Tag Archives: ganesha ashtottara sata nama stotram in hindi lyrics

ganesha ashtottara sata nama stotram in hindi-गणेश अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम्

  विनायको विघ्नराजो गौरीपुत्रो गणेश्वरः | स्कन्दाग्रजोव्ययः पूतो दक्षोऽध्यक्षो द्विजप्रियः ‖ 1 ‖ अग्निगर्वच्छिदिन्द्रश्रीप्रदो वाणीप्रदोऽव्ययः सर्वसिद्धिप्रदश्शर्वतनयः शर्वरीप्रियः ‖ 2 ‖ सर्वात्मकः सृष्टिकर्ता देवोनेकार्चितश्शिवः | शुद्धो बुद्धिप्रियश्शान्तो ब्रह्मचारी गजाननः ‖ 3 ‖ द्वैमात्रेयो मुनिस्तुत्यो भक्तविघ्नविनाशनः | एकदन्तश्चतुर्बाहुश्चतुरश्शक्तिसंयुतः ‖ 4 ‖ लम्बोदरश्शूर्पकर्णो हरर्ब्रह्म विदुत्तमः | कालो ग्रहपतिः कामी सोमसूर्याग्निलोचनः ‖ 5 ‖ …

Read More »