Tag Archives: durga devi

durga pancha ratnam in telugu-దుర్గా పంచ రత్నమ్

తే ధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్ త్వామేవ దేవీం స్వగుణైర్నిగూఢామ్ | త్వమేవ శక్తిః పరమేశ్వరస్య మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ‖ 1 ‖ దేవాత్మశక్తిః శ్రుతివాక్యగీతా మహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా | గుహా పరం వ్యోమ సతః ప్రతిష్ఠా మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ‖ 2 ‖ పరాస్య శక్తిః వివిధైవ శ్రూయసే శ్వేతాశ్వవాక్యోదితదేవి దుర్గే | స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియా తే మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి ‖ …

Read More »

devi aswadhati (amba stuti) in telugu-దేవీ అశ్వధాటీ (అంబా స్తుతి)

  (కాళిదాస కృతమ్) చేటీ భవన్నిఖిల ఖేటీ కదంబవన వాటీషు నాకి పటలీ కోటీర చారుతర కోటీ మణీకిరణ కోటీ కరంబిత పదా | పాటీరగంధి కుచశాటీ కవిత్వ పరిపాటీమగాధిప సుతా ఘోటీఖురాదధిక ధాటీముదార ముఖ వీటీరసేన తనుతామ్ ‖ 1 ‖ శా ‖ ద్వైపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివ సోపాన ధూళి చరణా పాపాపహ స్వమను జాపానులీన జన తాపాపనోద నిపుణా | నీపాలయా సురభి ధూపాలకా …

Read More »

nava durga stotram in telugu-నవ దుర్గా స్తోత్రమ్

  గణేశః హరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుమ్ | పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ ‖ దేవీ శైలపుత్రీ వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీం ‖ దేవీ బ్రహ్మచారిణీ దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ | దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా ‖ దేవీ చంద్రఘంటేతి పిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా | ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా ‖ దేవీ కూష్మాండా సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ | దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా …

Read More »

dakaradi sree durga sahara nama stotram in telugu-దకారాది శ్రీ దుర్గా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

  శ్రీగణేశాయ నమః | శ్రీదేవ్యువాచ | మమ నామసహస్రం చ శివపూర్వవినిర్మితమ్ | తత్పఠ్యతాం విధానేన తదా సర్వం భవిష్యతి ‖ 1 ‖ ఇత్యుక్త్వా పార్వతీ దేవీ శ్రావయామాస తచ్చతాన్ | తదేవ నామ సాహస్రం దకారాది వరాననే ‖ 2 ‖ రోగదారిద్ర్య దౌర్భాగ్యశోకదుఃఖవినాశకమ్ | సర్వాసాం పూజితం నామ శ్రీదుర్గాదేవతా మతా ‖ 3 ‖ నిజబీజం భవేద్ బీజం మంత్రం కీలకముచ్యతే | …

Read More »

sri durga sahasra nama stotram telugu-శ్రీ దుర్గా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

  ‖ అథ శ్రీ దుర్గా సహస్రనామస్తోత్రమ్ ‖ నారద ఉవాచ – కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో | సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ‖ 1‖ గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా | మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి ‖ 2‖ స్కంద ఉవాచ – శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా | యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ ‖ 3‖ మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ | …

Read More »

sree durga nakshatra malika stuti in telugu-శ్రీ దుర్గా నక్షత్ర మాలికా స్తుతి

  విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః | అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ ‖ 1 ‖ యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియామ్ | నందగోపకులేజాతాం మంగళ్యాం కులవర్ధనీమ్ ‖ 2 ‖ కంసవిద్రావణకరీం అసురాణాం క్షయంకరీమ్ | శిలాతటవినిక్షిప్తాం ఆకాశం ప్రతిగామినీమ్ ‖ 3 ‖ వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్య విభూషితామ్ | దివ్యాంబరధరాం దేవీం ఖడ్గఖేటకధారిణీమ్ ‖ 4 ‖ భారావతరణే పుణ్యే యే స్మరంతి సదాశివామ్ | తాన్వై …

