Tag Archives: ashtakam

Vaidyanatha Ashtakam in telugu-వైద్యనాథాష్టకం

  శ్రీరామసౌమిత్రిజటాయువేద షడాననాదిత్య కుజార్చితాయ | శ్రీనీలకంఠాయ దయామయాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౧ || గంగాప్రవాహేందు జటాధరాయ త్రిలోచనాయ స్మర కాలహంత్రే | సమస్త దేవైరభిపూజితాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౨ || భక్తప్రియాయ త్రిపురాంతకాయ పినాకినే దుష్టహరాయ నిత్యమ్ | ప్రత్యక్షలీలాయ మనుష్యలోకే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౩ || ప్రభూతవాతాది సమస్తరోగ- ప్రణాశకర్త్రే మునివందితాయ | ప్రభాకరేంద్వగ్నివిలోచనాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ …

Read More »

Parvathi Vallabha Ashtakam in telugu-పార్వతీవల్లభాష్టకం

  నమో భూతనాథం నమో దేవదేవం నమః కాలకాలం నమో దివ్యతేజమ్ | నమః కామభస్మం నమశ్శాంతశీలం భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౧ || సదా తీర్థసిద్ధం సదా భక్తరక్షం సదా శైవపూజ్యం సదా శుభ్రభస్మమ్ | సదా ధ్యానయుక్తం సదా జ్ఞానతల్పం భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౨ || శ్మశానం శయానం మహాస్థానవాసం శరీరం గజానాం సదా చర్మవేష్టమ్ | పిశాచం నిశోచం పశూనాం ప్రతిష్ఠం …

Read More »

Pradoshastotra ashtakam in telugu- ప్రదోషస్తోత్రాష్టకం

  సత్యం బ్రవీమి పరలోకహితం బ్రవ్రీమి సారం బ్రవీమ్యుపనిషద్ధృదయం బ్రవీమి | సంసారముల్బణమసారమవాప్య జంతోః సారోzయమీశ్వరపదాంబురుహస్య సేవా || ౧ || యే నార్చయంతి గిరిశం సమయే ప్రదోషే యే నార్చితం శివమపి ప్రణమంతి చాన్యే | ఏతత్కథాం శ్రుతిపుటైర్న పిబంతి మూఢాస్తే జన్మజన్మసు భవంతి నరా దరిద్రాః || ౨ || యే వై ప్రదోషసమయే పరమేశ్వరస్య కుర్వంత్యనన్యమనసోంzఘ్రిసరోజపూజామ్ | నిత్యం ప్రవృద్ధధనధాన్యకళత్రపుత్రసౌభాగ్యసంపదధికాస్త ఇహైవ లోకే || ౩ …

Read More »

Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram telugu-దక్షిణామూర్తి నవరత్నమాలా స్తోత్రమ్

  మూలేవటస్య మునిపుంగవసేవ్యమానం ముద్రావిశేషముకుళీకృతపాణిపద్మమ్ | మందస్మితం మధురవేషముదారమాద్యం తేజస్తదస్తు హృదయే తరుణేందుచూడమ్ || ౧ || శాంతం శారదచంద్రకాంతిధవళం చంద్రాభిరామాననం చంద్రార్కోపమకాంతికుండలధరం చంద్రావదాతాంశుకమ్ | వీణాం పుస్తకమక్షసూత్రవలయం వ్యాఖ్యానముద్రాం కరై- ర్బిభ్రాణం కలయే హృదా మమ సదా శాస్తారమిష్టార్థదమ్ || ౨ || కర్పూరగాత్రమరవిందదళాయతాక్షం కర్పూరశీతలహృదం కరుణావిలాసమ్ | చంద్రార్ధశేఖరమనంతగుణాభిరామ- మింద్రాదిసేవ్యపదపంకజమీశమీడే || ౩ || ద్యుద్రోరధస్స్వర్ణమయాసనస్థం ముద్రోల్లసద్బాహుముదారకాయమ్ | సద్రోహిణీనాథకళావతంసం భద్రోదధిం కంచన చింతయామః || ౪ …

Read More »

Dakshinamurthy ashtakam(sri Sankaracharya Krutam) telugu-దక్షిణామూర్త్యష్టకం (శ్రీశంకరాచార్య కృతం)

విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౧ || బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాఙ్నిర్వికల్పం పునః మాయాకల్పితదేశకాలకలనావైచిత్ర్యచిత్రీకృతమ్ మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే || ౨ || యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థగం భాసతే సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే …

Read More »

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in telugu-దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం)

  శ్రీవ్యాస ఉవాచ – శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో మహాత్మన్ | శ్రీకాంతవాక్పతి ముఖాఖిలదేవసంఘ స్వాత్మావబోధక పరేశ నమో నమస్తే || ౧ || సాన్నిధ్యమాత్రముపలభ్యసమస్తమేత- దాభాతి యస్య జగదత్ర చరాచరం చ | చిన్మాత్రతాం నిజ కరాంగుళి ముద్రయా య- స్స్వస్యానిశం వదతి నాథ నమో నమస్తే || ౨ || జీవేశ్వరాద్యఖిలమత్ర వికారజాతం జాతం యతస్స్థితమనంతసుఖే చ యస్మిన్ | యేనోపసంహృతమఖండచిదేకశక్త్యా స్వాభిన్నయైవ జగదీశ నమో …

