Tag Archives: ganapati

vatapi ganapatim bhajeham in telugu-వాతాపి గణపతిం భజేహం

రాగమ్: హంసధ్వని (స, రి2, గ3, ప, ని3, స) వాతాపి గణపతిం భజేఽహం వారణాశ్యం వరప్రదం శ్రీ | భూతాది సంసేవిత చరణం భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం | వీతరాగిణం వినుత యోగినం విశ్వకారణం విఘ్నవారణం | పురా కుంభ సంభవ మునివర ప్రపూజితం త్రికోణ మధ్యగతం మురారి ప్రముఖాద్యుపాసితం మూలాధార క్షేత్రస్థితం | పరాది చత్వారి వాగాత్మకం ప్రణవ స్వరూప వక్రతుండం నిరంతరం నిఖిల చంద్రఖండం …

Read More »

ganesha bhujangam stotram in telugu-గణేశ భుజన్గమ్

  రణత్క్షుద్రఘంటానినాదాభిరామం చలత్తాండవోద్దండవత్పద్మతాలమ్ | లసత్తుందిలాంగోపరివ్యాలహారం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ‖ 1 ‖ ధ్వనిధ్వంసవీణాలయోల్లాసివక్త్రం స్ఫురచ్ఛుండదండోల్లసద్బీజపూరమ్ | గలద్దర్పసౌగంధ్యలోలాలిమాలం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ‖ 2 ‖ ప్రకాశజ్జపారక్తరత్నప్రసూన- ప్రవాలప్రభాతారుణజ్యోతిరేకమ్ | ప్రలంబోదరం వక్రతుండైకదంతం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ‖ 3 ‖ విచిత్రస్ఫురద్రత్నమాలాకిరీటం కిరీటోల్లసచ్చంద్రరేఖావిభూషమ్ | విభూషైకభూషం భవధ్వంసహేతుం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ‖ 4 ‖ ఉదంచద్భుజావల్లరీదృశ్యమూలో- చ్చలద్భ్రూలతావిభ్రమభ్రాజదక్షమ్ | మరుత్సుందరీచామరైః సేవ్యమానం గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ‖ 5 ‖ స్ఫురన్నిష్ఠురాలోలపింగాక్షితారం …

Read More »

ganesha dwadashanama stotram in telugu-గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రమ్

  శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయేః ‖ 1 ‖ అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః | సర్వవిఘ్నహరస్తస్మై గణాధిపతయే నమః ‖ 2 ‖ గణానామధిపశ్చండో గజవక్త్రస్త్రిలోచనః | ప్రసన్నో భవ మే నిత్యం వరదాతర్వినాయక ‖ 3 ‖ సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః | లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో వినాయకః ‖ 4 ‖ ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః | ద్వాదశైతాని …

Read More »

ganesha mangalaashtakam in telugu-గణేశ మంగళాష్టకమ్

  గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళమ్ ‖ 1 ‖ నాగయజ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ ‖ 2 ‖ ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాది వందితాయ చిదాత్మనే | ఈశానప్రేమపాత్రాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ ‖ 3 ‖ సుముఖాయ సుశుండాగ్రాత్-క్షిప్తామృతఘటాయ చ | సురబృంద నిషేవ్యాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళమ్ ‖ 4 ‖ చతుర్భుజాయ చంద్రార్ధవిలసన్మస్తకాయ చ | చరణావనతానంతతారణాయాస్తు మంగళమ్ …

Read More »

ganesha mahimnaa stotram in telugu-గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రమ్

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవన నికరో యత్ర గళితః తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమ పురుషస్యాత్ర మహతః | యతో జాతం విశ్వస్థితిమపి సదా యత్ర విలయః సకీదృగ్గీర్వాణః సునిగమ నుతః శ్రీగణపతిః ‖ 1 ‖ గకారో హేరంబః సగుణ ఇతి పుం నిర్గుణమయో ద్విధాప్యేకోజాతః ప్రకృతి పురుషో బ్రహ్మ హి గణః | స చేశశ్చోత్పత్తి స్థితి లయ కరోయం ప్రమథకో యతోభూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః …

Read More »

ganesha shodasha namavali, shodashanama stotram telugu-గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రమ్

  శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశ నామావళిః ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ఓం ధూమ్రకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః …

Read More »

ganesha kavacham in telugu-గణేశ కవచమ్

ఏషోతి చపలో దైత్యాన్ బాల్యేపి నాశయత్యహో | అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ ‖ 1 ‖ దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధు దేవద్రుమః ఖలాః | అతోస్య కంఠే కించిత్త్యం రక్షాం సంబద్ధుమర్హసి ‖ 2 ‖ ధ్యాయేత్ సింహగతం వినాయకమముం దిగ్బాహు మాద్యే యుగే త్రేతాయాం తు మయూర వాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదమ్ | ఈ ద్వాపరేతు గజాననం యుగభుజం రక్తాంగరాగం విభుమ్ తుర్యే …

Read More »

ganesha ashtottara sata nama stotram in telugu-గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షోఽధ్యక్షో ద్విజప్రియః ‖ 1 ‖ అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదోఽవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః ‖ 2 ‖ సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః | శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః ‖ 3 ‖ ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః | ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః ‖ 4 ‖ లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః | కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ‖ 5 ‖ పాశాంకుశధరశ్చండో …

Read More »

ganesha ashtottara sata namavali in telugu-గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం గజాననాయ నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం విఘ్నారాజాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం ద్త్వెమాతురాయ నమః ఓం ద్విముఖాయ నమః ఓం ప్రముఖాయ నమః ఓం సుముఖాయ నమః ఓం కృతినే నమః ఓం సుప్రదీపాయ నమః (10) ఓం సుఖనిధయే నమః ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః ఓం సురారిఘ్నాయ నమః ఓం మహాగణపతయే నమః ఓం మాన్యాయ నమః ఓం మహాకాలాయ నమః ఓం …

Read More »

sree maha ganesha pancharatnam in telugu-శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నమ్

  ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం | కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ | అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం | నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ ‖ 1 ‖ నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం | నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్ | సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం | మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ ‖ 2 ‖ సమస్త లోక శంకరం నిరస్త …

Read More »