Tag Archives: bala mukundaashtakam in hindi pdf

bala mukundaashtakam in hindi-बाल मुकुन्दाष्टकम्

    करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् | वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ‖ 1 ‖ संहृत्य लोकान्वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपम् | सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ‖ 2 ‖ इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गं इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् | सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ‖ 3 ‖ लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिम् | बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं …

Read More »