Tag Archives: Garuda Dwadasa Nama Stotram In Telugu lyrics

Garuda Dwadasa Nama Stotram In Telugu- గరుడ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

    సుపర్ణం వైనతేయం చ నాగారిం నాగభీషణమ్ | జితాన్తకం విషారిం చ అజితం విశ్వరూపిణమ్ || ౧ గరుత్మన్తం ఖగశ్రేష్ఠం తార్క్ష్యం కశ్యపనందనమ్ | ద్వాదశైతాని నామాని గరుడస్య మహాత్మనః || ౨ యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స్నానే వా శయనేఽపి వా | విషం నాక్రామతే తస్య న చ హింసంతి హింసకాః || ౩ సంగ్రామే వ్యవహారే చ విజయస్తస్య జాయతే | బంధనాన్ముక్తిమాప్నోతి …

Read More »