రక్తగంధానులేపనా |
రాజహంససమారూఢా రంభా రక్తబలిప్రియా ‖ 135 ‖

రమణీయయుగాధారా రాజితాఖిలభూతలా |
రురుచర్మపరీధానా రథినీ రత్నమాలికా ‖ 136 ‖

రోగేశీ రోగశమనీ రావిణీ రోమహర్షిణీ |
రామచంద్రపదాక్రాంతా రావణచ్ఛేదకారిణీ ‖ 137 ‖

రత్నవస్త్రపరిచ్ఛన్నా రథస్థా రుక్మభూషణా |
లజ్జాధిదేవతా లోలా లలితా లింగధారిణీ ‖ 138 ‖

లక్ష్మీర్లోలా లుప్తవిషా లోకినీ లోకవిశ్రుతా |
లజ్జా లంబోదరీ దేవీ లలనా లోకధారిణీ ‖ 139 ‖

వరదా వందితా విద్యా వైష్ణవీ విమలాకృతిః |
వారాహీ విరజా వర్షా వరలక్ష్మీర్విలాసినీ ‖ 140 ‖

వినతా వ్యోమమధ్యస్థా వారిజాసనసంస్థితా |
వారుణీ వేణుసంభూతా వీతిహోత్రా విరూపిణీ ‖ 141 ‖

వాయుమండలమధ్యస్థా విష్ణురూపా విధిప్రియా |
విష్ణుపత్నీ విష్ణుమతీ విశాలాక్షీ వసుంధరా ‖ 142 ‖

వామదేవప్రియా వేలా వజ్రిణీ వసుదోహినీ |
వేదాక్షరపరీతాంగీ వాజపేయఫలప్రదా ‖ 143 ‖

వాసవీ వామజననీ వైకుంఠనిలయా వరా |
వ్యాసప్రియా వర్మధరా వాల్మీకిపరిసేవితా ‖ 144 ‖

శాకంభరీ శివా శాంతా శారదా శరణాగతిః |
శాతోదరీ శుభాచారా శుంభాసురవిమర్దినీ ‖ 145 ‖

శోభావతీ శివాకారా శంకరార్ధశరీరిణీ |
శోణా శుభాశయా శుభ్రా శిరఃసంధానకారిణీ ‖ 146 ‖

శరావతీ శరానందా శరజ్జ్యోత్స్నా శుభాననా |
శరభా శూలినీ శుద్ధా శబరీ శుకవాహనా ‖ 147 ‖

శ్రీమతీ శ్రీధరానందా శ్రవణానందదాయినీ |
శర్వాణీ శర్వరీవంద్యా షడ్భాషా షడృతుప్రియా ‖ 148 ‖

షడాధారస్థితా దేవీ షణ్ముఖప్రియకారిణీ |
షడంగరూపసుమతీ సురాసురనమస్కృతా ‖ 149 ‖

సరస్వతీ సదాధారా సర్వమంగలకారిణీ |
సామగానప్రియా సూక్ష్మా సావిత్రీ సామసంభవా ‖ 150 ‖

సర్వావాసా సదానందా సుస్తనీ సాగరాంబరా |
సర్వైశ్వర్యప్రియా సిద్ధిః సాధుబంధుపరాక్రమా ‖ 151 ‖

సప్తర్షిమండలగతా సోమమండలవాసినీ |
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా ‖ 152 ‖

సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా |
సరధా సూర్యతనయా సుకేశీ సోమసంహతిః ‖ 153 ‖

హిరణ్యవర్ణా హరిణీ హ్రీంకారీ హంసవాహినీ |
క్షౌమవస్త్రపరీతాంగీ క్షీరాబ్ధితనయా క్షమా ‖ 154 ‖

గాయత్రీ చైవ సావిత్రీ పార్వతీ చ సరస్వతీ |
వేదగర్భా వరారోహా శ్రీగాయత్రీ పరాంబికా ‖ 155 ‖

ఇతి సాహస్రకం నామ్నాం గాయత్ర్యాశ్చైవ నారద |
పుణ్యదం సర్వపాపఘ్నం మహాసంపత్తిదాయకమ్ ‖ 156 ‖

ఏవం నామాని గాయత్ర్యాస్తోషోత్పత్తికరాణి హి |
అష్టమ్యాం చ విశేషేణ పఠితవ్యం ద్విజైః సహ ‖ 157 ‖

జపం కృత్వా హోమ పూజా ధ్యానం కృత్వా విశేషతః |
యస్మై కస్మై న దాతవ్యం గాయత్ర్యాస్తు విశేషతః ‖ 158 ‖

సుభక్తాయ సుశిష్యాయ వక్తవ్యం భూసురాయ వై |
భ్రష్టేభ్యః సాధకేభ్యశ్చ బాంధవేభ్యో న దర్శయేత్ ‖ 159 ‖

యద్గృహే లిఖితం శాస్త్రం భయం తస్య న కస్యచిత్ |
చంచలాపిస్థిరా భూత్వా కమలా తత్ర తిష్ఠతి ‖ 160 ‖

ఇదం రహస్యం పరమం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ |
పుణ్యప్రదం మనుష్యాణాం దరిద్రాణాం నిధిప్రదమ్ ‖ 161 ‖

మోక్షప్రదం ముముక్షూణాం కామినాం సర్వకామదమ్ |
రోగాద్వై ముచ్యతే రోగీ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ ‖ 162 ‖

బ్రహ్మహత్యా సురాపానం సువర్ణస్తేయినో నరాః |
గురుతల్పగతో వాపి పాతకాన్ముచ్యతే సకృత్ ‖ 163 ‖

అసత్ప్రతిగ్రహాచ్చైవాఽభక్ష్యభక్షాద్విశేషతః |
పాఖండానృతముఖ్యేభ్యః పఠనాదేవ ముచ్యతే ‖ 164 ‖

ఇదం రహస్యమమలం మయోక్తం పద్మజోద్భవ |
బ్రహ్మసాయుజ్యదం నౄణాం సత్యం సత్యం న సంశయః ‖ 165 ‖

ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే గాయత్రీసహస్రనామ స్తోత్ర కథనం నామ షష్ఠోఽధ్యాయః

About Ashok Kanumalla

Ahsok

Check Also

Anjaneya Sahasranama Stotram in Telugu- ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

    ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః  అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా  హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *