Tag Archives: guru paduka stotram in hindi pdf

guru paduka stotram in hindi-गुरु पादुका स्तोत्रम्

  अनन्तसंसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्याम् | वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ‖ 1 ‖ कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुदमालिकाभ्याम् | दूरिकृतानम्र विपत्ततिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ‖ 2 ‖ नता ययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः | मूकाश्र्च वाचस्पतितां हि ताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ‖ 3 ‖ नालीकनीकाश पदाहृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां | नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः …

Read More »