Tag Archives: dwadasa jyotirlinga stotram in hindi pdf

dwadasa jyotirlinga stotram in hindi-द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

लघु स्तोत्रम् सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् | उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारेत्वमामलेश्वरम् ‖ पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् | सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ‖ वारणाश्यान्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे | हिमालयेतु केदारं घृष्णेशन्तु विशालके ‖ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः | सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ‖ सम्पूर्ण स्तोत्रम् सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं …

Read More »