Read More »

Teekshna Danshtra Kalabhairava Ashtakam telugu-తీక్ష్ణదంష్ట్ర కాలభైరవాష్టకమ్

  యం యం యం యక్షరూపం దశదిశివిదితం భూమికమ్పాయమానం సం సం సంహారమూర్తిం శిరముకుటజటా శేఖరంచన్ద్రబింబమ్ | దం దం దం దీర్ఘకాయం వికృతనఖముఖం చోర్ధ్వరోమం కరాళం పం పం పం పాపనాశం ప్రణమత సతతం భైరవం క్షేత్రపాలమ్ || ౧ || రం రం రం రక్తవర్ణం కటికటితతనుం తీక్ష్ణదంష్ట్రాకరాళం ఘం ఘం ఘం ఘోష ఘోషం ఘ ఘ ఘ ఘ ఘటితం ఘర్జరం ఘోరనాదమ్ | …

Read More »

Ashtamurti Ashtakam in telugu-అష్టమూర్త్యష్టకమ్

  తుష్టావాష్టతనుం హృష్టః ప్రఫుల్లనయనాంచలః | మౌళావంజలిమాధాయ వదన్ జయ జయేతి చ || ౧ || భార్గవ ఉవాచ – త్వం భాభిరాభిరభిభూయ తమస్సమస్త- మస్తంనయస్యభిమతం చ నిశాచరాణామ్ | దేదీప్యసే దినమణే గగనేహితాయ లోకత్రయస్య జగదీశ్వర తన్నమస్తే || ౨ || లోకేతివేలమతివేల మహామహోభి- ర్నిర్మాసి కౌముద ముదం చ సముత్సముద్రమ్ | విద్రావితాఖిల తమాస్సుతమోహిమాంశో పీయూషపూర పరిపూరిత తన్నమస్తే || ౩ || త్వం పావనేపథి-సదాగతిరప్యుపాస్యః …

Read More »

Abhilasha Ashtakam in telugu- అభిలాషాష్టకం

  ఏకం బ్రహ్మైవఽఽద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కించిత్ | ఏకో రుద్రో న ద్వితీయోవ తస్థే తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశం || ౧ || కర్తా హర్తా త్వం హి సర్వస్య శంభో నానా రూపేషు ఏకరూపోపి అరూపః | యద్వత్ ప్రత్యక్ ధర్మ ఏకోఽపి అనేకః తస్మాత్ నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే || ౨ || రజ్జౌ సర్పః శుక్తికాయాం చ …

Read More »

Attala Sundara Ashtakam in telugu-అట్టాలసుందరాష్టకమ్

  విక్రమపాండ్య ఉవాచ- కల్యాణాచలకోదండకాంతదోర్దండమండితమ్ | కబళీకృతసంసారం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౧ || కాలకూటప్రభాజాలకళంకీకృతకంధరమ్ | కలాధరం కలామౌళిం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౨ || కాలకాలం కళాతీతం కలావంతం చ నిష్కళమ్ | కమలాపతిసంస్తుత్యం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౩ || కాంతార్ధం కమనీయాంగం కరుణామృతసాగరమ్ | కలికల్మషదోషఘ్నం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౪ || కదంబకాననాధీశం కాంక్షితార్థసురద్రుమమ్ | కామశాసనమీశానం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || ౫ || సృష్టాని మాయయా యేన బ్రహ్మాండాని …

Read More »

Agastya Ashtakam in telugu- అగస్త్యాష్టకమ్

    అద్య మే సఫలం జన్మ చాద్య మే సఫలం తపః | అద్య మే సఫలం జ్ఞానం శంభో త్వత్పాదదర్శనాత్ || ౧ || కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం మహేశ్వర | అద్య తే పాదపద్మస్య దర్శనాద్భక్తవత్సల || ౨ || శివశ్శంభుః శివశ్శంభుః శివశ్శంభుః శివశ్శివః | ఇతి వ్యాహరతో నిత్యం దినాన్యాయాన్తు యాన్తు మే || ౩ || శివే భక్తిశ్శివే భక్తిశ్శివే భక్తిర్భవేభవే …

Read More »

gurvaashtakam in hindi-गुर्वष्टकम्

  शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं, यशश्चारु चित्रं धनं मेरु तुल्यम् | मनश्चेन लग्नं गुरोरघ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ‖ 1 ‖ कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादिसर्वं, गृहो बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातम् | मनश्चेन लग्नं गुरोरघ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ‖ 2 ‖ षड्क्षङ्गादिवेदो …

Read More »

ganesha mangalaashtakam in hindi-गणेश मङ्गलाष्टकम्

    गजाननाय गाङ्गेयसहजाय सदात्मने | गौरीप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् ‖ 1 ‖ नागयज्ञोपवीदाय नतविघ्नविनाशिने | नन्द्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् ‖ 2 ‖ इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने | ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् ‖ 3 ‖ सुमुखाय सुशुण्डाग्रात्-क्षिप्तामृतघटाय च | सुरबृन्द निषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् ‖ 4 ‖ चतुर्भुजाय चन्द्रार्धविलसन्मस्तकाय च | चरणावनतानन्ततारणायास्तु …

