Tag Archives: ashta lakshmi stotram hindi pdf

ashta lakshmi stotram hindi-अष्ट लक्ष्मी स्तोत्रम्

    आदिलक्ष्मि सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि, चन्द्र सहॊदरि हेममये मुनिगण वन्दित मोक्षप्रदायनि, मञ्जुल भाषिणि वेदनुते | पङ्कजवासिनि देव सुपूजित, सद्गुण वर्षिणि शान्तियुते जय जयहे मधुसूदन कामिनि, आदिलक्ष्मि परिपालय माम् ‖ 1 ‖ धान्यलक्ष्मि अयिकलि कल्मष नाशिनि कामिनि, वैदिक रूपिणि वेदमये क्षीर समुद्भव मङ्गल रूपिणि, मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते | मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि, …

Read More »