Read More »

durga ashtottara sata namavali telugu-దుర్గా అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం దుర్గాయై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః ఓం మహాగౌర్యై నమః ఓం చండికాయై నమః ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః ఓం సర్వాలోకేశ్యై నమః ఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమః ఓం సర్వతీర్ధ మయాయై నమః ఓం పుణ్యాయై నమః ‖10‖ ఓం దేవ యోనయే నమః ఓం అయోనిజాయై నమః ఓం భూమిజాయై నమః ఓం నిర్గుణాయై నమః ఓం ఆధారశక్త్యై నమః ఓం …

Read More »

sri devi khadgamala stotram in telugu-శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రమ్

శ్రీ దేవీ ప్రార్థన హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ ‖ అస్య శ్రీ శుద్ధశక్తిమాలామహామంత్రస్య, ఉపస్థేంద్రియాధిష్ఠాయీ వరుణాదిత్య ఋషయః దేవీ గాయత్రీ ఛందః సాత్విక కకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాంకనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితా భట్టారికా దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం మమ ఖడ్గసిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, మూలమంత్రేణ …

Read More »

devi mahatmyam chamundeswari mangalam in telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ చామున్డేశ్వరీ మంగళమ్

  శ్రీ శైలరాజ తనయే చండ ముండ నిషూదినీ మృగేంద్ర వాహనే తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం|1| పంచ వింశతి సాలాడ్య శ్రీ చక్రపుఅ నివాసినీ బిందుపీఠ స్థితె తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం‖2‖ రాజ రాజేశ్వరీ శ్రీమద్ కామేశ్వర కుటుంబినీం యుగ నాధ తతే తుభ్యం చాముండాయై సుమంగళం‖3‖ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహావాణీ మనోన్మణీ యోగనిద్రాత్మకే తుభ్యం చామూండాయై సుమంగళం‖4‖ మత్రినీ దండినీ ముఖ్య యోగినీ గణ సేవితే| భండ దైత్య …

Read More »

devi mahatmyam dvaatrisannaamaavali telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ ద్వాత్రిశన్నామావళి

  దుర్గా దుర్గార్తి శమనీ దుర్గాపద్వినివారిణీ| దుర్గామచ్ఛేదినీ దుర్గసాధినీ దుర్గనాశినీ ఓం దుర్గతోద్ధారిణీ దుర్గనిహంత్రీ దుర్గమాపహా దుర్గమజ్ఞానదా దుర్గ దైత్యలోకదవానలా దుర్గమాదుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా దుర్గమజ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ దుర్గమాంగీ దుర్గమాతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్లభా దుర్గధారిణీ నామావళీమిమాయాస్తూ దుర్గయా మమ మానవః పఠేత్సర్వభయాన్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః

Read More »

devi mahatmyam aparaadha kshamapana stotram telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ అపరాధ క్షమాపణా స్తోత్రమ్

  అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్| యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః ‖1‖ సాపరాధోఽస్మి శరణాం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే| ఇదానీమనుకంప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా కురు ‖2‖ అజ్ఞానాద్విస్మృతేభ్రాంత్యా యన్న్యూనమధికం కృతం| తత్సర్వ క్షమ్యతాం దేవి ప్రసీద పరమేశ్వరీ ‖3‖ కామేశ్వరీ జగన్మాతాః సచ్చిదానందవిగ్రహే| గృహాణార్చామిమాం ప్రీత్యా ప్రసీద పరమేశ్వరీ ‖4‖ సర్వరూపమయీ దేవీ సర్వం దేవీమయం జగత్| అతోఽహం విశ్వరూపాం త్వాం నమామి పరమేశ్వరీం ‖5‖ …

Read More »

devi mahatmyam devi suktam telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ దేవీ సూక్తమ్

