Tag Archives: GANESHA BHUJANGA STOTRAM HINDI pdf

GANESHA BHUJANGA STOTRAM HINDI-गणेश भुजन्गम्

  रणत्क्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोद्दण्डवत्पद्मतालम् | लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ‖ 1 ‖ ध्वनिध्वंसवीणालयोल्लासिवक्त्रं स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरम् | गलद्दर्पसौगन्ध्यलोलालिमालं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ‖ 2 ‖ प्रकाशज्जपारक्तरत्नप्रसून- प्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकम् | प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ‖ 3 ‖ विचित्रस्फुरद्रत्नमालाकिरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखाविभूषम् | विभूषैकभूषं भवध्वंसहेतुं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ‖ 4 ‖ उदञ्चद्भुजावल्लरीदृश्यमूलो- च्चलद्भ्रूलताविभ्रमभ्राजदक्षम् | मरुत्सुन्दरीचामरैः सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ‖ 5 ‖ स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं …

Read More »