Tag Archives: jagannath ashtakam in telugu lyrics

జగన్నాథాష్టకమ్ – jagannath ashtakam in telugu

కదాచి త్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకపరో ముదా గోపీనారీ వదనకమలాస్వాదమధుపః రమాశంభుబ్రహ్మా మరపతిగణేశార్చితపదో జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 1 ‖ భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచర కటాక్షం విదధతే సదా శ్రీమద్బృందా వనవసతిలీలాపరిచయో జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 2 ‖ మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరే వసన్ప్రాసాదాంత -స్సహజబలభద్రేణ బలినా సుభద్రామధ్యస్థ స్సకలసురసేవావసరదో జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు …

Read More »