Tag Archives: ganesh

వినాయకచవితి ఎలా చేసుకోవాలి?వినాయకునికి ఆ రోజు ఏ పత్రాలతో పూజ చెయ్యాలి? ఏ నైవేద్యం పెట్టాలి?

వినాయకచవితి భారతీయుల అతిముఖ్య పండుగలలో ఒక పండగ. పార్వతి, పరమేశ్వరుడు కుమారుడైన వినాయకుని పుట్టినరోజునే వినాయకచవితిగా జరుపుకుంటారు. భాద్రపదమాసము శుక్ల చతుర్థి మధ్యాహ్న శుభ సమయంలో హస్త నక్షత్రమున రోజున చవితి ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. పూర్వము గజ రూపము కల రాక్షసుడొకడు శివుని కొరకు ఘోరమైన తపస్సు చేసాడు. అతని తపస్సుకు మెచ్చి పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై ‘భక్తా! నీ కోరికేమి ?’ అని అడుగగా, ఆ రాక్షసుడు, స్వామీ! నీవు …

Read More »

vatapi ganapatim bhajeham in telugu-వాతాపి గణపతిం భజేహం

రాగమ్: హంసధ్వని (స, రి2, గ3, ప, ని3, స) వాతాపి గణపతిం భజేఽహం వారణాశ్యం వరప్రదం శ్రీ | భూతాది సంసేవిత చరణం భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం | వీతరాగిణం వినుత యోగినం విశ్వకారణం విఘ్నవారణం | పురా కుంభ సంభవ మునివర ప్రపూజితం త్రికోణ మధ్యగతం మురారి ప్రముఖాద్యుపాసితం మూలాధార క్షేత్రస్థితం | పరాది చత్వారి వాగాత్మకం ప్రణవ స్వరూప వక్రతుండం నిరంతరం నిఖిల చంద్రఖండం …

Read More »

maha ganapati sahasranama stotram in telugu-మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రమ్

  మునిరువాచ కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ | శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర ‖ 1 ‖ బ్రహ్మోవాచ దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే | అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల ‖ 2 ‖ మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ | మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి ‖ 3 ‖ విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమమ్ | సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ ‖ 4 ‖ …

Read More »

ganapati gakara ashtottara sata namavali telugu-గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం గకారరూపాయ నమః ఓం గంబీజాయ నమః ఓం గణేశాయ నమః ఓం గణవందితాయ నమః ఓం గణాయ నమః ఓం గణ్యాయ నమః ఓం గణనాతీతసద్గుణాయ నమః ఓం గగనాదికసృజే నమః ఓం గంగాసుతాయ నమః ఓం గంగాసుతార్చితాయ నమః ఓం గంగాధరప్రీతికరాయ నమః ఓం గవీశేడ్యాయ నమః ఓం గదాపహాయ నమః ఓం గదాధరసుతాయ నమః ఓం గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదాయ నమః ఓం గజాస్యాయ నమః ఓం గజలక్ష్మీపతే …

Read More »

ganapati gakara ashtottara sata nama stotram in telugu-గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః | గణనీయో గణోగణ్యో గణనాతీత సద్గుణః ‖ 1 ‖ గగనాదికసృద్గంగాసుతోగంగాసుతార్చితః | గంగాధరప్రీతికరోగవీశేడ్యోగదాపహః ‖ 2 ‖ గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః | గజాస్యో గజలక్ష్మీవాన్ గజవాజిరథప్రదః ‖ 3 ‖ గంజానిరత శిక్షాకృద్గణితజ్ఞో గణోత్తమః | గండదానాంచితోగంతా గండోపల సమాకృతిః ‖ 4 ‖ గగన వ్యాపకో గమ్యో గమానాది వివర్జితః | గండదోషహరో గండ భ్రమద్భ్రమర కుండలః ‖ 5 ‖ …

Read More »

ganapati atharva sheersham in telugu-గణపతి అథర్వ షీర్షమ్ (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్)

https://www.youtube.com/watch?v=NqChcGC_Cr4 ‖ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షమ్) ‖ ఓం భద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | భద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్^ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి న ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః | స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః | స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతి’ర్దధాతు ‖ ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ‖ ఓం నమ’స్తే గణప’తయే | త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వ’మసి | త్వమేవ కేవలం కర్తా’ఽసి | త్వమేవ కేవలం ధర్తా’ఽసి | త్వమేవ కేవలం హర్తా’ఽసి | త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం’ బ్రహ్మాసి | త్వం సాక్షాదాత్మా’ఽసి నిత్యమ్ ‖ 1 ‖ ఋ’తం వచ్మి | స’త్యం వచ్మి ‖ …

Read More »

ganesha ashtottara sata nama stotram in telugu-గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః | స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షోఽధ్యక్షో ద్విజప్రియః ‖ 1 ‖ అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదోఽవ్యయః సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః ‖ 2 ‖ సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః | శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః ‖ 3 ‖ ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః | ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః ‖ 4 ‖ లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః | కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ‖ 5 ‖ పాశాంకుశధరశ్చండో …

Read More »

ganesha ashtottara sata namavali in telugu-గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం గజాననాయ నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం విఘ్నారాజాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం ద్త్వెమాతురాయ నమః ఓం ద్విముఖాయ నమః ఓం ప్రముఖాయ నమః ఓం సుముఖాయ నమః ఓం కృతినే నమః ఓం సుప్రదీపాయ నమః (10) ఓం సుఖనిధయే నమః ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః ఓం సురారిఘ్నాయ నమః ఓం మహాగణపతయే నమః ఓం మాన్యాయ నమః ఓం మహాకాలాయ నమః ఓం …

Read More »

sree maha ganesha pancharatnam in telugu-శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నమ్

  ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం | కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ | అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం | నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ ‖ 1 ‖ నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం | నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్ | సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం | మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ ‖ 2 ‖ సమస్త లోక శంకరం నిరస్త …

Read More »

ganapati prarthana ghanapaatam in telugu-గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం

ఓం గణానా”మ్ త్వా గణప’తిగ్ం హవామహే కవిం క’వీనామ్ ఉపమశ్ర’వస్తవమ్ | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః’ శృణ్వన్నూతిభి’స్సీద సాద’నమ్ ‖ ప్రణో’ దేవీ సర’స్వతీ | వాజే’భిర్ వాజినీవతీ | ధీనామ’విత్ర్య’వతు ‖ గణేశాయ’ నమః | సరస్వత్యై నమః | శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరిః ఓం ‖ ఘనాపాఠః గణానా”మ్ త్వా గణానా”మ్ గణానా”మ్ త్వా గణప’తిం గణప’తిం త్వా గణానాం” గణానాం” త్వా గణప’తిమ్ ‖ త్వా గణప’తిం త్వాత్వా గణప’తిగ్ం హవామహే హవామహే గణప’తిం త్వాత్వా గణప’తిగ్ం హవామహే | గణప’తిగ్ం హవామహే హవామహే గణప’తిం గణప’తిగ్ం హవామహే కవిన్కవిగ్ం హ’వామహే గణప’తిం గణప’తిగ్ం హవామహే కవిమ్ | గణప’తిమితి’గణ-పతిమ్ ‖ హవామహే కవిం కవిగ్ం హ’వామహే హవామహే కవిం క’వీనాన్క’వీనాం కవిగం హ’వామహే హవామహే కవిన్క’వీనామ్ ‖ కవిన్క’వీనాన్కవీనాం కవిన్కవిం క’వీనాము’పమశ్ర’వస్తమ ముపమశ్ర’వస్తమ …

Read More »