  ఓం అహం రుద్రేభిర్వసు’భిశ్చరామ్యహమా”దిత్యైరుత విశ్వదే”వైః | అహం మిత్రావరు’ణోభా బి’భర్మ్యహమి”ంద్రాగ్నీ అహమశ్వినోభా ‖1‖ అహం సోమ’మాహనసం” బిభర్మ్యహం త్వష్టా”రముత పూషణం భగమ్” | అహం ద’ధామి ద్రవి’ణం హవిష్మ’తే సుప్రావ్యే యే’ ^3 యజ’మానాయ సున్వతే ‖2‖ అహం రాష్ట్రీ” సంగమ’నీ వసూ”నాం చికితుషీ” ప్రథమా యజ్ఞియా”నామ్ | తాం మా” దేవా వ్య’దధుః పురుత్రా భూరి’స్థాత్రాం భూ~ర్యా”వేశయంతీ”మ్ ‖3‖ మయా సో అన్న’మత్తి యో విపశ్య’తి యః ప్రాణి’తి య ఈం” శృణోత్యుక్తమ్ | అమంతవోమాంత ఉప’క్షియంతి శ్రుధి శ్రు’తం శ్రద్ధివం తే” వదామి ‖4‖ అహమేవ స్వయమిదం వదా’మి జుష్టం” దేవేభి’రుత మాను’షేభిః | యం కామయే తం త’ముగ్రం కృ’ణోమి తం బ్రహ్మాణం తమృషిం తం సు’మేధామ్ ‖5‖ అహం రుద్రాయ ధనురాత’నోమి బ్రహ్మద్విషే శర’వే హంత వా ఉ’ | అహం జనా”య సమదం” …

Read More »

devi mahatmyam keelaka stotram telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ కీలక స్తోత్రమ్

అస్య శ్రీ కీలక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య | శివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | మహాసరస్వతీ దేవతా | మంత్రోదిత దేవ్యో బీజం | నవార్ణో మంత్రశక్తి|శ్రీ సప్త శతీ మంత్ర స్తత్వం స్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వఏన జపే వినియోగః | ఓం నమశ్చండికాయై మార్కండేయ ఉవాచ ఓం విశుద్ధ జ్ఞానదేహాయ త్రివేదీ దివ్యచక్షుషే | శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్థ ధారిణే …

Read More »

devi mahatmyam argalaa stotram in telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ అర్గలా స్తోత్రమ్

  అస్యశ్రీ అర్గళా స్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుః ఋషిః| అనుష్టుప్ఛందః| శ్రీ మహాలక్షీర్దేవతా| మంత్రోదితా దేవ్యోబీజం| నవార్ణో మంత్ర శక్తిః| శ్రీ సప్తశతీ మంత్రస్తత్వం శ్రీ జగదందా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పఠాం గత్వేన జపే వినియోగః‖ ధ్యానం ఓం బంధూక కుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీం| స్ఫురచ్చంద్రకలారత్న ముకుటాం ముండమాలినీం‖ త్రినేత్రాం రక్త వసనాం పీనోన్నత ఘటస్తనీం| పుస్తకం చాక్షమాలాం చ వరం చాభయకం క్రమాత్‖ దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితాం| అథవా యా చండీ …

Read More »

devi mahatmyam devi kavacham in telugu-దేవీ మహాత్మ్యమ్ దేవి కవచమ్

  ఓం నమశ్చండికాయై న్యాసః అస్య శ్రీ చండీ కవచస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | చాముండా దేవతా | అంగన్యాసోక్త మాతరో బీజమ్ | నవావరణో మంత్రశక్తిః | దిగ్బంధ దేవతాః తత్వం | శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః ‖ ఓం నమశ్చండికాయై మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణామ్ | యన్న …

Read More »

ashtaadasa shakthipeetha stotram in telugu-అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రమ్

లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే | ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే ‖ 1 ‖ అలంపురే జోగుళాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా | కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా ‖ 2 ‖ ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ పీఠికాయాం పురుహూతికా | ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటికే ‖ 3 ‖ హరిక్షేత్రే కామరూపీ ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ | జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా ‖ 4 ‖ వారణాశ్యాం విశాలాక్షీ …

Read More »