Tag Archives: dandakam

Garuda Dandakam in Telugu-గరుడ దండకం

    శ్రీమాన్ వేఙ్కటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాన్తచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదాహృది || నమః పన్నగనద్ధాయ వైకుణ్ఠవశవర్తినే | శ్రుతిసిన్ధుసుధోత్పాదమన్దరాయ గరుత్మతే || గరుడమఖిల వేద నీడాధిరూఢం ద్విషత్ పీడనోత్ కణ్ఠితాకుణ్ఠ వైకుణ్ఠ పీఠీకృత స్కన్ధమీడే స్వనీడాగతి ప్రీత రుద్రా సుకీర్తి-స్తనాభోగ గాఢోప గూఢ స్ఫురత్కణ్టకవ్రాత వేధవ్యథా వేపమాన ద్విజిహ్వాధిపాకల్ప విష్ఫార్యమాణ స్ఫటా వాటికా రత్న రోచిశ్ఛటా రాజినీరాజితం కాన్తి కల్లోలినీ రాజితమ్ || ౧ || జయ …

Read More »

SURYA STOTRAS in Telugu– సూర్య స్తోత్రాలు

Below is the Bhagavan Surya Stotrams in Telugu Pdf, Surya Stotras Telugu lyrics download online, Surya Stotras Telugu every day Practicing Surya Stotrams will Good Result. మీరు ఆదివారం ఏదయినా కొత్త పని ప్రారంభించేటప్పుడు లేదా ఇంటి నుంచి బయటకు పోయేటప్పుడు తప్పకుండా ఒక గ్లాసు నీళ్లు తాగండి . ఆ నీటిలో కొంచెం చక్కెర వేసుకోవాలి. ఆరోజు మాంసాహారాన్ని …

Read More »

Surya Narayana dandakam in Telugu-సూర్యనారాయణ దండకము

  శ్రీ సూర్యనారాయణా వేదపారాయణా లోకరక్షామణీ దైవ చూడామణీ ఆత్మ రక్షా నమః పాపశిక్షా నమో విశ్వకర్తా నమో విశ్వభర్తా నమో దేవతా చక్రవర్తీ పరబ్రహ్మమూర్తీ త్రిలోకైకనాథా మహాభూత ప్రేతంబులన్నీవయై బ్రోవు నెల్లప్పుడున్ భాస్కర హస్కరా. పద్మినీ వల్లభా వల్లకీగానలోలా త్రిమూర్తి స్వరూపా విరూపాక్ష నేత్రా మహాదివ్యగాత్రా అచింత్యావతారా నిరాకార ధీరా పరాకయ్య వోయయ్య దుర్ధాంత నిర్ధూత తాప్రతయాభీల దావాగ్ని రుద్రా తనూద్భూత నిస్సార గంభీర సంభావితానేక కామాద్యనీ కంబులన్ …

Read More »

Veerabhadra Dandakam in telugu- వీరభద్ర దండకం

  శ్రీమన్ మహావీరభద్రా సుమౌనీంద్ర భద్రపణ సర్వసిద్ధిప్రదా భద్రకాళీమనఃపద్మసంచార భాగ్యోదయా నిత్యసత్యప్రియా సచ్చిదానందరూపా విరూపాక్ష దక్షధ్వరధ్వంసకా దేవ నీ దైవతత్త్వంబులన్ బొగడ బ్రహ్మాదులే చాలరన్నన్ మనో బుద్ధి చాంచల్యమున్ జేసి వర్ణింపగా బూనితిన్ రుద్రుడిన్నింద్రదంష్ట్రోష్టుడై క్రోధతామ్రాక్షుడై అంగ దుర్దంగ పింగ జటాజూట సందోహమందొక్క దివ్యజ్జటన్ తీసి శ్యామండలిన్ వైవ భూమ్యాన్తరిక్షంబులన్ ప్రజ్వల్లతాపాక జ్వాలలన్ జిమ్ము కేశాలితో చండ వేదాండ శుండావ డొర్దండ హేతి ప్రకాండంబుతో విస్ఫులింగద్యుతిన్ వెల్గు నేత్రత్రయీయుక్త నాభిలక్-దంష్ట్రోగ్ర …

Read More »

anjaneya dandakamin hindi-आञ्जनेय दण्डकम्

      श्री आञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्ति प्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे वालगात्रं भजेहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं बटञ्चुन् प्रभातम्बु सायन्त्रमुन् नीनामसङ्कीर्तनल् जेसि नी रूपु वर्णिञ्चि नीमीद ने दण्डकं बॊक्कटिन् जेय नी मूर्तिगाविञ्चि नीसुन्दरं बॆञ्चि नी दासदासुण्डवै रामभक्तुण्डनै निन्नु नेगॊल्चॆदन् नी कटाक्षम्बुनन् जूचिते वेडुकल् चेसिते ना मॊरालिञ्चिते …

Read More »