Read More »

maha lakshmi ashtakam in hindi-महा लक्ष्म्यष्टकम्

  इन्द्र उवाच – नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते | शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ‖ 1 ‖ नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयङ्करि | सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ‖ 2 ‖ सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयङ्करि | सर्वदुःख हरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ‖ 3 ‖ सिद्धि बुद्धि प्रदे देवि भुक्ति …

Read More »

bala mukundaashtakam in hindi-बाल मुकुन्दाष्टकम्

    करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् | वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ‖ 1 ‖ संहृत्य लोकान्वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपम् | सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ‖ 2 ‖ इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गं इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् | सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ‖ 3 ‖ लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिम् | बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं …

Read More »

achyutaashtakam in hindi-अच्युताष्टकम्

      अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् | श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ‖ 1 ‖ अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिका राधितम् | इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे ‖ 2 ‖ विष्णवे जिष्णवे शङ्कने चक्रिणे रुक्मिणी राहिणे जानकी जानये | वल्लवी वल्लभायार्चिता यात्मने कंस …

Read More »

madhurashtakam in hindi-मधुराष्टकम्

    अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् | हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‖ 1 ‖ वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं | चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‖ 2 ‖ वेणु-र्मधुरो रेणु-र्मधुरः पाणि-र्मधुरः पादौ मधुरौ | नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् …

Read More »

suryaashtakam in hindi-सूर्याष्टकम्

      आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मभास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्व रध मारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रधमारूढं सर्व लोक पितामहं महापाप हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं महा पाप हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बृंहितं तेजसां पुञ्जं वायु …

Read More »

krishnaashtakam in hindi-कृष्णाष्टकम्

    वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम् | देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ‖ अतसी पुष्प सङ्काशं हार नूपुर शोभितम् | रत्न कङ्कण केयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ‖ कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचन्द्र निभाननम् | विलसत् कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरम् ‖ मन्दार गन्ध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम् | बर्हि पिञ्छाव चूडाङ्गं कृष्णं …

Read More »

shiva mangalaashtakam in hindi-शिव मन्गलाष्टकम्

      भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने | कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ‖ 1 ‖ वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च | पशूनाम्पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् ‖ 2 ‖ भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने | रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् ‖ 3 ‖ सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने | सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् ‖ 4 ‖ मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे | …

Read More »

subrahmanya ashtakam karavalamba stotram in telugu-సుబ్రహ్మణ్య అష్టకమ్ కరావలంబ స్తోత్రమ్

      హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో, శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో | శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ‖ 1 ‖ దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ, దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద | దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ‖ 2 ‖ నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్, తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ | శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ‖ 3 ‖ క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల, పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే | …

Read More »

shiva mahimna stotram in telugu-శివ మహిమ్నా స్తోత్రమ్

      అథ శ్రీ శివమహిమ్నస్తోత్రమ్ ‖ మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః | అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్ మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ‖ 1 ‖ అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి | స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః …

Read More »

shiva kavacham in hindi-शिव कवचम्

      अस्य श्री शिवकवच स्तोत्र\f1 \f0 महामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः | अनुष्टुप् छन्दः | श्रीसाम्बसदाशिवो देवता | ॐ बीजम् | नमः शक्तिः | शिवायेति कीलकम् | मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ‖ करन्यासः ॐ सदाशिवाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | नं गङ्गाधराय तर्जनीभ्यां नमः | मं मृत्युञ्जयाय मध्यमाभ्यां नमः | शिं शूलपाणये …

Read More »

ardhanaareeswara ashtakam in hindi-अर्ध नारीश्वर अष्टकम्

    चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय | धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 1 ‖ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजःपुञ्ज विचर्चिताय | कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 2 ‖ झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराजत्फणिनूपुराय | हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 3 ‖ विशालनीलोत्पललोचनायै विकासिपङ्केरुहलोचनाय | समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै …

Read More »

ganga ashtakam in telugu-గంగాష్టకం

    భగవతి తవ తీరే నీరమాత్రాశనోఽహమ్ విగతవిషయతృష్ణః కృష్ణమారాధయామి | సకల కలుషభంగే స్వర్గసోపానసంగే తరలతరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద ‖ 1 ‖ భగవతి భవలీలా మౌళిమాలే తవాంభః కణమణుపరిమాణం ప్రాణినో యే స్పృశంతి | అమరనగరనారీ చామర గ్రాహిణీనాం విగత కలికలంకాతంకమంకే లుఠంతి ‖ 2 ‖ బ్రహ్మాండం ఖండయంతీ హరశిరసి జటావల్లిముల్లాసయంతీ స్వర్లోకాదాపతంతీ కనకగిరిగుహాగండశైలాత్ స్ఖలంతీ | క్షోణీపృష్ఠే లుఠంతీ దురితచయచమూర్నిర్భరం భర్త్సయంతీ పాథోధిం …

Read More »