Tag Archives: dasarathi satakam in hindi lyrics

dasarathi satakam in hindi-दाशरथी शतकम्

  श्री रघुराम चारुतुल-सीतादलधाम शमक्षमादि शृं गार गुणाभिराम त्रिज-गन्नुत शौर्य रमाललाम दु र्वार कबन्धराक्षस वि-राम जगज्जन कल्मषार्नवो त्तारकनाम! भद्रगिरि-दाशरथी करुणापयोनिधी। ‖ 1 ‖ रामविशाल विक्रम पराजित भार्गवराम सद्गुण स्तोम पराङ्गनाविमुख सुव्रत काम विनील नीरद श्याम ककुत्ध्सवंश कलशाम्भुधिसोम सुरारिदोर्भलो द्धाम विराम भद्रगिरि – दाशरथी करुणापयोनिधी। ‖ 2 ‖ अगणित सत्यभाष, शरणागतपोष, …

Read More »

dasarathi satakam in hindi-दाशरथी शतकम्

  श्री रघुराम चारुतुल-सीतादलधाम शमक्षमादि शृं गार गुणाभिराम त्रिज-गन्नुत शौर्य रमाललाम दु र्वार कबन्धराक्षस वि-राम जगज्जन कल्मषार्नवो त्तारकनाम! भद्रगिरि-दाशरथी करुणापयोनिधी। ‖ 1 ‖ रामविशाल विक्रम पराजित भार्गवराम सद्गुण स्तोम पराङ्गनाविमुख सुव्रत काम विनील नीरद श्याम ककुत्ध्सवंश कलशाम्भुधिसोम सुरारिदोर्भलो द्धाम विराम भद्रगिरि – दाशरथी करुणापयोनिधी। ‖ 2 ‖ अगणित सत्यभाष, शरणागतपोष, …

Read More »