Tag Archives: ganesha dwadasa nama stotram hindi pdf

ganesha dwadasa nama stotram hindi-गणेश द्वादशनाम स्तोत्रम्

  शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं | प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तयेः ‖ 1 ‖ अभीप्सितार्थ सिध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः | सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ‖ 2 ‖ गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः | प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायक ‖ 3 ‖ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः | लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ‖ 4 ‖ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो फालचन्द्रो गजाननः | द्वादशैतानि …

Read More »