Tag Archives: abhishekam

కోరికలు తీరాలంటే ఏ శివలింగాన్ని పూజిస్తే ఏ ఫలితం వస్తుంది

  మనం ఒక్కొక్క లింగాన్ని పూజించి అభిషేకించడం వలన,ఒక్కొక్క ఫలితం ఉంటుందని లింగపురాణం చెబుతుంది. రత్నమయమైన లింగం సంపద లను ఇస్తుంది. రాతితో చేసిన లింగం సర్వసిద్ధులను ఇస్తుంది. ధాతువుల నుంచి, అంటే పాదరసం వంటి వాటితో తయారైన లింగం ధనమిస్తుంది. కొయ్యతో తయారుచేసిన లింగం సర్వభోగాలను కలిగిస్తుంది. మట్టితో చేసిన లింగం, అంటే పార్థివ లింగం అణిమాది సిద్ధులను ఇస్తుంది. శివలింగాలన్నింటిలో రాతిలింగం అభిషేకానికి పూజకు ఉత్తమమైనదని, ధాతు …

Read More »

panchamruta snanabhishekam in hindi-पञ्चामृत स्नानाभिषेकम्

      क्षीराभिषेकं आप्या’यस्व समे’तु ते विश्वत’स्सोमवृष्णि’यं | भवावाज’स्य संगधे ‖ क्षीरेण स्नपयामि ‖ दध्याभिषेकं दधिक्रावण्णो’ अकारिषं जिष्णोरश्व’स्य वाजिनः’ | सुरभिनो मुखा’करत्प्रण आयूगं’षितारिषत् ‖ दध्ना स्नपयामि ‖ आज्याभिषेकं शुक्रम’सि ज्योति’रसि तेजो’ऽसि देवोवस्स’वितोत्पु’ना त्वच्छि’द्रेण पवित्रे’ण वसो स्सूर्य’स्य रश्मिभिः’ ‖ आज्येन स्नपयामि ‖ मधु अभिषेकं मधुवाता’ ऋतायते मधुक्षरंति सिन्ध’वः | माध्वी”र्नस्सन्त्वोष’धीः | मधुनक्त’ मुतोषसि मधु’मत्पार्थि’वगं रजः’ | मधुद्यौर’स्तु नः पिता | मधु’मान्नो वनस्पतिर्मधु’माग्^म् अस्तु सूर्यः’ | माध्वीर्गावो’ भवन्तु नः ‖ मधुना स्नपयामि ‖ शर्कराभिषेकं …

Read More »

panchamruta snanabhishekam in telugu-పంచామృత స్నానాభిషేకమ్

      క్షీరాభిషేకం ఆప్యా’యస్వ సమే’తు తే విశ్వత’స్సోమవృష్ణి’యం | భవావాజ’స్య సంగధే ‖ క్షీరేణ స్నపయామి ‖ దధ్యాభిషేకం దధిక్రావణ్ణో’ అకారిషం జిష్ణోరశ్వ’స్య వాజినః’ | సురభినో ముఖా’కరత్ప్రణ ఆయూగ్^మ్’షితారిషత్ ‖ దధ్నా స్నపయామి ‖ ఆజ్యాభిషేకం శుక్రమ’సి జ్యోతి’రసి తేజో’ఽసి దేవోవస్స’వితోత్పు’నా త్వచ్ఛి’ద్రేణ పవిత్రే’ణ వసో స్సూర్య’స్య రశ్మిభిః’ ‖ ఆజ్యేన స్నపయామి ‖ మధు అభిషేకం మధువాతా’ ఋతాయతే మధుక్షరంతి సింధ’వః | మాధ్వీ”ర్నస్సంత్వోష’ధీః | మధునక్త’ ముతోషసి మధు’మత్పార్థి’వగం రజః’ | మధుద్యౌర’స్తు నః పితా | మధు’మాన్నో వనస్పతిర్మధు’మాగ్^మ్ అస్తు సూర్యః’ | మాధ్వీర్గావో’ భవంతు నః ‖ మధునా స్నపయామి ‖ శర్కరాభిషేకం …

Read More »

చంద్ర గ్రహముకి శాంతులు

చంద్ర గ్రహ దోష పరిహారములు 1. బియ్యం,అరటిపండు,కొంచెం కళ్ళు ఉప్పు కలిపి ఆవుకి ఆహారంగా పెట్టవచ్చు. గమనిక:ఏరోజు ఆవుకి ఆహారంగా యీధన్యం పెడుతామో ఆరోజు ఆ ఆహారం తీసుకోరాదు. 2. రోజు రాత్రి పూట పడుకొనేముందు వెండిగ్లాస్ తో పాలు త్రాగి పడుకొనవలెను. 3. 10 మాస శివ రాత్రులు శివునకు పాలాభిషేకం చేసి, శివుని తీర్థం స్వీకరించండి. 4. చంద్రునికి 10 వేలు జపం, 1000 క్షీరతర్పణం, 100 …

Read More »